رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

بررسی خصوصیات و سازگاری برخی از گونه های چمن

 

1 _ فستوکای بلند یا Tall fescue

A _ خصوصیات :

گراسی است سردسیری _ رنگ سبز متوسط با سبز تاریک _ تراکم متوسط _ دارای سیستم ریشه گسترده که از هر چمن دیگری گسترده تر است _ اندازه برگ متوسط با درشت _ گراسی است کپه ای و دارای عمر طولانی است _ ریشه آن بسیار سخت و درشت است که می تواند در خاکهای سخت نفوذ کند .

B _ موارد استفاده :

برای مناطق مرکزی ( بین بسیار سردسیر و گرمسیر ) بسیار عالی است بهترین رشد را در زمستان نسبتاً ملایم و تابستان گرم دارد .

برای چمن منازل ، اطراف جاده پارک و زمینهای ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد.

C _ مقاومت به درجه حرارت :

بسیار مقاوم به گرماست _ مقاومت به سرمای آم متوسط است که سرمای شیراز را بخوبی تحمل می کند .

D _ مقاومت به خشکی :

بسیار عالی چون دارای ریشه عمیق است و زمانی که آب آن قطع می شود به خواب می رود و با آبیاری دو باره رشد آن شروع می شود .

E _ مقاومت به سایه :

گرچه هوای آفتابی را ترجیح می دهد مقاومت به سایه آن خوب است .

F _ مقاومت به پاخوری :

مقاومت به پاخوری آن خوب است .

G _ خاک . کود مورد نیاز :

به خاک با شرایط متنوعی سازگار است . نسبتاً مقاوم به شوری خاک در صورتیکه استفاده خیلی زیاد نداشته باشد دو بار در سال یکی بهار و دیگری پائیز کافی است . با افزودن ازت کیفیت آن بالا می رود .

H _ مقاومت به پاخوری خوب است .

 

2 _ علف کنتاکیKentucky bluegrass

A_ خصوصیات :

گراسی است سردسیری با رنگ سبز تاریک و تراکم خوب ، اندازه باریک تا متوسط ، برای تولید لشمه خوب است .

B _ موارد استفاده :

چمن خوبی برای منازل ، پارک و زمینهای ورزش می باشد .

C _ مقاومت به درجه حرارت :

سرمای زیاد را بخوبی تحمل می کند _ مقاومت به گرمای آن متوسط است و در صورتیکه بطور مناسب آبیاری شود در تابستان کیفیت خوبی دارد .

D _ مقاومت به خشکی متوسط است .

E _ مقاومت به سایه :

زیاد نیست . در آفتاب رشد بهتری دارد بعضی از ارقام مقاومت به سایه متوسطی دارند .

F _ مقاومت به پاخوری :

متوسط است ترافیک متوسطی را بخوبی تحمل می کند . بعلت داشتن ریزوم بخوبی بهبود می یابد .

G _ خاک و کود مورد نیاز :

در خاک غنی بهتر رشد می کند و خاکی که دارای زهکشی باشد برای رشد آن مناسب تر است . در شرایط عادی کود دادن آن در پائیز و بهار انجام می شود .

H _ مقاومت به بیماری :

در شرایط شیراز ممکن است به بیماری زنگ غلات مبتلا شود که با انتخاب واریته مناسب و دادن کود از ته این مسئله بسیار کم می شود .

 

3 _ فستوکاهای کوتاه Fine fescue s

A _ خصوصیات :

گراسهایئی سردسیری به رنگ سبز تیره و برگ بسیار باریک می باشند .

B _ موارد استفاده :

در شرایط خشک و سرد بسیار خوب عمل می کند . بیشتر در خاکهای سبک و خشک استفاده می شوند.

برای منازل و پارکها و جاهائیکه تعمیر و نگهداری کمی مورد احتیاج است بکار می روند .

C _ مقاومت به درجه حرارت :

بسیار مقاوم به سرما و گرماست و به تغییر شدید درجه حرارت بسیار مقاوم است .

D _ مقاومت به خشکی : بسیار خوب است .

E _ مقاومت به سایه : خوب است و بخوبی در سایه رشد می کند .

بهترین چمن برای مناطق سایه ای و خشک است .

F _ مقاومت به پاخوری :

متوسط است _ برگهای آنها بسیار مقاوم هستند .

G _ نیاز خاکی و کوری :

نیاز کودر خصوصاً ازت آن بسیار کم است .فستوکاهای کوتاه شامل زیر گونه های زیر است .

1_ فستوکای سرخ خزنده قوی (Festuca rubra L.spp.litoralis)Slender Creeping Red Fescue )

در مناطق سایه ، خشک و فقیر خوب رشد می کند . ارتفاع چیدن بین 3 تا 5 سانتی متر

2 _ فستوکای سرخ خزنده باریک Festucs eubra L.spp.litoralis) Slender Creeping Red Fescua

3 _ ( Festuca rubra L.spp.commutata Chewing fescue

خیلی شبیه فستوکای سرخ خزنده است ولی فاقد ریزوم می باشد و برای مناطق سایه دار ترجیح داده می شود .

4 _Festuca ovina- Sheep Fescue

گراسی است گپه ای با برگ سخت . خاک خشک ، شنی تا سنگی و فقیر را ترجیح می دهد . علاوه بر چمن برای تثبیت خاک استفاده می شود . احتیاج بته نگهداری کمی دارد .

5 _ فستوکای سخت یا Hard fescue

برای چمن و تثبیت خاک استفاده می شود و احتیاج به نگهداری کمی دارد دارای برگ باریک و سخت است.

4 _ Ryegnass

a _ خصوصیات :

چمنی است سردسیری با رنگ نسبتاً سبز تاریک و تراکم خوب اندازه برگ آن کوچک تا متوسط می باشد . بسیار سریع _ استقرار پیدا می کند . تولید چمنی خوش رنگ با برگ مقاوم می نماید .

B _ موارد استفاده :

در جاهائیکه زمستان ملایم و تابستان خنک و مرطوب دارد رشد می کند ولی به شرایط نسبتاً مختلفی سازگار است برای چمنهای خانگی پارک و زمینهای ورزشی مناسب است .

C _ مقاومت به درجه حرارت :

به درجه حرارت بسیار بالا و بسیار پائین مقاوم است .

D _ مقاومت به خشکی :

متوسط است با آبیاری کم به خواب می رود .

E _ مقومت به سایه : کم تا متوسط است .

F _ مقاومت به پا خوری : متوسط است .

G _ خاک و کود مورد نیاز .

به انواع خاک سازگار است و احتیاج متوسط تا زیادی به کود دارد .

5- چمن آفریقایی یا (Cynodon spp- Bermudagrass

دارای تنوع زیادی از نظر رنگ ، بافت و اندازه برگ ، تراکم ، سازگاری و قدرت رشد است . در کلیه خاکها رشد میکنند و مقاومت به خشکی ، شوری و گرما و پا خوری آنها بسیار خوب است . مقاومت به سایه آنها نسیتاً کم است . بهترین صفات این جنس مقاومت زیاد به گرما و پا خوری است . انواع مختلفی از این چمن وجود دارد که شامل :

a- معمولی Cynodon dectylon

b- (Cynodon bradreyi ) Bradlt

برگ بسیار ظریف

3- (Cynodon magennissii ) Magennis

دارای برگ بسیار ظریف ، رنگ سبز روشن و از تلاقی دو گونه C.transvaalensis ×C . dectylio بدست آمده است .

 

4- آفریقایی Cynidin transvaalensis

برگ بسیار ظریف و نرم

A _ خصوصیات چمن آفریقائی :

گرمسیری _ برگ بسیار ظریف تا درشت با استولون ،ریزوم و بذر تکثیر می یابد .

B _ موارد استفاده :

در نقاطی که ترافیک بسیار زیاد است در منازل ، پارکها و زمینها ورزش استفاده می شود .

C _ مقومت به درجه حرارت : بسیار عالی است .

E _ مقاومت به خشکی : خوب است .

F _ مقاومت به سایه متوسط است .

G _ مقاومت به ترافیک : بسیار عالی است .

 

6 _ چمن ژاپنی (Zoysia spp. ) Zoysiagrass

A _ خصوصیات :

چمنی است گرمسیری که دارای برگ بسیار ظریف تا بسیار پهن و رنگ سبز نسبتاً روشن تولید چمنی با تراکم بسیار خوب و پاخور می کند . رشد کم و نگهداری ارزان است .

B _ موارد استفاده :

می تواند ترافیک بسیار زیادی تحمل کند و در منازل ، پارک و زمینهای ورزش مورد استفاده قرار می گیرد .

C _ مقاومت به درجه حرارت :

درجه حرارت پائین و بالا را بخوبی تحمل می کند و در زمستان بخواب می رود .

D _ مقاومت به خشکی : خوب است .

E _ مقاومت بته سایه : بسیار خوب است .

F _ مقاومت به پاخوری : بسیار عالی است .

G _ از خواص بارز :

رشد کم ، مقاوم به پاخوری ، مقاوم به سایه و مقاوم به خشکی و شوری است .

 

انـواع چــمـن ژاپـنـــی

1 _ Japanese lawngrass یا Zoysia japonica

دارای برگ نسبتاً پهن می باشد و بوسیله ریزوم ، استولون و بذر تکثیر می یابد . مقاومت به درجه حرارت پائین آن بسیار خوب است و در خاکهای فقیر رشد می کند ولی برای کیفیت خوب احتیاج به کود دهی دارد . برای زمینهای ورزش که ترافیک سنگینی داشته باشد بسیار مناسب است برای منازل و پارکها خصوصاً در خصوصاً در جاهائیکه نسبتاً سایه باشد مناسب است .

2 _ Manilageass یا Zoysia materlla

دارای برگ کوچه است و تولید چمنی با تراکم بسیار خوب می کند . سایه را بخوبی تحمل می کند و برای پارکها و منازل بسیار عالی است . احتیاج به نگهداری کمی دارد و بسیار مقاوم به پاخوری می باشد .

3 _ ( Mascarenegrass ) Zoysia tenufolia

دارای برگ بسیار ظریف است و مقاومت آن به سرما کمتر از بقیه می باشد .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...