رفتن به مطلب

پرچمداران

 1. Saze SHekasteh

  Saze SHekasteh

  کاربر انجمن


  • امتیاز

   5

  • تعداد ارسال ها

   636


 2. Mehdi.Aref

  Mehdi.Aref

  مدیر کل سایت


  • امتیاز

   1

  • تعداد ارسال ها

   4,737


 3. seyed mehdi hoseyni

  seyed mehdi hoseyni

  مدیر بازنشسته


  • امتیاز

   1

  • تعداد ارسال ها

   6,060


 4. hirt

  hirt

  کاربر انجمن


  • امتیاز

   492

  • تعداد ارسال ها

   145مطالب محبوب

در حال نمایش مطالب دارای بیشترین امتیاز در یکشنبه, 22 اردیبهشت 1398 در همه بخش ها

 1. 1 امتیاز
  تاثير دانه آنيسون (.Pimpinella anisum L) بر عملکرد، سيستم ايمني، فعاليت آنتي اکسيداني و غلظت استروژن خون جوجه هاي گوشتي به منظور بررسي اثر سطوح گوناگون دانه آنيسون بر عملکرد، سيستم ايمني، فعاليت آنتي اکسيداني، و غلظت استروژن خون جوجه هاي گوشتي، تعداد 192 قطعه جوجه يک روزه سويه رأس 308 در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تيمار، چهار تکرار، و 12 مشاهده در هر تکرار به مدت 42 روز پرورش يافتند. تيمارهاي آزمايشي شامل سطوح صفر (شاهد)، 0.3، 0.6، 0.9 درصد دانه آنيسون در جيره بودند. در 28 روزگي تزريق گلبول قرمز گوسفندي (SRBC) به جوجه ها انجام شد و در روزهاي 35 و 42 پرورش خون گيري براي بررسي عيار آنتي بادي عليه SRBC به عمل آمد. سطوح دانه آنيسون باعث بهبود مقدار مصرف خوراک و افزايش وزن جوجه هاي گوشتي نشدند. در دوره آغازين، کمترين ضريب تبديل خوراک جوجه هاي گوشتي در تيمار 0.3 درصد دانه آنيسون مشاهده شد (P<0.05)، ولي در دوره هاي رشد و کل دوره پرورش، سطوح دانه آنيسون تاثير مثبتي بر ضريب تبديل خوراک نداشت. دانه آنيسون باعث افزايش عيار آنتي بادي عليه SRBC جوجه ها در 35 روزگي شد (P<0.05). سطوح دانه آنيسون موجب بهبود ايمني سلولي در جوجه ها نشد. تيمار 0.3 درصد دانه آنيسون باعث افزايش قدرت آنتي اکسيداني تام پلاسماي جوجه ها در مقايسه با پرندگان گروه شاهد شد (P<0.05). ميزان استروژن سرم خون جوجه ها در سطوح 0.3 و 0.6 درصد دانه آنيسون کاهش داشت، اما در سطح 0.9 درصد آن افزايش يافت (P<0.05). به طور کلي، افزودن دانه آنيسون به جيره جوجه هاي گوشتي هرچند باعث بهبود عملکرد و پاسخ ايمني سلولي جوجه هاي گوشتي نشد، موجب افزايش پاسخ ايمني هومورال اوليه و توان آنتي اکسيداني تام خون جوجه ها شد. كليد واژه: استروژن، دانه آنيسون، سيستم ايمني، عملکرد، فعاليت آنتي اکسيداني رضايي الهه, طباطبايي وكيلي صالح, ميرزاده خليل, سالاري سميه, زارعي مهدي
 2. 1 امتیاز
  اثر پودر نعناع فلفلي و بادرنجبويه بر عملکرد و قابليت هضم پروتئين و چربي در جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي تاثير پودر نعناع فلفلي و بادرنجبويه بر عملکرد، قابليت هضم ظاهري، و فاکتورهاي خوني جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي، آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي با 200 قطعه جوجه گوشتي نر يک روزه سويه رأس با پنج تيمار و چهار تکرار بررسي شد. تيمارها شامل: 1. جيره پايه بدون ماده افزودني، 2. جيره پايه + 0.5 درصد نعناع فلفلي، 3. جيره پايه + يک درصد نعناع فلفلي، 4. جيره پايه + 0.2 درصد بادرنجبويه، و 5. جيره پايه + 0.4 درصد بادرنجبويه بودند. جوجه ها تا 25 روزگي با جيره يکسان تغذيه شدند. از 25 روزگي جوجه ها روزانه هشت ساعت در دماي 2 ± 34 درجه سانتي گراد قرار گرفتند. اثر سطوح پودر نعناع فلفلي و بادرنجبويه بر مصرف خوراک معني دار نبود، اما پرندگاني که جيره هاي حاوي اين دو ترکيب را مصرف کردند، افزايش وزن روزانه بيشتر و ضريب تبديل کمتري داشتند (P<0.05). بيشترين افزايش وزن روزانه و بهترين ضريب تبديل در جوجه هاي تغذيه شده با يک درصد نعناع فلفلي مشاهده شد. قابليت هضم ظاهري ماده خشک و چربي تحت تاثير تيمارها قرار نگرفت، اما قابليت هضم پروتئين در پرندگان تغذيه شده با يک درصد نعناع فلفلي بيشتر از پرندگان گروه شاهد بود (P<0.05). صفات بيوشيميايي خون تحت تاثير سطوح گوناگون پودر نعناع فلفلي و بادرنجبويه قرار نگرفت. بر اساس نتايج حاصل، مصرف پودر نعناع فلفلي به ميزان يک درصد جيره در شرايط تنش گرمايي، قابليت هضم پروتئين را افزايش مي دهد و عملکرد رشد جوجه هاي گوشتي را بهبود مي بخشد. كليد واژه: بادرنجبويه، تنش گرمايي، جوجه گوشتي، عملکرد، نعناع فلفلي اميري قنات سامان زهرا, اسماعيلي پور اميدعلي, ميرمحمودي روح اله, مظهري مژگان
 3. 1 امتیاز
  عملکرد، حساسيت به آسيت، و بازده اقتصادي در جوجه هاي گوشتي تحت تاثير برنامه خوراک دهي متناوب آردي - حبه تاثير شش نوع برنامه خوراک دهي متناوب آردي - حبه بر عملکرد و حساسيت به آسيت با استفاده از 480 قطعه جوجه گوشتي در پنج تکرار و 16 پرنده در هر تکرار بررسي شد. تيمارها شامل 1. جيره آردي، 2. جيره آردي حرارت ديده، 3. جيره آردي در دوره هاي آغازي و رشد و در ادامه جيره حبه، 4. جيره آردي در دوره آغازي و در ادامه جيره حبه، 5. جيره حبه، و 6. جيره حبه آرد شده است. تغذيه جيره حبه در کل دوره پرورش، مصرف خوراک و وزن را افزايش داد و موجب بهبود ضريب تبديل شد، اما حساسيت به آسيت افزايش يافت (P<0.01). جيره هاي آردي در تمام دوره پرورش کمترين افزايش وزن و نامناسب ترين ضريب تبديل غذايي را ايجاد کردند (P<0.01). مصرف جيره حبه در دوره پاياني با مصرف حبه در کل دوره و يا دوره هاي رشد و پاياني، ضريب تبديل مشابه و مناسب تر از جيره هاي آردي داشت (P<0.01). مصرف جيره هاي آردي در چهار هفته ابتدايي يا در کل دوره، حساسيت به آسيت را به طور معني داري کاهش داد و با افزايش طول دوره تغذيه از جيره حبه اين شاخص افزايش داشت (P<0.01). در گروه هاي دريافت کننده جيره حبه کمترين هزينه خوراک براي توليد يک کيلوگرم وزن زنده و بالاترين سود ناخالص به دست آمد (P<0.05). به منظور استفاده از مزاياي جيره حبه و اجتناب از بروز تلفات زياد و کاهش حساسيت به آسيت تغذيه جيره آردي در دوره آغازي و استفاده از خوراک حبه در ادامه توصيه مي شود. كليد واژه: آردي، جوجه گوشتي، حبه، سودآوري، شکل خوراک، عملکرد عموئيان خاوه عليرضا, كريمي ترشيزي محمدامير, شريعتمداري فريد
 4. 1 امتیاز
  اثرات مکمل کردن جیره با پودر سیر و آنتی اکسیدان تجاری بر پایداری اکسیداتیو گوشت مرغ در فریزر این آزمایش به منظور بررسی تاثیر پودر سیر و آنتی اکسیدان TBHQ بر پایداری اکسیداتی و PH گوشت در دمای فریزر انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل 2*2 با 4 تیمار و 4 تکرار و 12 قطعه جوجه گوشتی راس 308 در هر تکرار و از سن 28 تا 56 روزگی انجام شد. تیمارهای غذایی شامل سطوح 0 و 2 درصد پودر سیر و سطوح 0 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم آنتی اکسیدان بود. در پایان از هر تکرار دو پرنده ذبح شد و از مخلوط گوشت ران و سینه برای اندازه گیری میزان TBA و PH استفاده شد. نتایج نشان داد TBA گوشت مرغ تحت تاثیر مدت زمان نگهداری در دمای 20- درجه سانتی گراد قرار نگرفت (P>0/05) ولی PH از 5/72 در گوشت تازه به 6/23 و 6/54 پس از 90 و 180 روز نگهداری در فریزر افزایش یافت (0/05>P) استفاده از تیمارهای غذایی اثرات معنی داری بر شاخص TBA و PH گوشت نداشت (P>0/05) همچنین اثر متقابلی بین پودر سیر و آنتی اکسیدان دیده نشد. نتایج نشان داد که قابلیت پایداری اکسیداتیو گوشت مرغ طی نگهداری به مدت 90 و 180 روز در دمای فریزر تغییر نکرد و مصرف پودر سیر و آنتی اکسیدان در جیره نتوانست مانع افزایش PH گوشت مرغ در مدت نگهداری طولانی مدت گوشت مرغ در فریزر شود. حسین ایراندوست . حمیدرضا وراثی . هوشنگ لطف الهیان . محمدرضا وراثی
 5. 1 امتیاز
  اثرات نانو ذرات آهن و زمان تغذیه بر کمیت و pH سینه جوجه های گوشتی تعداد160قطعه جوجه گوشتی سوریه راس یه طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. گروه 1 و 2 تغذیه با جیره پایه بدون نانوذرات آهن به محض ورود به سالن پرورش و 18 ساعت بعد از آن، گروه 3 و 4 تغذیه با جیره حاوی 2../. گرم در کیلو گرم نانو ذرات آهن به محض ورود به سالن و 18 ساعت پس از آن .نتایج نشان داد که در هر دو دوره جیره حاوی نان و ذرات آهن نسبت به جیره پایه سبب افزایش معنی دار در درصد وزن سینه جوجه ها افزایش شده است. معصومه عباسی نژاد . علی اصغر ساکی
 6. 1 امتیاز
  تمام هفته رو صبر کنی بازی تیم محبوبت پرسپولیسو ببینی شاید بشه گفت بعد از خانواده و اینجور چیزا تنها دلخوشیم تو زندگی دیدن بازیای پرسپولیسه ولی حیف که به لطف نا داوری از آسیا حذف شد
 7. 1 امتیاز
  در آستانه سال نو شماره بیست و دوم مجله کهربا منتشر شد. آنچه در این شماره میخوانید : آشنایی با پروفسور کارو لوکاس بلاک چین و عملکرد آن در عصر جدید مقایسه روشهای ماشین بردار و شبکه عصبی در تشخیص نفوذ تشخیص سرطان سینه با استفاده از یک مدل طبقه بندی ترکیبی بررسی روشهای طرح مسیریابی شبکه مقیاس پذیر با خطای قابل قبول روش ترکیب یادگیری تقویتی و الگوریتم ژنتیک برای چستجوی کمتر برنامه ریزی بهینه تولید توان در ریزشبکه های هوشمند
 8. 0 امتیاز
  نرم افزار Res2dmod و Res3dmod محصول شرکت Geotomo Software Co می باشد این دو نرم‌افزار براى مدل‌سازى سریع دوبعدى و سه بعدی پیشرو داده‌هاى مقاومت‌ویژه بكار مى‌رود. ویژگى‌هاى این نرم‌افزار: استفاده از روشهاى تفاضل محدود و اجزا محدود براى انجام مدل‌سازى پیشرو. قابلیت پذیرش داده‌هاى حاصل از آرایش‌هاى ونر (آلفا، بتا و گاما)، ونر- شلومبرژه، قطبى-قطبى، قطبى-دوقطبى و دوقطبى- دوقطبى (محورى و استوایى) را داراست. نتایج مدل‌سازى بصورت مقاطع دو بعدى و سه بعدی ارائه مى‌شوند. این نرم‌افزار بیشتر براى اهداف آموزشى بكار مى‌رود. امكان انتخاب آرایش مناسب وضعیت‌هاى مختلف زمین‌شناسى را به كاربر مى‌دهد. نسخه‌هاى قدیمى این نرم‌افزار تحت DOS و نسخ فعلى آن تحت WINDOWS ارائه شده‌اند. امكان قرائت نتایج حاصل از مدل‌سازى معكوس توسط نرم‌افزار RES2DINV و Res3dinv در این نرم‌افزار وجود دارد. دانلود نرم افزار Res2dmod دانلود نرم افزار Res3dmod پسورد: www.noandishaan.com

اطلاعیه ها

×
×
 • جدید...