ثبت نام کنید. محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. محتوای مخفی ..."> ثبت نام کنید. محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. محتوای مخفی ..."> رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

arrow_44.gif

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

بسياري از مديران ارشد سازمان‌هاي ايراني پذيرفته اند که براي افزايش اثربخشي و کارائي سازماني خود مي بايست اقداماتي را انجام دهند. اما يکي از مشکلات پيش روي آنها تشخيص نقاط قوت و فرصت هاي بهبود سازماني و اولويت بندي پرداختن به آنها مي باشد. يقينا در هر سازماني مي توان فرصت هاي بهبود فراواني را پيشنهاد نمود، اما شناسايي جامع کليه ابعاد سازماني و توان اولويت بندي فرصت هاي بهبود شناسايي شده نکته بسيار مهم پروژه هاي بهبود سازماني مي باشد.

يکي از روش هاي مناسب بررسي اثربخشي سازماني و بهبود عملکرد سازمان بهينه کاوي مي باشد. مقايسه عملکرد سازمان با سازمان هاي ديگر مي تواند جايگاه سازمان را در صنعت خود نمايان سازد و مطالعه فرايندهاي سازمان هاي ديگر براي يادگيري سازماني و بهبود فرايندهاي سازمان بسيار مهم و موثر مي باشد. لذا فراهم نمودن امکاني براي انجام بهينه کاوي مي تواند کمک شاياني به سازمان ها بنمايد.

نياز به يک ديد جامع و سيستماتيک از کليه ابعاد يک سازمان متعال از يک سو و نياز به تمرکز خاص بر سازمان هاي پروژه محور از سوي ديگر موجب شده که علي رغم آنکه مدل هاي تعالي بسياري در دنيا معرفي شده و مورد استفاده قرار مي گيرند اما هيچ يک نتواند به صورت کامل اين دو نياز همزمان را پوشش دهد.

لذا، نياز شديد به يک مدل جامع جهت شناسايي فرصتهاي بهبود و تشويق سازمانها و پروژه ها به پرداختن به اين فرصتها به منظور دستيابي به سطوح متعالي عملکرد و توانمندي مشاهده گرديد. از آنجا که پاسخ گويي به اين نياز مستلزم انجام تحقيقات کتابخانه اي و ميداني فراوان و بهره گيري از تجارب و نظرات انديشمندان نظري و خبرگان صنعت بود، اجراي اين پروژه به مرکز تحقيقات و توسعه مديريت پروژه واگذار گرديد كه در نهايت منتج به مدل تعالي سازمان‌هاي پروژه محور گرديد.

 

اين مدل كليه ابعاد و فرآيندهاي سازماني را با رويكرد ذينفع محوري و مديريت پروژه 360 درجه مي‌نگرد و بر اين اساس سازمان‌هاي پروژه محور مي‌بايست در 8 حوزه، تعالي خود را پايش نمايند.

clip_image002.jpg

ويژگي­ها و امتيازات مدل تعالي سازمان­هاي پروژه محور

مدل حاضر در مقام مقايسه با بسياري از مدل­هاي موجود داراي ويژگي­ها و امتيازات قابل اعتنايي مي باشد. برخي از اين ويژگي ها به شرح زير مي باشند:

به صورت توأمان ويژگي­هاي خاص سازمان­هاي پروژه محور و ابعاد عمومي سازمان ها را پوشش مي دهد.

î عوامل کليدي موفقيت حائز اهميت براي سازمان­هاي ايراني را به صورت خاص پوشش مي دهد.

î امکان سفارشي سازي سريع و مناسب براي سازمان هاي مختلف را دارا مي باشد

î با توجه به نياز سازمان مي تواند بسيار تفصيلي يا کاملا کلي اجرا گردد.

î در اثر اجراي مدل، دانشي قابل توجه به همراه افرادي توانمند در سازمان به جاي خواهد ماند.

î امکان دسته بندي هاي متنوعي از فرصت هاي بهبود سازمان فراهم مي آورد.

î به دليل نگرش فرايندي مدل، در هر سازمان پروژه محوري با هر ساختار سازماني قابل پياده سازي مي باشد.

î زمان و هزينه اجراي مدل نسبتا زياد نمي باشد.

î سطح تفصيل مدل به نسبت قابل توجهي درصد خطاي ارزيابي را کاهش مي دهد.

î امکان شناخت دقيق و علمي حوزه هاي قوت و فرصت هاي بهبود سازمان را فراهم مي آورد.

î امکان يادگيري مستقيم و غيرمستقيم دانش مديريت بنگاه هاي پروژه محور را فراهم مي آورد.

î امکان الگوبرداري از ديگر سازمانها را فراهم مي آورد.

î با توجه به دردسترس بودن طراحان مدل در کشور امکان بهره گيري خبرگان داخلي از متدولوژي تهيه مدل و درصورت لزوم سفارشي سازي يا اصلاح آن موجود است.

î يک ديدگاه سيستماتيک قوي از ابعاد يک سازمان پروژه محور متعالي ارائه مي دهد.

î مي تواند به عنوان مبناي ارزيابي و اهداي جايزه تعالي سازماني قرار گيرد.

 

قلمرو پوشش مدل تعالي سازمان­هاي پروژه محور

اين مدل ويژه سازمان هاي پروژه محور طراحي شده است. سازمان هاي پروژه محور سازمان هايي هستند که عمليات آنها را عمدتا پروژه ها تشکيل مي دهند. اين سازمان ها به دو دسته تقسيم مي شوند:

î سازمان هايي که عمده درآمد آنها از اجراي پروژه در قالب يک قرارداد براي ديگران حاصل مي شود از قبيل سازمان هاي مهندسين مشاور، پيمانکاران ساختماني، مشاوران و پيمانکاران دولتي.

î سازمان هايي که مديريت بر مبناي پروژه را پذيرفته اند. چنين سازمان هايي فعاليت هاي خود را درقالب پروژه ها سازماندهي مي نمايند. اين سازمان ها سيستم هاي مديريتي را براي حمايت از پروژه ها مستقر مي نمايند. براي مثال سيستم مديريت مالي آنها به طور خاص براي حسابداري، پي گيري و گزارش دهي چندين پروژه همزمان طراحي شده است.

در برخي موارد سازمان هاي غير پروژه محور بخش ها يا انواع ديگري از واحدها را دارند که همانند يک سازمان پروژه محور عمل مي نمايند و داراي سيستم هاي لازم جهت پشتيباني از پروژه ها مي باشند. اين مدل اين بخش چنين سازمان هايي را نيز پوشش مي دهد.

 

منبع: مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ارزیابی و آسیب شناسی مدیریت پروژه های صنایع پتروشیمی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

با توجه به اينکه در برنامه دوم و سوم توسعه کشور در صنعت پتروشيمي عليرغم اجراي تعداد زيادي پروژه هاي توسعه اي اين پروژه ها با انحرافات اساسي از زمان، هزينه و کيفيت روبرو بوده است لذا شرکت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان متولي صنعت پتروشيمي تصميم به ايجاد يک سيستم مديريت پروژه اي در پروژه هاي برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه کشور نمود که بر اين اساس طراحي يک مدل جهت ارزيابي و بهبود اين پروژه ها را به متخصصان مرکز تحقيقات و توسعه مديريت پروژه سپرد و اين مرکز هم اکنون پس از طراحي مدل جامع بلوغ مديريت پروژه (CPM3) در حال استقرار سيستم ارزيابي و بهبود پروژه هاي صنعت با استفاده از اين مدل مي باشد.

اين مدل براي تمامي پروژه‌ها و طرح‌هاي صنايع پتروشيمي، فارغ از نوع ذي‌نفع درگير در پروژه (كارفرما، مشاور طراحي، پيمانكار ساخت و نصب، پيمانكار مديريت و ...) و فارغ از نوع پروژه (طراحي مهندسي، طراحي و خريد، طراحي و خريد و ساخت، مشاوره مديريت، مهندسي و نظارت كارگاهي و ...) كاربرد دارد.

اما اهداف ارزيابي پروژه ها بر اساس اين مدل عبارتند از:

¯ کمک به پروژه­ها براي پرداختن به فرصت­هاي بهبود از طريق شناسايي و تعريف پروژه­هاي بهبود.

¯ کمک به پروژه­ها براي درک حوزه­هاي قوت جهت حفظ و تقويت آنها.

¯ کمک به تيم مديريت پروژه در توسعه خود و ايجاد شرايط کاري مناسب­تر و حرفه­اي­تر.

¯ کمک به سازمان­هاي پروژه محور براي مقايسه ميزان بلوغ مديريت پروژه­ پروژه­هاي در دست اجرا.

¯ کمک به سرمايه­گذار پروژه جهت افزايش احتمال انجام موفقيت آميز پروژه و دستيابي به اهداف آن.

¯ کمک به ساير ذي‌نفعان پروژه جهت اطمينان از کسب رضايت از همکاري با پروژه.

¯ کمک به سازمان­هاي پروژه محور براي فراهم آوردن پشتيباني­ از فرصت­هاي بهبود مشترک در پروژه‌هاي جاري.

اين مدل برگرفته از 9 اصل و مفهوم بنيادين و داراي پنج سطح بلوغ مختلف مي باشد که براي هر سطح ويژگيها و خصوصيات پروژه هاي آن سطح مشخص شده است. در شکل زير اصول و مفاهيم بنيادين و سطوح بلوغ مدل نمايش داده شده است:

 

img8.jpgimg2.jpg

مدل جامع بلوغ مديريت پروژه، يک پروژه را در 17 حوزه کارکردي مديريت پروژه و 66 فرآيند مديريت پروژه اي ارزيابي و قابليت ارائه فرصتهاي بهبود يک پروژه به تفکيک هر حوزه و فرآيند هاي آن را دارا مي باشد. تصوير زير 17 حوزه کارکردي مديريت پروژه مدل را نمايش مي دهد.

img6.jpg

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...