رفتن به مطلب
saba mn

مرکز آمار ایران منتشر کرد وضعیت اشتغال ناقص، مدت زمان بیکاری و مدت زمان اشتغال در ایران

پست های پیشنهاد شده

[h=2]مرکز آمار ایران منتشر کرد[/h] [h=1]وضعیت اشتغال ناقص، مدت زمان بیکاری و مدت زمان اشتغال در ایران[/h]

57373566.jpg بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران ۸.۷ درصد جمعیت فعال اقتصادی کشور دارای اشتغال ناقص هستند و ۳۳.۹ درصد از جمعیت بیکاران، ۱۹ ماه خود را در بیکاری می‌گذرانند.

به گزارش ایسنا، اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۴ افراد شاغل و بیکار در مجموع ۳۸.۲ درصد از جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر را تشکیل می‌دادند. این نسبت در جامعه مذبور برای مردان ۶۳.۲ درصد و برای زنان ۱۳.۳ درصد بوده است. همچنین این نسبت در نقاط شهری ۳۷.۵ درصد و در نقاط روستایی ۴۰ درصد است.

در سال ۱۳۹۴ از کل شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر ۹۱.۲ درصد باسواد و ۸.۳ درصد بی‌سواد بوده‌اند. این نسبت برای مردان به ترتیب ۹۲.۲ و ۷.۸ درصد و برای زنان ۸۶ و ۱۴ درصد بوده است.

همچنین از کل جمعیت بیکار ۱۰ ساله و بیشتر ۹۷.۱ درصد باسواد و ۲.۹ درصد بی‌سواد بوده‌اند. این نسبت به ترتیب برای مردان ۹۶.۱ درصد و ۳.۹ درصد و برای زنان ۹۹.۳ و ۰.۷ درصد بوده است.

57374784.jpg

وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی

نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد چند درصد جمعیت در سن کار فعال یعنی شاغل یا بیکار هستند. مطابق نتایج به دست آمده در سال ۱۳۹۴ نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۳۸.۲ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۶۳.۳ درصد و در بین زنان ۱۳.۳ درصد محاسبه شده است.

همچنین نتایج نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است به‌طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی ۴۰ درصد و در نقاط شهری ۳۷.۵ درصد بوده است.

بر این مبنا که جمعیت ۱۵ ساله به بالا جمعیت سن کار فرض شود نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور ۴۱.۸ درصد است. این شاخص در بین مردان ۶۹.۴ درصد و در بین زنان ۱۴.۴ درصد، در نقاط شهری ۴۰.۸ درصد و در نقاط روستایی ۴۴.۴ درصد به دست می‌آید.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی ۵۶.۲ درصد، در گروه‌های سنی ۳۰ تا ۳۴ و ۳۵ تا ۳۹ ساله بوده‌اند. این نرخ برای مردان گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ سال بالاترین میزان و برابر با ۹۳.۷ درصد است و نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۰ ساله و بیشتر در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ ساله بیشترین مقدار برابر با ۲۲ درصد است.

جمعیت شاغل در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که از مجموع ۲۴ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۱۴۳ نفر جمعیت فعال ۱۵ تا ۶۴ ساله نزدیک به ۸۸.۷ درصد شاغل بوده‌اند. از مجموع این شاغلان ۱۰.۱ درصد مربوط به گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله، ۶۲.۱ درصد مربوط به گروه سنی ۲۴ تا ۲۵ ساله و ۲۷.۸ درصد مربوط به گروه سنی ۴۵ تا ۶۰ ساله بوده‌اند. این نسبت‌ها برای مردان به ترتیب ۱۰.۳ درصد، ۶۱.۵ درصد، ۲۸.۳ درصد و برای زنان ۹.۳ درصد، ۶۵.۵ درصد و ۲۵.۲ درصد بوده است.

همچنین در سال ۱۳۹۴، ۱۱.۳ درصد جمعیت فعال ۱۵ تا ۶۴ ساله را بیکاران تشکیل داده‌اند. از مجموع تعداد این بیکاران ۲۸.۱ درصد مربوط به گروه سنی ۱۵ و ۲۴ ساله ۶۳.۳ درصد مربوط به گروه سنی ۲۵ تا ۴۴ ساله و ۸.۵ درصد مربوط به گروه سنی ۴۵ تا ۶۴ ساله بوده‌اند.

اطلاعات مرکز آمار می‌گوید: در سال ۱۳۹۴ از ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۱۷۶ نفر جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر، ۱۱ درصد بیکار بودند. بالاترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله با ۲۷.۷ درصد و پایین‌ترین نرخ بیکاری مربوط به سن ۶۵ ساله و بیشتر با ۰.۹ درصد بوده‌اند. نرخ بیکاری در بین مردان ۹.۳ درصد و در بین زنان ۱۹.۴ درصد بوده است. این نرخ در نقاط شهری ۱۲.۲ درصد و در نقاط روستایی ۸.۱ درصد بوده است.

57374785.jpg

مدت بیکاری در ایران چه میزان است؟

در سال ۱۳۹۴ از بیکاران ۱۰ ساله و بیشتر ۳۳.۹ درصد، ۱۹ ماه و بیشتر و ۰.۱ درصد کمتر از یک ماه بیکار بودند. در سال ۱۳۹۴، ۹۶.۳ درصد بیکاران قبلا شاغل، از بیمه بیکاری استفاده نمی‌کردند و تنها ۳.۷ درصد از بیمه بیکاری استفاده کرده‌اند.

همچنین ۱.۲ درصد بیکاران قبلا شاغل در بخش کشاورزی پنج درصد در بخش صنعت و ۲.۷ درصد از بیمه بیکاری استفاده کردند.

گفتنی است؛ در سال ۱۳۹۴ از جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیشتر ۱۹ درصد صنعتگر و به شغل صنعتگری و مشاغل مربوط به آن اشتغال داشته‌اند. ۱۶.۳ درصد کارگر ساده، ۱۴.۵ درصد کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیر بوده‌اند.

همچنین در سال گذشته ۸۳.۳ درصد جمعیت شاغل را کارکنان بخش خصوصی (کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی و تعاونی، کارکنان فامیلی بدون مزد) و ۱۶.۷ درصد را مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی تشکیل می‌دادند. این نسبت‌ها در جامعه مردان ۸۵.۱ درصد و ۱۴.۹ درصد و در جامعه زنان ۷۴.۲ درصد و ۲۵.۸ درصد بوده است.

در سال ۱۳۹۴ مدت اشتغال در شغل اصلی ۱۸.۳ درصد از شاغلان، سه تا کمتر شش سال و ۱۴.۳ درصد یک تا کمتر از یک سال بوده است. وضعیت اشتغال ناقص نشان می‌دهد ۸.۷ درصد جمعیت فعال اقتصادی دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان ۹.۸ درصد و در بین زنان ۳.۶ درصد همچنین در نقاط شهری ۷.۲ درصد و در نقاط روستایی ۱۲.۶ درصد بوده است.

همچنین براساس نتایج به دست آمده در زمینه سهم اشتغال ناقص ۹.۸ درصد از شاغلان دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این نسبت در میان مردان ۱۰.۸ درصد و در بین زنان ۴.۵ درصد، در نقاط شهری ۸.۲ درصد و در نقاط روستایی ۱۳.۷ درصد بوده است.

نرخ مقدار اشتغال ناقص نشان می‌دهد چند درصد از زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می‌دهد. براساس نتایج به دست آمده از سوی مرکز آمار ایران ۳.۸ درصد زمان بالقوه شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می‌دهد.

این شاخص در بین مردان ۳.۹ درصد و در بین زنان ۲.۶ درصد، در نقاط شهری ۳.۱ درصد و در نقاط شهری ۵.۶ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۴ نرخ مشارکت اقتصادی ۳۸.۲ درصد بوده است و به ترتیب یک درصد از سال ۱۳۹۳ که نرخ مشارکت اقتصادی ۳۷.۲ درصد افزایش یافته است.

نرخ بیکاری نیز در سال ۱۳۹۴ به ۱۱ درصد که بیانگر افزایش ۰.۴ درصدی نسبت به سال قبل آن بود.

وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌ها هم نشان می‌دهد که استان‌های اردبیل و خراسان شمالی به ترتیب با ۴۳.۷ درصد و ۴۱.۸ درصد بالاترین و استان‌های سیستان‌وبلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد به ترتیب ۲۹.۹ درصد و ۳۴.۵ درصد پایین‌ترین نرخ فعالیت اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهند.

نرخ بیکاری در استان‌های کشور بیانگر آن است که استان‌های کهکیلویه و بویراحمد و کرمانشاه به ترتیب با ۱۷.۷ درصد و ۱۷.۶ درصد بالاترین نرخ بیکاری و استان‌های آذربایجان شرقی و کرمان به ترتیب با ۷.۳ درصد و ۷.۹ درصد کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده‌اند.

57374786.jpg

انتهای پیام

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جدیدا خیلی از شرکت ها به خاطر اینکه شرایط اقتصادی خوب نیست دارن سرمایه جمع می کنن تا تو کشور های همسایه شرکت تاسیس کنن که هم تو ایران اوکی باشن هم بتونن شرکتشونو گسترش بدن اولین گزینه هایی که تو ذهن میاد ترکیه و اماراته که امارات اینقدر که گرونه معمولا همه بی خیال میشن پس میمونه ترکیه .حالا من یه موسسه پیدا کردم که این کارا رو انجام میده حضوری که رفتم اونجا با تیمش ملاقات کردم فهمیدم خیلی قوین

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

اینم یه سایت دیگس اما تو ایران نیستن :

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

البته باید برای حل مشکل بیکاری چاره ای اندیشده شود چراکه با این روش فقط مدیران شرکت ها که دارای قدرت بیشتری هستند می توانند به جایگاه خوبی برسند و آن دسته از افرادی که یک کارمند ساده هستند روز به روز فقیر تر شده و با مسائل اقتصادی فراوانی در آینده دست و پنجه نرم خواهند کرد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...