رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

چگونگی به دنیا آوردن فضای معماری به گونه ای که بتواند برانگیزاننده غرور شود ومیان آنچه ماده یی شده و میان آن کس که به بهره وری از آن پرداخته, پلی بسازد که برروی آن بتوان دو سویه حرکت کرد,مشروط از عاملیت و عملکرد است که بدون کنش , تدبیرو ابداع تحقق نمی یابد.عاملیت و عملکرد فضا ها را تغییر میدهند و نهایتآ کنش به سوی آن تجربه هایانسانی و زیبائی شناسی را دگرگون خواهد کرد.امروزه , کنش , تدبیر و ابداع و مفهوم گرایی , در نمودها و دغدغههای انسانی که هستی اش را می سازد اهمیتی خاص یافته است و دیگر جائی برای کسانی کهخود را اربابان تفکر و معمار می دانستند , وجود ندارد.امروزه از مهمترین نمود ها ودغدغه های جامعه رشد , تعالی و پویائی انسانهاست .انسانی که بدون شک آینده ساز فرداخواهد بود .انسانهائی که در ایجاد محیطی جهت رشد و تعالی کودک که همانا پایه و اساسآن از بدو تولد شروع به شکل گیری میکند , در فراهم کردن محیطی مناسب برای اومیکوشد.فرآیند رشد انسانها , در کودکی , تاثیر بسزایی در شخصیت آنان دارد.عقیدهبسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت بر این است که شخصیت هر انسان در ۷ سال اول زندگیاو شکل می گیرد , فرآیند رشد کودک در سالهای اولیه زندگی متاثر از عوامل بسیاریاست.فعالیت , به عنوان عامل اصلی رشد و یادگیری کودک فرآیندی است که در ارتباط بافضا و محیط کودک , رشد همه جانبه او را موجب می گردد.فضاهای مرتبط با فعالیت کودکانباید دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فیزیکی , ذهنی , عاطفی و اجتماعی آنانباشد.تحقق این امر از طریق بکارگیری المانهای طراحی معماری ای که منطبق با شرایطجسمی و روانی کودک باشد , امکان پذیر است.طراحی اتاق کودک می بایست با روحیه کودکان در تطبیق باشد و باید طوری طراحی شود کهتا مدرسه رفتن کوک مورد استفاده قرار گیرد از این رو در طراحی فضاهای کودکان , شناخت کودک اهمیتی خاص می یابد.و از آنجائی که کودکان دنیای تخیلی خاص خویش رادارند , بسیاری از آنان در سنین زیر ۷ سال , دنیا را آنطور که باید باشد مجسم میکنند , نه انگونه که هست.و همین امر باعث میشود محیط کودکان آن فضائی نباشد کهمعمار بدون شناخت , آن را طراحی می کند.آنچنان که وقتی معماری بر نمود های سنتیزندگی از طریق تفاوتهای مفهومی تاثیر می گذارد , بر خوردهایی مطرح می شود که قبل ازآن بطور کامل پنهان بودند و این چنین است که آشکار و هویدا می شوندشکل کلی فضای معماری کودکان از عناصری منحصر بفرد , برجسته و آنچهبر انگیزنده احساسات وی است , سرچشمه می گیرد.اشکال خالص هندسی رفتار ادراکی کودکرا مورد توجه قرار می دهند و اجازه نمی دهند تا مفاهیم گوناگون در جزئیات تصوریکودکانه مدفون بماند.نقاشیهای کودکان نشان میدهد که کودکان در تصوراتشان , فضا راچگونه می بینند.آنها بطور دقیق و کامل , ( بعنوان کاربر ) فضا را قبول کرده و آن رابا جزئیات در ترسیماتشان بیان می کنند , که خود مایه تعجب است.کودکان معمولآ دوستدارند در مورد اینکه که اتاقشان چگونه دیده میشود , بحث کنند.آنها اظهارات مهمی مینمایند و نظراتی در باره رنگ اتاق و دیوارها و مبلمان مناسب خود را بیان می کنند ومیخواهند در مورد آنها تصمیم پذیری شود.بدینگونه کودکان فرضیه طراحان را قطعیخواهند کرد.این فرضیه اساس طراحی خواهد بود که تصور کودکانه , اشکال معماری و شاخصمخصوص به خود را بر می انگیزد , مثل آنچه که , اینگونه توسط کودک بیان می شود : شبیه به ماهی است , سر و چشم دارد , مثل قایق است اما بدون پارو.اتاق کودکقلمروئی مخصوص به آنان است.آنجا برای آنان همچون جهان بزرگ تصور می شود.آنان درآنجا به موسیقی گوش فرا می دهند , بازی می کنند , در رویاهای خود فرو می روند , کتاب می خوانند و......باشد و حواس و حس کنجکاوی او را بر انگیزد. از این رو بهترین فضا ها جهت کودکان میبایست , رنگارنگ , جاذب , پر مشغله و منظم , پر نشات ولی با این حال آرامش بخش و درعین حال بی خطر باشد.نائل گشتن بدانها تنها بوسیله برنامه ریزی دقیق میسر خواهدبود. از این رو با مد نظر گرفتن المان های زیر خواهیم توانست در ایجاد محیطی مناسبو متناسب با حال و هوای آنان و هر آنچه در رشد و تعالی آنان تاثیر گذار است , فائقگردیم.

۱.مشورت :با کودک خود صبحت کنید.و فعالیتهایمورد علاقه او را بیابید و توجه نمائید او از چه چیزهائی لذت می برد.از صفات منحصربفرد او به دقت مطلع شوید.و بیابید که دوست دارد محیطش چگونه آراسته شود.کودکانباید کمک کنند تا محیط خود را بیا فرینند , بدین کونه آنها یاد می گیرند , مسئولیتپذیر بوده و برای بثمر رساندن کیفیت استعداد و جودی خود کوشش نمایند.

۲.قیاس و مبلمان :طراحی فضا ی منطبق باشرایط کودکان به طور قطع بستگی به شناخت کافی از ویژگی های رشد آنان دارد.خصوصیاتجسمی و روانی کودکان در مراحل مختلف رشد , اساس برنامه ریزی فضا و طراحی برای آناناست.اندازه میز و صندلی , کمد های اسباب بازی و نیز ارتفاع مناسب دستگیره درها , دستشوئی ها , شیر ها و .. ضروری است.اگر فضا و عناصر آن متناسب با اندازه هایکودکان باشد , آن ها به سادگی می توانند از فضا ها و وسایل مربوط به خود استفادهکنند.قطعات متنوع مبلمان , نیمکت , میز و صندلی , تابلوها , قفسه ها و غیره ای کهبا مقیاس و در حد و اندازه آنان ساخته می شود , اغلب برای هر بازی شکل ویژه ای بخودمی گیرند.

۳.تقسیمات فضا :اتاق کودک باید به طریقی چندمنظوره طراحی شود و از آنجائی که کودکان از اتاقشان برای بسیاری از فعالیتها درکنار استراحت و خواب استفاده می کنند , تقسیمات و قلمرو های خاص و مشخص خود را طلبمی کند. از قبیل فضائی برای مطالعه و بازیهای مهیج و همچنین فضائی برای سرگرمی.فضایبازی باید در کنار فضای خواب و استراحت کودک و در ارتباط مناسب با آن طراحی شود.تجهیزات مورد نیاز در فضای بازی شامل :قفسه و صندلی , پارک کودک و .... است.

۴.محدودیت ها :کودک در این مرحله کنجکاو و بیباک است.تا آنجائیکه آنها هیچگونه اطلاعی از خطر ندارند.از این رو با ایجاد قفسه هانه تنها اشیا ئی مانند بطری و دارو در ارتفاعی مناسب و بدور از دست کودک در اماناست بلکه محیط نیز نظمی دوچندان می یابد.

۵.رنگ:رنگهای روشن به چشم بچه ها با شکوههستند.برای دیوارها از کاغذ دیواری رنگی و یا رنگ شاد استفاده کنید.و رنگ و بافت رابه آنها اضافه نمائید.میتوانیم حریم ها و همچنین لبه های دیوار را مشخص و بر جستهنمائیم.و ابر ها و ستارگان را بر سقف اضافه نمائیم.کودکان رنگهای تابناک و درخشندهرا دوست دارند.اما شما میتوانید با به کار بردن رنگهای شاد و تابناک در روی هردیوار محدوهای رنگی را نیز معین کنید.رنگهای شاد و شفاف و آزاد , تصور کودکانه رابر می انگیزند و آنان را به آفرینش و خلاقیت را تشویق می کنند.همچنین پیدایش یاظهور دیوارهای روشن از قبیل استفاده از کارکترهای کارتونی و مانند آن در دیوارهایاتاق های کوچک می تواند بسیار مفید باشد.

۶.روشنائی :فضاهائی با نور طبیعی و شفاف اثرمثبت بر کودکان دارند.بعبارت دیگر اتاق های تاریک با نور مصنوعی و نامناسب اثر منفیدر پی خواهند داشت.از این رو گزیدن نحوه و میزان روشنائی در اتاق کودک اهمیتی بسمهم را ایفا مینماید و تاثیر مهمی در خواندن و نوشتن و ایجاد آرامش و تمرکز آناندارد.نور مناسب فضا را جهت محیطی آرام و مناسب جهت مطالعه محصور می نماید.بررسیتاثیر میزان نور در شب نیز در روحیه آنان حائز اهمیت است.

۷.پنجره ها :پنجره و جهت آن در اتاق کودک اهمیتیویژه دارد.از طریق آن نور شمالی به داخل می تابد و شادابی و سحرخیزی را به بار میآورد. کودکان پنجره هایی را که در تقابل و مرتبه چشمانش است را بیشتر دوست میدارد , بطوریکه ایشان مجبور نیستند برای نگاه کردن به خارج قد بکشند.از سوی دیگر کودکان ازمیان پنجره ها حرکت خورشید را دنبال می کنند تا زمانیکه به محل مشخصی برسد و غروبکند , فعالیت های خود را خاتمه می دهند.

در گرداگرد این عناصر کودکان بازی می کنند و از این طریق ازتصوراتشان بهره می برند تا دنیای خودشان را بیافرینند.از این رو با ایجاد کنش وواکنش و ایجاد کنجکاوی خواهیم توانست کودک خود را به فکر فرو بریم .ایجاد کنش دنیایجدیدی را بر روی کودک خواهد گشود.و او را در شناخت هر چه بیشتر پیرامون و دنیای پررمز و راز خود تشویق خواهد نمود. آنجنانکه که معماری و عناصرش برانگیزنده نیرویحرکتی و تشویقی خواهند بود و آن هنگام دیگر پایانی بر این باور نخواهد بود.

اینیاداشت در روزنامه همشهری مورخ ۱۷ فرودین ۱۳۸۵ با عنوان اتاق کودک به چاپ رسیدهاست.

همچنین این یاداشت در مجله صنعت ساختمان داریس شماره ۴۰ نیز به چاپرسیده است.

منابع : معماری برای کودکان نوشته والتر کرونر و ترجمه احمدخوشنویسضوابط طراحی معماری مهد کودک , مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

children s room نوشته wink.gifwink.gifwink.gif

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

چگونه می توان براساس علوم رفتاری کودک و نظر شخصی او به الگویی از طراحی مهدکودک دست یافت بطوریکه درون و برون بنا بگونه ای درهم آمیخته شوند که :

الف. کودک در آن قادر به ارضای بسیاری از نیازهای خود. کشف نادانستنیها و کنجکاوی جهت آن . ابتکار. خلاقیت. یادگیری تجربی و ... باشد.

ب . کودک در آن مرزی بین درون و بیرون احساس نکند .آزاد و رها در این فضای متصل حرکت کند و احساس رها شدن و بی انتها بودن فضا روحش را پرواز دهد..تلاش مکن که کودک راپیش ازپیری پیرکنی. او راخرد مکن.این همان چیزیست که اکنون در دنیا شاهدآنیم.کهنسالان برکودکان مسلطندو می خواهند آنان را زودتر اززمانیکه طبیعت مقدرداشته ازدوران کودکی بیرون بکشند. آنان می کشند و خرد می کنند . کودک کودکی را برای همیشه از کف می نهد." اوشوکودکان اعضای کوچک و لطیف جامعه می باشند و قابلیت تاثیرگذاری بر شکل گیریمحیطشان را بابیان تمایلات و نیازهای خود دارند.اما در این امر مهم به معماران.معمارانی آشنا به علوم رفتاری کودک. احتیاج دارند.واقعیت مهمی که در جامعه امروزایران با آن روبرو هستیم و تهدیدی جدی برای آیندگان بشمار می روداهمیت ندادن و یابعبارتی دیگر ناچیز شمردن کودکان و جهان کوچک آنها .بخصوص رابطه نزدیکشان با طبیعتو فضای سبز می باشد.

اکثر خانواده ها قبل از ورود فرزندان خود به دبستان و جهتارتقاء سطح ارتباطات جمعی آنها را به مراکز پیش دبستانی و مهدکودکها می فرستند کهاین امری مثبت تلقی می شود. اما آنچه نگران کننده می باشد جدی نگرفتن رابطه انسان ومحیط طبیعی و در ضمن تفکیک ناعادلانه آندوست... امروزه مکانهایی که به این قصد بناشده اند انگشت شمارند.اکثر این مکانها ساختمانهایی هستند که تغییر کاربری یافتهاند.

با این تفاسیر وجودچنین مکانهایی در امکانات موردنیازکودکان. فضاهای متنوعیکه نیازمندند.نورگیری. تهویه.محوطه باز وبخصوص فضای سبز اثرات سوئی دارد.طبیعت یککامل کننده ومتمم ضروری برای محیط ساخته شده دست بشر محسوب می شود .آمیختگی یاترکیب با بافت زیست محیطی امری غیر قابل اجتناب بوده است .بخصوص در صورتیکه اینمکان متعلق به کودک باشد.

ضروریست در طراحی فضای یک مهدکودک به تاثیرطبیعتبرکودکان و انواع فضاسازی و خلق دنیاهای گوناگون برای کودکان با استفاده از اینموهبت الهی نگاهی داشته باشیم.چرا که هنر ما انسانها زاده طبیعت است .همانطور کهرامبراند نیز اشاره می کند "نقاشی نوه طبیعت است. نقاشی ارتباط با خداوند است." بنابراین طبیعت خود خداست و اگر انسان از کودکی با طبیعت همراه باشد و بدان خوبگیرد بیش از پیش به خدای خویش نزدیک خواهد شد .

پس از بحث پیرامون کودک و طبیعتباید به بررسی فضا از دیدگاه کودک پرداخت. چراکه به گفته پیکاسو هرانسانی در هنگامکودکی هنرمند است.مشکل این است که چه کنیم تا در بزرگسالی هنرمند باقی بماند." بررسی فضاها از دیدگاه کودکان و بازگویی علایق. جذابیت و زشتی های فضا ازدید آنها.به طراح کمک خواهد کرد که محیطی صمیمانه جهت جذب کودک به این مراکز بوجودآورددروهله اول .هدف ایجادحس تعلق نسبت به محیط مهدکودک است.تاکید بر شوق انگیزبودن محیط و ایجاد شرایط لازم برای پیوند عاطفی میان کودکان درمهدکودک .گسترش روابطاجتماعی آنها و ایجاد محیطی بانشاط. مستلزم توجه به نقطه نظرات کودکان و همچنینضوابط و استانداردهای کمی وکیفی مربوط به فضا می باشد. ازاین رو کودکان قبلازیادگیری به محیط علاقه مندمی شوند و احساس می کنند ازاینکه در چنین جاییهستندخوشحالند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شخصیت کودکان در سال های اول زندگی، از بدو تولد تا پیش از هفت سالگی، شکل می گیرد. رشد کودک در سال های ابتدایی زندگی ، از عوامل بسیاری تأثیر می پذیرد. فعالیت و بازی ، یکی از ارکان اصلی رشد و یادگیری هر کودک است که در ارتباط با فضا و محیط ، رشد شخصیتی و…جتماعی او را شکل می دهد. فضاهای مرتبط با فعالیت کودکان ، می بایست دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد جسمی، ذهنی ، عاطفی و اجتماعی آنان باشد. از این رو در طراحی فضاهای مناسب برای کودکان ، از جمله اتاق آنان ، شناخت روحیات و علاقه مندی های نونهالان اهمیتی خاص پیدا می کند.

 

برای دستیابی به این امر باید از طرح هایی استفاده کرد که منطبق با شرایط جسمی و روانی کودک باشد. خانواده های عزیز می دانند که کودکان دنیایی تخیلی برای خویش می سازند ، و در سنین کم تر از هفت سالگی ، دنیا را آن طور که دلشان می خواهد باشد ، مجسم می کنند و نه آن گونه که در واقع هست. بسیاری از بچه ها ، از طریق همین فرآیند عواطف و احساسات خود را نیز بیان می کنند. بنابراین ، لازم است پدر و مادر در طراحی اتاق کودک خردسال شان نکاتی را رعایت کنند.

 

داخل کردن عناصر تخیلی به اتاق کودکان راهکار خوبی است ، اما می بایست با شرایط جسمی و سن کودکان تطبیق داشته باشد. نقاشی کردن اتاق کودک با تصاویر واقعی اما لطیف از حیوانات و طبیعت، گل و سبزه و درخت، می توانند تأثیر خوبی بر روحیات وی داشته باشد. به همین ترتیب، چیدن میز و صندلی های سبک چوبی یا پلاستیکی ، برای بازی چند کودک هم سن و سال احساس نزدیکی با بزرگ ترها را در کودکان تقویت می کند. اگر قصد دارید برای فرزند خردسال خود شرایط مطلوبی فراهم آورید، به نیازهای آینده ی او نیز توجه نشان دهید. اگر فرزندتان کوچک است، اتاقش باید به گونه ای طراحی شود که کودک بتواند از مبلمان و تخت و کمدش تا هنگام مدرسه رفتن استفاده کند. با یک برنامه ریزی صحیح، رسیدن به هدف های بلند مدت نیز امکان پذیر است.تقریباً در اکثر مواقع بین دکوراسیون اتاق کودک و تحریک پذیری او ارتباط مستقیم وجود دارد.زیرا بین کودکان بیش فعال و گونه ای که ما اتاق آنها را دکور می کنیم و همچنین رنگهایی را که انتخاب می کنیم ارتباط مستقیم وجود دارد.

 

کودکان در اتاقی که از انواع اسباب بازی و عروسکها انباشته شده است و برای دیوارهایش از رنگهای اولیه بسیار تند و روشن استفاده شده است نمی توانند آرامش پیدا کنند. ما احتیاج داریم تا کودکمان در یک اتاق دنج، آرام و ساکت قرار دهیم و آنها را تشویق کنیم تا آرامش پیدا کنند و استراحت کافی داشته باشند. هنگامی که می خواهید رنگ اتاق خواب کودکتان را انتخاب کنید از رنگهای گرم و شاد مانند رنگهای بنفش کمرنگ، هلویی، زردکمرنگ (کره ای) و کاکائویی استفاده کنید اگر در اتاق اسباب بازیهایی است که پرواز می کند، روی زمین حرکت می کنند مانند انواع ماشین های اسباب بازی و یا قطارهایی که دور تا دور اتاق حرکت می کنند وجود دارد سریعاً آنها را جمع کنید و اتاق را به محیطی آرام و راحت تبدیل کنید. سکون و آرامش در اینجا حرف اول را می زند بنابراین وقتی که شما محیط اتاق را آرام می کنید به همان ترتیب کودک خود را نیز آرام کرده اید.

 

اتاقهای کودکان به راحتی با عروسکها، اسباب بازیها، لگوها و وسائل دیگر تبدیل به یک محیط شلوغ و در هم و برهم می شود به خاطر داشته باشید هر وسیله ای که صحبت از فعالیت و جنب و جوش دارد باعث می شود که به اتاق فضای بیداری وعاری از آرامش را القا کند، بنابراین عروسکهایی را که آرام و راحت هستند رنگشان ملیح و لطیف است و به هیچ عنوان خشونت و شر و شور در آنها نیست را در معرض نمایش قرار دهید و جایی بگذارید که کودکتان به راحتی آنها را ببیند اما برعکس آن دسته از اسباب بازیهایی که بازی کردن با آنها احتیاج به تحرک و جنب و جوش دارد را در جایی دور از دسترس مانند کمد یا قفسه های دربسته اتاق قرار دهید. تصاویر زیر مربوط به جدیدترین متدهای طراحی اتاق کودک است که به تازگی یک شرکت ایتالیایی آن را طراحی و ارائه کرده است. این شرکت طرحهای ویژه بهاری خود را بصورت رنگارنگ در آینده ای نزدیک ارائه خواهد کرد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...