بهبود كارآيي موتور PM كنترل شده به روش DTC با درنظرگيري اشباع مغناطيسي

بهبود كارآيي موتور PM كنترل شده به روش DTC با درنظرگيري اشباع مغناطيسي

اصولا طراحي موتورها به نحوي انجام ميشود كه نقطه كار نامي در نقطه زانويي واقع شود تا امكان استفاده از حداكثر گشتاوري كه موتور قادر به تو لي د آن است ، فراهم گردد . بنابراين چون موتور دار اي اشباع مغناط يس ي است، لذا در نظرگيري اشباع مغناطيسي و تاثير آن در سيستم كنترل موتور امري لازم و ضروري مي باشد. از طرف ديگر كنترل مستق يم گشتاور (DTC) به عنوان ي ك طرح مفيد وكاربردي براي موتورهاي PM مطرح مي باشد, از اين رو در اي ن مقاله با در نظرگيري اثر اشباع مغناطيسي به اصلاح محدوديتها، استراتژيها ي كنترل و بهبود كار آيي DTC در موتور PM پرداخته شده است. منظور از بهبود كار آيي، بهبود در پاسخ محركه ميباشد كه از آن جمله ميتوان پاسخ د قي ق سرعت، وابستگي اندك به تغيير پارامترها، بازيابي سريع سرعت تحت اغتشاشات بار و استفاده بهينه از ظرفي ت موتور را نام برد .

دانلود مقاله

 

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *