رفتن به مطلب
amir.d

««مقالات عمومی زراعت»»

پست های پیشنهاد شده

[h=2]بررسي علل و ميزان ضايعات آرد و گندم،تحقیق جامع در صنایع غذایی و نان[/h]

چكيده

.

.

اين مطالعه به منظور بررسي ميزان ضايعات آرد و نان ها در نانوائي ها و در حين مصرف و ارتباط آن با كيفيت ماده اوليه، نوع نان، نحوه توليد، پخت و مصرف در سه استان تهران بدليل تنوع نان ها، خوزستان بدليل حداكثر توليد نان بصورت تافتون و در استان گلستان بيشتر بصورت بربري انجام گرديد. اين بررسي ها از آذرماه 1380 طبق پرسشنامه هاي مختلف (پرسشنامه مربوط به خانوار مصرف كننده، پرسشنامه عمومي مصرف كننده، پرسشنامه اختصاصي مصرف كننده) با 286 سئوال به اجرا در آمد. در عمل هم براي يادداشت برداري و آمارگيري از ضايعات نان ها اول هر ماه با تحويل پلاستيك هاي رنگي به منازل، نان خشك هاي هر ماه به تفكيك، لواش، بربري، سنگك، تافتون و حجيم جمع آوري و آخر همان ماه با مراجعه مجدد به منازل نان خشك ها با ترازوي سيار توزين، پرسشنامه ها تكميل و اول ماه بعد همين عمليات در منازل و مناطق ديگر از شهرها تكرار مي شد. از سئوالات مهم پرسشنامه شامل: تعداد خانوار، درآمد، درصد مصرف و خريد نوع نان، مصرف روزانه، تعداد نان خريداري شده در روز و در هر وعده، نحوه نگهداري، نان موردعلاقه، برشتگه يا خميري، ايراد نان ها، ضايعات هر نان به تفكيك در ماه، علت ضايعات، نحوه پيشگيري از ضايعات، ضايعات در نانوائي ها، ضايعات آرد در نانوائي ها، و… مورد بررسي و يادداشت برداري قرارگرفت. در اين طرح سعي شده با در نظر گرفتن كليه جوانب، ضايعات نان كه تاكنون درحد حدس وگمان بود به يك نتيجه دقيق و قابل قبولي دسترسي پيدا كرد.

 

.

نتيجه گيري

در رابطه با همبستگي هاي موجود بين موارد مختلف مصرف كننده و ضايعات نان و تعيين رابطه بين تعداد افراد خانواده با دورريز نان از ضريب همبستگي پيرسون استفاده بعمل آمد.

در رابطه با مقدار دورريزي در روز با نوع نان خريداري شده با تعداد خانوار بشرح زير نتيجه گيري شد:

دورريز نان لواش در روز با تعداد افراد خانوار در سطح 5%، در رابطه با نان تافتون و بربـــري در سطح 1% اختلاف معني داري برقرار است. بطوريكه با افزايش تعداد افراد خانواده دورريز اين سه نوع نان بيشتر ولي اين همبستگي بين افراد خانواده و دو نوع نان ديگر يعني سنگك و نان حجيم برقرار نبود. بعبارت ديگر ضايعات اين دو نوع نان در خانوارهاي پرجمعيت و كم جمعيت بسيار اندك و معني دار نمي باشد. نتايج فوق از طرف افرادي كه مورد سئوال قرار گرفتند نيز مورد تأئيد قرار گرفت بطوريكه 1/33% اظهار داشتند كمترين دورريز مربوط بــه سنگك، 5/25% افراد گفتند كه كمترين دورريز مربوط به لواش، 1/11% افراد اظهار داشتند كمترين دورريز مربوط به بربري، 9% اظهار داشتندكه كمترين دورريز مربوط به تافتون و 3/15% اظهار داشتند كه كمترين دورريز مربوط به نان هاي محلي است. بطوركلي بررسي ها نشان مي دهند كه هر چقدر افراد خانواده كمتر باشددورريز نان كمتر و برعكس با زيادتر شدن افراد خانواده دورريز هم بيشتر مي شود و در اين مورد هم همبستگي معني داري در سطح 1% وجود دارد. بين تعداد نان هاي خريداري شده مربوط به کليه نان ها (لواش، تافتون، بربري و سنگك) و ضايعات يك همبستگي مثبت و كاملاً معني دار در سطح 1% وجود دارد، يعني هر اندازه نان بيشتري خريداري شود بهمان نسبت هم ضايعات افزايش پيدا مي كند.

در رابطه با تعيين امكان وجود همبستگي بين دورريز نان در روز با نحوه نگهداري در مورد هر كدام از نان ها بطور جداگانه از روش رگرسيون چندگانه استفاده شد، نتايج نشان دادند كه در درجه اول اگر نان لواش در فريزر نگهداري شود داراي كمترين ضايعات و در درجه دوم نگهداري در كيسه پلاستيكي بهترين روش نگهداري نان لواش براي پيشگيري از دورريز محسوب مي شود كه در هر دو مورد نحوه نگهداري فوق الذكر با كاهش ضايعات وجود همبستگي معني داري درسطح 1% باثبات رسيد.

براي نان تافتون نگهداري در فريزر در سطح اختلاف با خطاي 7% و در مورد نان سنگك با اختلاف 8% همبستگي مثبتي از نظر دورريز نان محاسبه شد و در مورد نان هاي محلي بهترين روش نگهداري استفاده از كيسه پلاستيكي از نظر كاهش دورريز باثبات رسيد.

.

توصيه و پيشنهاد

از يافته هاي اين تحقيق و نتايج بدست آمده از اين پروژه مي توان توصيه هاي لازم بشرح زير را ارائه نمود:

1ـ با توجه به نوع نان ها كه اكثراً نازك و مسطح مي باشند به دليل عدم يكنواختي در پخت، خميري بودن نان ها، بخصوص كنار نان لواش، ور نيامدن خمير به دليل استفاده از جوش شيرين، چرمي شدن بافت نان لواش بدليل فطير بودن، غيرقابل هضم بودن، توليد آنها در شرايط غير بهداشتي، عدم سازگاري با فن آوري پيشرفته توأم با ضايعات زياد و از همه مهمتر بدليل عدم رضايت مصرف كننده و ده ها عيب و ايراد ديگر مي توان گفت كه عمر اينگونه نان ها به آخر رسيده است.

همانگونه كه توليد نان مسطح و ابتدائي در اكثر كشورهاي دنيا تعطيل و كنار گذاشته شده است، در ايران نيز بايد توليد اينگونه نان ها هر چه سريع محدودتر و كمتر و تحقيقات در رابطه با نان هاي مسطح كه تا حالا بدليل ابتدائي بودن نوع نان ها نتايج كمتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته است محدودتر و تلاش و تحقيقات بطرف صنعتي كردن توليد نان بصورت حجيم سوق داده شود.

2ـ تاكنون هر گونه تحقيقات و ارائه راه حل ها جهت بر طرف نمودن مشكلات بيشمار نان هاي سنتي بدليل نبود گوش شنوا اكثراً بي نتيجه و بي ثمر بوده و در آينده هم نبايد بيش از اين انتظار داشت، نمونه اش مصرف جوش شيرين است كه محقق بهر طريقي كه شده از ضرر آن همه و همچنين نانوا را بخوبي آگاه نموده و با توجه به اينكه مصرف آن هم بارها ممنوع اعلام شده ولي نانوا براي راحتي خود، سلامتي مردم را ناديده گرفته، حتي مخفيانه آنرا با نمك مخلوط و در تهيه خمير استفاده مي كند. همانگونه كه اشاره شد بهتر است از اين به بعد تحقيقات، زحمات و توليد روي نان هاي حجيم متمركز شود.

3ـ سالانه در ايران دولت با پرداخت ميلياردها تومان يارانه، آرد كيلوئي با بيش از200 تومان را با نرخ 4 تومان در اختيار نانوا قرار داده و نانوا هم با بي ارزش شمردن آن، اولاً روزانه از بي دقتي هزاران كيلو آرد را كف كارگاه ريخته ضايع مي كند و از طرف ديگر ناني را هم كه تحويل مردم مي دهد بسيار نامرغوب و شانزده درصد آنهم در حين مصرف از بين مي رود، پيشنهاد مي شود بهتر است دولت بخشي از اين يارانه را جهت احداث يك كارخانه نان حجيم بصورت صنعتي و توليد در سطح انبوه حداقل براي شهر پرجمعيت تهران در نظر گرفته و ناني كه تا مغز آن پخته و يقيناً مصرف كننده هم راضي خواهد شد با ارائه فرمولاسيون صحيح ماده اوليه، خمير و پخت به تدريج جايگزين نان هاي سنتي بشود.

4ـ واحدهاي كوچك نانوائي با ظرفيت توليد كم براي تأمين نان مورد مصرف انبوهي از جمعيت و ساكنين شهرهاي بزرگ نمي توانند جوابگو باشند و از طرف ديگر براي اين كارگاه ها توليد نان ارزان قيمت به هيچ وجه نمي تواند اقتصادي باشد واگر اين كارگاه ها بخواهند به روال فعلي كار كنند متحمل زيان خواهند شد كه براي جبران قسمتي از زيان خود ناچاراً به روش هائي متوسل خواهند شد كه عوارض و پي آمدهاي زيانباري براي جامعه در بر خواهد داشت، بهر حال صاحبان اين واحدها عملاً هيچ انگيزه اي براي حرفه خود نداشته و بدون علاقه و از روي ناچاري و براي امرار معاش و اجتناب از بيكاري به فعاليت ادامه داده و هيچ علاقه اي براي بهتر شدن وضع كنوني نان نشان نمي دهند پس مي توان نتيجه گرفت كه ادامه وضع فعلي به هيچ وجه عاقلانه نمي باشد.

5ـ با توجه به اينكه مهمترين ماده اوليه در توليد نان مرغوب اعم ازسنتي و صنعتي، گندم و آرد مناسب و با كيفيت بالا مي باشد لازم است گندم ها قبل از ارسال به كارخانجات آردسازي از نظر كيفيت تحت كنترل قرار گرفته و با تعيين ميزان اختلاط گندم هاي ضعيف و قوي و يا حتي خود آردها با فرمول مناسب براي تهيه خمير و نان آماده شوند. رعايت نكردن اين موضوع مهم كه تا همين الان هم به آن توجه نمي شود نوساناتي در كيفيت آردهاي تحويلي به كارگاه هاي نانوائي به چشم مي خورد كه نتيجتاً نوساناتي دركيفيت نان ها بوجود مي آيد كه ضايعات زيادي را بدنبال دارد.

پيشنهاد مي شود گندم ها قبل از تخليه درانبار و سيلوها، با دستگاه هاي سيار و سريع از نظر كيفيت در مدت خيلي كوتاه (50 ثانيه) ارزيابي و بر اساس درصد پروتئين شامـل:

زير 9%، 9%، 10%، 11%، 12% و بيشتر از 12% طبقه بندي و به تفكيك نگهداري شوند.

 

.

.

منابع و مراجع

1- ايراني، پ. 1373: بررسي علل افت كيفيت و ضايعات نان در ايران و راه هاي برطرف كردن نارسائي ها، بر گرفته از طرح تحقيقاتي ضايعات نان، سومين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، دانشگاه تبريز.

2- ایراني،دیوانعلی پ. 1374: بررسي ضايعات گندم از مرحله برداشت تا مصرف و طرق جلوگيري از آن، اجلاس تخصصي نان، انتشارات انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذائي كشور.

3- مجرد، م.ح.1374: بررسي علل ضايعات نان كشور و طرق جلوگيري از آن، مجموعه مقالات اجلاص تخصصي نان، انتشارات انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذائي كشور.

4- مرتضوي، ع.1374: آلودگي ميكروبي نان، مجموعه مقالات اجلاس تخصصي نان انتشارات انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذائي كشور.

5- Hickey, C. S. 1980: Sorbate spray application for protecting yeast-raised bakery products. Bakers Digest. 24:20-22,36.

6- King, B.D. 1981: Microbial inhibition in bakery products-a review. Baker Digest 55:8-12.

7- Ooraikul, B. 1982: Gas Packaging for a bakery product. Can. Inst. Food Sci. Technology Journal. 15: 313-315.

8- Ooraikul, B. 1988: Modified atmosphere packaging of selected bakery products as an alternative to low temperature perservation. Final Report. Engineering and Statistical Research Institute Report of contact File # 10SC. 01916-3EP16. Agriculture. Canada, Ottawa. Ontario. 100 pp.

.

.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اثر روش های مختلف کاشت ردیفی بر سورگوم علوفه ای (The effects of different row planting methods on forage sorghum)

 

75730.jpg [TABLE=class: cms_table, align: left]

[TR]

[TD][/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

چکیده :

اثر روش های مختلف کاشت ردیفی (L.F ; D.P.F ; A.I.F ; S.F ) بر سورگوم علوفه ای مورد آزمایش قرار گرفت . این تحقیق با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شده است . براساس نتایج این آزمایش ، کمترین میزان EC موجود در اعماق 40 -30 سانتیمتری خاک مربوط به روش های L.F و D.P.F بود و بیشترین افزایش EC روی پشته ها را روش های S.F با ( 15-11 ds/m ) و L.F با ( 14-11 ds/m) داشته اند . مقدار برگها و عملکرد علوفه در روش L.F در چین های اوّل و دوّم بیش از سایر روش ها بود . کمترین فشردگی خاک پس از آبیاری مربوط به روش L.F و بیشترین فشردگی خاک به روش های A.I.F و S.F مربوط بودند . طول زمان لازم برای رسیدن خاک و گیاه به نقطه W.P پس از هر آبیاری در روش L.f بیش از سایر روشها شد بطوریکه این روش موجب رشد مناسب تر گیاهان گردید .

مقدمه :

بسیاری از مردم جهان در شرایطی زندگی می کنند که اغلب مواقع می توان آنرا شرایط زندگی همراه با ناکامی نامید . امروزه حدود 800 میلیون از مردم جهان دچار سوء تغذیه هستند و حدود 40 هزار نفر از آنان بطور روزانه از گرسنگی تلف می شوند . سیر صعودی افزایش جمعیت جهان از یکسو و محدودیت منابع غذایی از سوی دیگر ، محققین و دست اندرکاران بخش کشاورزی جهان را بر آن داشته است تا در صدد دستیابی به راه حل های مناسب و مؤثری جهت تأمین غذای میلیون ها انسان بویژه در کشورهای جهان سوم باشند که از تکنولوژی و امکانات کمتری برخوردارند . اراضی وسیعی از کره زمین دارای شرایط مناسب کشت و زرع نیستند و اغلب از موقعیت های ویژه ای برخوردارند که اگر راه حل های مناسبی برای استفاده بهینه و پایدار از آنها پیدا نشود ، در طولانی مدت بشر را به وضعیتی به شدت آسیب پذیر دچار خواهند نمود .

مناطق وسیعی از کره خاکی از آب و هوای نیمه خشک با میانگین بارندگی سالانه 400 میلیمتر با نسبت بارندگی به پتانسیل تبخیر و تعرق (P/PET) بمقدار 0.28-0.06 برخوردار است . اراضی خشک مدیترانه ای حدود 3.2 میلیون کیلومتر مربع را اشغال نموده اند که 0.5 میلیون کیلومتر مربع آن در شمال آفریق در منطقه خط الرأس سرطان ، 1.0 میلیون در خاور نزدیک ، 1.5 میلیون در خاور میانه و 0.2 میلیون در اروپا که اصولاً در اسپانیا قرار دارند . اراضی نیمه خشک مدیترانه ای با متوسط بارندگی 600 - 400 میلیمتر در بر گیرندۀ 2.3 میلیون کیلومتر مربع است که 0.25 میلیون آن در شمال آفریق ، 1.0 میلیون در خاور نزدیک و 0.5 میلیون آن در خاور میانه و 0.5 میلیون آن در اروپا (اسپانیا ، پرتغال ، فرانسه ، ایتالیا و یونان ) قرار دارند . مناطق خیلی خشک (hyper arid) و مناطق مدیترانه ای بیابانی (desert mediterranean zone) که بجز بوته های نمک دوست (salt bushes) قادر به رشد در آن نیستند ، در اینجا منظور نشده اند که در صورت آبیاری و یا وجود سفره آب زیر زمینی کم عمق هر چند که مقدار بارندگی کمتر از 100 میلیمتر باشد ، امکان استفاده از این مناطق نیز وجود دارد . آب و هوای مناطق وسیع مدیترانه ای دارای بارندگی زمستانه هستند درحالیکه تابستان هایشان طولانی و خشک است. البته طبیعتاً اختلافات جزئی در بین مناطق مختلفی که دارای آب و هوای مدیترانه ای هستند ، وجود دارد که بستگی به فاصله آنها از مناطق بارندگی و رژیم های معتدله با زمستان های سرد ، معتدل یا گرم که دارای یخبندان شدید یا فاقد آن می باشند و این موضوع نیز وابسته به عرض جغرافیایی ، ارتفاع و وضعیت اقلیمی آنها است .

چارچوب گروه بندی اقلیمی-اقتصادی (Ecoclimatic) برای استفاده مفید تر از شرایط موجود صورت گرفته است بطوریکه باعث مقایسه مناطق مختلف می گردد . خاکهای غالب مناطق عمدتاً دارای واکنش قلیایی با PH بین 8.5 -7 می باشند . این اراضی وسیع در بر گیرنده خاکهای آبرفتی - رسوبی (alluvial deposit) هستند که دستخوش تغییرات پدوژنیک (pedogenetic) اندکی گردیده اند . خاکهای شور با طبیعت و درجات متفاوت بیش از 20 میلیون هکتار در آفیقا ، 15 میلیون در خاور نزدیک ، 44 میلیون در خاور میانه و 1.5 میلیون هکتار در بخش مدیترانه ای اروپا یعنی بیش از 80 میلیون هکتار از حوزه مدیترانه ای را اشغال نموده اند . دیگر خاکهای شور و سدیک اقلیم مدیترانه ای در بخش های دیگر جهان (آمریکای شمالی و جنوبی ، جنوب آفریق و استرالیا ) در برگیرنده بیش از 260 میلیون هکتار از اراضی است . در این میان تفاوت هایی بین اراضی بیابانی شده و درمعرض شوری وجود دارد زیرا اصولاً نمک بر خاکهایی با پراکندگی وسیع اثر می گذارد که نه تنها در مناطق خشک و نیمه خشک بلکه در مناطق معتدله (moderate) ، نیمه مرطوب (sub-humid) و یا حتی اقالیم مرطوب موجود است . با این وجود بیابانی شدن را می توان در مناطقی که اثرات شوری بر خاکها وجود دارد ، مشاهده نمود . بطریقی می توان گفت که تمامی خاکهای متأثر از شوری در مناطق خشک واقع نیستند امّا خاکهای متأثر از شوری بفراوانی و حتی بصورت غالب در مناطق خشک وجود دارند . دلیل وقوع توأمان شور شدن و بیابانی شدن خاکها را می توان بصورت عوامل محیطی و ژئوشیمی (geochemical) توضیح داد که ما را به سوی هر دو فرآیند هدایت می نمایند . بخوبی دانسته شده است که شور شدن خاکها بخاطر افزودن نمک های محلول در آبِ خاکهای تحت الارض و سطح الارض و آبهای زیر زمینی می باشد که سرانجام زمانیکه آب و هوا به صورت خشک بوده و روند آبشویی به تعویق افتد ، توسعه می یابد . خصوصیات روند توده شدن نمک بازگو کننده شرایط متفاوت محیط است و ثابت می کند که توده شدن نمک در ارتباط تنگاتنگی با خشکی مناطق و چگونگی مدیریت آبیاری می باشد .

در حال حاضر 62 درصد از کل مواد غذایی در کشورهای پیشرفته که 35 درصد جمعیت جهان در آنها زندگی می کنند ، تولید می شود و کشورهای درحال توسعه با داشتن 65 درصد جمعیت جهان فقط 38 درصد مواد غذایی را تولید می نمایند . در کشور ما سالانه 2 میلیون نفر به جمعیت افزوده می شوند که برای تغذیه این تعداد هرساله به 55 -45 هزار تن گوشت اضافی نیازمندیم . مصرف گوشت قرمز در ایران در سال 1365 برابر 0.7 میلیون تن و ضمن سال های 1375 و 1385 بترتیب 0.96 میلیون تن و 1.5 میلیون تن برآورد می شوند . سالانه بخش عمده ای از درآمدهای ارزی صرف خرید محصولات غذایی از خارج کشور می گردد و بخش عمده ای از این واردات به گوشت و سایر مواد پروتئینی اختصاص دارد درحالیکه بهره برداری ناصحیح و شتاب فزاینده رشد جمعیت باعث شده است که در حال حاضر تنها حدود 20 درصد منابع دامی کشور از مراتع تأمین شود و کمبود علوفه در سطح کشور فشار بیرویه ای را بر مراتع وارد ساخته و موجب مشکلات جنبی بیشتری از جمله فرسایش خاکها گردیده است بنابراین تأمین علوفه از منابع دیگر می تواند بعنوان اولین گام ها در راه کاهش فشار بر مراتع باشد . برای نیل به این هدف می توان از گیاهان علوفه ای سازگار با شرایط مختلف اقلیمی استفاده نمود . سورگوم علوفه ای از گیاهانی است که بعلت سازگاری با شرایط خشک ، بالا بودن کارآیی مصرف آب ، عملکرد و سرعت رشد مطلوب ، قابلیت نگهداری علوفه به صورت خشک و سیلویی در اکثر مناطق ایران بویژه در مناطقی که دارای دشواری هایی از نظر کمبود آب و کیفیت خاک هستند ، قابل کشت می باشد .

هدف از این تحقیق بررسی اثر روش های مختلف کاشت ردیفی مکانیزه بر روی عملکرد ، اجزای عملکرد ، کیفیت سورگوم علوفه ای ، استفاده بهینه از آب مصرفی و منابع قابل دسترس جهت حداکثر تولید پایدار در مناطق مذکور و نیز جستجوی راهی برای به تعویق انداختن روند شور شدن خاکها می باشد که موجب خارج شدن آنها از جریان تولید خواهد بود .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

افـزایش غلـظت Co2 اتمـسفری پیـش بیـنی می شد که فتوسنتز و رشد گیاه را افزایش می دهد

Griffinardseemam 1996)) دامنة این افزایش نه تنها به تحریک کوتاه مدت میزان فتوسنتز بســتگی خواهـد داشت بلـکه به بازتابهای گـیاه در طـولانی مـدت از نظر ظرفیت فتوسنتیک نیز وابسته خواهد بود . رشد در شرایط Co2 بالا برای دوره هـای ( طـولانی تر از چند روز ) اغلب باعث کاهش ظرفیت فتوسنتیک در واحد سطح برگ می شود (1999 Van ostan,eta) . همچـنین تصور می شد که این تعدیل ( down-regulation ) در فتوسنتز پاسخی برای تغییرات سـطوح قـند سـلولی باشد که از افزایش تولید کربوهیدرات ها در مقابل صدور یا مصرف Co2 نتیجه شده است .

 

اخــیرا پیشــنهاد شـده است که مکـانیـسم تعـدیل فــتو ســنتز به Co2 بـالا شـامـل هگزوکنیاکس ( 1994Jangangsheen ) وچرخش ساکاروز از طریق انورتاز می باشد 1992Goldschmidt,…) . اغلب مطالعات تأثیرات Co2 اتمسفری بالا را روی ظرفیت فتوسنتیک گـیاهـان منـفرد رشدیافته درگلدانها آزمایش کرده اند با وجود این مطالعات کمی واکنش گیاهان رشد کرده در کانـوپی های متراکم را آزمایش کرده اند . در کـل گـیاه و سطوح کانوپی ظرفیت فتوسنتیک نه تنها به ظرفیت فتوسنتیک در واحد سطح برگ بسـتگی دارد بلـکه به ســطح بـرگ کلـی نـیز بستگی دارد Co2 بالا اغلب سطح برگ را افزایش می دهد ( 1994 Taylon etal) . اما دامنة این تحریک به گونه و سایر متغیرهای محیطی بستگی دارد ( 1992Ackerly ) . اغلب اطلاعات در مورد واکنش های گیاهی بلند مدت به Co2 بالا از گیاهان ساده که در گلدان ها رشد کرده اند جمع آوری شده اند ، با وجود این گیاهانی که درمزارع رشد کرده اند معمولا در رقابت باگیاهان همجوار هستند بویژه رقابت بر محیط نوری برگهـاهی که زیر بخش فوقانی کانوپی هستند اثر خواهد گذاشت .

 

گیاهانی که کاملا در نور کم رشد یافته اند تمایل به تعدیل فتوسنتز در Co2 بالا به انـدازه گیاهانی که در نور بالا رشد کرده اند ندارد (1985... Ehret) با وجـود این مطالعات نسبتا کمی از خـو دادن به (Co2 ) بالا برای برگ های کانوپی گیاهان علفی که در آغاز در نور آفتاب کامل و متعاقبا در سایه ، ضمن توسعه کانوپی ، رشد می کنند ، وجود دارد . علاوه بر اثرات Co2 و PFD روی این برگ ها ظرفیت ها ی فتوسنتیک ممکن است توسط افزایش سن برگ تحـت تأثیر قرار گیرد . پیشنهاد شده است که Co2 بالا میزان توسعه برگ و پیری را افزایش می دهد و از این رو تعدیل ظاهری فتوسنتیک توسط Co2 بالا ممکن است با افزایش سن برگ افزایش یابد ( 1995Beofard ). مطـالـعـات انگـور Vineجائیکه خود سایه ای (Self-shsding)می تواند حذف شود پیشنهاد می کند که PFD در حال کاهش بسیار مهمتر از سن برگ در حال افزایش در کاهش ظرفیت فتوسنتیک برگ های پیرتر در غلظت Co2 پایین است . (1996 Hikasaka )مشکل دـگـر بـا آزمـایشـات در گـیاهـانـی کـه در گـلدان هـای کوچک رشد یافته از آن است که محدودیت های حجم ریشه ممکن است تعدیل فتوسنتز را افزایش دهد ( 1991 Thomas… ) بعنوان مثال Co2 بالا می تواند کاهش اساسی در ظرفیت فتوسنتیک سـویای رشد یافته در گلدان هایی که در گلخانه هستند بشو د . ( 1998 Sins… ) امـا Campbellو هـمـکاران گـزارش کـرده اند که Co2 بالا واقعا ظرفیت های فتوسنتیک سویا را زمـانی کـه سـویاهـا در مزرعه رشد یافته اند افزایش داد . این شاید به تغییرات محتوای قند سلولی مربوط باشد . چـون که حجم ریشه ای محدود می تواند رشد ریشه ها را کاهش دهد از این رو تقاضا برای صدور کربوهیدرات ها از برگ ها کاهش خواهد یافت . ( 1999 Arp ) بـرای آزمـایـش از کـل کـانـوپی ها ، از اکـوسلول ها که در انستیتو تحقیق بیابان ساخته شده است استفاده می شد ( Reno… )این محفظه های تبادل گـازی کـل سیـستم بزرگ اجـازه کنـترل Co2 در محدودة کل کانوپی های آفتابگردان را می دهد . و هم چنین اندازه گیری هر دو برگ انفردای و پاسخ های فنوسنتیک کانوپی کل را مجاز می کند بعلاوه گلدان های بزرگ (3 m 7/6) اثرات ناشـی از فضـاهـای کـوچک گـلدان های کم حجم را کاهش می دهد و بنابر این مشابهت بیشتر با شـرایط مـزرعـه دارد نـتایج تعادل کربن در کل سیستم در جاهای دیگر گزارش شده است تاثیرات Co2 بالا روی توزیع نور و ظـرفـیت فنوسـنتیک با افزایش عمق کانوپی در اینجا گزارش شده است .

 

مواد و روش ها مواد گیاهی و شرایط رشد : آفتـابگردان ( Helian thus annus var. Mammoth ) از اوایل جولای دردو محفظه محیط کنترل شده بزرگ (,… اکـوسـل) برای توصـیف کامـل تکنیکی کشت شدند در هر محفظه 3 تا گلدان m3 7/6 پر شـده از لایه هـایی از قسـمت ته ، با lm ماسـه سنگ و 4/ متر ماسه رودخانه ای شسته و m 4/ ( به نسبت حجمی 101 ) مخلوطی از ماسه رودخانه شسته و خاک فوقانی از چمن زار گلخانه ای (Konza,…) . سه تا گلدان در کنار هم قرار داده شدند . چـنانکه آفتابگردان ها کانوپی ممتد را که m 9/3* 85/2 اندازه گـیری شـدند توسـعه دادنـد . ( محـور طـویل با موقعیت شمال / جنوب ) و108 گیاه در هر واحد وجود داشت ( 36 عدد در هر گلدان با 33/m فاصله بین گیاهان ) . گلـدان هـا در زمـانهـایی که مـورد نیـاز بود با آب شیر آبیاری شدند تا رطوبت خاک تا حد ظرفیت مزرعه ای ( Fc ) برسد هیچ کودی اضـافه نشـد درسـاعـات روز دمـای هـوا در c ْ5/± 28 و دمای شب درc ْ5/± 13 کنـترل می شـد . در سـاعـات روز رطـوبت نسـبی در 5 ±30% و در سـاعـت شـب 5 ± 60% بود . محـفظه هـا نـور خـورشید دریافت می کردند که از میان سقف گلخانه ها عبور می کرد . ( 2 لایه آکرویلیک شفاف ) وپلاستیک نازکی در قسمت بالای Ecocll ( پلی اتیلن کم تراکم ) . PFD دراکوسل (Ecocll ) تقریبا 85% از آن رویدادی است که در گلخانه اتفاق می افتد و بطور میانگین 7/5 ± 6/31 mol/m-2d-1 با PFD آنی ماکریمم متوسط از 107 ± 1545 میکرومول بر مترمربع در ثانیه در دوره آزمایش . بیش از 90% روزها در طول آزمایش هوا بدون ابر بود . یک Ecocll ، Co2 کـم حـدود ( 390-360 PPm) دریـافـت کـرده در حـالیکه بقیه هوای بالای 350 PPm Co2 دریافت کردند .

 

اندازه گیری های یک برگ جوان ( 80-60% توسعه کامل در معرض نور آفتاب کامل در بخش فوقانی کانوپی ) روی هر کدام از شش گیاه بطور تصادفی انتخاب شده در هر Ecocll برپایه ضعیفی به محض اینکه گیاهان برگ های بزرگ به حد کافی بزرگ برای پرکردن کاویت Cuvetteتبادل گازی داشتند انجام گرفت .اندازه گیریهای برگ ها در ارتفاع های مختلف در کانوپی 48 روز بعد از کاشت گیاهان ، هنگامی که کانوپی کاملا بسته شد انجام گرفت . برای انـدازه گیـری ها 3 گیاه با اندازه مشابه در مرکز هر کانوپی و سه تایی دیگر در گوشه جنوبی کانوپی انتخاب شدند 6 برگ موقـعیت برگ 6-9-12-15-18-21 از قدیمی ترین تا جوان ترین شمارش و از هـر کـدام از گیـاهان انتـخاب شـدنـد . در برخی موارد ، برگ های یک موقعیت بالا یا پایین شماره داده شـده انتـخاب شدند روی گیاهان گوشه کانوپی برای اطمینان کامل از برگ های که کاملا نور گیر بودند استفاده شد . اندازه گیری تبادل گازی : اسیملاسیون Co2 با یک دستگاه تبادل گازی سیستم باز اندازه گیری شد . ( 000و6400 Li-car) که با محفظه برگ استاندارد تجهیز شده است ( در بردارند 2cm 6 1- mmol m ناحیه برگ ) و سیستم تزریق کننده ( مدل 01-6400) بـرای کنترل Co2 . PFDبرای کل اندازه گیری ها 1500 بود که توسط منبع نور LED قرمز( مـدل 02-6400 ) ، فـراهـم شـد . درجـه حــرارت بــرگ در cْ 28 کنــترل شـد و غلـظت بخار آب2± 30 (1- mmol m )بود .برش های بدون رگبرگ های اصلی در محفظه قرار داده شدند . میزان های فنوسنتیک تا کمتر از 10% در عرض لامینا برای برگ های بالغ ، متغیر بود . پس از قرار دادن برگ ها در داخل محـفظه ، 10-5 دقیـقه برای پایدارتر شدن میزان فنوسنتیک فرصت داده شد . سپس میزان فنوسنتیک اندازه گیری شد غشت در Co2 رشدی ( 700 یا360 Co2 ) و سـپس در Co2 مخالف .

 

اندازه گیری های هفتگی برگ های جوان که ساخته شده بود بین 11 ساعت و 13 ساعت PST . اندازه گیری های گردیان کانوپی بین ساعت 8 و ساعت 16 PST با تناوب بین اکوسل انجام شد . ساختار کانوپی و روشتایی محیط : سطوح برگ از اندازه گیری های طول برگ و عرض با استفاده از روابط آکومتریک توسعه یافته از زیر مجموعه برگ های مشابه محاسبه شد . سطوح برگی همه برگ ها روی 6 برگ بطور تصادفی انتخاب شد . در هر محفظه هر هفته در زمان اندازه گـیری هـای فتوسنـتزی اندازه گیری شدند گیاهان برای محاسبه شاخص سطح برگ برای کل کانوپی به کار افتند . برای گیـاهان شیب کانوپی سطح برگ و ارتفـاع بـرگ در نقـطه میانی تیغه برای هر برگ بکار رفته برای اندازه گیری های فنوسنتیک اندازه گیری شد .همچنین در این زمان ، PFD در 6 ارتفاع ( 15-30-45-60-75-90cm) و شش موقعیت تصادفی در درون مرکز هر کانوپی اندازه گیـری شـد . بـرگ هـا روی گوشـه جنوبی هر کانوپی توسط سایر برگ ها در سایه نبودند PFD هایی که دریافت کردند مشابه آنهایی بودند کـه در بـالای کـانـوپی بودند ( به جز پایین ترین موقعیت برگ در برگی که خیلی کوچکتر بوده و متعاقبا در بعضی موارد قسمت در سایه جزئی ) ترکیب برگ : برای اندازه گیری های شیب کانوپی ، نمـونه هـای بـرگ ، روزانه به تبع ازتکمیل اندازه گیری فتوسنتز جمـع آوری شـدند تا جـایی که امکـان داشت ، این نمونه های برگی از همان نواحی برگی که برای اندازه گیری تبادل گازی استفاده شدند جمع شـدند سینک های برگی کوچک (cm 33/ ) در سراسر روز 6 بار جمع آوری شدندhper-down) 6/ و hPost down 8/ و عصر h : 12 قبل از غروب آفتاب h 16 بعد از غروب آفتاب h : 20 و h 23 ) بلافاصله در نیتروژن ْ80- در نیتروژن مایـع منـجـمد شدند) و تـا زمـانی کـه آنها توسط تکنیک (1983 ) × Hendrex بـرای کـربـوهـیـدرات تجـزیه شدنـد و انبار شدند .

 

صفحات بزرگـتر برگ (2cm 3/3)در بعـد از ظـهر در نیــتروژن مــایــع در c ْ80 - تــا زمــانیــکه آنـها آنالـیز شـدند انبـار شدند برای محل های فعال Rubisco کل تـوسـط تکنیک CABP ( 1984 000و Evans) صفحات کوچک اضافه با همان زمانی که نمونه های Rubisco در c ْ60 بـه مـدت 48 سـاعت ، خشـک شـدنـد و بـرای تعیـین جرم خشک بـرگ تـوزیـن شـدنـد . ایـن نمـونـه هـا بعـدا بـرای انـدازه گـیری کـل محتـوای نیـتروژن بـرگ انتخاب شدند ( مدل 2400 CHN آنالیز کننده و . . . ) آنالیزهای آماری : نتایج با استفاده از جدول تجزیه واریانس و رگرسیون خطی با نرم افزار کامپیوتری Statviwe (SAS . . . ) تجزیه شدند اندازه گیری های چندین برگ در چندین ارتفاع مختلف در همـان گیـاه یا انـدازه گیری های همان برگ یا گیاه چندین با به عنوان اندازه گیری های مکرر ، تیمار شدند . نتایج : Co2 بالا میـزان فنوسنـتیک در هر واحد سطح در PDF بالا برای برگ های بالای کانوپی تقریبا در 50 کل توسعه کانوپی افزایش داد . ( شکل a 1) با وجود این هنگامی که هـر دو برگ های شد یافته Co2 پایین و بالا در همان Co2 اندازه گیری شدند . اختلافات معنی داری در ظرفیت های فنوسنتیک در واحد سطح برگ وجود نداشت هم چنین . Co2 بالا هیچ تأثیر مشخصی روی سطح بـرگ کـامل در کانوپی نداشت (Fig1-b ) افزایش معنی داری ( 001/0 p

 

 

 

این تنزل برای برگ های درسایه روی گیاهان در مرکزکانوپی ( Fig2.a )نسـبت به آنهـایی که در گـوشه جنوبی هستند که همه شان نور آفتاب کامل را دریافت کردند سریع تر رخ داد (Fig2.b )( در موقعیت مشـخص برگ رابطه متقابل ارتفاع – تعداد برگ گوشه 001/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

افـزایش غلـظت Co2 اتمـسفری و فتوسنتز قسمت 2

 

از این روسطح برگ بیشتری در بخش فوقانی کانوپی Co2 بالا در مقایسه با کانوپی Co2 کاهش یافته ،وجـود داشـت ، امـا کل شاخص سطح برگ در بخش پروتئین های بالاتر در بخش فوقانی کانوپی Co2 بالا استوار است . اما با PFDهای مشابه در ته کانوپی (Fig3a ) . از انجایی که عادت دادن تجمع فتوسنتیک به Co2 بالا پیشنهاد شد که پاسخی برای افزایش غلظت کربوهیدارت در غلظت های کربوهیدرات برگ اندازه گیری شده باشد . نتایج فقط برای 3 موقعیت برگ ارائه شدند که درمرکز کانوپی که مسیرهایی که در سری کامـل داده هـا دیده می شوند را شرح می دهند . به لحاظ پیچیدگی واکنش های مشاهده شده و قدرت محدود شده طـرح اندازه گیری های تکرار شده هیچ اثر معنی داری (Co2 ) اصلی وجود نداشت . با وجود این چندین مسـیر آشـکار هسـتند .

 

به نظـر می رسـد کـه کربوهیدرات ها توسط Co2 بالا در نیمروز ( ظهر ) دریرگ هایی که در بالا و گوشه جنوبی کانوپی ها یعـنی برگ هـای آفـتابگـیر افزایش بافتند . ( شکل 4 به مقیاس های مختلف برای پلات های نشاسته توجه نمائید ) محتوی گلوگز نیز توسط Co2 بالا برای برگ های قدیمی نزدیک ته کانوپی افزایش یافت . ( برگ 9 ) با وجـود این تأثـیر کمی روی برگ های در سطوح میانی کانوپی وجود داشت ( برگ 15 ) . محتوای فروکتوز برگ بطور عمده با محتوای گلوگز متنـاسـب بـود ( اما میانگین 34% پایین تر ، نشان داده نشده اند ) برخلاف گلوگز و فروکتوز ، ساکاروز برگ ومحتوای نشـاسـته عمدتا کاهش یافتند . با افزایش عمق در کانوپی Co2 این تنزل در کانوپی Co2 بالا سریع تر بود . در نتیجه ساکاروز و محتوای نشاسته که واقعا برای برگ های Co2 بالا نسبت به Co2 حد پایین در نزدیکی ته کانوپی ( Fig4) پاییـن تـر بود . حتی برای برگ های بخش فوقانی کانوپی تقریبا ذخایر انبار شده به طور کلی طی شب مصرف شد که منتج به افزایش و کاهش محتوای نشاسته پایین برای همه برگ های در Co2 هم بالا و پایین در صبح زود می شود به نظر می رسد که PFD در کانوپی بخشی از تغییرات در محتوای کربوهیدرات برگ راتوضیح دهد اما این روابط بسته به کربوهیدرات اندازه گیری شده تغییرکردند .

 

محتوای گلوگز برگ بطور معنی دار (05/0

 

نتـایج مشابهی برای کانوپی های گـندم گـزارش شـده اند . ( 1995 . . .Nie ) این نتایج در معــرض قــرار دادن بـرای هـر دو کـانــوپی Co2 بالا و پاییــن ، ارائه بـرگ هـای قـدیمــی در آفتاب کامل در گوشه جنوبی کانوپی که ظرفیت های بالای فنوسنتیک را برای زمان طولانی تر در مقایسه با برگ های با سن مشابه درمرکز کانوپی حفظ کرد . با وجود این تعدیل ظـرفیت فنوسنـتیک در Co2 بالا بـرای توسـعه مشـابه با افزایش سن برگ بدون توجه به اینکه PFD به کدام برگ تعلق بوده است ، رخ داد . متعاقبا این نتـایـج بـرای کـانـوپی گیـاه با آنهائیکه برای گیاهان ایزوله هستند ، سازگار است . (1990 )Beogerd eta گـزارش داده شـده است که Co2 بالا حصول سریع ظرفیت های فنوسنتیک پایین تر برگ در برگ های گوجه فرنگی ، شده است .اما هـم چنیـن منـتج به تسـریع بیشـتر ظرفیـت هـای فنـوسنـتیک کمـتر بـا سـن بـرگ شـده است . ( 1994 . . . Xu) هـم چنین گزارش شده است که تجمع فنوسنتیک به Co2 بالا در برگ های سویای پیر اما نه در جوان ها رخ داده است . با وجود این آن ها یک واکنش متضاد برای بیشـتر بـرگ هـای جوان پشت به برگ هـای پیر نخود فرنگی گزارش کردند .

 

یعنی ، این داده ها پیشنهاد می کنند که تغییرات در ظرفیت فنوسنـتیک ممـکن اسـت هـم در پاسـخ به Co2 بالا و هم سن بزرگ با تغییرات متابولیسم قند برگ مرتبط باشد . اگر چه ظرفیت های فنوسنـتیک با هیچ کدام از غلظت های قندهای مضر همبستگی نداشتند ، ظرفیت فنوسنتیک با نسبت قندهای هگزوز به ساکاروز همبستگی خوبی دارد . و یک رابطه سـاده بـرای کـل تیمار با شرایط سن برگ بدست آمد . تغییرات در نسبت هگزوز به ساکـاروز ممـکن است از تغییرات در فعالیت اسید انورتاز نتیجه شود ، چرا که در سایر مطالعات دریافته شده است که ممکن است با هم همبسـتگی داشـته باشـند . با وجود این همچنین امکان دادرد که تغییرات در میزان تولیدات و میزان مصرف ساکاروز و هگزوز که با ظرفیت اسید انورتاز پـایدار اثر متقابل داشته باشد که منجر به نسبت های متغیر هگزوز/ ساکاروز می شود . در حالت مشابه چرخه بیهوده ساکـاروز از طریق انورتاز پیشنهاد شده است که مشابه تعدیل فنوسنتیک تحت Co2 بالا ( 1998 . . . Moare) و شرایط محدود شده مخزن ، مشارکت نماید ( گلدشمیت 1992 )هیدرولیز افزایش یافـته ســاکـاروز تـوسـط اسـیدانـورتـاز سوبستراهای هگزوز افزایش یافته را برای هگزوکنیاز که نقشی را در منع قند ژن های فنوسنتیک بازی می کند ، فراهم خواهد کرد ( 1994 . . . Jorg) . از آنجائیکه ظرفیت های فنوسنتیک برای زمان طولانی تر در برگ هـای در معـرض نـور آفـتاب کـامل روی گـوشه جـنوبی کانـوپی نسـبت به برگ هـای در سـایة مرکز کانوپی ذکر شده اند ، همچنین PFD به نظرمی رسد که فاکتوری در کنترل فنوسنتیک با سن برگ باشد .

 

مباحث مشابه در زمینه مطالعات درتاک های که خود سایه ای حذف و برطـرف شـده اسـت انجـام گرفـته است ( 1996 Hi******************aka) . مکانیسم این پاسخ به کلی واضح نیست . اما ممـکن است آن تاثـیر مستقـیم PFD روی نسخه برداری نتیجه شود (1997Kloppstech) پیشنهاد می شود کـه ایـن کاهـش در ظرفیت فنوسنتیک با کاهش PFD در کانوپی که اثرات فنوسنتیک کل کانوپی را تا زمانیکه نیتروژن می تـواند از برگ های در سایه به برگ هایی در بخش فوقانی کانوپی مجددا اختصاص یابد که در آنجا PFD ها و میزان فنـوسنتیک پتانسیل بالاتر است . شیب تندتر در محتوای نیتروژن برگ در مرکز کانوپی به جای آنکه روی گوشه جنوبی باشـد یافـته شد . و Co2 بالا بوسیله کاهش محتوای نیتروژن برگ های پایین تر را فراهم آورد . با وجود این تا زمانی که این اثر Co2 توسط افزایش در محـتوای نیتروژن ، با ظرفیت های فنوسنتیک بـرگ هـای بـالاتر همراهی نشود روشن نیست که آیا سود خالص ( فایـده خـالـص ) برای گیـاهان وجود دارد یا نه . پیش بینی های تئوریکی پیشنهاد می کنند که Co2 بالا در واقع نباید الگوی مطلوب توزیع نیتروژن را به درون کانوپی تغییر دهد ( 1998 Hi******************aka) متناوبا نیتروژن ذخیره شده توسطتعدیل ظرفیت فنوسنتیک ممکن است به ریشه ها اختصاص یابد . اختلافات غیر معنی داری در LAI بیـن کانـوپی هـای آفـتابـگردان رشد یافته در Co2 متفاوت در این مطالعات یافت شده است . این در تضاد با پیشبینی های برخی مؤلفین اسـت کـه بیـان می کنند که LAI برای کانوپی های Co2 بالا افزایش خواهد یافت ، چرا که نقطه موازنه نوری برای فنوسـنتز را کـاهش می دهد و از این رو تولید برگ حفظ در برگ های پایین تر در کانـوپـی را تحریک خواهد کرد ( 1983 . . . Pearcy) .

 

با وجود این با نتایج واقعی مـطـالعات دیـگر تطـابق ندارد . Co2 بالامنـتج به LAI افزایش یافته برای کانوپیهای چـــاودار علـــوفـه ای بــا دوام می شـــود ( 1988 Wijet) . ســـویـا ( 1998 . . . Campbell) و بـــرنــج ( 1991 . . . Rawland) اما هیچتأثیری روی یک اکوسیستم جنگلی مصنوعی ( 1992 . . . Karner) پایداری برنج ( 1996 Zika) و پایداری AbatilonوAmbrosia ( 1996Hirose ) . نداشت . پیش بینی می شود که Co2 بالا LAI را افزایش خواهد داد به خاطر کاهش در نقطه موازنه نوری بسته به فرضـیه ای که Co2 بالا منـتج به تولـید برگ بـزرگـتر / بیشتر و یا القای طولانی تر برگ هایی که در کانوپی عمیق هستند ، می شود . از آنجائی که از واریته های آفتـابگـردان در این مطـالعه استـفاده شدند . شاخه های فرعی تولید نکردند و هیچ مرگ برگی طی دوره این آزمـایـش وجود نداشت . ممـکن است هیچ گزینه ای یاامکانی برای این مکانیسم برای عمل کردن در این آزمایش وجود نداشته باشد . یک فرضیه متناوب توسط ( 1996 Hirose) ارائه شـده اسـت که آنهـا دریافتـند که LAI قویا با نیتروژن بالای زمین همبستگی داشت و پیشنهاد کردند که Co2 بالا تنها LAI را هنـگامیکه جـذب نیـــتروژن اضـــافی ممــکن بود افزایش خواهد داد . نتایج مشابه توسط ( 1993 Zika) برای برنج ارائه شده است .

 

جذب نیتروژن کـل در آفتـابگـردان ها در این مطالعه مشابه و نظیر کانوپی های Co2 کاهش یافته و افزایش یافته هســتند . داده هـا نشـان داده انـد ، از آنجایی که هیچ گونه کود اضافی افزودنی در این آزمایش فراهم نشده است این امکان وجود دارد که کمیت نیتروژن خاک تولید سطح برگ را محدود کند . کاهـش در PFD در سطوح میانی کانوپی آفتابگردان Co2 بالا از افزایش در سطح برگ حاصل نشد اما در عوض ازتغـییرات در توزیـع سطوح برگ حاصل شد . سطوح برگ بیشتری د ر بخش فوقانی کانوپی Co2 بالا نسبت به کانوپی پایین بود . روندهــای مشــابه می توانـند در داده های مطـالعات دیگر کانوپی ، دیده شوند ( 1997 . . . Wayne) PFD هـای مشـابهی برای کانوپی های گیاهجهای تیمار شده با Co2 بالا و پایین در تمامی سطوح میانی در بالاتر که در آنجا PFD در کانوپی Co2 بالا کاهش یافت یافته اند ( 1996 Hieoseو همکاران ) دریافتند که توزیع سطوح برگ یک کانوپی گاوپنبه به طرف بخش فوقانی کج شده است ، اما اختلاف معـنی داری در کل سطح برگ با نفوذ نور به پایین کانوپی وجود نداشت .

 

پیشنهاد شده است که تغییرات در توزیع سطح برگ در نتیجه تحـریک Co2 توسـعه ســـطح برگ نهــــایی بـــرای بــرگ هـای درســایه می باشــد در چنین تحقیق دریافـته شـد کـه Co2 بالا مقـدار توسـعه برگ را افزایش می دهد . ( 1989 . . . Cure) با وجود این اغلب محققین هیچ تأثیری از Co2 بالا را روی اندازه نهایی برگ گزارش نکرده اند ( Leadley. . . ) در آزمایش حاضر آشکار شد که یک اندازه ماکزیمـم برگ وجـود دارد که امـکانا توسـط ژنتـیک تعیین شده است که هنگامی که برگ های Co2 پایین در سـایه واقـع شـدند ، بدست نیامد . Co2 بالا ممـکن است کربوهیدرات اضافی را فراهم کرده است که برای این برگ ها برای رسیدن به اندازه کامل آنها لازم است . این اختلاف در اندازه برگ برای برگ هـای واقـع در پایـین کانوپی که به توسعه کامل قبل از خاتمه کانوپی رسیدند ، مشاهده نشد .

 

تصور عمومی اندازه برگ مـاکزیمـم توسط نتایج (1989 Allen) و همکاران حمایت شده است که کاهش اساسی را در اندازه برگ هنگامی که در Co2 نیمه کاهش یافتند رشد یافتند ، گزارش نمود ، اما افزایش کمی در اندازه برگ برای گیاهان رشد یافته در Co2 بالا را گـزارش نمود . بطور جالب توجه اثر مشابه برای گیاهچه درخت که در رقابت رشد کرده اند گـزارش کـرده اند . بعـنوان مثال Co2 بالا اندازه انواع کوچکتر نسبت به انواع بزرگتر را بیشتر افزایش می دهد . که در کاهـش در اندازه در داخل جمعیت نتیجه می شود . (1997 ... Wayne) . آنها پیشنهاد کردند که Co2 بالا در تحریک رشد بیشـتر انواع کوچکتر نتیجه می شود ، چرا که آنها بیشتر در سایه بوده اند و از این رو کربن محدودی دارند . اختلافات در PFDبداخل کانوپی به نظر می رسد که مقداری برای برخی نتایج کربوهـیدرات غـیر منتظره باشند Co2 بالا بطور کلی محتوای ساکاروز و نشاسته برگ را افزایش می دهند ( 1992 . . . Long) با وجود این محتوای ساکاروز و نشاسته واقعا در بسـیاری از برگهای پیر در سـایه در کـانوپی بالا در مقایسه با کانوپی Co2 پایین ، پایین تر بود . این اختلافات به نظر می رسد که نتیجه PFDهــای پایـین تر در سطوح میانی ، کانوپی Co2 بالا باشند محتوای ساکاروز با PFDو از این رو به جـرأت می تـوان گفت با میزان فنوسنتیک برگ ها همبستگی دارد همبستگی مشابه بین غلظت های سـاکاروز و میـزان صدور فنوسنتیک در مورد سویا گزارش شــده اسـت ( 1974 . . . Thorne) گوجه فرنگی ( 1976 - He) چغندر قند گـزارش شـده اند به علاوه (19980 . . . Carodzinskio) 21 گـونه را اندازه گیری کردند و یک محتوای نشـاسته تابـعی از هم PFDو هم غلظت Co2 بود . تأثیر روی محتوای نشاسته ممکن است نتیجه میزان کم تنفـس نوری در برگ های در معرض Co2 بالا قرار گرفته باشد . Morinو همکاران 1992 هنگام کار با شبدر دریافتـند که تجــمع نشاسته هنگامیکه فتوسنتز توسط Co2 افزایش یافت ، افزایش می یابد ، اما نه هنگامی که فتوسنتز به مقـدار مشابهی با افـزایش در نور ، افزایش یافت .

 

اختلاف بین تیمارهای Co2 به سادگی تأثیر سطح برگ کل افزایش یافته نیست . چرا که شاخص LAI تنها 11% بالاتر از کانوپی Co2 بالا افزایـش یافـته بود . در برداشت نهایی LAI بطـور معـنی داری در هر نقطه ای طی توسـعه کانوپی ( Fig1b ) متفاوت نبود . اختلاف در شماره برگ ها در گیاه نیزکـوچک بـود . تنها 18% بیشـتر برگ هـا درکانـوپی Co2 بالا با وجود این اختلاف اساسی در توزیع سطح برگ داشت که برای محیط روشن درون کانوپی عواقبی داشت . برگ های که در معرض نور آفـتاب کامـل در گوشه کانوپی قرار گرفته بودند به سطح برگ مشابهی در محفظه های که حد بالا و پایین کاهش یا افزایش یافته بود . رسیدند (Fig 3c )با وجـود این برگ های Co2 بالا زودتر به آن حد ماکزیمم رسـیدند ( توجه کنید که 40-30% سطح برگ بالاتر که برای دو برگ اندازه گیری شده در کانوپی Co2 بالا ( شکل C3 ) برای موقعیت های در مقـایسه در مرکز کانوپی روی گیاهان Co2 کاهش یافته به همان سطح برگ ماکزیمم نرسیدند ، مـانند برگ های آفتابگیر در گوشه کانوپی . ( مقایسه کنید اشکال C و b3) که برگ های در سایه Co2 بالا به هـمان سطح برگ همانند برگ های آفتاب گیر رسیدند در حالیکه رابطه متقابل گوشه / مرکز معنی دار 05/0

 

در خاتمه مؤلفین نتیجه گیری کـردند که ، محـتوای نشـاسته افـزایش یافـته در Co2 بالا ، نتیجه تنفس نوری کاهش یافته بود و متعاقبا ، نتیجه کاهش در تولید دوبارة فسفات در کلـروپلاست نسبت به محدودیت در مصرف کربوهیدرات توسط بقسة گیاهان ، بود . همچـنین تجــمع نشـاسـته در برگ های در معرض اکسیژن (Co2 ) کم ، که تنـفس نـوری را کـاهش می دهد ، اثر این نتیجه گیری نهایی را حمایت می کند ( 1984، Modore , Grodzinski )

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[h=2]طرح كشت توام برنج و ماهي در شاليزارهای ايران///[/h]

 

كشت توام برنج و ماهي در ايران سابقه زيادي ندارد براي اولين بار اين كشت در سال 1364 زير نظر شيلات مازندران به مرحله اجرا در آمد مرحله مقدماتي و آزمايشي طرح در روستا هاي دنگ سهه ، صباحي و پاشاكلاي مازندران انجام گرديده كه در طي آن 300 – 250 كيلوگرم ماهي در هكتار در زمان برداشت برنج و 750 – 700 كيلوگرم ماهي در هكتار پس از برداشت برنج و بر اثر ادامه پرورش توليد گرديد. در سال 1366 در روستاي فراكلا واقع در مسير جاده بابل به بابلسر مزرعه اي به مساحت كل 6000 مترمربع و در دو بخش 4000 مترمربع و 2000 مترمربع انتخاب و عمليات كشت توام در آن مورد اجرا قرار گرفت در دو بخش مجموعاً 12000 قطعه لارو 4 روزه كپور ماهي رهاسازي گرديد كه در پايان دوره پرورش از قطعه كوچك مزرعه ( 2000 مترمربع ) مجموعاً 228 قطعه ماهي به وزن كل 45 كيلوگرم و به وزن متوسط انفرادي 200 گرم و حداكثر وزن انفرادي 500 – 450 گرم به دست آمد . در قطعه بزرگ ( 4000 مترمربع )كلاً 303 قطعه ماهي به وزن كل 40 كيلوگرم و وزن متوسط انفرادي 150 گرم حاصل گرديد .

در استان گيلان اولين تجربه كشت توام برنج و ماهي به طور آزمايش در سال 1367 در ايستگاه تحقيقات شيلات پل آستانه وابسته به مركز تحقيقات شيلاتي استان گيلان ( بند انزلي )صورت گرفت در اين آزمايش انواع كپور ماهيان چيني شامل كپور ماهي معمولي ، فيتوفاگ ، بيگ هد و آمور با نسبت هاي معيني در دو استخر برنج كاري شده رهاسازي گرديدند گرچه نتايج حاصل از اين آزمايش به صورت مكتوب در نيامده ولي مشاهدات نشان داده اند كه ماهي هاي پرورش يافته در چنين شرايطي از رشد خوبي برخوردار بوده و مضاف بر آن حضور ماهيان در سلامت و افزايش توليد محصول برنج نيز اثرات مثبتي داشته است .

در سال 70 –1369 كشت توام برنج ، ماهي و آزولا در مجتمع دانشگاهي علوم كشاوزري استان گيلان مورد آزمايش قرار گرفت در اين بررسي مشخص گرديد كه ماهي ها از كرم هاي برگ خوار و ساقه خوار تغذيه نموده و جمعيت آنها را كاهش مي دهند در نتيجه بدين طريق از انتشار آفات برنج جلوگيري به عمل آمده و ميزان مصرف سموم آفت كش كمتر مي شود .

در سال 1375 پرورش مخلوط برنج و ماهي در دو مزرعه برنج يكي واقع در بخش كياشهر از توابع شهرستان آستانه اشرفيه و ديگري واقع در بخش شفت از توابع شهرستان فومن با نظارت معاونت تكثير و پرورش آبزيان شيلات استان گيلان به اجرا در آمد.

مزرعه اول به 3 كرت مساوي تقسيم شده و هر يك از كرتهاي 1و 2 با 500 قطعه و كرت 3 با 1000 قطعه بچه ماهي كپور 30 گرمي در واحد هكتار ماهي دار گرديدند ماهيان كرت هاي 1 و 2 بدون استفاده از غذاي دستي پس از گذشت 50 روز به وزن انفرادي 500 گرم و 700 گرم نائل شدند پس از برداشت برنج دوره پرورش به مدت 110 روز ادامه يافته و در مجموع در كرت هاي 1 و 2 ، 450 كيلوگرم و در كرت 3 ، 1175 كيلو گرم در هكتار ماهي استـحصـال گرديد . در مزرعه واقع در شفت چهار گونه از كپور ماهيان شامل كپـور معمـولي ، فيتو فاگ ، آمور و بيگ هد به ترتيب با نسبت 70 ،20 ، 5/7 ،5/2 درصد رهاسازي شدند اين ماهيان در طول 65 روز پرورش مخلوط برنج و ماهي بدون استفاده از غذاي دستي به ترتيب به اندازه انفرادي 500 ، 400 ، 450 ، 550 گرم رسيدند دوره پرورش 90 روز ديگر پس ار دروي برنج تداوم يافته كه در نهايت وزن ماهيان رهاسازي شده به شرح زير به دست آمده است : كپور معمولي 1050 گرم ، فيتوفاگ 550 گرم ، آمور 1100 گرم و بيگ هد 1200 گرم . به طور كلي در اين مزرعه 960كيلو گرم ماهي در واحد هكتار حاصل گرديد .

در استان فارس نيز بين سال هاي 73 – 1371 كشت برنج همراه با پرورش ماهي به صورت ترويجي با نظارت واحد آبزيان استان فارس در شهرستان هاي مرودشت ، نور آباد ممسني ، كازرون و فيروزآباد به مرحله آزمايش در آمد به طوري كه در مزرعه اي واقع در كول كوچك از توابع شهرستان نور آباد ممسني 2600 قطعه بچه ماهي 10 – 5 گرمي در واحد هكتار رهاسازي شده كه پس از يك دوره پرورش 80 روزه در مجموع 225 كيلوگرم ماهي با ميانگين وزن انفرادي 110 گرم برداشت شد.

به هر حال هدف نهائي همه موسسات ، محققين ، متخصصان و دست اندركاران فن كشت توام برنج و ماهي استفاده بهينه از كليه سطوح ، ابعاد و زواياي مزارع برنج به منظور افزايش توليد و استحصال محصول بيشتر مي باشد در حال حاضر سطح زيادي از اراضي كشور هاي مختلف جهان به ويژه ايران هر ساله منحصراً به كشت برنج اختصاص داده مي شود . ميدانيم بخش قابل توجهي از زمينهاي زراعي بعلت آبگيري و ... بلا استفاده مي ماند و يا دانه ها و ساقه هاي برنج بر بر زمين مي ريزد و از بين مي رود و بخش قابل توجهي از طبقات غذائي و فضائي موجود در اين مزارع به خصوص در دوره پس از برداشت برنج بلااستفاده باقي مي ماند و توان توليدي آن به هدر مي رفت كه اين اراضي تحت كشت برنج ، قابليت و شرايط لازم براي پرورش آبزيان خصوصا گونه هاي مختلف ماهيان را دارند لذا با پرورش ماهي در شاليزارهاي داراي شرايط مطلوب مي توان مقدار چشمگيري پروتئين حيواني توليد و به بازار عرضه نمود ترويج اين سيستم حداقل در تامين پروتئين مورد نياز خانواده هاي شاليكار و روستائي مي تواند نقش به سزائي داشته باشد .

روش هاي پرورش ماهي در مزارع برنج :

الف ) پرورش همزمان برنج و ماهي در مزرعه

ب ) پرورش ماهي بدون برنج يا كشت دوره اي برنج و ماهي

در روش اول برنج و ماهي با هم كشت داده مي شوند ولي در روش دوم كشت برنج و ماهي به طور متناوب صورت مي گيرد و يا بعد از كشت برنج ، ماهي پرورش داده مي شود .

الف ) كشت همزمان برنج و ماهي :

1 – مزارع كشت توام بزرگ مقياس كرت بندي شده كه معمولاً از 5 / . تا 5 هكتار و گاهي اوقات بيشتر مي باشد .

2 – مزرعه كشت توام كوچك مقياس : معمولاً مزارع با وسعت 1 / . هكتار و از 4 كرت 250 متر مربعي استفاده مي شود.

3 – مزارع داراي خندق كناري : كه در اين مزرعه در وسط و محوطه مزرعه برنج كشت مي شود. و در دور مزرعه زهكش و خندق وجود دارد كه به عنوان حوضچه استفاده مي شود.

4 – مزارع داراي استخر مركزي كه در وسط حوضچه وجود دارد و اطراف برنج كشت مي شود.

5 – مزارع داراي خندق جانبي كه در دو طرف مزرعه داراي شيب بوده و دو طرف به عنوان حوضچه استفاده مي شود.

ب ) پرورش ماهي بعد از برداشت برنج :

در اين روش پس از برداشت برنج عمق آب افزايش داده مي شود و در نتيجه مزرعه برنج تبديل به يك استخر پرورش ماهي موقت مبدل مي گردد.

افزودن آب و ایجاد عمق آب پس از برداشت برنج در مزارع مزايایي دارد :

1 – باعث تخت شدن كف مزرعه مي شود

2 – ساقه هاي باقي مانده حاصل از برد أشت به زير آب رفته و در نتيجه موجبات نابودي بقاياي كرم ساقه خوار برنج را فراهم مي آورد

3 – فضاي بيشتري جهت تغذيه و رشد ماهي ها فراهم مي آيد و در نتيجه ماهي ها رشد بيشتر پيدا كرده و تقريباً به وزن 700 الي 750 گرم مي رسند

4 – فضولات ماهي ها خاك را تقويت مي كند

عملیات اجرایی طرح كشت توام برنج و ماهي در شاليزار 7/. هکتاری :

مقدمه

در راستاي پرورش ماهيان گرم آبي و عدم موفقيت مطلوب در سال هاي متمادي تصميم گرفتم در رشته تكثير و پرورش ماهيان گرمابي آب شيرين ادامه تحصيل دهم و در سال 80 در دانشكده ميرزا كوچك خان رشت در رشته تكثير وپرورش ماهيان آب شيرين و ميگو پذيرش شدم و در رشته تحصيلي ام و جهت تحقيقات مشاهده اي و عملي توسط دوستان شيلاتي به شيلات استان گيلان در انزلي معرفي شده و با طرح كشت توام برنج و ماهي آشنا گرديدم و بلافاصله درخواست كتبي خود را ارائه داده و مزرعه اي كه حدود 7 / . هكتار بوده واقع جاده شهرصنعتی رشت بعد از دانشکده میرزاکوچک - در روبروی پل ورودی شهرصنعتی را براي اين كار معرفي نمودم كه با حمايت اداره كل شيلات دو سال پي در پي ، اجراي اين طرح مشغول شدم .

فرضیه تحقیق : كشت توام ماهی و برنج تحت عنوان کشت توام ، به نحوی که شلتوک بيشتر و مرغوبی تولید شود و با پرورش ماهی در شالیزار با هزینه کمتری گوشت و پروتئين نيز توليد نمايم با هدف بعدی اینکه کود شیمیایی و سموم را تا حد امکان در فرايند كشت حذف نمايم.

 

اقدامات اجرايي در شالیزار

·
ساخت حوضچه و مرمت ديواره هاي مزرعه :

شكل مزرعه حدوداً مستطيل شكل مي باشد منتهي شيب آن به دو طرف ضلع شمالي و غربي بوده و به ناچار حوضچه در دو ضلع مي بايست احداث شود كه با بيل دستي و استفاده از يك هفته كار توسط 2 نفر در اين دو ضلع ، قسمتی از ضلع غربي و نصف ضلع شمالي به عرض 7 متر حوضچه ای با عمق 50 سانتي متر پائين تر از كف مزرعه احداث نمودم ( معمولاً‌حوضچه ها را كمتر از 1 / . كل شاليزار در نظر مي گيرند كه در اين مزرعه رعايت گرديد ) و ديواره هاي ضلع شمالي و غربي را مرمت نموده ( البته در حالت طبيعي دور مزرعه ديوار نسبتا بلند و مناسبي داشت ) و با يك سري لايروبي از دور مزرعه اشكالات ديواره را برطرف نموده و ورودي خروجي هم با استفاده از نهر و لوله ایجاد شد به طوري كه آبگيري اين مزرعه سمت حوضچه و پائين 1200 سانتي متر و بالادست مزرعه كه امكان كشت برنج بوده 60 سانتي متر قابل آبگيري بود.

·
آماده سازي شاليزار :

مزرعه برنج كه از چند كرت مسطح تشكيل شده ابتدا شخم زدن و تسطيح آن اقدام نموده و سپس با نشاء برنج از نوع ساقه مقاوم و پر محصول ( خزر ) را نشاءكاري نموديم و كوددهي مزرعه هم با كودهاي معدني فقط در یک مرحله و به خوبي انجام گرفت .

همچنين قسمت حوضچه هم با كود حيواني كاملاً پوشيده و غنی شده تمام كف آن كوددهي شد و بعد از نشاء كاري با اضافه نمودن آب مزرعه كم كم آبگيري و 15 روز بعد از نشاءكاري (اول خرداد) حوضچه آماده براي ماهي دار نمودن بود.

·
آماده سازی ورودی و خروجی و ایجاد زهکش ها:

در این مرحله نهر های آب ورودی و خروجی لایروبی شدند و در خروجی با لوله پولیکا با قطر 200 تانتی متر خروجی مناسبی درست نموده و از داخل حوضچه با نصب زانو و آوردن لوله به طرف لالا از خروج آب جلوگیری گردید.

همچنین در چایین دست مزرعه و کناره بیرونی کیواره با ایجاد نهر بعنوان زه کش آبهایی که نشت می نمودند به طرف خروجی هدایت گردیدند.

·
نصب پمپ هواده :

در این مزرعه یک پمپ 2 اینچ جهت هوادهی استفاده گردید تا در زمان گرمای شدید هوا خصوصا در شبهای تابستان که اکسیپن آب به شدت پایین می آمد، این پمپ آب را از ارتفاع
1 متری
روی یک سکو در داخل آب پاشیده و به این ترتیب آب با هوا ترکیب می شد و عمل هوا دهی به راحتی انجام و علاوه بر آن از حرارت اب هم کاسته می شد. از طرفی چون از آب حوضچه جهت پمپاژ هوادهی استفاده می نمودیم در ورودی پمپ ***** مناسبی تعبیه نموده تا ماهی وارد پمپ نشود و یا به ماهیان موجود آسیبی نرسد.

·
تهيه بچه ماهي و رهاسازي در حوضچه :

بچه ماهي طبق قرارداد شيلات به صورت مجاني تحويل مي دادند با هماهنگي به عمل آمده يك روز مشخص نمودند كه با يك دستگاه وانت و 2 مترمربع پلاستيك دو لايه و چند سطل به محل تحويل بچه ماهي در جاده جيرده روستاي سياگلوندان مزرعه آقاي بخرد مراجعه نموده و چهار گونه از كپور ماهيان شامل كپـور معمـولي ، فيتو فاگ ، آمور و بيگ هد به ترتيب با نسبت 67 ،20 ، 10، 3 درصد رهاسازي شدند 670 قطعه كپور معمولي 30 گرمي ، 100 قطعه آمور 50 گرمي ، 200 قطعه فيتوفاگ 50 تا 100 گرمي ، 50 قطعه بيگ هد 50 تا 100 گرمی جمعاً حدود 1300 قطعه را با (10درصد تلفات اضافه تر) تحويل گرفته و با دقت از مسير 15 كيلومتري به مزرعه ام واقع در روبروي شهر صنعتي رسانده و رهاسازي نموديم البته در حمل رهاسازي دقت گرديد كه تلفات به حداقل برسد و استرس كمتري داشته باشيم.

·
مراقبت هاي بهداشتي و كارشناسي :

طبق تعهد شيلات هر 15 روز يك بار يكي از كارشناسان محترم شيلات ( مهندس شجري يا مهندس مژدهي ) در مزرعه حضور يافته و با انجام بيومتري وهمچنين اكسيژن ،ph و شفافيت آب را اندازه گرفته و دستورات لازم در خصوص تعداد وعده غذاي دستي و كوددهي را در دفتر موجود ثبت مي نموند و هر 15 روز بر اساس آن دستورات مزرعه اداره مي شد.

 

 

·
نحوه آبگيري مزرعه و تغذيه دستي ماهیان :

قسمت حوضچه متوسط 65 سانتي متر آبگيري شده و تمام تغذيه ماهي به صورت دستي شامل سبوس برنج و گندم ، پودر گندم ضايعاتي تهيه شده از كارخانه آرد برای ماهی کپور و علوفه تازه خرد شده براي بچه ماهی آمور ، همچنین كوددهي آلي و معدني جهت غني سازي آب حوضچه از لحاظ تولید فيتو پلانگتون و زئو پلانگتون انجام می گیرد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دانلود مقالات لاتین تخصصی وجدید کشاورزی برای بچه های کشاورزی فقط در این بخش.....


محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مقاله با عنوان:

Limited Irrigation and Phosphorus Fertilizer Effects on Yield and

Yield Components of Grain Sorghum (

Sorghum bicolor L.var. Kimia

__________________

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[h=2]طرح كشت توام برنج و ماهي در شاليزارهای ايران///ادامه 2[/h]

نحوه تامین غذا برای 4 گونه ماهی موجود در مزرعه :

1-
جهت تامین غذای کپور ماهیان سبوس برنج و گندم یا غلات را كاملاً خيسانده و توسط چند تشت به آرامي وارد كف حوضچه می نمودیم ( هرچه بچه ماهی ها بزرگتر می شدند از غذا با سایز درشت تر استفاده می شود و برای ماهیان دانه غلات کامل خیسانده شده مانعی ندارد).

2-
ماهی آمور ؛ برای بچه ماهیان علوفه تازه را ریز ریز کرده و در قسمت هایی از حوضچه می ریزیم و کم کم که ماهیان بزرگ شدند نیاز به خرد کردن علوفه نمی باشد.

3-
ماهی فیتوفاک ؛ با کود دهی آب حوضچه و غنی سازی مناسب آب مزرعه باعث شکوفایی فیتوپلانگتونها شده و ماهی فیتوفاک با ***** کردن آب توسط برانشهای خود فیتوپلانگتونها را تغذیه می کند.

4-
ماهی بیگ هد ؛ با غنی سازی مناسب آب حوضچه و مزرعه شکوفایی فیتوپلانگتونها انجام می گیرد. قسمتی از فیتوپلانگتونها به تغذیه ماهی فیتوفاک و بقیه بعنوان غذا باعث شکوفایی زئو پلانگتونها شود و با تغذیه این گیاهان معلق در آب توسط زئوپلانگتونها ، جمعیت آنها به شدت زیاد می شود و این زئوپلانگتونهای بسیار غنی مثل روتیفر ، دافنی غذای اصلی ماهیان نیگ هد را تشکیل می دهد که ماهی با ***** کردن آب با برانشهای خود آنها را صید و تغذیه می کند.

كم كم كه ساقه هاي برنج بلند تر و قوي تر مي باشد به همان نسبت ورودي آب را اضافه نموده و تا جایي كه ماهي ها مي توانستند در لابلاي ساقه هاي برنج چرخش نموده و به تغذيه از غذاهاي طبيعي موجود در کف شالیزار بپردازند.

با توجه به شکل صفحه قبل میبینیم که با بلند شدن قد ساقه های برنج و اضافه کردن ارتفاع آب ماهی ها می توانند سراسر شالزار تردد و زندگی کنند.

·
غذادهي در مرحله دوم از رشد ماهي و برنج :

در اين مرحله با انجام بيومتري و بررسي به توسط كارشناس محترم شيلات رشد خوبي مشاهده گرديد ( 15 تير ماه ) كه در اين مرحله سبوس برنج و گندم بدون آسيا كردن خيسانده شده و با تعداد بيشتري تشت غذا براي كپور گذاشته مي شود و كم كم علوفه بدون خوردكردن براي آمور قرار داده مي شد و كوددهي هم در سطح مزرعـه بـرنج انـجام مي شـد كـه كـود به حوضچه هم هدايت مي گرديد .

پس از رشد برنج كه آب حدود 25 تا 35 سانتي متر پاي ساقه ها را فرا گرفت ماهي ها به راحتي به داخل مزرعه برنج شده و كپورها با تغذيه انواع لارو حشرات و بنتوز هاي موجود در كف مزرعه علاوه بر آن عمل وجين نمودن و چنگ زدن در گل مزرعه كه قبلاً با دست انجام مي شد، با پوزه ماهیان اين اعمال را خصوصاً در كناره هاي ريشه برنج تكرار نموده که این فرایند تحریک و تحرک بسيار خوبي براي رشد برنج در بر دارد و همچنين ماهي هاي آمور علوفه تازه ديواره مزرعه و علوفه هرز كه از كف مزرعه سر در مي آورد را به خوبي تغذيه و حذف مي نمودند .

به اين طريق علاوه بر حالت وجين كردن و كمك نمودن به رشد ريشه و ساقه هاي برنج هيچ گونه علف هرز اجازه حضور در مزرعه را نداشته و همچنين فضولات ماهيان كود خوبي براي مزرعه برنج محسوب مي شود با این وضعیت مطلوب در این دوره کشت توام برنج و ماهی نیازی به کود دهی شالیزار نبوده و بخاطر اینکه هرگونه آفت و کرم ساقه خوار توسط کپور ماهیان حذف گردید و از سوی دیگر سموم که علاوه بر هزینه اقتصادی به طبیعت و ماهیان آسیب وارد می کند، در این روش نیاز به استفده از سموم نمی باشد.

برداشت برنج و آبگیری مجدد مزرعه

1-
برداشت برنج :

در اول شهريور ماه فصل برداشت برنج بوده كه ابتدا آب مزرعه را پايين آورده و مرتب هر شب تا صبح با پمپاژ آب حوضچه كار هوادهي را انجام داد تا موجب تلفات نشود كم كم آب قسمت مزرعه برنج خالي شده و ماهيان به قسمت حوضچه هدايت گرديدندكه در اين موقع با مراقبت هاي بيشتر و هوتدهي مرتب به خاطر اينكه مشكل پيش نيايد غذادهي را قطع نموده و در مدت 3 روز كار برداشت برنج سريع انجام گرفت .

2-
آبگيري مجدد مزرعه :

پس از برداشت برنج بلافاصله آبگيري كل مزرعه شروع شده و حداكثر آبگيري انجام گرفت. ( با عمق در حوضچه 110 سانی متر و در سطح شالزار حدود 50 سانتی متر ) پس از آبگيري مجدد ساقه هاي اضافی برنج موجود درمزرعه در داخل آب غوطه ور شده و همچنين دانه هاي ريخته شده برنج غذاي مناسبي براي ماهيان فراهم آورده و از اين به بعد که ماهیان به رشد مناسبی جهت تغذيه از غذاهایی با قطعات بزرگتر رسیدند، بصورت طبیعی از علوفه و دانه های ریخته شده در کف مزرعه به خوبی تغذیه می کنند و نیازی به غذادهي دستي هم نمی باشد. از سوی دیگر با بریده شدن و جمع آوری برنج از مزرعه نور کافی به آب می رسد و رشد فیتوپلانگتون ها ( غذای فیتوفاگ) و زئو پلانگتون ها (غذای بیگ هد) خیلی بیشتر می شود و رشد این ماهیان هم سریعتر انجام می گیرد.

با انجام صيد آزمايشي در ابتدای شهریور ماهي وزن ماهی ها بطور متوسط كپور به وزن 250 گرم و آمور 200 گرم و فيتوفاگ 350 گرم و بيگ هد 250 گرم رسيده بود.

زمان و نحوه صيد ماهي :

تا 15 آبان ماه كه هوا گرم بوده ماهي ها تغذيه فعال داشتند و از آن بعد به علت نزديكي به فصل سرما موقع صيد ماهيان فرا رسيد .

در یک شب جهت صید ماهیان آب مزرعه را پايين آورده و ماهي ها در حوضچه هدایت و جمع آوري می شوند سپس با يك تور پره 20 متري و پهن نمودن آن از يك طرف حوضچه به صورت طولي حركت داده (3 نفري) ودر انتهاي حوضچه تور را بالا آورده و جمع می نماییم و با جمع نمودن ماهی های صید شده ، یک مرحله دیگر با پره كشي كليه ماهيان موجود را صيد نمودیم.

با شستشوی ماهیان در حوضچه با آب چاه ماهی ها را سایز بندی و در 4 نوع موجود جدا نموده و در چند كيسه جمع آوري ، وزن نموده كه وزن متوسط ماهی كپور (350 تا 450 گرم) ماهی آمور (300 تا350 گرم) ماهی فيتوفاك (300 تا 500 گرم) ماهی بيگ هد (350 تا 450 گرم) مي رسيد و كل وزن خالص ماهي به وزن 475 كيلوگرم رسیدند. مقداری از ماهی را به همسايه ها و مصرف خودمان و بقيه براي فروش صبح زود در همان روز به بازار ماهي فروشان رشت انتقال داده و فروخته شد.

نتيجه و مزاياي اجراي طرح كشت توام برنج و ماهي :

با توجه به اينكه دو سال متوالي اين طرح را در زمين مذكور انجام داده ام منهاي آن نتايج ايده آلي كه در جزوات و كتابها و مجلات مطالعه كردم و رسانه هاي جمعي هم تبليغ مي نمايند آنچه عملاً به عنوان مزاياي طرح كشت توام برنج وماهي مشاهده و برخورد نمودم شامل :

1- از قسمت هاي آبگير شالزار برنج كه محصول خوبي به عمل نمي آيد می توان به عنوان حوضچه استفاده كرد .

2- توليد ماهي به اضافه قسمت كشت شده برنج مجموعاً بازدهي بيشتري از كشت تک محصولی برنج دارد.

3- محصول برنج در طرح توام افزوده خواهد شد به طوري كه در اين طرح حدود 120 كيلوگرم شلتوك بيشتري نسبت به سالهای گذشته برداشت شد .

4- ساقه هاي برنج و ريشه به علت اينكه هميشه در معرض جنب وجوش ( حالت وجين و چنگ زدن با دست ) قرار دارد از قدرت و ضخامت بيشتري برخوردار بوده و در برابر باد و باران شدید مقاوم است و از خوابیدن ساقه ها جلوگیری می کند.

5- دانه هاي شلتوك و برنج درشت تر و خوشرنگ بوده در تبديل به برنج شكست كمتري دارد.

6- مزرعه برنج نياز به سم علف كش و سم كرم ساقه خوار برنج ندارد و در اين 2 سال خسارتی ناشي از كرم ساقه خوار در مزرعه مشاهده نشد و لارو كرم ساقه خوار توسط كپور حذف شد.

7- مزرعه نيازي به كوددهي ندارد و يا اينكه درصد خیلی کمی كوددهي مي شود و در کود دهی بيشتر منظور شكوفائي پلانگتوني مي باشد و مزرعه برنج با پخش فضولات ماهي به راحتي تقويت و کوددهی مي شود .

8- پس از برداشت برنج و آب گيري مجدد از دانه هاي شلتوك و علوفه ريخته شده برنج و همچنين رشد پائيزه ساقه هاي برنج در سطح مزرعه به خورد ماهيان مي رسد و شرايط بهتري براي رشد ماهي فراهم آمده در حاليكه هزينه اي را متحمل خواهيم شد .

9- كشت ماهي در مزارع برنج باعث تخت شدن كف مزرعه مي گردد خصوصاً پس از برداشت برنج جريان آب و چرخش ماهي باعث تخت دشدن كف مزرعه مي گردد.

10- ساقه هاي باقيمانده حاصل از برداشت به زير آب رفته و در نتيجه آفات و بقاياي كرم ساقه خوار برنج در آب فرو رفته و نابود مي شود و يا توسط ماهي تغذيه مي شود و از چرخه خارج ميگردد.

11- پس از برداشت برنج فضاي بيشتري از لحاظ وسعت و عمق براي ماهي فراهم مي آيد و سرعت رشد ماهي بيشتر و بهتر انجام مي شود.

با این کار تحقیقی که انجام گردید علاوه بر نتایج بالا ، این تجربه هم حاصل شد که مسئولین محترم گرچه چنین طرح هایی را حمایت می کنند اما عزم جدی در فراگیر شدن و کاربردی نمودن بعنوان یک صنعت با بازدهی بالا و دارای توجیه اقتصادی نیستند ، اگر این طرح کشت توام برنج وماهی با حمایت های مادی و معنوی و تبلیغات لازم فراگیر شود ممکن است درصد بالایی از مزارع برنج به زیر کشت توام برود و حتی استخرهای پرورش ماهی موجود در استان نیز به این طرح روی آورند و کشت توام در نزد زارعین گیلانی نهادینه شود تا محسول بیشتر و مرغوب تری را برای مصرف جامعه ارائه دهند.

 


    [*=1|center]


 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مقاله با موضوع:اثر سوربیتول بر....

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

عنوان:

Treatment with salicylic acid decreases the effect of cadmium on photosynthesis in maize plant

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آموزش گیاه تیتان آروم

 

 

 

نام لاتین: titanum Amorphophallus

 

نام: Arum تیتان، گل مرده، Bunga Bangkai

 

بومی زیستگاه: جنگلهای انبوه استوایی از سوماترا مرکزی در اندونزی ...

 

 

خانوادگی: Arum تیتان یکی از اعضای خانواده عبارت، Aroids ها و یا گیاهان Arum.

 

 

کشف اول:

Odoardo Beccari، گیاه شناس ایتالیایی، تیتان Arum در سوماترا در سال 1878 کشف شد. او فرستاده دانه به باغ سلطنتی انگلستان گیاهی در Kew، که در آن شکوفه برای اولین بار از این گونه در کشت در سال 1889 رخ داد.

 

Titan_arum_life_cycle.jpg

 

 

 

 

 

 

titan_arum_10-26-09.jpg

 

 

 

 

 

 

تيتان آروم، يكی از عجيب ترين گياهان دنياست. بندرت گل می ده و وقتی هم كه گل ميده،

 

يكی از بزرگترين و بد بوترين گلهای دنيا رو ميشه ديد...اينقدر بدبو كه اندونزيايی ها به

 

اون گل لاشه، يا جسد ميگن.

 

 

مشخصات زيست شناسي تيتان آروم

 

arum تیتان دارای گل آذین عظیم (ساختمان گل) متشکل از spathe (یقه مانند ساختار)

 

پیچیده در اطراف spadix (گل تحمل سنبله).آجدار و لبه frilledوقتی که گل ها آماده

 

گرده افشانی، spadix گرم و بوی تهوع آور را از خود ساطع میکند. این بوی بد است

 

خیلی بد است که در اندونزی به گیاه گل جسد معروف است .ساقه زیرزمینی متورم برای

 

ذخیره مواد غذایی گیاه است. این غده، بیشتر یا کمتر، کروی شکل و با وزن 70 کیلوگرم

 

یا بیشتر، بزرگترین ساختار شناخته شده در قلمرو گیاه است.پس از گل، گل آذین می میرد

 

و به جای آن یک برگ پدیدار مي شود كه به اندازه یک درخت کوچک، رشد می کند. هر

 

ساله، برگ های قدیمی می میرد و برگ جدید رشد می کند.قندها در برگ ساخته شده برای

 

ذخیره سازی به غده منتقل نشاسته است.

 

 

images?q=tbn:ANd9GcRowQQIdlyE2_36itmxZC2cHobIt5BnKlXWxpWqoT3rBpgjAbW8

397px-Amorphophallus_Wilhelma.jpg
amorphophallus_titanum.jpg

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...