رفتن به مطلب
Mohammad-Ali

رده‌بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص‌های دموکراتیک

پست های پیشنهاد شده

مؤسسه اطلاعاتی اکونومیست بریتانیا (EIU) با سابقه حدود ۷۰ سال، رده‌بندی کشورهای جهان را سالانه بر اساس شاخص‌های دموکراتیک منتشر می‌کند.

 

نمره‌دهی به کشورها در این نهاد اطلاعاتی بر اساس آنالیز فاکتورهای وضعیت آزادی‌های مدنی، فرهنگ سیاسی، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی و تکثر پذیری و پروسه انتخاباتی انجام می‌پذیرد و نمره هر کشور از ۱۰ محاسبه می‌شود.

 

 

کشورها بر این اساس در چهار گروه کلی «دموکراسی کامل (نظیر نروژ)، دموکراسی معیوب (نظیر آمریکا)، حکومت‌های میانه و ترکیبی (نظیر عراق) و حکومت‌های خودکامه (نظیر ترکمنستان)» جای می‌گیرند.

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

لیست کامل 2016بر اساس اسامی کشورها

 

 

[TABLE=class: wikitable sortable jquery-tablesorter]

[TR]

[TH=class: headerSort, bgcolor: #EAECF0, align: right]Rank[/TH]

[TH=class: headerSort, bgcolor: #EAECF0, align: right]Country[/TH]

[TH=class: headerSort, bgcolor: #EAECF0, align: right]Score[/TH]

[TH=class: headerSort, bgcolor: #EAECF0, align: right]Electoral process

and pluralism[/TH]

[TH=class: headerSort, bgcolor: #EAECF0, align: right]Functioning of

government[/TH]

[TH=class: headerSort, bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

participation[/TH]

[TH=class: headerSort, bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

culture[/TH]

[TH=class: headerSort, bgcolor: #EAECF0, align: right]Civil

liberties[/TH]

[TH=class: headerSort, bgcolor: #EAECF0, align: right]Category[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]1[/TD]

[TD=align: right]21px-Flag_of_Norway.svg.png Norway[/TD]

[TD=align: right]9.93[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]9.64[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]2[/TD]

[TD=align: right]21px-Flag_of_Iceland.svg.png Iceland[/TD]

[TD=align: right]9.50[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]8.93[/TD]

[TD=align: right]8.89[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]9.71[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]3[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Sweden.svg.png Sweden[/TD]

[TD=align: right]9.39[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]9.64[/TD]

[TD=align: right]8.33[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]9.41[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]4[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_New_Zealand.svg.png New Zealand[/TD]

[TD=align: right]9.26[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]9.29[/TD]

[TD=align: right]8.89[/TD]

[TD=align: right]8.13[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]5[/TD]

[TD=align: right]20px-Flag_of_Denmark.svg.png Denmark[/TD]

[TD=align: right]9.20[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]9.29[/TD]

[TD=align: right]8.33[/TD]

[TD=align: right]9.38[/TD]

[TD=align: right]9.41[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]6[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Canada.svg.png Canada[/TD]

[TD=align: right]9.15[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]9.64[/TD]

[TD=align: right]7.78[/TD]

[TD=align: right]8.75[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]7[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Ireland.svg.png Ireland[/TD]

[TD=align: right]9.15[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.86[/TD]

[TD=align: right]8.33[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]8[/TD]

[TD=align: right]16px-Flag_of_Switzerland.svg.png Switzerland[/TD]

[TD=align: right]9.09[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]9.29[/TD]

[TD=align: right]7.78[/TD]

[TD=align: right]9.38[/TD]

[TD=align: right]9.41[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]9[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Finland.svg.png Finland[/TD]

[TD=align: right]9.03[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]8.93[/TD]

[TD=align: right]7.78[/TD]

[TD=align: right]8.75[/TD]

[TD=align: right]9.71[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]10[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Australia.svg.png Australia[/TD]

[TD=align: right]9.01[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]8.93[/TD]

[TD=align: right]7.78[/TD]

[TD=align: right]8.75[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]11[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Luxembourg.svg.png Luxembourg[/TD]

[TD=align: right]8.81[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]8.93[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]8.75[/TD]

[TD=align: right]9.71[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]12[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png Netherlands[/TD]

[TD=align: right]8.80[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]8.57[/TD]

[TD=align: right]8.33[/TD]

[TD=align: right]8.13[/TD]

[TD=align: right]9.41[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]13[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Germany.svg.png Germany[/TD]

[TD=align: right]8.63[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]8.57[/TD]

[TD=align: right]7.78[/TD]

[TD=align: right]7.50[/TD]

[TD=align: right]9.71[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]14[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Austria.svg.png Austria[/TD]

[TD=align: right]8.41[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.86[/TD]

[TD=align: right]8.33[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]9.41[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]15[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Malta.svg.png Malta[/TD]

[TD=align: right]8.39[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]8.21[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]8.75[/TD]

[TD=align: right]9.71[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]16[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png United Kingdom[/TD]

[TD=align: right]8.36[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]7.22[/TD]

[TD=align: right]8.75[/TD]

[TD=align: right]9.12[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]17[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Spain.svg.png Spain[/TD]

[TD=align: right]8.30[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]7.22[/TD]

[TD=align: right]8.13[/TD]

[TD=align: right]9.41[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]18[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Mauritius.svg.png Mauritius[/TD]

[TD=align: right]8.28[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]8.21[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]8.75[/TD]

[TD=align: right]9.71[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]19[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Uruguay.svg.png Uruguay[/TD]

[TD=align: right]8.17[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]8.93[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]7.50[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]20[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Japan.svg.png Japan[/TD]

[TD=align: right]7.99[/TD]

[TD=align: right]8.75[/TD]

[TD=align: right]8.21[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]7.50[/TD]

[TD=align: right]8.82[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]21[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_United_States.svg.png United States[/TD]

[TD=align: right]7.98[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]7.22[/TD]

[TD=align: right]8.13[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]21[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Italy.svg.png Italy[/TD]

[TD=align: right]7.98[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]6.43[/TD]

[TD=align: right]7.22[/TD]

[TD=align: right]8.13[/TD]

[TD=align: right]8.53[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]23[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Cape_Verde.svg.png Cape Verde[/TD]

[TD=align: right]7.94[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]7.86[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]9.12[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]24[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_France.svg.png France[/TD]

[TD=align: right]7.92[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]7.78[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]8.82[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]24[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_South_Korea.svg.png South Korea[/TD]

[TD=align: right]7.92[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]7.50[/TD]

[TD=align: right]7.72[/TD]

[TD=align: right]7.50[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]26[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Costa_Rica.svg.png Costa Rica[/TD]

[TD=align: right]7.88[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]9.71[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]27[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Botswana.svg.png Botswana[/TD]

[TD=align: right]7.87[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]7.50[/TD]

[TD=align: right]9.41[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]28[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Portugal.svg.png Portugal[/TD]

[TD=align: right]7.86[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]6.79[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]9.41[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]29[/TD]

[TD=align: right]21px-Flag_of_Israel.svg.png Israel[/TD]

[TD=align: right]7.85[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]7.50[/TD]

[TD=align: right]8.89[/TD]

[TD=align: right]7.50[/TD]

[TD=align: right]6.18[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR=class: sortbottom]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Rank[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Country[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Score[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Electoral process

and pluralism[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Functioning of

government[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

participation[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

culture[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Civil

liberties[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Category[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]29[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Estonia.svg.png Estonia[/TD]

[TD=align: right]7.85[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.86[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]8.82[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]31[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png Czech Republic[/TD]

[TD=align: right]7.82[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]8.82[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]32[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_India.svg.png India[/TD]

[TD=align: right]7.81[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.50[/TD]

[TD=align: right]7.22[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]9.12[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]33[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_Republic_of_China.svg.png Taiwan[/TD]

[TD=align: right]7.79[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]8.21[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]9.41[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]34[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Chile.svg.png Chile[/TD]

[TD=align: right]7.78[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]8.57[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]9.41[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]35[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png Belgium[/TD]

[TD=align: right]7.77[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]8.57[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]8.82[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]36[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Cyprus.svg.png Cyprus[/TD]

[TD=align: right]7.65[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]6.43[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]9.12[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]37[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Slovenia.svg.png Slovenia[/TD]

[TD=align: right]7.51[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]8.53[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]38[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Lithuania.svg.png Lithuania[/TD]

[TD=align: right]7.47[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]9.71[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]39[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_South_Africa.svg.png South Africa[/TD]

[TD=align: right]7.41[/TD]

[TD=align: right]7.92[/TD]

[TD=align: right]7.86[/TD]

[TD=align: right]8.33[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]7.94[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]40[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Jamaica.svg.png Jamaica[/TD]

[TD=align: right]7.39[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]6.79[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]9.12[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]41[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Latvia.svg.png Latvia[/TD]

[TD=align: right]7.31[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]8.82[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]42[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Slovakia.svg.png Slovakia[/TD]

[TD=align: right]7.29[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]8.53[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]43[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_East_Timor.svg.png Timor-Leste[/TD]

[TD=align: right]7.24[/TD]

[TD=align: right]8.67[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]7.94[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]44[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Greece.svg.png Greece[/TD]

[TD=align: right]7.23[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]8.82[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]45[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Panama.svg.png Panama[/TD]

[TD=align: right]7.13[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]6.43[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]8.82[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]46[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Trinidad_and_Tobago.svg.png Trinidad and Tobago[/TD]

[TD=align: right]7.10[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]47[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Bulgaria.svg.png Bulgaria[/TD]

[TD=align: right]7.01[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]6.07[/TD]

[TD=align: right]7.22[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]48[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Indonesia.svg.png Indonesia[/TD]

[TD=align: right]6.97[/TD]

[TD=align: right]7.75[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]7.06[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]49[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Argentina.svg.png Argentina[/TD]

[TD=align: right]6.96[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]7.65[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]50[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_Philippines.svg.png Philippines[/TD]

[TD=align: right]6.94[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]7.22[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]51[/TD]

[TD=align: right]22px-Flag_of_Brazil.svg.png Brazil[/TD]

[TD=align: right]6.90[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]6.79[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]8.82[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]52[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Poland.svg.png Poland[/TD]

[TD=align: right]6.83[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]53[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Suriname.svg.png Suriname[/TD]

[TD=align: right]6.77[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]6.43[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]54[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Croatia.svg.png Croatia[/TD]

[TD=align: right]6.75[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]6.07[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]7.94[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]54[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Ghana.svg.png Ghana[/TD]

[TD=align: right]6.75[/TD]

[TD=align: right]8.33[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]7.35[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]56[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Hungary.svg.png Hungary[/TD]

[TD=align: right]6.72[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]6.07[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]7.06[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]57[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_Dominican_Republic.svg.png Dominican Republic[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]8.75[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]7.65[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]57[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Colombia.svg.png Colombia[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]59[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Peru.svg.png Peru[/TD]

[TD=align: right]6.65[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR=class: sortbottom]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Rank[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Country[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Score[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Electoral process

and pluralism[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Functioning of

government[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

participation[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

culture[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Civil

liberties[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Category[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]60[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_El_Salvador.svg.png El Salvador[/TD]

[TD=align: right]6.64[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]6.07[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]8.53[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]61[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Romania.svg.png Romania[/TD]

[TD=align: right]6.62[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]61[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Mongolia.svg.png Mongolia[/TD]

[TD=align: right]6.62[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]63[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Lesotho.svg.png Lesotho[/TD]

[TD=align: right]6.59[/TD]

[TD=align: right]8.25[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]7.06[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]64[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Serbia.svg.png Serbia[/TD]

[TD=align: right]6.57[/TD]

[TD=align: right]8.75[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]7.06[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]65[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Malaysia.svg.png Malaysia[/TD]

[TD=align: right]6.54[/TD]

[TD=align: right]6.92[/TD]

[TD=align: right]7.86[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]5.59[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]66[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Sri_Lanka.svg.png Sri Lanka[/TD]

[TD=align: right]6.48[/TD]

[TD=align: right]7.83[/TD]

[TD=align: right]6.79[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]5.88[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]67[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Mexico.svg.png Mexico[/TD]

[TD=align: right]6.47[/TD]

[TD=align: right]7.92[/TD]

[TD=align: right]6.07[/TD]

[TD=align: right]7.22[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]6.76[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]68[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Hong_Kong.svg.png Hong Kong[/TD]

[TD=align: right]6.42[/TD]

[TD=align: right]3.92[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]7.50[/TD]

[TD=align: right]9.41[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]69[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Tunisia.svg.png Tunisia[/TD]

[TD=align: right]6.40[/TD]

[TD=align: right]6.00[/TD]

[TD=align: right]6.07[/TD]

[TD=align: right]7.78[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]5.58[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]70[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Singapore.svg.png Singapore[/TD]

[TD=align: right]6.38[/TD]

[TD=align: right]4.33[/TD]

[TD=align: right]7.86[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]7.35[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]71[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Namibia.svg.png Namibia[/TD]

[TD=align: right]6.31[/TD]

[TD=align: right]5.67[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]72[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Paraguay.svg.png Paraguay[/TD]

[TD=align: right]6.27[/TD]

[TD=align: right]8.33[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]7.94[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]73[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Guyana.svg.png Guyana[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]8.33[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]7.06[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]74[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Senegal.svg.png Senegal[/TD]

[TD=align: right]6.21[/TD]

[TD=align: right]7.92[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]7.06[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]75[/TD]

[TD=align: right]20px-Flag_of_Papua_New_Guinea.svg.png Papua New Guinea[/TD]

[TD=align: right]6.03[/TD]

[TD=align: right]6.92[/TD]

[TD=align: right]6.07[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]7.65[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]76[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Moldova.svg.png Moldova[/TD]

[TD=align: right]6.01[/TD]

[TD=align: right]7.92[/TD]

[TD=align: right]4.29[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]7.35[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]77[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Zambia.svg.png Zambia[/TD]

[TD=align: right]5.99[/TD]

[TD=align: right]7.08[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]6.76[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]78[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Georgia.svg.png Georgia[/TD]

[TD=align: right]5.93[/TD]

[TD=align: right]8.67[/TD]

[TD=align: right]4.29[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]5.59[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]79[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Honduras.svg.png Honduras[/TD]

[TD=align: right]5.92[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]6.47[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]79[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Guatemala.svg.png Guatemala[/TD]

[TD=align: right]5.92[/TD]

[TD=align: right]7.92[/TD]

[TD=align: right]6.07[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]7.35[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]81[/TD]

[TD=align: right]21px-Flag_of_Albania.svg.png Albania[/TD]

[TD=align: right]5.91[/TD]

[TD=align: right]7.00[/TD]

[TD=align: right]4.36[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]7.65[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]82[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Ecuador.svg.png Ecuador[/TD]

[TD=align: right]5.81[/TD]

[TD=align: right]8.25[/TD]

[TD=align: right]4.64[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]6.76[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]83[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Tanzania.svg.png Tanzania[/TD]

[TD=align: right]5.76[/TD]

[TD=align: right]7.00[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]84[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Bangladesh.svg.png Bangladesh[/TD]

[TD=align: right]5.73[/TD]

[TD=align: right]7.42[/TD]

[TD=align: right]5.07[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]6.76[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]85[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Montenegro.svg.png Montenegro[/TD]

[TD=align: right]5.72[/TD]

[TD=align: right]7.08[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]6.76[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]86[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Ukraine.svg.png Ukraine[/TD]

[TD=align: right]5.70[/TD]

[TD=align: right]5.83[/TD]

[TD=align: right]3.93[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]7.06[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]86[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Mali.svg.png Mali[/TD]

[TD=align: right]5.70[/TD]

[TD=align: right]7.42[/TD]

[TD=align: right]3.93[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]6.47[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]88[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Benin.svg.png Benin[/TD]

[TD=align: right]5.67[/TD]

[TD=align: right]6.50[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]5.88[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]89[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Fiji.svg.png Fiji[/TD]

[TD=align: right]5.64[/TD]

[TD=align: right]4.58[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]5.59[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR=class: sortbottom]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Rank[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Country[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Score[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Electoral process

and pluralism[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Functioning of

government[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

participation[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

culture[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Civil

liberties[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Category[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]90[/TD]

[TD=align: right]22px-Flag_of_Bolivia.svg.png Bolivia[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]7.00[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]7.06[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]91[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Malawi.svg.png Malawi[/TD]

[TD=align: right]5.55[/TD]

[TD=align: right]6.58[/TD]

[TD=align: right]4.29[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]6.18[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]92[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Kenya.svg.png Kenya[/TD]

[TD=align: right]5.33[/TD]

[TD=align: right]4.33[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]93[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Liberia.svg.png Liberia[/TD]

[TD=align: right]5.31[/TD]

[TD=align: right]7.83[/TD]

[TD=align: right]2.57[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]5.59[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]94[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Uganda.svg.png Uganda[/TD]

[TD=align: right]5.26[/TD]

[TD=align: right]5.25[/TD]

[TD=align: right]3.57[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]6.18[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]95[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Macedonia.svg.png Macedonia[/TD]

[TD=align: right]5.23[/TD]

[TD=align: right]6.92[/TD]

[TD=align: right]3.21[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]6.18[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]96[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Madagascar.svg.png Madagascar[/TD]

[TD=align: right]5.07[/TD]

[TD=align: right]5.92[/TD]

[TD=align: right]3.57[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]4.71[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]97[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Turkey.svg.png Turkey[/TD]

[TD=align: right]5.04[/TD]

[TD=align: right]5.83[/TD]

[TD=align: right]6.07[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]2.65[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]98[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Kyrgyzstan.svg.png Kyrgyzstan[/TD]

[TD=align: right]4.93[/TD]

[TD=align: right]7.42[/TD]

[TD=align: right]2.93[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]98[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Bhutan.svg.png Bhutan[/TD]

[TD=align: right]4.93[/TD]

[TD=align: right]8.33[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]2.78[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]3.82[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]100[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Thailand.svg.png Thailand[/TD]

[TD=align: right]4.92[/TD]

[TD=align: right]4.50[/TD]

[TD=align: right]3.93[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]6.18[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]101[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg.png Bosnia and Herzegovina[/TD]

[TD=align: right]4.87[/TD]

[TD=align: right]6.50[/TD]

[TD=align: right]2.93[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]6.18[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]102[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Lebanon.svg.png Lebanon[/TD]

[TD=align: right]4.86[/TD]

[TD=align: right]4.42[/TD]

[TD=align: right]2.14[/TD]

[TD=align: right]7.78[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]5.59[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]102[/TD]

[TD=align: right]16px-Flag_of_Nepal.svg.png Nepal[/TD]

[TD=align: right]4.86[/TD]

[TD=align: right]4.33[/TD]

[TD=align: right]4.29[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]5.59[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]104[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Nicaragua.svg.png Nicaragua[/TD]

[TD=align: right]4.81[/TD]

[TD=align: right]4.50[/TD]

[TD=align: right]3.29[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]6.76[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]105[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Morocco.svg.png Morocco[/TD]

[TD=align: right]4.77[/TD]

[TD=align: right]4.75[/TD]

[TD=align: right]4.64[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]4.41[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]106[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Burkina_Faso.svg.png Burkina Faso[/TD]

[TD=align: right]4.70[/TD]

[TD=align: right]4.42[/TD]

[TD=align: right]4.29[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]4.71[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]107[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Venezuela.svg.png Venezuela[/TD]

[TD=align: right]4.68[/TD]

[TD=align: right]5.67[/TD]

[TD=align: right]2.50[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]5.29[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]108[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Sierra_Leone.svg.png Sierra Leone[/TD]

[TD=align: right]4.55[/TD]

[TD=align: right]6.58[/TD]

[TD=align: right]1.86[/TD]

[TD=align: right]2.78[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]5.29[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]109[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Nigeria.svg.png Nigeria[/TD]

[TD=align: right]4.50[/TD]

[TD=align: right]6.08[/TD]

[TD=align: right]4.29[/TD]

[TD=align: right]3.33[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]4.41[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]110[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Palestine.svg.png Palestine[/TD]

[TD=align: right]4.49[/TD]

[TD=align: right]4.33[/TD]

[TD=align: right]2.14[/TD]

[TD=align: right]7.78[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]3.82[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]111[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Pakistan.svg.png Pakistan[/TD]

[TD=align: right]4.33[/TD]

[TD=align: right]6.00[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]2.78[/TD]

[TD=align: right]2.50[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]112[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Cambodia.svg.png Cambodia[/TD]

[TD=align: right]4.27[/TD]

[TD=align: right]3.17[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]3.33[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]4.12[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]113[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Myanmar.svg.png Myanmar[/TD]

[TD=align: right]4.20[/TD]

[TD=align: right]3.17[/TD]

[TD=align: right]3.57[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]2.94[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]114[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Iraq.svg.png Iraq[/TD]

[TD=align: right]4.08[/TD]

[TD=align: right]4.33[/TD]

[TD=align: right]0.07[/TD]

[TD=align: right]7.22[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]4.41[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]115[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Mozambique.svg.png Mozambique[/TD]

[TD=align: right]4.02[/TD]

[TD=align: right]4.42[/TD]

[TD=align: right]2.14[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]3.53[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]115[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Haiti.svg.png Haiti[/TD]

[TD=align: right]4.02[/TD]

[TD=align: right]5.17[/TD]

[TD=align: right]2.21[/TD]

[TD=align: right]2.22[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]6.76[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]117[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Mauritania.svg.png Mauritania[/TD]

[TD=align: right]3.96[/TD]

[TD=align: right]3.00[/TD]

[TD=align: right]4.29[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]3.13[/TD]

[TD=align: right]4.41[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]117[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Jordan.svg.png Jordan[/TD]

[TD=align: right]3.96[/TD]

[TD=align: right]4.00[/TD]

[TD=align: right]4.29[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]3.24[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]117[/TD]

[TD=align: right]18px-Flag_of_Niger.svg.png Niger[/TD]

[TD=align: right]3.96[/TD]

[TD=align: right]4.75[/TD]

[TD=align: right]2.21[/TD]

[TD=align: right]2.22[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]6.76[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR=class: sortbottom]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Rank[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Country[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Score[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Electoral process

and pluralism[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Functioning of

government[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

participation[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

culture[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Civil

liberties[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Category[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]120[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Armenia.svg.png Armenia[/TD]

[TD=align: right]3.88[/TD]

[TD=align: right]4.33[/TD]

[TD=align: right]2.86[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]1.88[/TD]

[TD=align: right]5.88[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]121[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Kuwait.svg.png Kuwait[/TD]

[TD=align: right]3.85[/TD]

[TD=align: right]3.17[/TD]

[TD=align: right]4.29[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]3.53[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]122[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg.png Ivory Coast[/TD]

[TD=align: right]3.81[/TD]

[TD=align: right]3.42[/TD]

[TD=align: right]2.86[/TD]

[TD=align: right]3.33[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]3.82[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]123[/TD]

[TD=align: right]20px-Flag_of_Gabon.svg.png Gabon[/TD]

[TD=align: right]3.74[/TD]

[TD=align: right]2.58[/TD]

[TD=align: right]2.21[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]3.82[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]124[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_Comoros.svg.png Comoros[/TD]

[TD=align: right]3.71[/TD]

[TD=align: right]4.33[/TD]

[TD=align: right]2.21[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]3.82[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]125[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Ethiopia.svg.png Ethiopia[/TD]

[TD=align: right]3.60[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]3.57[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]3.24[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]126[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Algeria.svg.png Algeria[/TD]

[TD=align: right]3.56[/TD]

[TD=align: right]2.58[/TD]

[TD=align: right]2.21[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]4.12[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]127[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Belarus.svg.png Belarus[/TD]

[TD=align: right]3.54[/TD]

[TD=align: right]1.33[/TD]

[TD=align: right]3.57[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]2.65[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]128[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Cameroon.svg.png Cameroon[/TD]

[TD=align: right]3.46[/TD]

[TD=align: right]2.00[/TD]

[TD=align: right]3.21[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]3.82[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]128[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Cuba.svg.png Cuba[/TD]

[TD=align: right]3.46[/TD]

[TD=align: right]1.75[/TD]

[TD=align: right]4.64[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]2.65[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]130[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Angola.svg.png Angola[/TD]

[TD=align: right]3.40[/TD]

[TD=align: right]0.92[/TD]

[TD=align: right]3.21[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]2.94[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]131[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Vietnam.svg.png Vietnam[/TD]

[TD=align: right]3.38[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]3.21[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]2.94[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]132[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Togo.svg.png Togo[/TD]

[TD=align: right]3.32[/TD]

[TD=align: right]3.58[/TD]

[TD=align: right]1.14[/TD]

[TD=align: right]2.78[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]4.12[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]133[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Egypt.svg.png Egypt[/TD]

[TD=align: right]3.31[/TD]

[TD=align: right]2.58[/TD]

[TD=align: right]3.93[/TD]

[TD=align: right]3.33[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]2.94[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]134[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Russia.svg.png Russia[/TD]

[TD=align: right]3.24[/TD]

[TD=align: right]2.67[/TD]

[TD=align: right]2.50[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]2.50[/TD]

[TD=align: right]3.53[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]135[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Qatar.svg.png Qatar[/TD]

[TD=align: right]3.18[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]3.93[/TD]

[TD=align: right]2.22[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]4.12[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]136[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png China[/TD]

[TD=align: right]3.14[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]4.64[/TD]

[TD=align: right]3.33[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]1.47[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]136[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Guinea.svg.png Guinea[/TD]

[TD=align: right]3.14[/TD]

[TD=align: right]3.50[/TD]

[TD=align: right]0.43[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]2.94[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]138[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Rwanda.svg.png Rwanda[/TD]

[TD=align: right]3.07[/TD]

[TD=align: right]0.83[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]2.22[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]2.94[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]139[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Kazakhstan.svg.png Kazakhstan[/TD]

[TD=align: right]3.06[/TD]

[TD=align: right]0.50[/TD]

[TD=align: right]2.14[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]3.82[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]140[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Zimbabwe.svg.png Zimbabwe[/TD]

[TD=align: right]3.05[/TD]

[TD=align: right]0.50[/TD]

[TD=align: right]2.00[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]3.24[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]141[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Oman.svg.png Oman[/TD]

[TD=align: right]3.04[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]3.93[/TD]

[TD=align: right]2.78[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]4.12[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]142[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Swaziland.svg.png Swaziland[/TD]

[TD=align: right]3.03[/TD]

[TD=align: right]0.92[/TD]

[TD=align: right]2.86[/TD]

[TD=align: right]2.22[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]3.53[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]143[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_Republic_of_the_Congo.svg.png Republic of the Congo[/TD]

[TD=align: right]2.91[/TD]

[TD=align: right]1.67[/TD]

[TD=align: right]2.86[/TD]

[TD=align: right]3.33[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]2.94[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]143[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_The_Gambia.svg.png Gambia[/TD]

[TD=align: right]2.91[/TD]

[TD=align: right]1.75[/TD]

[TD=align: right]3.21[/TD]

[TD=align: right]2.22[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]2.35[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]145[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Djibouti.svg.png Djibouti[/TD]

[TD=align: right]2.83[/TD]

[TD=align: right]0.42[/TD]

[TD=align: right]2.14[/TD]

[TD=align: right]3.33[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]2.65[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]146[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Bahrain.svg.png Bahrain[/TD]

[TD=align: right]2.79[/TD]

[TD=align: right]1.25[/TD]

[TD=align: right]3.21[/TD]

[TD=align: right]2.78[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]2.35[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]147[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg.png United Arab Emirates[/TD]

[TD=align: right]2.75[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]3.57[/TD]

[TD=align: right]2.22[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]2.94[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]148[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Azerbaijan.svg.png Azerbaijan[/TD]

[TD=align: right]2.65[/TD]

[TD=align: right]0.50[/TD]

[TD=align: right]2.14[/TD]

[TD=align: right]3.33[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]3.53[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]149[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Afghanistan.svg.png Afghanistan[/TD]

[TD=align: right]2.55[/TD]

[TD=align: right]2.50[/TD]

[TD=align: right]1.14[/TD]

[TD=align: right]2.78[/TD]

[TD=align: right]2.50[/TD]

[TD=align: right]3.82[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR=class: sortbottom]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Rank[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Country[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Score[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Electoral process

and pluralism[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Functioning of

government[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

participation[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

culture[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Civil

liberties[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Category[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]150[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Burundi.svg.png Burundi[/TD]

[TD=align: right]2.40[/TD]

[TD=align: right]0.33[/TD]

[TD=align: right]0.79[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]2.65[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]151[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Sudan.svg.png Sudan[/TD]

[TD=align: right]2.37[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]1.79[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]1.18[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]151[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Eritrea.svg.png Eritrea[/TD]

[TD=align: right]2.37[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]2.14[/TD]

[TD=align: right]1.67[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]1.18[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]151[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Laos.svg.png Laos[/TD]

[TD=align: right]2.37[/TD]

[TD=align: right]0.83[/TD]

[TD=align: right]2.86[/TD]

[TD=align: right]1.67[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]1.47[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]154[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Iran.svg.png Iran[/TD]

[TD=align: right]2.34[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]3.21[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]3.13[/TD]

[TD=align: right]1.47[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]155[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Libya.svg.png Libya[/TD]

[TD=align: right]2.25[/TD]

[TD=align: right]1.00[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]1.67[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]2.94[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]156[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Yemen.svg.png Yemen[/TD]

[TD=align: right]2.07[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]0.88[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]157[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Guinea-Bissau.svg.png Guinea-Bissau[/TD]

[TD=align: right]1.98[/TD]

[TD=align: right]1.67[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]2.78[/TD]

[TD=align: right]3.13[/TD]

[TD=align: right]2.35[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]158[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Uzbekistan.svg.png Uzbekistan[/TD]

[TD=align: right]1.95[/TD]

[TD=align: right]0.08[/TD]

[TD=align: right]1.86[/TD]

[TD=align: right]2.22[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]0.59[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]159[/TD]

[TD=align: right]20px-Flag_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo.svg.png Democratic Republic of the Congo[/TD]

[TD=align: right]1.93[/TD]

[TD=align: right]0.92[/TD]

[TD=align: right]0.71[/TD]

[TD=align: right]2.78[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]0.88[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]159[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg.png Saudi Arabia[/TD]

[TD=align: right]1.93[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]2.86[/TD]

[TD=align: right]2.22[/TD]

[TD=align: right]3.13[/TD]

[TD=align: right]1.47[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]161[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Tajikistan.svg.png Tajikistan[/TD]

[TD=align: right]1.89[/TD]

[TD=align: right]0.58[/TD]

[TD=align: right]0.07[/TD]

[TD=align: right]1.67[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]0.88[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]162[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Turkmenistan.svg.png Turkmenistan[/TD]

[TD=align: right]1.83[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]0.79[/TD]

[TD=align: right]2.78[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]0.59[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]163[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Equatorial_Guinea.svg.png Equatorial Guinea[/TD]

[TD=align: right]1.70[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]0.43[/TD]

[TD=align: right]2.22[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]1.47[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]164[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_Central_African_Republic.svg.png Central African Republic[/TD]

[TD=align: right]1.61[/TD]

[TD=align: right]1.75[/TD]

[TD=align: right]0.36[/TD]

[TD=align: right]1.11[/TD]

[TD=align: right]2.50[/TD]

[TD=align: right]2.35[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]165[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Chad.svg.png Chad[/TD]

[TD=align: right]1.50[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]1.11[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]2.65[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]166[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Syria.svg.png Syria[/TD]

[TD=align: right]1.43[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]2.78[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]167[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_North_Korea.svg.png North Korea[/TD]

[TD=align: right]1.08[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]2.50[/TD]

[TD=align: right]1.67[/TD]

[TD=align: right]1.25[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

[TABLE=class: wikitable sortable jquery-tablesorter]

[TR]

[TH=class: headerSort, bgcolor: #EAECF0, align: right]Rank[/TH]

[TH=class: headerSort, bgcolor: #EAECF0, align: right]Country[/TH]

[TH=class: headerSort, bgcolor: #EAECF0, align: right]Score[/TH]

[TH=class: headerSort, bgcolor: #EAECF0, align: right]Electoral process

and pluralism[/TH]

[TH=class: headerSort, bgcolor: #EAECF0, align: right]Functioning of

government[/TH]

[TH=class: headerSort, bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

participation[/TH]

[TH=class: headerSort, bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

culture[/TH]

[TH=class: headerSort, bgcolor: #EAECF0, align: right]Civil

liberties[/TH]

[TH=class: headerSort, bgcolor: #EAECF0, align: right]Category[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]1[/TD]

[TD=align: right]21px-Flag_of_Norway.svg.png Norway[/TD]

[TD=align: right]9.93[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]9.64[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]2[/TD]

[TD=align: right]21px-Flag_of_Iceland.svg.png Iceland[/TD]

[TD=align: right]9.50[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]8.93[/TD]

[TD=align: right]8.89[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]9.71[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]3[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Sweden.svg.png Sweden[/TD]

[TD=align: right]9.39[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]9.64[/TD]

[TD=align: right]8.33[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]9.41[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]4[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_New_Zealand.svg.png New Zealand[/TD]

[TD=align: right]9.26[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]9.29[/TD]

[TD=align: right]8.89[/TD]

[TD=align: right]8.13[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]5[/TD]

[TD=align: right]20px-Flag_of_Denmark.svg.png Denmark[/TD]

[TD=align: right]9.20[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]9.29[/TD]

[TD=align: right]8.33[/TD]

[TD=align: right]9.38[/TD]

[TD=align: right]9.41[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]6[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Canada.svg.png Canada[/TD]

[TD=align: right]9.15[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]9.64[/TD]

[TD=align: right]7.78[/TD]

[TD=align: right]8.75[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]7[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Ireland.svg.png Ireland[/TD]

[TD=align: right]9.15[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.86[/TD]

[TD=align: right]8.33[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]8[/TD]

[TD=align: right]16px-Flag_of_Switzerland.svg.png Switzerland[/TD]

[TD=align: right]9.09[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]9.29[/TD]

[TD=align: right]7.78[/TD]

[TD=align: right]9.38[/TD]

[TD=align: right]9.41[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]9[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Finland.svg.png Finland[/TD]

[TD=align: right]9.03[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]8.93[/TD]

[TD=align: right]7.78[/TD]

[TD=align: right]8.75[/TD]

[TD=align: right]9.71[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]10[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Australia.svg.png Australia[/TD]

[TD=align: right]9.01[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]8.93[/TD]

[TD=align: right]7.78[/TD]

[TD=align: right]8.75[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]11[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Luxembourg.svg.png Luxembourg[/TD]

[TD=align: right]8.81[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]8.93[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]8.75[/TD]

[TD=align: right]9.71[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]12[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png Netherlands[/TD]

[TD=align: right]8.80[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]8.57[/TD]

[TD=align: right]8.33[/TD]

[TD=align: right]8.13[/TD]

[TD=align: right]9.41[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]13[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Germany.svg.png Germany[/TD]

[TD=align: right]8.63[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]8.57[/TD]

[TD=align: right]7.78[/TD]

[TD=align: right]7.50[/TD]

[TD=align: right]9.71[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]14[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Austria.svg.png Austria[/TD]

[TD=align: right]8.41[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.86[/TD]

[TD=align: right]8.33[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]9.41[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]15[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Malta.svg.png Malta[/TD]

[TD=align: right]8.39[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]8.21[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]8.75[/TD]

[TD=align: right]9.71[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]16[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png United Kingdom[/TD]

[TD=align: right]8.36[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]7.22[/TD]

[TD=align: right]8.75[/TD]

[TD=align: right]9.12[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]17[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Spain.svg.png Spain[/TD]

[TD=align: right]8.30[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]7.22[/TD]

[TD=align: right]8.13[/TD]

[TD=align: right]9.41[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]18[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Mauritius.svg.png Mauritius[/TD]

[TD=align: right]8.28[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]8.21[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]8.75[/TD]

[TD=align: right]9.71[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]19[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Uruguay.svg.png Uruguay[/TD]

[TD=align: right]8.17[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]8.93[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]7.50[/TD]

[TD=align: right]10.00[/TD]

[TD=align: right]Full democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]20[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Japan.svg.png Japan[/TD]

[TD=align: right]7.99[/TD]

[TD=align: right]8.75[/TD]

[TD=align: right]8.21[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]7.50[/TD]

[TD=align: right]8.82[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]21[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_United_States.svg.png United States[/TD]

[TD=align: right]7.98[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]7.22[/TD]

[TD=align: right]8.13[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]21[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Italy.svg.png Italy[/TD]

[TD=align: right]7.98[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]6.43[/TD]

[TD=align: right]7.22[/TD]

[TD=align: right]8.13[/TD]

[TD=align: right]8.53[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]23[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Cape_Verde.svg.png Cape Verde[/TD]

[TD=align: right]7.94[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]7.86[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]9.12[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]24[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_France.svg.png France[/TD]

[TD=align: right]7.92[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]7.78[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]8.82[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]24[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_South_Korea.svg.png South Korea[/TD]

[TD=align: right]7.92[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]7.50[/TD]

[TD=align: right]7.72[/TD]

[TD=align: right]7.50[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]26[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Costa_Rica.svg.png Costa Rica[/TD]

[TD=align: right]7.88[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]9.71[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]27[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Botswana.svg.png Botswana[/TD]

[TD=align: right]7.87[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]7.50[/TD]

[TD=align: right]9.41[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]28[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Portugal.svg.png Portugal[/TD]

[TD=align: right]7.86[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]6.79[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]9.41[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]29[/TD]

[TD=align: right]21px-Flag_of_Israel.svg.png Israel[/TD]

[TD=align: right]7.85[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]7.50[/TD]

[TD=align: right]8.89[/TD]

[TD=align: right]7.50[/TD]

[TD=align: right]6.18[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR=class: sortbottom]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Rank[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Country[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Score[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Electoral process

and pluralism[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Functioning of

government[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

participation[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

culture[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Civil

liberties[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Category[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]29[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Estonia.svg.png Estonia[/TD]

[TD=align: right]7.85[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.86[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]8.82[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]31[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png Czech Republic[/TD]

[TD=align: right]7.82[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]8.82[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]32[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_India.svg.png India[/TD]

[TD=align: right]7.81[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.50[/TD]

[TD=align: right]7.22[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]9.12[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]33[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_Republic_of_China.svg.png Taiwan[/TD]

[TD=align: right]7.79[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]8.21[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]9.41[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]34[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Chile.svg.png Chile[/TD]

[TD=align: right]7.78[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]8.57[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]9.41[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]35[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Belgium_%28civil%29.svg.png Belgium[/TD]

[TD=align: right]7.77[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]8.57[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]8.82[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]36[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Cyprus.svg.png Cyprus[/TD]

[TD=align: right]7.65[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]6.43[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]9.12[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]37[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Slovenia.svg.png Slovenia[/TD]

[TD=align: right]7.51[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]8.53[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]38[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Lithuania.svg.png Lithuania[/TD]

[TD=align: right]7.47[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]9.71[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]39[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_South_Africa.svg.png South Africa[/TD]

[TD=align: right]7.41[/TD]

[TD=align: right]7.92[/TD]

[TD=align: right]7.86[/TD]

[TD=align: right]8.33[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]7.94[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]40[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Jamaica.svg.png Jamaica[/TD]

[TD=align: right]7.39[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]6.79[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]9.12[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]41[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Latvia.svg.png Latvia[/TD]

[TD=align: right]7.31[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]8.82[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]42[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Slovakia.svg.png Slovakia[/TD]

[TD=align: right]7.29[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]8.53[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]43[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_East_Timor.svg.png Timor-Leste[/TD]

[TD=align: right]7.24[/TD]

[TD=align: right]8.67[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]7.94[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]44[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Greece.svg.png Greece[/TD]

[TD=align: right]7.23[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]8.82[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]45[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Panama.svg.png Panama[/TD]

[TD=align: right]7.13[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]6.43[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]8.82[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]46[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Trinidad_and_Tobago.svg.png Trinidad and Tobago[/TD]

[TD=align: right]7.10[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]47[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Bulgaria.svg.png Bulgaria[/TD]

[TD=align: right]7.01[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]6.07[/TD]

[TD=align: right]7.22[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]48[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Indonesia.svg.png Indonesia[/TD]

[TD=align: right]6.97[/TD]

[TD=align: right]7.75[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]7.06[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]49[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Argentina.svg.png Argentina[/TD]

[TD=align: right]6.96[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]7.65[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]50[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_Philippines.svg.png Philippines[/TD]

[TD=align: right]6.94[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]7.22[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]51[/TD]

[TD=align: right]22px-Flag_of_Brazil.svg.png Brazil[/TD]

[TD=align: right]6.90[/TD]

[TD=align: right]9.58[/TD]

[TD=align: right]6.79[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]8.82[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]52[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Poland.svg.png Poland[/TD]

[TD=align: right]6.83[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]53[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Suriname.svg.png Suriname[/TD]

[TD=align: right]6.77[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]6.43[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]54[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Croatia.svg.png Croatia[/TD]

[TD=align: right]6.75[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]6.07[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]7.94[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]54[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Ghana.svg.png Ghana[/TD]

[TD=align: right]6.75[/TD]

[TD=align: right]8.33[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]7.35[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]56[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Hungary.svg.png Hungary[/TD]

[TD=align: right]6.72[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]6.07[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]7.06[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]57[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_Dominican_Republic.svg.png Dominican Republic[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]8.75[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]7.65[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]57[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Colombia.svg.png Colombia[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]7.14[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]59[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Peru.svg.png Peru[/TD]

[TD=align: right]6.65[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR=class: sortbottom]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Rank[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Country[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Score[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Electoral process

and pluralism[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Functioning of

government[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

participation[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

culture[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Civil

liberties[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Category[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]60[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_El_Salvador.svg.png El Salvador[/TD]

[TD=align: right]6.64[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]6.07[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]8.53[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]61[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Romania.svg.png Romania[/TD]

[TD=align: right]6.62[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]61[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Mongolia.svg.png Mongolia[/TD]

[TD=align: right]6.62[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]63[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Lesotho.svg.png Lesotho[/TD]

[TD=align: right]6.59[/TD]

[TD=align: right]8.25[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]7.06[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]64[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Serbia.svg.png Serbia[/TD]

[TD=align: right]6.57[/TD]

[TD=align: right]8.75[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]7.06[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]65[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Malaysia.svg.png Malaysia[/TD]

[TD=align: right]6.54[/TD]

[TD=align: right]6.92[/TD]

[TD=align: right]7.86[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]5.59[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]66[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Sri_Lanka.svg.png Sri Lanka[/TD]

[TD=align: right]6.48[/TD]

[TD=align: right]7.83[/TD]

[TD=align: right]6.79[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]5.88[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]67[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Mexico.svg.png Mexico[/TD]

[TD=align: right]6.47[/TD]

[TD=align: right]7.92[/TD]

[TD=align: right]6.07[/TD]

[TD=align: right]7.22[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]6.76[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]68[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Hong_Kong.svg.png Hong Kong[/TD]

[TD=align: right]6.42[/TD]

[TD=align: right]3.92[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]7.50[/TD]

[TD=align: right]9.41[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]69[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Tunisia.svg.png Tunisia[/TD]

[TD=align: right]6.40[/TD]

[TD=align: right]6.00[/TD]

[TD=align: right]6.07[/TD]

[TD=align: right]7.78[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]5.58[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]70[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Singapore.svg.png Singapore[/TD]

[TD=align: right]6.38[/TD]

[TD=align: right]4.33[/TD]

[TD=align: right]7.86[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]7.35[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]71[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Namibia.svg.png Namibia[/TD]

[TD=align: right]6.31[/TD]

[TD=align: right]5.67[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]8.24[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]72[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Paraguay.svg.png Paraguay[/TD]

[TD=align: right]6.27[/TD]

[TD=align: right]8.33[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]7.94[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]73[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Guyana.svg.png Guyana[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]8.33[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]7.06[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]74[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Senegal.svg.png Senegal[/TD]

[TD=align: right]6.21[/TD]

[TD=align: right]7.92[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]7.06[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]75[/TD]

[TD=align: right]20px-Flag_of_Papua_New_Guinea.svg.png Papua New Guinea[/TD]

[TD=align: right]6.03[/TD]

[TD=align: right]6.92[/TD]

[TD=align: right]6.07[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]7.65[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]76[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Moldova.svg.png Moldova[/TD]

[TD=align: right]6.01[/TD]

[TD=align: right]7.92[/TD]

[TD=align: right]4.29[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]7.35[/TD]

[TD=align: right]Flawed democracy[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]77[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Zambia.svg.png Zambia[/TD]

[TD=align: right]5.99[/TD]

[TD=align: right]7.08[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]6.76[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]78[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Georgia.svg.png Georgia[/TD]

[TD=align: right]5.93[/TD]

[TD=align: right]8.67[/TD]

[TD=align: right]4.29[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]5.59[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]79[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Honduras.svg.png Honduras[/TD]

[TD=align: right]5.92[/TD]

[TD=align: right]9.17[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]6.47[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]79[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Guatemala.svg.png Guatemala[/TD]

[TD=align: right]5.92[/TD]

[TD=align: right]7.92[/TD]

[TD=align: right]6.07[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]7.35[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]81[/TD]

[TD=align: right]21px-Flag_of_Albania.svg.png Albania[/TD]

[TD=align: right]5.91[/TD]

[TD=align: right]7.00[/TD]

[TD=align: right]4.36[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]7.65[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]82[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Ecuador.svg.png Ecuador[/TD]

[TD=align: right]5.81[/TD]

[TD=align: right]8.25[/TD]

[TD=align: right]4.64[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]6.76[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]83[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Tanzania.svg.png Tanzania[/TD]

[TD=align: right]5.76[/TD]

[TD=align: right]7.00[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]84[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Bangladesh.svg.png Bangladesh[/TD]

[TD=align: right]5.73[/TD]

[TD=align: right]7.42[/TD]

[TD=align: right]5.07[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]6.76[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]85[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Montenegro.svg.png Montenegro[/TD]

[TD=align: right]5.72[/TD]

[TD=align: right]7.08[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]6.76[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]86[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Ukraine.svg.png Ukraine[/TD]

[TD=align: right]5.70[/TD]

[TD=align: right]5.83[/TD]

[TD=align: right]3.93[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]7.06[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]86[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Mali.svg.png Mali[/TD]

[TD=align: right]5.70[/TD]

[TD=align: right]7.42[/TD]

[TD=align: right]3.93[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]6.47[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]88[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Benin.svg.png Benin[/TD]

[TD=align: right]5.67[/TD]

[TD=align: right]6.50[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]5.88[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]89[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Fiji.svg.png Fiji[/TD]

[TD=align: right]5.64[/TD]

[TD=align: right]4.58[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]5.59[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR=class: sortbottom]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Rank[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Country[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Score[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Electoral process

and pluralism[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Functioning of

government[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

participation[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

culture[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Civil

liberties[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Category[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]90[/TD]

[TD=align: right]22px-Flag_of_Bolivia.svg.png Bolivia[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]7.00[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]7.06[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]91[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Malawi.svg.png Malawi[/TD]

[TD=align: right]5.55[/TD]

[TD=align: right]6.58[/TD]

[TD=align: right]4.29[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]6.18[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]92[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Kenya.svg.png Kenya[/TD]

[TD=align: right]5.33[/TD]

[TD=align: right]4.33[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]6.67[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]93[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Liberia.svg.png Liberia[/TD]

[TD=align: right]5.31[/TD]

[TD=align: right]7.83[/TD]

[TD=align: right]2.57[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]5.59[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]94[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Uganda.svg.png Uganda[/TD]

[TD=align: right]5.26[/TD]

[TD=align: right]5.25[/TD]

[TD=align: right]3.57[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]6.18[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]95[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Macedonia.svg.png Macedonia[/TD]

[TD=align: right]5.23[/TD]

[TD=align: right]6.92[/TD]

[TD=align: right]3.21[/TD]

[TD=align: right]6.11[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]6.18[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]96[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Madagascar.svg.png Madagascar[/TD]

[TD=align: right]5.07[/TD]

[TD=align: right]5.92[/TD]

[TD=align: right]3.57[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]4.71[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]97[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Turkey.svg.png Turkey[/TD]

[TD=align: right]5.04[/TD]

[TD=align: right]5.83[/TD]

[TD=align: right]6.07[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]2.65[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]98[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Kyrgyzstan.svg.png Kyrgyzstan[/TD]

[TD=align: right]4.93[/TD]

[TD=align: right]7.42[/TD]

[TD=align: right]2.93[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]98[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Bhutan.svg.png Bhutan[/TD]

[TD=align: right]4.93[/TD]

[TD=align: right]8.33[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]2.78[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]3.82[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]100[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Thailand.svg.png Thailand[/TD]

[TD=align: right]4.92[/TD]

[TD=align: right]4.50[/TD]

[TD=align: right]3.93[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]6.18[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]101[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg.png Bosnia and Herzegovina[/TD]

[TD=align: right]4.87[/TD]

[TD=align: right]6.50[/TD]

[TD=align: right]2.93[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]6.18[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]102[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Lebanon.svg.png Lebanon[/TD]

[TD=align: right]4.86[/TD]

[TD=align: right]4.42[/TD]

[TD=align: right]2.14[/TD]

[TD=align: right]7.78[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]5.59[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]102[/TD]

[TD=align: right]16px-Flag_of_Nepal.svg.png Nepal[/TD]

[TD=align: right]4.86[/TD]

[TD=align: right]4.33[/TD]

[TD=align: right]4.29[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]5.59[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]104[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Nicaragua.svg.png Nicaragua[/TD]

[TD=align: right]4.81[/TD]

[TD=align: right]4.50[/TD]

[TD=align: right]3.29[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]6.76[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]105[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Morocco.svg.png Morocco[/TD]

[TD=align: right]4.77[/TD]

[TD=align: right]4.75[/TD]

[TD=align: right]4.64[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]4.41[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]106[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Burkina_Faso.svg.png Burkina Faso[/TD]

[TD=align: right]4.70[/TD]

[TD=align: right]4.42[/TD]

[TD=align: right]4.29[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]4.71[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]107[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Venezuela.svg.png Venezuela[/TD]

[TD=align: right]4.68[/TD]

[TD=align: right]5.67[/TD]

[TD=align: right]2.50[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]5.29[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]108[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Sierra_Leone.svg.png Sierra Leone[/TD]

[TD=align: right]4.55[/TD]

[TD=align: right]6.58[/TD]

[TD=align: right]1.86[/TD]

[TD=align: right]2.78[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]5.29[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]109[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Nigeria.svg.png Nigeria[/TD]

[TD=align: right]4.50[/TD]

[TD=align: right]6.08[/TD]

[TD=align: right]4.29[/TD]

[TD=align: right]3.33[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]4.41[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]110[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Palestine.svg.png Palestine[/TD]

[TD=align: right]4.49[/TD]

[TD=align: right]4.33[/TD]

[TD=align: right]2.14[/TD]

[TD=align: right]7.78[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]3.82[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]111[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Pakistan.svg.png Pakistan[/TD]

[TD=align: right]4.33[/TD]

[TD=align: right]6.00[/TD]

[TD=align: right]5.36[/TD]

[TD=align: right]2.78[/TD]

[TD=align: right]2.50[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]112[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Cambodia.svg.png Cambodia[/TD]

[TD=align: right]4.27[/TD]

[TD=align: right]3.17[/TD]

[TD=align: right]5.71[/TD]

[TD=align: right]3.33[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]4.12[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]113[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Myanmar.svg.png Myanmar[/TD]

[TD=align: right]4.20[/TD]

[TD=align: right]3.17[/TD]

[TD=align: right]3.57[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]2.94[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]114[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Iraq.svg.png Iraq[/TD]

[TD=align: right]4.08[/TD]

[TD=align: right]4.33[/TD]

[TD=align: right]0.07[/TD]

[TD=align: right]7.22[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]4.41[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]115[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Mozambique.svg.png Mozambique[/TD]

[TD=align: right]4.02[/TD]

[TD=align: right]4.42[/TD]

[TD=align: right]2.14[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]3.53[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]115[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Haiti.svg.png Haiti[/TD]

[TD=align: right]4.02[/TD]

[TD=align: right]5.17[/TD]

[TD=align: right]2.21[/TD]

[TD=align: right]2.22[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]6.76[/TD]

[TD=align: right]Hybrid regime[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]117[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Mauritania.svg.png Mauritania[/TD]

[TD=align: right]3.96[/TD]

[TD=align: right]3.00[/TD]

[TD=align: right]4.29[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]3.13[/TD]

[TD=align: right]4.41[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]117[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Jordan.svg.png Jordan[/TD]

[TD=align: right]3.96[/TD]

[TD=align: right]4.00[/TD]

[TD=align: right]4.29[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]3.24[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]117[/TD]

[TD=align: right]18px-Flag_of_Niger.svg.png Niger[/TD]

[TD=align: right]3.96[/TD]

[TD=align: right]4.75[/TD]

[TD=align: right]2.21[/TD]

[TD=align: right]2.22[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]6.76[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR=class: sortbottom]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Rank[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Country[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Score[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Electoral process

and pluralism[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Functioning of

government[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

participation[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

culture[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Civil

liberties[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Category[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]120[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Armenia.svg.png Armenia[/TD]

[TD=align: right]3.88[/TD]

[TD=align: right]4.33[/TD]

[TD=align: right]2.86[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]1.88[/TD]

[TD=align: right]5.88[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]121[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Kuwait.svg.png Kuwait[/TD]

[TD=align: right]3.85[/TD]

[TD=align: right]3.17[/TD]

[TD=align: right]4.29[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]3.53[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]122[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_C%C3%B4te_d%27Ivoire.svg.png Ivory Coast[/TD]

[TD=align: right]3.81[/TD]

[TD=align: right]3.42[/TD]

[TD=align: right]2.86[/TD]

[TD=align: right]3.33[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]3.82[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]123[/TD]

[TD=align: right]20px-Flag_of_Gabon.svg.png Gabon[/TD]

[TD=align: right]3.74[/TD]

[TD=align: right]2.58[/TD]

[TD=align: right]2.21[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]3.82[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]124[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_Comoros.svg.png Comoros[/TD]

[TD=align: right]3.71[/TD]

[TD=align: right]4.33[/TD]

[TD=align: right]2.21[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]3.82[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]125[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Ethiopia.svg.png Ethiopia[/TD]

[TD=align: right]3.60[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]3.57[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]3.24[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]126[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Algeria.svg.png Algeria[/TD]

[TD=align: right]3.56[/TD]

[TD=align: right]2.58[/TD]

[TD=align: right]2.21[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]4.12[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]127[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Belarus.svg.png Belarus[/TD]

[TD=align: right]3.54[/TD]

[TD=align: right]1.33[/TD]

[TD=align: right]3.57[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]2.65[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]128[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Cameroon.svg.png Cameroon[/TD]

[TD=align: right]3.46[/TD]

[TD=align: right]2.00[/TD]

[TD=align: right]3.21[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]3.82[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]128[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Cuba.svg.png Cuba[/TD]

[TD=align: right]3.46[/TD]

[TD=align: right]1.75[/TD]

[TD=align: right]4.64[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]2.65[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]130[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Angola.svg.png Angola[/TD]

[TD=align: right]3.40[/TD]

[TD=align: right]0.92[/TD]

[TD=align: right]3.21[/TD]

[TD=align: right]5.56[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]2.94[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]131[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Vietnam.svg.png Vietnam[/TD]

[TD=align: right]3.38[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]3.21[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]2.94[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]132[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Togo.svg.png Togo[/TD]

[TD=align: right]3.32[/TD]

[TD=align: right]3.58[/TD]

[TD=align: right]1.14[/TD]

[TD=align: right]2.78[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]4.12[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]133[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Egypt.svg.png Egypt[/TD]

[TD=align: right]3.31[/TD]

[TD=align: right]2.58[/TD]

[TD=align: right]3.93[/TD]

[TD=align: right]3.33[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]2.94[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]134[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Russia.svg.png Russia[/TD]

[TD=align: right]3.24[/TD]

[TD=align: right]2.67[/TD]

[TD=align: right]2.50[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]2.50[/TD]

[TD=align: right]3.53[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]135[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Qatar.svg.png Qatar[/TD]

[TD=align: right]3.18[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]3.93[/TD]

[TD=align: right]2.22[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]4.12[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]136[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png China[/TD]

[TD=align: right]3.14[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]4.64[/TD]

[TD=align: right]3.33[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]1.47[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]136[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Guinea.svg.png Guinea[/TD]

[TD=align: right]3.14[/TD]

[TD=align: right]3.50[/TD]

[TD=align: right]0.43[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]2.94[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]138[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Rwanda.svg.png Rwanda[/TD]

[TD=align: right]3.07[/TD]

[TD=align: right]0.83[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]2.22[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]2.94[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]139[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Kazakhstan.svg.png Kazakhstan[/TD]

[TD=align: right]3.06[/TD]

[TD=align: right]0.50[/TD]

[TD=align: right]2.14[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]3.82[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]140[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Zimbabwe.svg.png Zimbabwe[/TD]

[TD=align: right]3.05[/TD]

[TD=align: right]0.50[/TD]

[TD=align: right]2.00[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]3.24[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]141[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Oman.svg.png Oman[/TD]

[TD=align: right]3.04[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]3.93[/TD]

[TD=align: right]2.78[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]4.12[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]142[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Swaziland.svg.png Swaziland[/TD]

[TD=align: right]3.03[/TD]

[TD=align: right]0.92[/TD]

[TD=align: right]2.86[/TD]

[TD=align: right]2.22[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]3.53[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]143[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_Republic_of_the_Congo.svg.png Republic of the Congo[/TD]

[TD=align: right]2.91[/TD]

[TD=align: right]1.67[/TD]

[TD=align: right]2.86[/TD]

[TD=align: right]3.33[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]2.94[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]143[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_The_Gambia.svg.png Gambia[/TD]

[TD=align: right]2.91[/TD]

[TD=align: right]1.75[/TD]

[TD=align: right]3.21[/TD]

[TD=align: right]2.22[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]2.35[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]145[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Djibouti.svg.png Djibouti[/TD]

[TD=align: right]2.83[/TD]

[TD=align: right]0.42[/TD]

[TD=align: right]2.14[/TD]

[TD=align: right]3.33[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]2.65[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]146[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Bahrain.svg.png Bahrain[/TD]

[TD=align: right]2.79[/TD]

[TD=align: right]1.25[/TD]

[TD=align: right]3.21[/TD]

[TD=align: right]2.78[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]2.35[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]147[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg.png United Arab Emirates[/TD]

[TD=align: right]2.75[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]3.57[/TD]

[TD=align: right]2.22[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]2.94[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]148[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Azerbaijan.svg.png Azerbaijan[/TD]

[TD=align: right]2.65[/TD]

[TD=align: right]0.50[/TD]

[TD=align: right]2.14[/TD]

[TD=align: right]3.33[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]3.53[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]149[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Afghanistan.svg.png Afghanistan[/TD]

[TD=align: right]2.55[/TD]

[TD=align: right]2.50[/TD]

[TD=align: right]1.14[/TD]

[TD=align: right]2.78[/TD]

[TD=align: right]2.50[/TD]

[TD=align: right]3.82[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR=class: sortbottom]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Rank[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Country[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Score[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Electoral process

and pluralism[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Functioning of

government[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

participation[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Political

culture[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Civil

liberties[/TH]

[TH=bgcolor: #EAECF0, align: right]Category[/TH]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]150[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Burundi.svg.png Burundi[/TD]

[TD=align: right]2.40[/TD]

[TD=align: right]0.33[/TD]

[TD=align: right]0.79[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]2.65[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]151[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Sudan.svg.png Sudan[/TD]

[TD=align: right]2.37[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]1.79[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]1.18[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]151[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Eritrea.svg.png Eritrea[/TD]

[TD=align: right]2.37[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]2.14[/TD]

[TD=align: right]1.67[/TD]

[TD=align: right]6.88[/TD]

[TD=align: right]1.18[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]151[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Laos.svg.png Laos[/TD]

[TD=align: right]2.37[/TD]

[TD=align: right]0.83[/TD]

[TD=align: right]2.86[/TD]

[TD=align: right]1.67[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]1.47[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]154[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Iran.svg.png Iran[/TD]

[TD=align: right]2.34[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]3.21[/TD]

[TD=align: right]3.89[/TD]

[TD=align: right]3.13[/TD]

[TD=align: right]1.47[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]155[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Libya.svg.png Libya[/TD]

[TD=align: right]2.25[/TD]

[TD=align: right]1.00[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]1.67[/TD]

[TD=align: right]5.63[/TD]

[TD=align: right]2.94[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]156[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Yemen.svg.png Yemen[/TD]

[TD=align: right]2.07[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]4.44[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]0.88[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]157[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Guinea-Bissau.svg.png Guinea-Bissau[/TD]

[TD=align: right]1.98[/TD]

[TD=align: right]1.67[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]2.78[/TD]

[TD=align: right]3.13[/TD]

[TD=align: right]2.35[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]158[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Uzbekistan.svg.png Uzbekistan[/TD]

[TD=align: right]1.95[/TD]

[TD=align: right]0.08[/TD]

[TD=align: right]1.86[/TD]

[TD=align: right]2.22[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]0.59[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]159[/TD]

[TD=align: right]20px-Flag_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo.svg.png Democratic Republic of the Congo[/TD]

[TD=align: right]1.93[/TD]

[TD=align: right]0.92[/TD]

[TD=align: right]0.71[/TD]

[TD=align: right]2.78[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]0.88[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]159[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg.png Saudi Arabia[/TD]

[TD=align: right]1.93[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]2.86[/TD]

[TD=align: right]2.22[/TD]

[TD=align: right]3.13[/TD]

[TD=align: right]1.47[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]161[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Tajikistan.svg.png Tajikistan[/TD]

[TD=align: right]1.89[/TD]

[TD=align: right]0.58[/TD]

[TD=align: right]0.07[/TD]

[TD=align: right]1.67[/TD]

[TD=align: right]6.25[/TD]

[TD=align: right]0.88[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]162[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Turkmenistan.svg.png Turkmenistan[/TD]

[TD=align: right]1.83[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]0.79[/TD]

[TD=align: right]2.78[/TD]

[TD=align: right]5.00[/TD]

[TD=align: right]0.59[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]163[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Equatorial_Guinea.svg.png Equatorial Guinea[/TD]

[TD=align: right]1.70[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]0.43[/TD]

[TD=align: right]2.22[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]1.47[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]164[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_the_Central_African_Republic.svg.png Central African Republic[/TD]

[TD=align: right]1.61[/TD]

[TD=align: right]1.75[/TD]

[TD=align: right]0.36[/TD]

[TD=align: right]1.11[/TD]

[TD=align: right]2.50[/TD]

[TD=align: right]2.35[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]165[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Chad.svg.png Chad[/TD]

[TD=align: right]1.50[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]1.11[/TD]

[TD=align: right]3.75[/TD]

[TD=align: right]2.65[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]166[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_Syria.svg.png Syria[/TD]

[TD=align: right]1.43[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]2.78[/TD]

[TD=align: right]4.38[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=align: right]167[/TD]

[TD=align: right]23px-Flag_of_North_Korea.svg.png North Korea[/TD]

[TD=align: right]1.08[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]2.50[/TD]

[TD=align: right]1.67[/TD]

[TD=align: right]1.25[/TD]

[TD=align: right]0.00[/TD]

[TD=align: right]Authoritarian[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...