رفتن به مطلب
EN-EZEL

معرفی برخی از دستگاه های ابزار دقیق در زمین شناسی مهندسی

پست های پیشنهاد شده

دستگاه برش سنگ

این دستگاه برای بریدن سر و ته مغزه و نیز برش نمونه مکعبی در ابعاد 10*10 سانتیمتر ساخته شده است . از این دستگاه علاوه بر تهیه مکعب ، می توان برای تهیه مقاطع نازک سنگ نیز استفاده برد .

دستگاه ساب

این دستگاه برای آماده نمونه ها جهت انجام آزمایشهای تک محوری و سه محوری سنگ ساخته شده است . با این دستگاه می توان نمونه ها را به طور کامل جهت انجام آزمایش هایی که نیاز به موازی بودن سر و ته نمونه دارند ،آماده نمود .

پیزومتر ازنوع تار مرتعش (Vibrating Wire Piezometer)

پیزومترنوع تارمرتعش برای اندازه گيري فشار آب زير زميني در سازه هاي خاكي ، سنگي، شالوده‌ها وسازه‌هاي بتني مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار، یكی از پر فروش ترین ابزارهای این شركت است.

كاربردها :

مشخص نمودن الگوی جریان

اندازه گیری سطح آب زیرزمینی

مطالعات هیدرولوژیكی ، كنترل ساخت و بررسی پایداری و رفتار نگاری در سدهای خاكی ، شالوده ها، سازه های زیرزمینی كم عمق و حفاريهای سطحی.

فشارسنجهای خاك و بتن(Earth and Concrete Pressure Cell)

فشارسنجهای ( pressure cell) خاك وبتن برای اندازه گیری فشار كل در خاكريزها ومخازن ، سطح دیوارهای حائل ، ساختمانها ، تكیه گاههای پلها، پوشش تونلها و اندازه گیری تنش در درون سازه‌هاي بتني مورد استفاده قرار می گیرند.

كاربردها :

اندازه گيري جهت و مقدار فشار كل و توزیع تنش درون مخازن سدها و حد فاصل خاك و بتن.

مشخص نمودن فشار تماسی در دیواره های حائل،آب بند و تكیه گاهها

اندازه گیری فشار درون و بيرون پوشش حفره‌هاي زیر زمینی

رفتارنگاری تنش در دیواره های سنگی مغارها و تونلها ی بدون پوشش

ارزيابي فشار باربری شالوده ها

تنش سنج شاتكریت (Shotcrete -Concrete Stress Cell)

در روش تونل سازی جديد اطریشی ، ( N.A.T.M) برای نگهداري نمودن ديواره تونل بلافاصله پس ازحفر تونل بتن پاشي صورت مي گيرد. اين تنش سنج ها براي اندازه گيري تنش هاي شعاعي ومماسي درپوشش بتن پاشي شده تونل طراحي شده اند.

كاربردها :

ارزيابي مقدار تنشهای شعاعی و مماسی در پوشش شاتكریت تونلها

نمایش مقاومت شاتكریت

ارزيابي مناسب بودن مقدار پوشش ايجاد شده

تعيين ظرفيت باربري شالوده

اندازه گيري فشار درون وبيرون پوشش حفره‌هاي زيرزميني

بارسنج(Load Cell)

بارسنج ها توانايي اندازه‌گيري مقدار بار وارده بر نگهدارنده‌هاي نصب شده در سازه‌ها را دارند.

كاربردها :

اندازه گيري بار وارده بر پيچ سنگها، ميل مهارهاي شالوده ياكابلهاي كششي

اندازه گيري بار فشاري بين اجزاء مختلف سازه

دماسنج از نوع تارمرتعش (Vibrating Wire Temperature Meter)

اين دستگاه براي اندازه گيري دماي داخلي درسازه هاي بتني،خاكي وآب مورداستفاده قرار مي گيرد.

كاربردها :

كنترل شرايط دماي موردنظر

كنترل افزايش دما درارتباط با تنش وتغيرات حجم درسدها

مطالعه اثرات دما روي ساير ابزارهاي نصب شده

درزه وشكاف سنج (Crack & Joint Meter)

براي رفتارنگاري و يا اندازه گيري بازشدگي بين دوبلوك بتني درسازه هاي بتني مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين براي رفتار نگاري جابجايي تركها درسازه‌هاي بتني - سنگي بكار مي رود.

كاربردها :

اندازه گيري ميزان بازشدگي تركها درسدهاي بتني قوسي

اندازه گيري ميزان بازشدگي تركها درسازه هاي بتني

اندازه گيري ميزان بازشدگي تركها درسازه هاي سنگي وسازه‌هاي ساخته شده با مصالح بنايي

كرنش سنجهاي نوع تار مرتعش (Vibrating Wire Strain Gage)

كرنش سنج ها براي اندازه گيري مقدار كرنش دربتن يا يك سازه فولادي درمناطقي كه بايد سطح كرنش براي طراحي واطمينان از پايداري سازه رفتارنگاري شود مورد استفاده قرار مي گيرد.

كاربردها :

رفتار نگاري كرنش درسدهاي بتني درضمن ساخت وپس ازآن

مطالعه توزيع تنش درحفره ها وتونل هاي زير زميني

توزيع تنش درسدهاي بتني وسدهاي كه با مصالح بنايي ساخته شده‌اند

رفتارنگاري تنش ها درمحورهاي تحت فشار.

كشش سنج درون گمانه اي (Bore Hole Extensometer)

اين وسيله براي اندازه گيري تغيير شكل وميزان جابجايي لايه هاي سنگي ويا خاكي طراحي شده است. اين كشش سنج ها ممكن است يك نقطه اي يا چند نقطه اي باشند. كشش سنجها عموما در دو فرم مكانيكي و يا الكترونيكي عرضه مي‌گردند.

كجي سنج (Tiltmeter)

كجي سنج برای رفتار نگاری تغییرات شیب ساختمانها و سازه‌ها ی بتنی مورد استفاده قرار می گیرد . این ابزار شامل یك پاندول معكوس است كه با تغییر شیب منحرف می شود. كجي سنج یك سیگنال الكتریكی متناسب با زاویه شیب تولید می كند كه توسط دستگاه قرائت، اندازه گیری می شود.

دستگاه قرائت دیجیتالی(Digital Readout Unit)

واحد قرائت EDI-51V می‌تواند با تمام ابزارهای نوع سیم لرزان Encardio- rite برای نشان دادن پارامترهای اندازه گیری شده در واحد زمان یا هر واحد مهندسی دیگر مثل m، kgf ، m،tf ،deg ،°c و... .مورد استفاده قرار گیرد. این واحد قرائت می تواند ضرایب كالیبراسیون حداكثر یكصد مبدل (transducer) سیم لرزان را ذخیره نماید .

همچنین این واحد تا 720 دسته داده را با زمان و تاریخ ثبت و ذخیره مي‌نماید.

انحراف سنج (Inclinometer)

این ابزار برای اندازه گیری حركات افقی ( جانبی) سازه های زیرزمینی یا سطحی مورد استفاده قرار می گیرد . این ابزار داده های عددی معنی داری از اندازه انحراف یا شیب شالوده‌ها و تغییرات آن با زمان را بدست میدهد. تخمین مناسب مقدار انحراف شالوده‌ها با رفتارنگاری رفتار سازه پس از احداث و آشكار كردن خطرات احتمالی كه ممكن است پایداری سازه شالوده و محیط اطراف آن را تحت تأثیر قرار دهد ، كمك می‌كند. محدوده اندازه گيري اين ابزار 30 ± درجه نسبت به قائم است.

دستگاه هاي آزمايش فشار با قرائت كننده ديجيتالي

(جكهاي بتن شكن و سنگ شكن)

اين سري از دستگاه‌ها از واحدهاي بارگذاري و پمپ روغن تشكيل شده است. مقدار بار توسط سيستم ديجيتالي سنجيده مي‌شود واحد الكترونيكي دستگاه ميكرو پروسسور مي‌باشد.در اين سيستم مقدار بار، حداكثر بار ، مقدار سرعت بارگذاري قابل نمايش دادن مي‌باشد .بارگذاري و باربرداري در اين سري دستگاهها به صورت دستي قابل كنترل مي‌باشد .سيستم الكترونيكي اين دستگاه قادر است كه نتايج مربوط به حداقل 1000 آزمايش را ذخيره نمايد و سپس به كامپيوتر منتقل كند . اين دستگاهها با ظرفيتهاي 500 تا 5000 كيلو نيوتن توسط هايكو عرضه مي‌شود.

دستگاه سه محوري ديناميكي خاك

اين دستگاه كه مطابق آخرين فن آوري روز توسط شركت هايكو توليد مي‌گردد، يكي از مهمترين دستگاهها براي سنجش وضعيت خاك در آزمايش سه محوري در حالت ديناميكي و استاتيكي مي‌باشد .اين سيستم قادر است كه در شرايط زير نمونه ها را مورد آزمايش قرار دهد:

كنترل كرنش و كنترل تنش ديناميكي تا 10 هرتز

كنترل مسير تنش نرمال در دو حالت زهكشي شده و زهكشي نشده.

آزمايش سه محوري معمولي با سرعت كرنش بيش از 5/0 ميليمتر در دقيقه

تحكيم و تورم در شرايط K0

ستگاه سه محوري خاك

اين دستگاه كه كاملا به صورت خودكار آزماش را انجام مي‌دهد‌، مطابق جديدترين اصول فني روز ساخته شده است. با اين دستگاه مي‌توان در شرايط معمولي نمونه هاي تا قطر 100 ميليمتر را آزمايش نمود . حداكثر كرنش جانبي در اين دستگاه 10 كيلوگرم بر سانتي متر مربع مي‌باشد.

دستگاه تحكيم ديجيتالي

اين دستگاه مطابق استاندارد IS-2720-BS-1377 ساخته شده است. اين دستگاه كه به طور اتوماتيك كار مي كند قادر است كه مراحل بارگذاري و آزمايش تحكيم را كنترل نمايد و با كاهش مقدار كرنش پله بارگذاري بعدي را شروع كند. بنا براين با اين دستگاه آزمايش تحكيم كامل براي اغلب خاكها بين 24 تا 48 ساعت خاتمه مي‌يابد كه از نظر اقتصادي و سرعت كار بسيار مفيد مي‌باشد.

دستگاه آزمايش يونيورسال الكترونيكي با سيستم افزايش بار اتوماتيك

اين دستگاه براي انجام آزمايش بر روي مواد مختلف فلزي و غير فلزي طراحي شده است. با اين دستگاه مي‌توان فشار، كشش، خمش، پيچش، برش، سختي و موارد ديگر را بر روي مواد آزمايش نمود.

اين دستگاه از سه بخش اصلي زير تشكيل شده است :

چهار چوب بارگذاري

سيستم پمپ هيدروليكي

بخش كنترل الكترونيكي

دستگاه برش مستقيم

اين دستگاه براي اندازه گيري خصوصيات مهندسي سطح درزه سنگ يا بتن طراحي شده است. اين دستگاه كه به صورت دستي و اتوماتيك توليد مي‌شود در صحرا و آزمايشگاه قابل استفاده مي‌باشد. براي آزمايش نمونه با اين دستگاه بايد ابتدا نمونه قالب گيري شود كه وسايل قالب گيري نيز جزء ضمائم دستگاه مي‌باشد. سيستم اعمال نيروي افقي و عمودي اين دستگاه در شرايط عادي تا 5 تن بار اعمال مي‌نمايد، اما اين مقدار به 20 تن قابل افزايش مي باشد.

 

منبع:

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...