ثبت نام کنید. محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. به صورت علایمی مانند توقف رشد , کوچکتر شدن محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. , کوتاه شدن فاصله میان گره ها , بد شکل شدن 131211..."> ثبت نام کنید. محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. به صورت علایمی مانند توقف رشد , کوچکتر شدن محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. , کوتاه شدن فاصله میان گره ها , بد شکل شدن 131211..."> رفتن به مطلب
دختری از شمال

تاثر آبیاری بر رشد گیاهان ( آبیاری )

پست های پیشنهاد شده

کم آبی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
به صورت علایمی مانند توقف رشد , کوچکتر شدن

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
, کوتاه شدن فاصله میان گره ها , بد شکل شدن

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ها , سوختگی حاشیه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ها و ریزش

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
حساس به ریزش

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مشاهده می شود . علایم کمبود آب

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
گل داوودی شامل تیره شدن

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ها و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
بگونیا به صورت خاکستری شدن

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ها دیده می شود.پر آبی به صورت علایمی مانند افزایش ارتفاع

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
, آبدار شدن

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و نرم و شکننده شدن و گاهی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و مرگ

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(در معرض نور ) , کاهش اکسیژن و صدمه به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و عدم جذب

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و مواد غذایی و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نهایت

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و توقف رشد نمایان می شود .

پر آبی به معنی مصرف بیش از حد آب

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
هر دور

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نیست بلکه نشان دهنده تکرار دفعات استفاده از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است .

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
زمستان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در مدت طولانی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
معرض

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و هوای ابری هستند و معمولا یک یا دو روز

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
معرض هوای آفتابی قرار می گیرند . گیاهانی که به نور کم عادت کرده اند نمی توانند به سرعت به شدت نور زیاد پاسخ دهند

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نتیجه مقدار

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
کمی که از طریق

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ها جذب می شود نمی تواند مقدار

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
از دست رفته از طریق تعرق را جبران نماید و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
اتفاق می افتد

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
این حالت ممکن است تصور شود که

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نیاز دارد ولی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مشکل را حادتر می کند . کندن

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نشان می دهد که

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
اما سرد است . پس سرما عامل اصلی است و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ها نمی توانند

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
جذب کنند .

زمان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: مدیریت

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
عامل اصلی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
موفقیت

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است . نیاز های

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
با مرحله رشد فرق می کند و داننهال نسبت به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
بالغ به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
کمتری نیاز دارد . فصل سال بر میزان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مورد نیاز موثر است . میزان نیاز آبی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
تابستان بیشتر از زمستان است . نوع بستر رشد به کار رفته ,

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
حرارتی , نوع

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و نوع محصول نیز بر میزان نیاز آبی موثر است . بهترین روش برای راهنمایی کشاورز برای

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
استفاده از تجربیات سال های گذ

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است که چه مقدار

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مصرف شده و واکنش

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
به آن چگونه بوده است . ساده ترین روش استفاده از تانسیومتر است .

باید

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
زمان مناسب

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
یا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
را به خوبی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
کرد .

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ناقص (مثلا اگر نصف

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مورد نیاز داده شود) باعث می شود فقط نیمه بالایی سطح

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
خیس شده و نیمه دیگر آن خشگ باقی بماند و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
زود تر از موعد مقرر نیاز

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مجدد پیدا می کند . و تکرار این عمل باعث صدمه به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
واز بین رفتن آن می شود . مقدار

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
خارجی از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
باید حدود 15 – 10 درصد

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
داده شده به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
باشد تا باعث شستشوی املاح از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و جلوگیری از تجمع آن شود .

به طور کلی هر متر مربع بستر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
به عمق 1 سانتی متر به 1/1 لیتر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و هر متر مربع

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
با 18 سانتی متر عمق به 20 لیتر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نیاز دارد .

PH

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
: بهترینPH بین 5/5 تا 7 متغیر است .

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
اره نرم و ظروف تورب یا پیت باعث کاهش PH

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و اسیدی شدن آن می شود .

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
های

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ها روش های مختلفی جهت

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مورد استفاده قرار می گیرد که مهمترین آن ها به اختصار شرح داده می شود .

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
دستی :

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
دستی ابتدایی ترین و متداول ترین روش است . از معایب آن می توان به زیاد شدن هزینه کارگری . اتلاف وقت , شسته شدن

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و پاشیدن

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
روی شاخساره

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
اشاره نمود .

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
این روش باید تمام

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
را لوله کشی کرد و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
های آب

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
دو طرف سطح

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
انجام شود چون فشار

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
موجب شسته شدن سطح

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و فشردگی آن می شود . با استفاده از سر شیلنگ فشار

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
کاهش می یابد .

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
قطره ای :

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
این روش

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
از لوله پلاستیکی و پلی وینیل کلرید استفاده می شود (لوله نوع دوم نیازی به قیم ندا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و لنگر نمی اندازد) . بسته به دما , نوع

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
حدود یک لیتر آب

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
متر مربع لازم است . از مزایای این روش می توان به شسته شدن

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
, صرفه جویی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
آب از طریق پخش مستقیم آب

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
اطراف

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و تسهیل کوددهی اشاره کرد .

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مه افشانی یا میست :در این روش پخش

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
به صورت قطرات ریز

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
محیط

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
برخی از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
زینتی و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ها صورت می گیرد . پخش متناوب

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
باعث کاهش دما و افزایش

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
اطراف

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ها و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نهایت پایین آمدن تبخیر و تعرق می شود .

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
زیر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ی :

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
این روش با خاصیت کاپیلاریته

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
بیشتری

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
دسترس

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
قرار می گیرد .

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
روش

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مستقیم

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
,

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
قسمت تحتانی یک لوله سفال به شکل 8 قرار داده می شود . کف بستر مقداری سنگریزه ریخته و به آن

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
اضافه می کنند و سپس

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
را داخل آن می کارند .

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
بهار و تابستان و اوایل پاییز با غرقاب کردن بستر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
انجام می گیرد و مازاد

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
خارج می شود . روش های دیگر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
بستر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ی از روش های ذیل نیز استفاده می شود :

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
بارانی ,

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ثقلی(میکرودریپ),

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نورانی, مه پاشی دینامیکی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...