رفتن به مطلب
samyar

تایپیک جامع دانستنیها و مقالات اعتیاد و سوء مصرف مواد

پست های پیشنهاد شده

طبقه بندی مواد اعتیاد آور

مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آن خطرناكترین پدیده جامعهامروزی بحساب می آید كه جز تباهی، نابودی، بـیـماری،پشیمانی و مرگ چیزی بدنبال نخواهد داشت. نـتـیـجـه وعاقبت افرادی كه به مصرف مواد مخدر مبادرت می ورزنـد بـاید درس عبـرتـی برای افراد دیگر بخصوص جوانان باشـد

تا بخاطر شادی ها، خوشـی هـا و اثـرات كـاذب زود گذر و تحت تاثیر دوستان ناباب هرگز حتی فكر مصرف آنها را نیز بـه خـود راه نـدهنـد. در این قسمت برای آشنایی بیشتـر شما با انواع مواد مخدر و اثرات سوئشان مطالــبی آورده

شـده اسـت كــه امید می رود با خواندن آن افقی روشـن برای پیشـگیـری و رهایی قطعی در فرا سوی دیدگاه همه افراد شكل گیرد.

به امید روزی كه هـمه جـوانـان در سـایـه تـلاش و كـوشــش و در پناه سلامتی و بدور از هرگونه مواد مخدر و روانگردان به آباد كردن وطن خویش بپردازند.

تمامی داروهای مخدر و روانگردان، مغز و نواحی مخـتـلف بـدن را تـحت تـاثـیـر خـود قـرار میدهند و تعادل شیمیایی بدن را بر هم میزنند. احساساتی كه در پی این گونه مواد در بدن ایجاد میگردند به عوامل زیر بستگی دارد:

سن: مواد مخدر در جوانان تاثیر سوء بیشتری دارد بـخاطر آنكه مغزشان در حال رشد و تكامل است.

زمان استعمال

خلوص مواد

میزان مصرف

چگونگی مصرف (تزریق، خوراكی، دود كردن، استنشاق )

خلق و خو، سطح سلامتی و شرایط محیطی فرد.

مواد روانگردان

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ

مواد روانگردان به 4 گروه تقسیم بندی میگرند:

1- stimulant (محركها): افزایش انرژی، هوشیاری ذهنی و فـعالـیـت جـسـمــانی، كاهش خستگی، سركوب گرسنگی، افزایش ضربان قبل و فشار خون. مثال: كـوكـائــین و كافئین .

2- depressan (سركوبگرها): كاهـش انــرژی، هـوشیـاری ذهـنـی، ضـربـان قـلـب، فعالیت جسمانی و سرعت تنفس، كاهش سرعت عكس العمل،خواب آور و القاء حالت رویا. مثال: الكل ، مرفین و هروئین.

3- hallucinogens (توهم زاها): تغـیـیـر و اخـتـلال در خـلق و خـو، ادراك و حــواس بینایی، شنوایی و احساسات، القاء حالت رویا. مثال: ماری جوآنا و ال اس دی.

4- narcotics (مخدرها): القاء بی حسی، كرختی،رخوت و خواب شدید.

انواع گیاهان روانگردان

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ

1- opium poppy (خشخاش)

داروهای استخراجی: هروئین، مورفین، كـدئـیـــن، تریاك. مسكن و ضد درد میباشند.

2- cannabis sativa ( شاهدانه)

داروهای استخراجی: Tetrahydrocannabinol كه مـــاده ای مسـكن، شـل كنـنـده عـضلات، خـواب آور و آنـتـی بیـوتـیك است. ماری جوآنا و حشیش ازآن گرفته می شـود. حشیش از صمغ گیاه و ماری جوآنا از ساقه و برگ آن.

3- coca

از آن كوكائین استخراج میشود كه یك آلكالوئید بی حس كننده موضعی میباشد.

نكته:

به تزریق وریدی موادمخدر mainlining و به تزریق زیر پوست و عضلات skin popping میگویند.

حشیش، ماری جوآنا و هروئین...

حشیش (cannabis)

اسامی عامیانه: Grass ،hash ،dope ،blow ،draw

شكل ظاهری: بصورت تكه های جامد، از رزین گیاه شاهدانه میباشد، قـهـوه ای و یــا مشكی است.

نحوه استعمال: بـصورت دود كردن با سیگار همراه با سیگار برگ و همراه با چپق و یا قلیان، پختن آن و مصرف بهمراه غذا، همراه به چای نیز دم میكنند.

اثرات آنی: ریلكس كننده، حواس شنوایی و بینایی (به خصوص رنگها) قویتر میگردنـد، اشتها آور است، فرد حراف و یا منزوی میگردد، واكنش به محركها كند میشود، دقیقه ها طولانی شده زمانی دیر میگذرد، اجسام عادی عجیب بنظر میرسند.

خطرات كوتاه مدت: احسـاس سـردرگـمـی، اضــطراب، هراس، بد گـمـانـی، تـوانـایـی یادگیری كاهش می یابد، هماهنگی حركات مختل میشود.

خطرات دراز مدت: پارانوئید، اسكیزوفرنی، جنون، روانپریشی، افسردگی و اضطــراب، استعمال آن همراه با سیگار سبب آسیب جدی به ریه ها میگردد.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمان� �+شكست+طرد+مرگ

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

ماری جوآنا (marijuana)

اسامی عامیانه: Weed ،grass ،pot ،chronic ،joint ،blunt ،herb ،ganga

hemp ،bash ،bhang ،blast ،jive

شكل ظاهری: از برگ، ساقه شاهدانه بدست می آید. شبیه جـعــفـری خشك سبـز، قهوه ای و یا خاكستری میباشد. اندكی توهم زا است.

نحوه استعمال: مانند حشیش میباشد.

اثرات آنی: گذشت زمان حس نمیگردد، تمركز كاهش مییابد، حافظه و یادگیری كاهش می یـابد، افـزایـش فـشار خـون و ضـربـان قـلـب، خشكی دهان، قرمزی چشمها، خواب آلودگی، اشتها آور، اثرات حشیش را نیز دارا می باشد. خنده های مكرر.

خطرات: پارانوئید، آسیب به ریه ها، سرفه و عفونت مجاری تنفس، برونشیت.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمان� �+شكست+طرد+مرگ

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

هروئین (heroin)

اسامی عامیانه: Horse ،smack ،big h ، blach tar ،caballo ،dragon،

gear skag ،brown ،junk

شكل ظاهری: از خشخاش بدست می آید، شكل تغییر یافته مورفین است، هـروئین خالص گرد سفید رنگی است كه طعم بسیار بدی دارد، هـروئـیـن مـعمولا با مواد دیگری مانند نشاسته، پودر شكر، پودر تالك، پودر شیر، آرد و گچ و تركیب می گردد، هـروئـیـــن میتواند قهوه ای و یا مانند قیر تیره باشد.

طرز استعمال: دود كردن، تزریق وریدی، استنشاق (زمانی كه گرم میگردد میسوزد و ایجاد دود میكند به استنشاق دود آن chasing the dragon میگویند.)

اثرات آنی: خـوشـی زیاد، كاهش درد، تـهوع، خـارش شـدیـد، چـرت زدن، كـنـد شـدن تـنـفس، خـواب آلـودگـی، نشئـگی، ریـلـكس شـدن. مسـكن درد بسیار قوی، احساس سنگینی، گویی یك پتوی گرم دور بدتان كشیده شده است.

خطرات: بسیار اعتیاد آور است، هپاتیت، ایدز، اسـتـعمال بیش از حد تنفس را متوقف كرده و سبب مرگ میشود. چون با موادی همچون گچ، آرد، تالك و غیره تركیب میـگردد، استعمال تزریقی آن سبب ایجاد حساسیت در بدن و خارش شدید میشود. صـــدمه به قلب و عروق خونی، عفونت، هموروئید و سوء تغذیه، آسیب به كبد و كلیه.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمان� �+شكست+طرد+مرگ

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

كوكائین، ال اس دی، اكستاسی...

اسامی عامیانه:nose candy ،base ،flake،

toot ،white ،blow ،snow rock ،charlie،

coke ،stardust

شكل ظاهری: گرد سفید رنگی كه از برگهای خشك شده گیاه كوكا بدست می آید.با پختن كوكائین همراه با جوش شیرین ماده مخدر دیگری بنام crack حاصل می گــردد. كرك بسیار بسیار اعتیاد آور بوده و بشكل حبه های سفید و یا قهوه ای رنگی میباشـد. معمولا با نشاسته، شكر، ویتامین سی، پودر شیر و پودر تالك تركیب می گردد.

نحوه استعمال: استنشـاق از راه بیـنـی، تـزریق وریـدی، دود كـردن كـرك تـوسط پیپ، جویدن برگها، بكار بردن در غشاء مخاطی دهان، مهبل و مقعد.

اثرات آنی: یك محرك میباشد، اثراتش بسیار زود از میان می رود (30 دقیـقـه بـعد) كـه سبب میگردد فرد احساس افسردگی و نا آرامی كند، حـتی بـا یكـبـار مـصرف اعتـیـادآور است. افـزایش اعتمـاد بنـفس، احسـاس نیـرومنـدی و هـوشـیـاری، سـبــب تپــش قلب می گـردد، انرژی زا، فرد حراف و یا كم حرف میشود، سریع و چابك، شنگولی. از مـیـان رفتـن تـمركـز، هــماهنگی حركات و میل جنسی، تنفـس كـم عـمـق و نامـنـظـم، رفـتـار خشونت آمیز، رعشه، بسیار زود اثرش ایجاد می گـردد (10 ثـانـیـه پـس از اسـتـعـمـال) افزایش انرژی، تقویت نیروی جنسی، ترشح دپامین در مغز.

خطرات: استنشاق آن از را بینی سبب آسیب به پره مــیانی بینی شده و در آن ایجاد حفره میكند. آنقدر خطرناك است كه با اولین مصرف می تواند سبب سكته قلبی گـردد. مشـكـلات تـنـفسی، آسیـب بـــه ریه، تشنج و مرگ ناگهانی. در دراز مـدت نـیـز سـبـب پارانوئید، توهم، خشونت و كاهش وزن میگردد.به مغز و قلب نیز آسیب جدی میرساند.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمان� �+شكست+طرد+مرگ

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

ال اس دی (lsd)

مخفف lysergic-acid-diethylamide میباشد.

اسامی عامیانه: Acid ،tabs ،blotter

شكل ظاهری: در كاغذهای مربعی شكل كوچك كه مـعـمـولا روی آنـهـا طرح و نـقـوش مختلفی وجود دارد-بصورت قرصهای ریزی بنام microdots ،dots، به صـــورت مـایع، كپسول و ژلاتین نیز موجود میباشد. ال اس دی خالص گرد بی بـو و سفـیـد رنگی است كه از یك نوع قارچ استخراج میگردد.

نحوه استعمال: استنشاق، دود كردن، تزریق، خوراكی.

ثرات آنی: توهم زای قوی، حالت پرواز (trip)، ظـرف یك ساعت پس از مصرف ظـــاهر گشته و 8 الی 12 ساعت اثر آن باقی می مـاند، فـرد قـادر بـه خـاتمه دادن به این حالت نمی بـاشـد، رنــگها روشنتر، اصوات جدیدتر و حركات و زمان كند تر و یا تندتر می گـردد. ادغام حواس در یكدیگر (رنگها شنیده میگردد و صداها دیده میشود)، كاهش اشتها، گر گرفتگی، پارانوئید، لرز، تپش قلب، سر در گمی و تنفس سریع.

خطرات: یك حالت پرواز و یا نشئه گی حاصل از ال اس دی میتواند خوشایند بـاشد اما یك تریپ بد بسیار وحشت آور خواهد بود. مسـئـله دیـگر حـالتـی اسـت كه تریپ مجددا بدون استعمال ال اس دی برای فرد بارها و بارها تكرار میشود كه flash-back نامــیده میگردد. افسردگی، روانپریشی، جنـون، تشـنـج، مـرگ، خود كشی از عواقب مصرف آن بشمار میرود.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمان� �+شكست+طرد+مرگ

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

اكستاسی (ecstasy)

اسامی عامیانه: Eccy ،xtc ،x adam ،e-diamonds ،mitsubishi ،lovers speed ،clarity

شكل ظاهری: از methylene-dioxymethyl-amphetamine) mdm) تهیه میگردد قرص به اشكال و اندازه های گوناگون، گرد، كپسول، مایع. از نـوعی آمـفی تـامین توهم زا میباشد، معمولا با نشاسته، پودر تالك و رنگ، كافئین، آمـفی تـامین و افدرین تركیب میگردد.

نحوه استعمال: خوراكی، دود كردن و استنشاق، تزریق.

اثرات آنی: اثر آن 20 دقیقه پس از مصرف ظاهر میگردد، اكستاسی هم محرك است و هم توهم زا، افزایش انرژی و حس خوشی، اصوات، رنگها و احساسات شدیدتر میگردد اثر آن تا 6 ساعت باقی میماند، به حالت ایجاد شده از آن rolling می گـویند، اثراتش شبیه آمفی تامین میباشد، افزایش ضربان قلب، افزایش اعتماد بنفس،احساس تهوع، اضطراب، احـساس صمـیـمیت بـا دیـگران، سـایـیدن دنـدانـها بـه یكدیگر، كاهش اشتها، تعـریـق، احــساس شدید لذت، گرمی و شادی، شما را به رقصیدن وا می دارد. تـرشـح دپامین و سروتونین در مغز.

خطرات: گرمازدگی، چون بیشتر در كلوبها از آن استفاده می گـردد و در پـی فـعـالـیــت شدید مانند رقصیدن سبب افزایش شدید گرمای بدن میگردد كه بسیار خطرناك اســت، فرد برای رفع تشنگی مـمـكن اسـت آب فـراوان بـنـوشد كـه ایـن خـود سبب رقیق شدن بیـش از حـد خــون و از مــیان رفتن تعادل سدیم خون شـده و سـبـب تـورم اعـضـاء بـدن هـمـچـون مـغز و در نهایت مرگ فرد می شـود، پـس از یـكـی دو روز بـعـد فـرد احـسـاس افسـردگـی و خـستگی میكند، در دراز مدت سبب آسیب به كبد، كلیه و مغز می گردد، توهم گویی، استفراغ، تشنج.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمان� �+شكست+طرد+مرگ

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

كتامین، متادون، آمفی تامین...

 

كتامین (ketamin)

 

 

 

 

اسامی عامیانه: K-special ، k-vitamine ، k-ket

 

شكل ظاهری: گرد سفید رنگ، بصورت قرص و یا مایع.

 

نحوه استعمال: خوراكی، استنشاق و تزریق.

 

اثرات آنی: بی حس كننده قوی میباشد، القاء تجربه خارج از بدن، كـرختــی و توهم زا میباشد.

 

خطرات: در كوتاه مدت سبب مشكـلات بـیـنـایی، عـدم تـعـادل و هـمـاهنگی، توهمات وحشتناك و در دراز مدت سبب احساس گم گشتگی و جدایی از واقعیت میگردد.

 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمان� �+شكست+طرد+مرگ

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

 

 

 

 

متادون (methadone)

 

 

 

اسامی عامیانه: Meth-linctus

 

شكل ظاهری: مایع سبز، آبی و یا كهربایی رنگ، قرصهای سفید رنگ.

 

نحوه استعمال: خوراكی.

 

اثرات آنی: اثراتی شبیه هروئین داشته اما خفیف تر.

 

خطرات: سبب كما و مرگ میگردد.

 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمان� �+شكست+طرد+مرگ

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

 

 

 

 

آمفی تامین (amphetamines)

 

 

 

 

اسامی عامیانه: Speed ،whizz ،meth ،crank،

glass ،chalk ،uppers ،fast - شیشه

 

 

شكل ظاهری: گرد سفید رنگ و یا خاكستری، كپسول، قرص. بـرای آنـكه آفتی تامین قابل دود كردن گردد آن را كریستالیزه میكنند كه در این صورت به آن ice میگویند.

 

نحوه استعمال: استنشاق، دود كردن، تزریق و یا حل درون مایعات، خوراكی.

 

اثرات آنی: اثر آن 3 الی 4 ساعت بعد ظاهر میگردد، هیجان زدگی، اعتماد بنفس بالا، افزایش هوشیاری، پر انرژی، كاهش اشتها، بی خوابی، یك محرك میباشد.

 

خطرات: دركوتاه مدت سبب احساس اضطراب، افسردگی و خستگی پس از استعمال آن می شود، افزایش ضربان قلب و تنفس، اختلال در دید، خشكی دهان، سـرگـیـجـه و خشونت، مرگ ناگهانی و سكته قلبی. در دراز مدت سبب توهم، وحشتزدگی، كـاهش وزن، آسیب به مغز و حافظه، تشنج و مرگ میگردد.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمان� �+شكست+طرد+مرگ

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

 

قارچها، جی اچ بی، حلال ها

 

قارچ ها (magic mushrooms)

 

 

اسامی عامیانه: Shrooms-mushies

 

نحوه استعمال: پخته همراه با غذا، دم كرده همراه با چای.

 

اثرات آنی: اثری خفیف تر از ال اس دی داشته و تا 4 ساعت باقی میماند.

 

خطرات: درد شكم، اسهال، تهوع و مرگ در پی مصرف قارچهای سمی.

 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمان� �+شكست+طرد+مرگ

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

 

 

 

 

جی اچ بی (ghb)

 

 

 

مخفف gamma hydroxybutyrate است.

 

 

اسامی عامیانه: Ghb ،gbh ،gabba ،g ،liquid ecstacy

 

شكل ظاهری: مایع بی رنگ و بی بو داخل بطریهای كوچك، بصورت كپسول.

 

نحوه استعمال: خوراكی.

 

اثرات آنی: مقادیر كم آن اثرات شبیه الكل دارد و مصرف زیاد آن مانند اكستاسی عمل میكند.

 

خطرات: تهوع، خواب آلودگی، احساس گم گشتگی، تشنج و مشكلات تنفسی.

 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ

مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمان� �+شكست+طرد+مرگ

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

 

 

 

 

حلالها (inhalants)

 

 

 

 

اسامی عامیانه: Bullet ،bolt ،rush ،snappers ،poppers ،whppets aerosols ،sniff ،nitrites

 

شكل ظاهری: موادی هستنهد كه فرد با استنشاق آنـها حـالت سرخوشی و نشئـــه گی دست میدهد مانند: چسبها، تینر رنگ، گازوئیل، جوهر مركب، اسپری مـو، اسپری رنگ، اسپری شوینده، گاز فندك، استون، شیشه شور، واكس كفش، غلط گیرها. نامیده میگردد.

 

نحوه استعمال: استنشاق مستقیم فـراورده، ریــختن این گونه مواد درون كیسه های پلاستیكی و استنشاق از طریق آن كه bagging نامیده میگردد.

 

اثرات آنی: خواب آور، مسكن، ضد درد، مستی، گیجی، سردرگمی.

 

خطرات: كوتاه مدت سبب تهوع، سرفه شدید، لكه اطراف دهان،خفگی و در دراز مدت سبب سر درد، خونریزی بینی، كاهش حس بویایی، كـاهـش اكـسیـژن به مغز و آسیب به مغز، آسیب به كلیه ها، كبد و سیستم عصبی و ششها میگردد.

 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمان� �+شكست+طرد+مرگ

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

استروئیدها، مسكنها، سركوبگرها، پی سی پی، اكسی كنتین و تریاك...

 

 

استروئیدها (steroids)

 

 

 

 

اسامی عامیانه: Roids ،sauce ،slop ،juice ،pumpers ،gym candy

anabolics

 

 

شكل ظاهری: مشتقات هورمون مردانه تستوسترون می بـاشنـد كـه رشـد عـضـلات اسكلتی را افزایش میدهد. ورزشكاران برای بـهبـود عـمـلكرد و ظاهر فیزیكی خود از آنها استفاده میكنند. استقامت را نیز افزایش میدهد.

 

نحوه استعمال: خوراكی، تزریق.

 

خطرات: افزایش فشار خون، كلسترل بالا، بیماری كلیه و كبد، صدمه به قلب، دیابــت، یرقان، افسردگی، رفتارهای خشونت آمیز. در مردان: رشد سینه، تحلیل بیضه، كـاهش اسپرم، ناباروری، آكنه، سكته. در زنان:رشد مـو در صـورت، بـم شـدن صدا، اخـتــلال در قاعدگی، كاهش سایز سینه.

 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمان� �+شكست+طرد+مرگ

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

 

 

سركوبگرها و مسكنها

(tranquilizers

= deprressant)

 

 

اسامی عامیانه: Downers ،goofbalss ،barbs ،blue devils ،jellies trany ،benzoz ،ludes

 

شكل ظاهری: این داروها مســكن بوده و سبب شل شده عضـلات و آرامـش اعـصـاب میگردند. به صورت قرص و كپسول میباشند. مانند: والیوم و مرفین.

 

نحوه استعمال: خوراكی و تزریق.

 

اثرات: تسكین اضطراب و تنش، خواب آور،

 

خطرات: اعـتــیاد آور، كاهش انرژی، كاهش حافظه، افسردگی، بی خـوابـی و حـمـلات هراسی.

 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ

مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمان� �+شكست+طرد+مرگ

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

 

 

پی سی پی (pcp)

 

 

 

اسامی عامیانه: Angel dust ،hog crystal ،zoot ،phencyclidine

 

شكل ظاهری: یك بی حس كننده می باشد. گرد سفید رنگ كریستـالـی، بـه صـورت كپسول و قرص نیز وجود دارد.

 

نحوه استعمال: استنشاق، دود كردن و تزریق.

 

اثرات: خوشی، ریلكس شدن، بی وزنی، عدم تمركز، اضطراب، افسردگی.

 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمان� �+شكست+طرد+مرگ

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

 

 

 

اكسی كنتین (oxycontin)

 

 

 

اسامی عامیانه: Oxy ،oc ،oxycotton

 

شكل ظاهری: مسكن درد میباشد كه ماده فعال آن اكسیكدون (oxycodone) است. بصورت مایع، قرص میباشد.

 

نحوه استعمال: تزریق، استنشاق، جویدن، پخته همره غذا.

 

اثرات: كند شدن تنفس، تهوع، استفراغ، یبوست، سردرد، گیجی، تعریق و ضعف.

 

خطرات: مانند مسكن ها.

 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

مصرف مواد مخدر = تباهی+نابودی+بیماری+پشیمان� �+شكست+طرد+مرگ

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

طبقه بندی مواد اعتیادآور

 

مواد مخدر را به اعتبارات متعددی می توان طبقه بندی كرد. مثلا اگر آنها را به طبیعی، نیمه مصنوعی و مصنوعی گروه بندی كنیم، یا از نظر تاریخ كشت یا آشنایی بشر با آنها، كشف و ساخت دسته بندی كنیم، یا در دو گروه، یعنی گروه مواد مخدری كه مصرف پزشكی دارد. یا گروه مواد مخدری كه مصرف پزشكی ندارد، دسته بندی شوند، همه درست بوده، ولی در عین حال هیچیك طبقه بندی یا تعریفی جامع و مانع نمی باشند. اگر چه متخصصیــن، طبقه بندی هایی از جنبه های علمی و تجربی ارائه داده اند ولی بهترین نوع گروه بندی از طرف سازمان بهداشت جهانی به عمل آمده كه طبقه بندی مواد از جهت تاثیر آنها بر انسان است . این طبقه بندی به صورت زیر می باشد:

 

توهم زاها (Hallucinations)

 

تمدنهای بزرگ نمونه های فراوانی از استعمال موادی كه ایجاد توهم می كنند عرضه داشته اند. مصرف قارچهای توهم زا در مراسم مذهبی در آمریكا، مصرف قارچهای مخدر و .... توسط ساحران در آسیا و استعمال بعضی گیاهان برای جادوگری در اروپا نمونه های اندكی است از مواد متنوع و سنتی توهم زا، ولی اكنون اصطلاح توهم زا بیشتر به موادی اطلاق می شود كه شامل (اسید لیسرژیك) بوده و دارای اثرات انبساط خاطر می باشند، مانند DMT , STP , LSD.

 

مواد توهم زا مجموعه ناهماهنگ و غیر متجانس از موادی را تشكیل می دهد كه به گروههای متنوع شیمیایی و دارویی تعلق دارند، تبلیغات در مورد سو استفاده این مواد و اثرات ناشی از آن منجر به كنترل بین المللی بسیاری از انواع آن شده است.

 

این گروه از داروها به عنوان تضعیف یا تحریك كننده سیستم مركزی اعصاب مورد استفاده قرار می گیرد.

مهمترین اثر آنها ایجاد تغییرات اساسی در حالات عاطفی، رفتاری، خلقی، و روانی فرد است. ایجاد حالات توهمی سمعی و بصری و تصورات موهوم كه اغلب شبیه به رویاها و یا كابوسهای شبانه است، از جمله دیگر اثرات این گروه داروها می باشد.

 

توهم زاها برخی اوقات بنام (داروهای سایكوتو میمتیك یا سایكدلیك یا هلوسینوژن نامیده می شوند.)

 

شناخته شده ترین و رایج ترین نوع داروهای این گروه ال. اس. دی است.

 

داروهای توهم زا عبارتند از:

 

1- ال. اس. دی LSD

 

2- پی. سی. پی PCP

 

3- ام. دی. آ. MDA

 

4- پی. ام. آ. PMA

 

5- تی. ام. آ T M A

 

6- دی. ام. تی D M T

 

7- اس. تی. پی STP = دی. او. ام DOM

 

8- مسكالین یا پیوت Mescaline - Peyote

 

9- سیلوسین و سیلوسیبین Psilocin - Psilocybin

 

 

كانابیس یا شیره گیاه شاهدانه (CANNABIS)

 

علت اینكه فرآورده های گیاه شاهدانه را جداگانه می آوریم، این است كه این مواد به مقدار كم یا زیاد در گروههای توهم زا، سستی زا و محرك قرار می گیرند، و این فرآورده ها به طور كلی بر روی سیستم مركزی اعصاب اثر می گذارند.عمده این مواد عبارتنداز:

 

الف - ماری جوانا

 

ب- حشیش

 

ج - تی. اچ. سی. (T. H. C.)

 

 

مواد مخدر

 

این مواد كند كننده فعالیتهای سیستم اعصاب مركزی، جزو گروه مواد سستی زا، مسكن درد و شدیدا اعتیاد آور می باشند. معمولا ایجاد حالت سرخوشی و نشاط می كنند. برخی از این مواد به صورت طبیعی وجود دارند، مانند تریاك كه از بوته خشخاش بدست می آید. بقیه به طور مصنوعی و شیمیایی در آزمایشگاهها ساخته می شود. برخی از مخدرها مانند كدیین ارزش استفاده پزشكی و درمانی دارند، ولی مصرف بی رویه و نابجای آنها بدون تجویز پزشك، خطراتی را به دنبال دارد. به علت اینكه مصرف این گونه مواد مشكلات جدی فردی و اجتماعی را موجب می گردد، این داروها تحت كنترل شدید قانونی می باشند.

 

مواد مخدر افیونی و تركیبات آن عبارتند از:

 

الف- تریـــاك

 

ب- كدیین

 

پ- مرفین

 

ت- هروئین

 

ث- متادون

 

ج- پتیدین (دمرول)

 

چ- پیركدان

 

ح- دیلاودید

 

خ- دارون

 

د- دیفن اكسیلات (لوموتیل)

 

ذ- هیدرو مرفین

 

ر- هیدرو كدیین و كلیه داروهایی كه هیدرو كدیین دارند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

همه چیز درباره تریاک

 

تریاک از شیره گیاه خشخاش با نام علمی " پاپاور سومنیفروم " به دست می آید. در حدود بیست نوع آلکالوئید مجزا از تریاک مشتق می شود که معروفترین آنها مرفین است. آلکالوئیدهای نیمه مصنوعی که از مرفین ساخته می شوند، شامل هروئین، کدئین و هیدرومرفین هستند. مواد کاملاً مصنوعی شبه تریاک که در آزمایشگاه ساخته می شوند، شامل مپریدین،متادون و پروپوکسیفن می باشند.

 

 

تریاک از شیره گیاه خشخاش با نام علمی " پاپاور سومنیفروم " به دست می آید. در حدود بیست نوع آلکالوئید مجزا از تریاک مشتق می شود که معروفترین آنها مرفین است. آلکالوئیدهای نیمه مصنوعی که از مرفین ساخته می شوند، شامل هروئین، کدئین و هیدرومرفین هستند. مواد کاملاً مصنوعی شبه تریاک که در آزمایشگاه ساخته می شوند، شامل مپریدین،متادون و پروپوکسیفن می باشند.

 

همه گیری شناسی:

 

در مملکت ما ایران ، بیشترین ماده ای که توسط معتادان مصرف می شود ، خود ماده اصلی یعنی تریاک است که با توجه به عدم کشت خشخاش در ایران ، این ماده بصورت قاچاق از خاور دور و خاورمیانه از طریق مرز زمینی افغانستان و پاکستان وارد کشور می شود.

 

 

 

چون در گذشته در ایران خشخاش کشت می شد، دسترسی به تریاک در روستاها بیشتر بود ، اما امروزه چون از طریق شهرهای بزرگ توزیع می شود ، دسترسی به آن در شهرها بیشتر است. متاسفانه بخاطر عدم همکاری معتادان هنوز آمار دقیقی از اعتیاد به تریاک در کشور ما وجود ندارد. مصرف تریاک در چین و خاور نزدیک تا همین سالهای اخیر بطور وسیعی رواج داشت. استخراج آلکالوئیدهای فعال تریاک و همچنین اختراع سوزنهای زیر جلدی برای استفاده از مرفین باعث شد که مصرف تریاک و آلکالوئیدهای آن در غرب هم افزایش یابد.

 

سبب شناسی:

 

علتهای اعتیاد به تریاک زیاد است. بطور کلی کنجکاوی و فشارهای اجتماعی قویترین عوامل برای شروع استفاده از مواد مخدر است. افرادی که در طبقات اجتماعی ـ اقتصادی پائین قرار دارند ، در خطر بیشتری برای اعتیاد به تریاک هستند ؛ اما اعتیاد به تریاک به طبقات اجتماعی ـ اقتصادی بالا هم گسترش یافته است و متاسفانه در قشر تحصیلکرده هم رو به گسترش است. در دسترس بودن تریاک و استفاده قبلی از مواد روانگردان مانند حشیش ، شخص را به استفاده از تریاک مستعد

می نماید. بعضی ها معتقدند که سیگار روزنه ای برای ورود به دنیای مواد مخدر است. افرادی که پدر ومادر آنها از هم جدا شده اند و افرادی که یکی از اعضای خانواده شان معتاد هستند ، بیشتر در معرض خطر اعتیاد می باشند. سه چهارم از نوزادانی که از مادران معتاد متولد می شوند علائم قطع ماده مخدر را تجربه می کنند و اعتیاد نوزادان و شیر خواران از معضلات اجتماعی بسیار دردناک برای هر جامعه است. نزدیک به نود درصد از معتادان به تریاک یک اختلال روانی مشخص دارند که این اختلال در اغلب موارد افسردگی است. شخصیت ضد اجتماعی و اضطراب هم از اختلالات شایع در میان معتادان به تریاک است.

 

راههای مصرف تریاک:

 

قدیمیترین وسیله استفاده از تریاک وافور است که از یک حقه سفالی یا چینی و یک دسته چوبی ساخته شده است. وسایل دیگر مانند قلیانهای کوچک و یک لوله ساده نیز برای استعمال تریاک استفاده می شود که درهمه این موارد با سوزاندن تریاک آلکالوئیدهای آن تصعید و استنشاق شده و از راه تنفسی جذب می شود. راه دیگر استفاده از تریاک راه خوراکی است که از مخاط گوارشی جذب می شود. یک راه بسیار خطرناک دیگر که بندرت استعمال می شود جوشاندن و تزریق سیاه رگی تریاک است که علاوه بر خطر مسمومیت شدید با تریاک به دلیل استفاده از سرنگهای آلوده مشترک ، خطر ابتلاء به هپاتیت و ایدز را هم بدنبال دارد.

 

تاثیر تریاک بر بدن:

 

آلکالوئیدهای تریاک اثرشان را با چسبیدن به گیرنده های خود در دستگاه عصبی اعمال می کنند. در سال 1974 میلادی یک عامل داخلی با اثرهایی شبیه به تریاک کشف شد و انکفالین(13) نام گرفت. چندین شکل از این ماده از مغز جدا شد که در کل آنها را آندورفین(14) نام نهادند. آندورفین ها در انتقال عصبی شرکت دارند و برای از بین بردن درد در بدن بکار می روند. هنگامی که شخص دچار صدمه جسمی می شود ، این مواد بطور طبیعی آزاد می شوند و مسئول از بین بردن درد در مواقع صدمه حاد به بدن هستند. هروئین بسیار قویتر از مرفین و بیشتر از آن محلول در چربی است ، در نتیجه در مدت زمان کوتاهتری از سد مغزی عبور نموده و شروع اثر آن سریعتر است. کدئین بطور طبیعی در حدود نیم درصد در تریاک وجود دارد. بعد از جذب ، کدئین مقداری تبدیل به مرفین می شود و به گیرنده های عصبی مرفین می چسبد. مواد مصنوعی مانند متادون ، مپریدین ، و پنتازوسین(15) هم به گیرنده های مرفین می چسبند.

 

 

تغییر در تعداد گیرنده های مرفین در اثر تماس مداوم با تریاک صورت می گیرد و باعث ایجاد وابستگی می شود. با چهار بار استفاده مداوم از تریاک تحمل شخص نسبت به آن بالا می رود. اما برای ایجاد شدن علائم قطع دارو یعنی ایجاد وابستگی بدنی تعداد دفعات بیشتری لازم است.

 

نشانه های بالینی مصرف تریاک:

 

اگر چه آلکالوئیدهای زیادی در تریاک وجود دارد و این روزها تریاک هایی که بدست مردم می رسد بسیار بسیار ناخالص است ، و هر گونه تظاهرات بالینی غیر مترقبه ای ممکن است با مصرف تریاک های ناخالص اعم از مرگ ناگهانی ، سکته قلبی و مغزی ، استفراغ ، سر درد ، سرگیجه ، جنون آنی و روان پریشی اتفاق بیفتد ، با این وجود نشانه های بالینی مرفین را می توان بعنوان الگویی برای بقیه مواد خانواده تریاک بکار برد. تسکین ، چرت زدن ، تغییرات خلقی و ابری شدن قوای مغزی بدنبال استفاده از 5 تا 10 میلی گرم مرفین بوجود می آید.

 

 

اثرات تسکینی ، بیست دقیقه بعد از تزریق سیاهرگی یا یک ساعت بعد از تزریق زیر جلدی به حد اکثر خود می رسد و چهار تا شش ساعت بسته به نوع ماده مخدر ، مقدار آن و تاریخچه قبلی دریافت دارو طول می کشد. علائم دیگر شامل احساس گرما ، سنگینی دست و پا و خشکی دهان است. صورت و بخصوص بینی ممکن است به خارش بیفتد و برافروخته شود که شاید بخاطر آزاد شدن هیستامین باشد. بعضی از بیماران دچار سرخوشی می شوند که ممکن است ده تا سی دقیقه طول بکشد. در کسانی که تریاک یا هروئین را بصورت تزریق سیاهرگی استفاده می نمایند ، یک احساس اوج آنی به آنها دست می دهد که به سبب سریع رسیدن مواد به مغز است.

اثر ضد درد مرفین انتخابی است. در واقع آستانه تحریک انتهای عصبی به تحریک دردناک تغییری پیدا نمی کند و انتقال عصبی درد هم بدون تغییر باقی می ماند . تنها درک و حس درد است که تحت تاثیر قرار می گیرد و در واقع بیمار نسبت به درد بی تفاوت می شود. بسیاری از افراد که اولین بار تریاک را تجربه می کنند، نه تنها سرخوش نمی شوند ، بلکه حالشان بد می شود و تهوع و استفراغ پیدا می کنند. مرفین تضعیف کننده دستگاه تنفسی است و این عمل را با اثر مستقیم بر روی مرکز تنفسی در ساقه مغز اعمال می کند. در انسان ، مرگ در اثر زیادی مصرف تریاک تقریباً همیشه به سبب ایست تنفسی است. تغییر در فشار خون ، ضربان قلب و گردش خون مغز هم ممکن است ایجاد شود که در مقایسه با تغییرات تنفسی اهمیت زیادی ندارد. مرگ ناگهانی با مصرف مقادیر ناچیزی از تریاک به سبب بوجود آمدن واکنشهای حساسیتی ، شوک آنافیلاکتیک(16) و ورم ریه ها ممکن است اتفاق بیفتد. اثرات دیگر مرفین شامل تنگ شدن مردمک چشم ، انقباض عضلات صاف ، مانند عضله رحم و مجاری صفراوی و یبوست است.

 

مسمومیت با تریاک:

 

مسمومیت با تریاک که بعد از مصرف مکرر آن اتفاق می افتد ، بصورت تغییرات خلقی ، اختلالات روان تنی ، خواب آلودگی ، اختلال در تکلم و اختلال در حافظه و از بین رفتن حضور ذهن ، خود را نشان می دهد. اگر مقدار تریاک خیلی زیاد باشد ، حیات شخص را به مخاطره می اندازد که از علائم آن می توان به عدم پاسخ به تحریک دردناک ، اغماء ، تنفس ضعیف ، سرد شدن بدن ، کاهش شدید فشار خون ، شوک و کند شدن ضربان قلب اشاره کرد.

مرگ معمولاً در اثر ایست تنفسی است. اصولاً در بیماری که با حالت اغماء ، تنگی مردمک چشم و ضعف تنفسی به بیمارستان آورده می شود ، حتماً باید به مسمومیت با تریاک و مشتقات آن مشکوک شد.

 

نشانه های بالینی قطع مصرف تریاک:

 

علائم قطع مرفین معمولاً در خلال شش تا هشت ساعت بعد از آخرین مصرف ، در کسی که یک تا دو هفته بطور مداوم از تریاک استفاده نموده باشد، بوجود می آید. این علائم در روز دوم و سوم به حداکثر میزان خود می رسد و در خلال هفت تا ده روز بتدریج کم می شود. علائم قطع متادون معمولاً یک تا سه روز بعد از آخرین مصرف شروع شده و ده تا چهارده روز کامل می شود. بعنوان یک اصل کلی ، موادی که طول مدت اثرشان کوتاه تر است علائم قطع شدیدتر و کوتاه مدت تری ایجاد می کنند و آنهایی که طول مدت اثرشان طولانی تر است ، علائم قطعشان خفیف تر و طولانی تر است. بسیاری از علائم قطع تریاک شبیه به افزایش فعالیت دستگاه عصبی سمپاتیک در بدن است. علائم قطع تریاک عبارتند از: درد عضلانی شدید ، استخوان درد ، اسهال شدید ، شکم درد ، آب ریزش بینی ، اشکریزش ، سیخ شدن موهای بدن ، خمیازه کشیدن ، گشاد شدن مردمکهای چشم ، بالا رفتن فشار خون ، بالا رفتن تعداد ضربان قلب ، به هم خوردن تنظیم سیستم حرارتی بدن که شامل تب هم می شود. یک معتاد بندرت در اثر ترک اعتیاد می میرد ، مگر اینکه از قبل به یک بیماری شدید جسمی مثل بیماری قلبی مبتلا باشد.

 

 

حالتهایی مانند بیخوابی ، کند شدن تعداد ضربان قلب ، تغییرات حرارت بدن و ویار شدید برای استفاده مجدد از تریاک ممکن است تا ماهها بعد از قطع مصرف تریاک در بدن باقی بماند. علائم دیگر قطع تریاک شامل : بیقراری ، تحریک پذیری شدید ، افسردگی ، لرزش اندامها ، ضعف شدید بدن ، تهوع و استفراغ است. بیشتر علائمی که برای قطع تریاک ذکر شد ، حالتی شبیه به تصویر بالینی یک آنفلوانزا می باشد.

 

درمان اعتیاد به تریاک:

 

برای درمان اعتیاد به تریاک علاوه بر درمان دارویی ، روان درمانی هم لازم است. معمولاً افرادی که بطور دراز مدت به تریاک وابسته اند، بیشتر مناسب برای درمان دارویی هستند ، ولی در مورد افرادی که مدت کوتاهی از از اعتیادشان می گذرد روان درمانی موثرتر است.

 

 

 

اساس درمان دارویی اعتیاد به تریاک ، بر سم زدایی تدریجی استوار است. دارویی که برای سم زدایی تریاک بکار می رود، می بایست خصوصیات زیر را داشته باشد: 1- طولانی اثر تر از تریاک باشد. 2- از راه خوراکی قابل استفاده باشد. 3- از لحاظ شیمیایی به تریاک شبیه باشد. 4- بیمار را به خود جذب کند تا دیگر سراغ تریاک نرود. در صورت دارا بودن این خصوصیات ، می توان دارو را آرام ، آرام کم کرده و آن را قطع نمود. متادون یک داروی بسیار مناسب برای ترک اعتیاد به تریاک است. طول مدت اثر متادون از 24 ساعت هم بیشتر است. اگرچه متادون هم خود یک داروی مخدر است و با قطع آن بیمار دچار علائم قطع می شود ، اما کم کردن تدریجی آن از تریاک و هروئین راحت تر است. اخیراً کلونیدین(17) که یک داروی ضد فشار خون است و روی دستگاه اعصاب مرکزی اثر نموده و اثر سمپاتیک را کم می کند ، مورد استفاده قرار گرفته است. چون کلونیدین از ترشح نور اپی نفرین جلو گیری می کند ، باعث می شود که علائم پرکاری سمپاتیک که در اثر قطع تریاک ایجاد می شود ، بوجود نیاید.

مزایای متادون این است که : 1- شخص معتاد از کشیدن تریاک دست برمی دارد. 2- مصرف متادون یک کار قانونی و مجاز است. 3- متادون سرخوشی کمی ایجاد می کند. 4- متادون بندرت باعث ایجاد چرت آلودگی و یا افسردگی می شود. 5- مهمتر از همه اینکه متادون به شخص اجازه می دهد تا به فعالیت های روزانه خود ادامه دهد و مرتکب کارهای خلاف برای بدست آوردن مواد مخدر نشود. تنها زیان متادون این است که شخص به یک ماده مخدر که همان متادون باشد ، معتاد است و تصور می شود که مزیت کلونیدین بر متادون ، مخدر نبودن کلونیدین است و شخص به آن اعتیاد پیدا نمی کند. در حالی که ترک اعتیاد و سم زدایی تریاک از بدن بسادگی صورت می گیرد ، اما بازگشت مجدد به اعتیاد با تریاک به طور قابل توجهی زیاد است.

 

گروه درمانی:

 

در این روش اشخاصی که برای ترک اعتیاد دور هم جمع می شوند ، همه دچار یک مشکل بنام اعتیاد هستند. برای پیوستن به این گروه شخص باید انگیزه قوی برای ترک اعتیاد داشته باشد. داشتن سرگرمی های سالم و ایجاد اعتماد به نفس از عوامل بسیار مهم در ترک اعتیاد است.

یکی از مسائل مهم که در کشور ما خانواده ها بایستی به آن خیلی توجه نمایند ، دوستان فرد معتاد است. معاشرت با افراد معتاد خواه ناخواه شخص را به دام اعتیاد می کشاند و بریدن از دوستان معتاد در ترک اعتیاد بسیار موثر است. روش مراکز بازپروری معتادین هم اغلب بر گروه درمانی استوار است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

همه چیز درباره هرویین

 

هروئین یكی از مشتقات نیمه مصنوعی مرفین است . هروئین خالص پودری بسیار نرم و سفید رنگ است، اما هروئینی كه معمولاً توسط فروشندگان این ماده عرضه میشود ناخالصی بسیار زیادی دارد (شیرخشك، پودر بیكربنات) ، از مخلوط كردن با مواد مختلف به دست می آید و رنگ آن كرم مایل به قهوه ای است.

هـــروئین را معمولاً در تكه های پلاستیك با شكل مخروطی بسته بندی می كنند و سر آن را با آتش میبندند. در این حالت آب در آن نفوذ نمی كند و در مواقع خطر میتوانند آنرا ببلعند و پس از دفع از آن استفاده كنند.

 

راههای مصرف :

 

تدخین : این روش معمولاً از سایر روشهای مصرف هروئین شایعتر است .

 

 

 

در این روش، هروئین را روی زرورق (معمولاُ زرورق پاكت سیگار) می ریزند و از زیر آن را با تكه ای مقوا یا دستمال كاغذی كــــه آتش زده شده باشد كمی حرارت می دهند و دود حاصل را بلافاصله بوسیله یك لوله وارد ریه ها می كنند. وجود تكه های دستمال كاغذی یا تكه های مقوای نیم سوخته و یا زرورقی كه رویه آلومینومی آن سیاه شده باشد میتواند علامت مصرف تدخینی هروئین باشد.

 

 

 

هروئین یكی از مشتقات نیمه مصنوعی مرفین است . هروئین خالص پودری بسیار نرم و سفید رنگ است، اما هروئینی كه معمولاً توسط فروشندگان این ماده عرضه میشود ناخالصی بسیار زیادی دارد (شیرخشك، پودر بیكربنات) ، از مخلوط كردن با مواد مختلف به دست می آید و رنگ آن كرم مایل به قهوه ای است.

هـــروئین را معمولاً در تكه های پلاستیك با شكل مخروطی بسته بندی می كنند و سر آن را با آتش میبندند. در این حالت آب در آن نفوذ نمی كند و در مواقع خطر میتوانند آنرا ببلعند و پس از دفع از آن استفاده كنند.

 

راههای مصرف :

 

تدخین : این روش معمولاً از سایر روشهای مصرف هروئین شایعتر است .

 

 

 

در این روش، هروئین را روی زرورق (معمولاُ زرورق پاكت سیگار) می ریزند و از زیر آن را با تكه ای مقوا یا دستمال كاغذی كــــه آتش زده شده باشد كمی حرارت می دهند و دود حاصل را بلافاصله بوسیله یك لوله وارد ریه ها می كنند. وجود تكه های دستمال كاغذی یا تكه های مقوای نیم سوخته و یا زرورقی كه رویه آلومینومی آن سیاه شده باشد میتواند علامت مصرف تدخینی هروئین باشد.

 

انفیه : در این روش پودر هروئین را مستقیماً بوسیله اسكناس لوله شده به داخل بینی می‌كشند.

 

تزریق : در این روش هروئین را با آب لیمو، جوهرلیمو یا قرص ویتامین c در قاشق حل میكنند و كمی حرارت می دهند.

 

 

سپس محتویات قاشق را از ***** سیگار با پنبه می گذرانند و به د رون سرنگ كشیده و به وریدها ی دست و پا یا سایر نقاط بدن تزریق می كنند.

 

آثار مصرف:

 

آثار جانبی: كاهش ضربان قلب، كاهش تن ف س، كم كردن حركات دوده و مهار رفلكس سرفه ، احساس گرما. به دنبال اولین مصرف معمولاً تهوع، استفراغ و خارش پیش می آید. یكی از ویژگیهای مصرف كنندگان ، مردمك های بسیار ریز (مردمك ته سنجاقی ) است .

 

آثار روانی :گیجی و احساس سر خوشی كه به دنبال آن افسردگی بارز میشود.

 

 

 

 

به دنبال مصرف مرتب تحمل پیش می آید یعنی هر بار میزان ماده بیشتری برای رسیدن به علائم دلخواه نیاز میشود.

 

علائم ترك :

مردمك های گشاد، سیخ شدن موهای بدن، آبریزش از بینی و اشكریزش، عطسه،‌ خمیازهای طولانی ، تعریق، تهوع،‌ استفراغ، ‌اسهال، درد در عضلات، مفاصل و استخوانها، بی قراری، اضطراب، بی خوابی، تحریك پذیری .

 

چگونه كمك كنیم ؟

به منظور درمان باید ارزیابی صحیحی از میزان، تناوب، چگونگی استفاده هروئین را در اختیارداشت.

 

 

مشاهده علائم مصرف هروئین چه به صورت علائم جسمی، یا علائم ترك و یا سنجش ماده در ادرار میتواند دلیلی بر مصرف این ماده باشد. در مراحل ابتدای مصرف میشود درمان را به روی ترك متمركز كرد و از برنامه های سم زدائی سود برد. باید به مصرف كننده اطمینان داد كه حداكثر علائم ترك در روز دوم و سوم بوده و معمولاُ در عرض 14-10 روز عمده علائم رفع میشود. استراحت كردن، حمام داغ، خوردن مایعات و غذا ی كافی به تحمل علائم ترك كمك می كند. كمك های روان درمانی و مشاوره پس از ترك نیز به تداوم ترك كمك می كند.

 

 

البته در شرایط ی که چندبار سابقه ترک ناموفق وجود داشته باشد و یا مصرف بسیار شدید و یا تزریقی بوده و یا به هر علت دیگری امکان ترک وجود نداشته باشد، بهتر است از درمان های جایگزین استفاده كر د، بدین معنا که فرد را روی مواد افیونی صنعتی مثل متادون یا بوپرنورفین خوراکی قرار داد . این درمان سالها و گاهی برای تمامی طول عمر بیمار ادامه خواهد یافت.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هرویین فشرده ( کریستال یا کرک )

 

در یكی دو سال گذشته ،نام ماده جدیدی در رسانه ها به میان آمده است كه كریستال یا كراك خوانده می شود.بررسی ها نشان داده است كه این ماده همان هرویین است كه به شكل بلور و خالص شده درآمده و به روش تدخین یا دود كردن مصرف می شود.

 

این ماده شدیدا اعتیاد آور است و چندین برابر بیش از هرویین معمولی (كه به شكل پودر است)باعث ایجاد اعتیاد می گردد.در واقع یكی از دلایل اعتیادآوری كراك آن است كه خیلی زود به سیستم عصبی مركزی می رسد.

 

اولین اثر مصرف مداوم كراك ایجاد وابستگی یا همان اعتیاد است.همانند اعتیاد به هرویین،فرد زمان و انرژی بسیاری را برای تهیه و مصرف كراك صرف می كند و دچار ناتوانی شدید در زندگی شخصی و فعالیت و كار خود می شود.علایم محرومیت از این مواد شامل:

 

بی قراری،درد استخوانی،بی خوابی،اسهال،استفراغ و حركات غیر اردادی در پاها است.

 

نكته:با توجه به شهرت منفی فراوانی كه هرویین در افكار عمومی دارد،به نظر می رسد عوامل تهیه و توزیع مواد با نامگذاری هرویین فشرده به اسم "كراك"تلاش داشته اند با فریب كاری و تبلیغ آن كه این ماده،نسبتا جدید و بی خطر است،آسان تر به اهداف خود برسند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

قرص اکستازی و اثرات آن

 

قرص اكستازی نامی است كه بر ماده ای به نام اختصاری NMDA دلالت دارد و از خانواده آمفتامین است.قرص ها دارای شكل های متنوعی هستند كه همگی به صورت غیرقانونی تولید می شوند.برخی اسامی خیابانی این قرص ها عبارتند از X,XTC,ADAM.

 

در قرص های معروف به X انواع تركیبات دیگر هم چون كافئین ،هروئین،

 

افدرین و... یافت می شوند.این موضوع باعث می گردد اثرات و آسیب های ایجاد شده توسط این قرص ها بسیار متغیر و غیر قابل پیش بینی است.

 

بعضی تركیبات موجود در این قرص ها با ایجاد دوره های فراموشی امكان سوء استفاده های جنسی را بدون آنكه شخص قادر به یادآوری آن باشد،فراهم كرده است(Date Rape)

 

تاثیر اولیه این مواد،احساس كاذب بالارفتن خلق و اعتماد به نفس،افزایش انرژی و كاهش اشتها در كوتاه مدت است كه پس از چند ساعت، جای خود را احساس خستگی ،عدم تمركز حواس ،تحریك پذیری،خواب آلودگی و افسردگی برای چند روز است كه باعث می شود شخص برای رهایی از این حالات دوباره به مصرف مجدد مواد روی بیاورد به همین خاطر

 

اكستازی باعث هر دو نوع وابستگی جسمی و روانی می گردد.

 

 

 

*در مصرف كنندگان X

 

 

 

-میزان ابتلا به ویروس ایدز بالا می رود

 

 

 

-اختلال یادگیری و به خاطر آوردن مطالب آموخته شده ،ایجاد گردیده است.

 

 

 

-اختلال افسردگی از مشكلات شایع است.

 

 

 

-افت تحصیلی و عمل كرد واضح مشاهده شده است.

 

 

 

و در مطالعه ای در آمریكا،مصرف كنندگان X اعتراف كرده اند برای رسیدن به چند ساعت احساس كاذب شادی در یك شب،مجبور بوده اند 6 روز دیگر هفته را با افسردگی كلنجار بروند

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کرک و عواقب فاجعه آمیز آن

 

مسمومیت با کرک و آشنایی با عوارض وخیم مصرف آن

 

تعدادشان زیاد است. همه نگران و ناراحت، سعی می‌كنند همدیگر را دلداری بدهند و بعضی برای تسكین خود، قدم می‌زنند. زنی صورتش را می‌خراشد و فریاد می‌زند: (عزیزم، جوونم پرپر شد.)

گاه گاهی صدای جیغ و فریاد، همه را از‌ جا می‌پراند. شلوغ است و حتی راهروها هم پر از مریض .

اینجا بیمارستان لقمان است، آی‌سی‌یو مسمومان، محل قرار ما با دكتر شادنیا، متخصص سم‌شناسی، برای گفتگویی در خصوص وضعیت مصرف مواد مخدر صنعتی در ایران.

 

‌آقای دكتر، این روزها هر كس در این باره اظهار نظر می‌كند. شما به عنوان كارشناس،وضعیت مصرف اكس در ایران را چطور می‌بیند؟

 

در رابطه با میزان مصرف این تركیبات كار آماری دقیقی وجود ندارد، اما در مواجهه با بیماران می‌بینیم كه الگوی مصرف مواد در حال تغییر است و افراد از مصرف تركیباتی مثل تریاك و هروئین كه تا چند وقت پیش به صورت رایج مصرف می شد، به مواد جدید تری روی آورده‌اند. در واقع الگوی مصرف در جامعه ما در حال تغییر به سمت مواد جدید است.

این مواد جدید شامل مواد محركی مثل آمفتامین و متامفتامین است و موادی تحت عنوان شیشه و گلس و كریستال كه در بازار مصرف معروفند، یا تركیباتی مثل اكستازی كه به قرص شادی آور یا اكس معروف است. در حال حاضر هم متاسفانه كرك)Crack ( افراد زیادی را به خود جذب كرده. در واقع كركی كه ما در بازار داریم مشتق از كوكائین نیست بلكه یك هروئین با درجه خلوص بالاست كه افراد سودجو با تغییر نام، اقدام به فروش آن تحت عنوان كرك كرده اند.

مگر كرك واقعی چه خصوصیتی دارد؟

 

در كتاب ها و مراجع علمی، كرك را به عنوان كوكائین FREE BASE معرفی می‌كنند. كوكائین با درجه حرارت از بین می رود و فرد باید یا مستقیما داخل بینی بكشد یا تزریق كند و مصرف استنشاقی به صورت دود كردن وجود ندارد، چون كوكائین به حرارت حساس است. با انجام فعل و انفعالاتی شیمیایی روی این مواد، كوكائین را FREE BASE می‌كنند یعنی كوكائین هیدروكلراید را به كوكائین خالص تبدیل می كنند.

این كوكائین خالص نسبت به حرارت مقاوم است و فرد مصرف كننده می تواند به صورت دودكردن هم آن را مصرف كند( مثل سیگار) كه به این ماده اصطلاحا كرك گفته می شود.

اوایل هم متاسفانه همین ماده با عنوان كرك وارد بازار مصرف كشور ما شد اما به خاطر قیمت بسیار بالای آن، دامنه مصرف كنندگانش خیلی محدود تر بود. حالا هم افراد سودجو برای افزایش مصرف كننده این مواد، هروئین با درجه خلوص بالا را به اسم كرك در جامعه پخش می‌كنند كه خیلی‌ها را درگیر كرده‌اند.

 

وضعیت مصرف مواد مخدر صنعتی در خارج از كشور و نقاط دیگر دنیا چطور است؟

مصرف این مواد مسلما در خارج از كشور هم وجود دارد و بر اساس آمار سال 2000 میلادی، در نواحی شهری و به‌خصوص در شهرهای دانشگاهی، اكستازی یكی از تركیباتی است كه مورد سوءمصرف قرار گرفته و حدود 6 میلیون و 400 هزار نفر در امریكا حداقل یك بار قرص اكس را مصرف كرده اند.

همین طور در انگلیس، سه تا از شایع‌ترین تركیباتی كه مورد سوءمصرف قرار می‌گیرند، اكستازی، كوكائین و LSD هستند. یعنی تركیبات محرك و توهم زا بیشتر مورد سوءمصرف قرار می گیرند.

در آماری كه در استرالیا در سال 2000 منتشر شده، 6/1 درصد از نوجوانان سابقه مصرف اكستازی داشته‌اند و در این كشور اكستازی بعد از حشیش و آمفتامین، سومین تركیب خیابانی است كه مصرف ‌می‌شود.حتی در تركیه ، كه از لحاظ مذهب و بعضی تعصبات به كشور ما شبیه است، حدود 33 دانش آموزان دبیرستانی یك نوبت این قرص را مصرف كرده اند.

 

به نظر شما در حال حاضر مصرف اكس در ایران نسبت به سال های اولی كه این تركیبات وارد بازار مصرف ما شد،تغییری نكرده؟

 

آماری كه متاسفانه وجود ندارد اما مدتی است كه میزان مراجعه به اورژانس در اثر مسمومیت‌های اكستازی كاهش پیدا كرده و همین تغییر در الگوی مسمومیت‌ها می‌تواند بیانگر كاهش مصرف این ماده در جامعه هم باشد؛ چراكه وقتی مصرف زیاد است، عوارض هم بیشتر دیده می شود و برعكس وقتی میزان مسمومیت اكس كم شده و بیشتر با مسمومیت های كرك روبرو هستیم، این احتمال را می‌دهیم كه الگوی مصرف بازار هم به سمت كرك پیش رفته باشه. الان هم عمده مشكل ما با كرك است. البته مسئله مواد محرك هنوز از بین نرفته و وجود دارد، فقط كمی افت كرده.

 

یعنی به نظر شما مصرف اكس به خاطر وجود كرك و مواد مخدر جدیدتر كم شده یا آگاهی مردم بیشتر شده؟

 

خب، هر دوی این مسائل مطرح است؛ هم داروی جدیدی كه به بازار میآید ناخواسته یك مقدار تركیبات قبلی را دستخوش تغییر می‌كند و هم برنامه های آموزشی زیادی كه پخش شده باعث افزایش آگاهی خانواده‌ها و جوانان شده، همین موارد، ناخواسته در مصرف تاثیرگذار شدند.

قبلا تبلیغات می‌شد كه مواد محرك مثل اكستازی اعتیاد ندارد. یعنی جوانی كه برای اولین بار با این ماده مواجه می‌شد، فرد فروشنده این تبلیغ را می كرد كه این ماده اعتیاد ندارد، مشكلی ندارد و جوان از همه جا بی اطلاع هم این ماده را مصرف می‌كرد چرا كه به دنبال كسب انرژی كاذب بوده و چه چیزی بهتر از این ماده كه هیچ اعتیاد و وابستگی هم ایجاد نمی كند.

اما با پخش برنامه های تلویزیونی و اطلاع رسانی رسانه ها، مشخص شد كه این مواد اعتیادی به مراتب بیشتر از دیگر مواد مخدر ایجاد می‌كنند و این اعتیاد روانی بسیار خطرناك تر است.

این موضوع در جلوگیری از آلوده شدن افراد جدید موِثر بوده اما با این وجود باز هم با مواردی روبرو می شویم كه هیچ آگاهی از عوارض این تركیبات ندارند.

اگر این اطلاع رسانی‌ها از طریق تیم‌های آموزشی در مدارس و برگزاری جلسات با اولیا و دانش آموزان صورت گیرد، بسیار بهتر است. حتی با نشان دادن اشكال مختلف این مواد و توضیح اثراتشان، كنجكاوی ها هم ارضاء شود؛ چراكه بسیاری از افراد فقط به خاطر كنجكاوی به سراغ مصرف این مواد می‌روند.

 

در مورد رایج‌ترین عوارض اكس هم، از چیزهایی كه خودتان مشاهده كرده‌اید، توضیح می‌دهید؟

 

عوارضش دو بخش دارد: عوارض حاد و مزمن. در مورد عوارض حاد، اگر فردی بیش از مقدار معمول( مقدار معمول مصرف با توجه به تحمل فرد بین 25 تا 75 میلی گرم است) یا قرصی با دوز بالاتر مصرف كند، دچار یك سری عوارض جانبی می‌شود. البته این عوارض در دفعات اول مصرف نیز در مصرف كننده‌ها دیده می‌شود؛ عوارضی مثل افزایش ضربان قلب و افزایش فشار خون كه این افزایش فشار خون در حدی است كه می‌تواند باعث خونریزی شود. ساده ترین شكل خونریزی در این افراد خونریزی از بینی است و حتی به خونریزی ته چشم خونریزی های مغزی و یا حتی خونریزی های داخل شكمی هم منجر می شود.

حتی در بعضی از موارد، بیمارانی با پارگی آنوریسم‌های آئورت به خاطر مصرف این تركیبات گزارش شده اند.

 

توهم را هم باید عارضه اكستازی دانست؟

 

بله. توهم یك عارضه حاد است. چون اكستازی جزء دسته‌ای از آمفتامین‌هاست كه علاوه بر محرك بودن، اثرات توهم زایی هم دارد. مصرف كنندگان دچار آسیب‌هایی می‌شوند كه به خاطر توهم برایشان به وجود آمده؛ مثل سقوط از ارتفاع، پرت شدن از ماشین، اینها عوارضی است كه در مصرف حاد برای بیمار به وجود می‌آید. خیلی از این افراد دچار پرخاشگری هم می شوند.

عوارض مزمنش همان بحث وابستگی‌هاست. یعنی اگر بیمار قرص را مصرف نكند به افسردگی دچار می‌شود، اختلال قضاوت پیدا می‌كند، اختلال خواب پیدا می كند كه همه این عوارض به خاطر مصرف مزمن این ماده است.

همین طور به علت تخلیه شدن ذخائر واسطه‌های شیمیایی كه در بدن وجود دارد، آسیب پایانه‌های عصبی كه در سیستم اعصاب مركزی وجود دارد باعث ایجاد یك سری عوارض مزمن عصبی برای بیمار می‌شود كه شاید ساده‌ترین عارضه‌اش افسردگی‌هایی است كه نصیب حال این بیماران می شود كه وادارشان می‌كند، این تركیبات را دوباره استفاده كنند. این افراد عملا اختلال خواب دارند، بی اشتها و لاغر می‌شوند. اختلال قضاوت پیدا می‌كنند و به اطرافیانشان بدبین می شوند.

 

تا به حال با مواردی مواجه شده‌اید كه بعد از مسمومیت هم به مصرف ادامه بدهند؟

 

با این موارد مزمن بیشتر همكاران روانپزشك سروكار دارند، چراكه این بیماران بیشتر دچار مشكلات روحی و روانی می شوند.

ما بیشتر با مسمومیت حاد و در واقع همان عوارض حاد درگیر هستیم كه بیمارانش یا در اولین بار مصرف دچار مسمومیت شده‌اند و یا بعد از دفعات متعدد مصرف و به خاطر همزمانی با مصرف دیگر مواد و یا مصرف بیش از مقدار همیشگی به مسمومیت دچار شده‌اند.

 

مصرف كننده های اكستازی، قادر به ترك هستند؟

 

هیچ چیزی به این صورت نیست كه قابل كنار گذاشتن نباشد، فقط شدت و سختی كار متفاوت است.

در مورد این مواد اثرات فیزیكی به راحتی و با تجویز داروهایی قابل كنترل است. اما اثرات روانی كه در فرد مصرف كننده ایجاد شده تنها با تجویز دارو قابل كنترل نیست و این افراد نیاز به كارهای روان درمانی بسیار زیادی دارند.

باید كارهایی مثل مصاحبه های فردی و انگیزشی روی این افراد انجام شود و در واقع انجام كارهای روان درمانی از عود این بیماران جلوگیری ‌می‌كند.

پس ترك كردن، نشدنی نیست اما فوق‌العاده سخت است و تبلیغاتی كه در رابطه با ترك راحت این مواد و یا اعتیاد آور نبودن این مواد می‌شود، درست نیست و این كار زمان بر و وقت گیر است و به راحتی نمی شود این كار را انجام داد.

 

بعد از ترك مصرف این مواد، عوارض جسمی باقی می ماند؟

 

در دوره ترك، عوارضی وجود دارد كه باید با دارو درمانی كنترل شوند مثل كوفتگی‌های عضلانی، بی‌قراری‌های روحی و اختلال در خواب فرد كه با دارو درمانی قابل كنترل هستند و این طور نیست كه بعد از ترك عوارض فیزیكی به صورت مادام العمر در این افراد باقی بماند اما از لحاظ روحی، ممكن است تا سال‌ها دچار مشكل باشند.

 

برای ترك این مواد هم مثل ترك مواد مخدر سنتی، دوره سم زدایی وجود دارد؟

 

نه، برای ترك موادی مثل تریاك و هروئین یك دوره سم زدایی وجود دارد اما در ترك مواد محرك چیزی به اسم سم زدایی نداریم. در واقع ما دارو را از بیمار می‌گیریم و از روش‌ها و داروهای روان درمانی استفاده می‌كنیم و درمان‌های روانی بیشتر از درمان های فیزیكی دخیل هستند.

 

ببخشید آقای دكتر، به نظر نمی‌رسد افسردگی و نشاط با هم وجه تشابهی داشته باشند، منظورم این است كه چه طور گفته شود هر دو این موارد از عوارض مصرف یك قرص هستند؟

 

در دفعات اول مصرف این ماده باعث شادی می شود چراكه عملكردش به این صورت است كه باعث تخلیه واسطه‌های شیمیایی مثل سروتونین و دوپامین می‌شود كه در بدن این واسطه‌های شیمیایی را به عنوان نوروترنسمیترهای محرك می‌شناسیم.

در بدن یك چرخه فیزیولوژیك وجود دارد به این معنی كه این تركیبات ترشح می‌شوند، بعد از مدت زمانی اثراتشان قطع می‌شود و این روند فیزیولوژیك ادامه می یابد.

فردی كه این مواد را استفاده می‌كند، باعث می شود كه اعصاب ترشح كننده این محرك ها در بدن به یك باره مقدار زیادی از این مواد را در بدن آزاد كنند و آزاد شدن ناگهانی مقدار زیادی از این تركیبات بالطبع یك سرخوشی بالاتر از حالت عادی برای فرد ایجاد می كند.

از آنجایی كه این ذخائر در بدن وجود دارد، فرد در دفعات اول مصرف اثراتی مثل سرخوشی و انرژی‌زایی را هم از این دارو می بیند اما بعد از گذشت مدتی به همین منوال و با افزایش ناگهانی تخلیه این مواد، بدن فرصت لازم برای تولید دوباره این مواد را ندارد، بنابراین این ذخائر در بدن به پایان می‌رسند. به همین خاطر است كه فرد در مراحل اولیه، با مصرف اكستازی یك احساس سرخوشی بیش از حدی را تجربه می‌كند، پر از انرژی و فعالیت است اما بعد از مدتی مصرف (به خاطر تخلیه‌ای كه در بدن اتفاق افتاده) عملا علایم افسردگی و كسالت‌های روحی كه ریسك خودكشی‌ها را در این افراد بالا می برد، به سراغش می آید.

 

چه تركیباتی در این مواد باعث افزایش ترشح این واسطه های شیمیایی می شوند؟

 

این تركیب متیلن دی اكسی متامفتامین نام دارد كه در واقع مشتقی از آمفتامین است و با انجام تغییراتی بر روی این ماده، اكستازی به وجود می‌آید كه این ماده گیرنده‌هایی دارد كه باعث تخلیه این ذخائر در پایانه‌های عصبی می‌شود.

 

مصرف مواد مخدری مثل ماشروم و پان و... ظاهرا به تازگی شیوع پیدا كرده است. درباره این مواد توضیح می‌دهید؟

 

اینها اسم های تجاری هستند. در كل تركیباتی كه سوءمصرف می‌شوند سه دسته بیشتر نیستند: یا مواد مخدر و اپیوئیدی هستند كه باعث ایجاد رخوت در فرد می‌شوند كه قدیمی ترینشان الكل و تریاك است و بعد از مدتی، از تریاك موادی مثل هروئین و دیگر تركیبات ساخته شد.

دسته دیگر، تركیبات محركند كه با اعمال فعل و انفعالات شیمیایی به وجود می‌آیند مثل كوكائین و آمفتامین و اكستازی و مشتقاتش. از دسته آمفتامین‌ها، اول از خود آمفتامین استفاده می شد، بعد اكستازی و بعد از آن هم شیشه و كریستال را وارد بازار كردند كه اسم دیگرش متامفتامین است. در واقع همگی اساس و پایه یكسان دارند و فقط تغییراتی در آنها ایجاد می‌شود كه روش مصرفش با اثراتش تغییر می كند.

دسته سوم هم تركیبات توهم‌زا هستند مثل حشیش و LSD و ماری جوانا و كتامین كه در بازار مصرف ما هم وجود دارند.

 

نكته‌ای باقی مانده؟

 

مشكل اصلی كه با آن مواجهیم این است كه ما فقط اسم خیلی از تركیباتی كه در بازار مصرف وجود دارند را می‌شنویم و تا زمانی كه با مسمومان این مواد برخورد نكنیم هیچ اطلاعاتی در باره این مواد نداریم. البته بعد از مشاهده موارد مسمومیت نیز هیچ سند آزمایشگاهی كه تایید كننده صحبت هایمان باشد، نداریم؛ چراكه تمام اطلاعات ما بر اساس یافته‌های بالینی است.‌

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کراک وعاقبت وخیم مصرف آن

 

مگر كرك واقعی چه خصوصیتی دارد؟

 

در كتاب ها و مراجع علمی، كرك را به عنوان كوكائین free base معرفی می‌كنند. كوكائین با درجه حرارت از بین می رود و فرد باید یا مستقیما داخل بینی بكشد یا تزریق كند و مصرف استنشاقی به صورت دود كردن وجود ندارد، چون كوكائین به حرارت حساس است. با انجام فعل و انفعالاتی شیمیایی روی این مواد، كوكائین را free base می‌كنند یعنی كوكائین هیدروكلراید را به كوكائین خالص تبدیل می كنند.

این كوكائین خالص نسبت به حرارت مقاوم است و فرد مصرف كننده می تواند به صورت دودكردن هم آن را مصرف كند( مثل سیگار) كه به این ماده اصطلاحا كرك گفته می شود.

اوایل هم متاسفانه همین ماده با عنوان كرك وارد بازار مصرف كشور ما شد اما به خاطر قیمت بسیار بالای آن، دامنه مصرف كنندگانش خیلی محدود تر بود. حالا هم افراد سودجو برای افزایش مصرف كننده این مواد، هروئین با درجه خلوص بالا را به اسم كرك در جامعه پخش می‌كنند كه خیلی‌ها را درگیر كرده‌اند.

 

وضعیت مصرف مواد مخدر صنعتی در خارج از كشور و نقاط دیگر دنیا چطور است؟

مصرف این مواد مسلما در خارج از كشور هم وجود دارد و بر اساس آمار سال 2000 میلادی، در نواحی شهری و به‌خصوص در شهرهای دانشگاهی، اكستازی یكی از تركیباتی است كه مورد سوءمصرف قرار گرفته و حدود 6 میلیون و 400 هزار نفر در امریكا حداقل یك بار قرص اكس را مصرف كرده اند.

همین طور در انگلیس، سه تا از شایع‌ترین تركیباتی كه مورد سوءمصرف قرار می‌گیرند، اكستازی، كوكائین و lsd هستند. یعنی تركیبات محرك و توهم زا بیشتر مورد سوءمصرف قرار می گیرند.

در آماری كه در استرالیا در سال 2000 منتشر شده، 6/1 درصد از نوجوانان سابقه مصرف اكستازی داشته‌اند و در این كشور اكستازی بعد از حشیش و آمفتامین، سومین تركیب خیابانی است كه مصرف ‌می‌شود.حتی در تركیه ، كه از لحاظ مذهب و بعضی تعصبات به كشور ما شبیه است، حدود 33 دانش آموزان دبیرستانی یك نوبت این قرص را مصرف كرده اند.

 

به نظر شما در حال حاضر مصرف اكس در ایران نسبت به سال های اولی كه این تركیبات وارد بازار مصرف ما شد،تغییری نكرده؟

 

آماری كه متاسفانه وجود ندارد اما مدتی است كه میزان مراجعه به اورژانس در اثر مسمومیت‌های اكستازی كاهش پیدا كرده و همین تغییر در الگوی مسمومیت‌ها می‌تواند بیانگر كاهش مصرف این ماده در جامعه هم باشد؛ چراكه وقتی مصرف زیاد است، عوارض هم بیشتر دیده می شود و برعكس وقتی میزان مسمومیت اكس كم شده و بیشتر با مسمومیت های كرك روبرو هستیم، این احتمال را می‌دهیم كه الگوی مصرف بازار هم به سمت كرك پیش رفته باشه. الان هم عمده مشكل ما با كرك است. البته مسئله مواد محرك هنوز از بین نرفته و وجود دارد، فقط كمی افت كرده.

 

یعنی به نظر شما مصرف اكس به خاطر وجود كرك و مواد مخدر جدیدتر كم شده یا آگاهی مردم بیشتر شده؟

 

خب، هر دوی این مسائل مطرح است؛ هم داروی جدیدی كه به بازار میآید ناخواسته یك مقدار تركیبات قبلی را دستخوش تغییر می‌كند و هم برنامه های آموزشی زیادی كه پخش شده باعث افزایش آگاهی خانواده‌ها و جوانان شده، همین موارد، ناخواسته در مصرف تاثیرگذار شدند.

قبلا تبلیغات می‌شد كه مواد محرك مثل اكستازی اعتیاد ندارد. یعنی جوانی كه برای اولین بار با این ماده مواجه می‌شد، فرد فروشنده این تبلیغ را می كرد كه این ماده اعتیاد ندارد، مشكلی ندارد و جوان از همه جا بی اطلاع هم این ماده را مصرف می‌كرد چرا كه به دنبال كسب انرژی كاذب بوده و چه چیزی بهتر از این ماده كه هیچ اعتیاد و وابستگی هم ایجاد نمی كند.

اما با پخش برنامه های تلویزیونی و اطلاع رسانی رسانه ها، مشخص شد كه این مواد اعتیادی به مراتب بیشتر از دیگر مواد مخدر ایجاد می‌كنند و این اعتیاد روانی بسیار خطرناك تر است.

این موضوع در جلوگیری از آلوده شدن افراد جدید موِثر بوده اما با این وجود باز هم با مواردی روبرو می شویم كه هیچ آگاهی از عوارض این تركیبات ندارند.

اگر این اطلاع رسانی‌ها از طریق تیم‌های آموزشی در مدارس و برگزاری جلسات با اولیا و دانش آموزان صورت گیرد، بسیار بهتر است. حتی با نشان دادن اشكال مختلف این مواد و توضیح اثراتشان، كنجكاوی ها هم ارضاء شود؛ چراكه بسیاری از افراد فقط به خاطر كنجكاوی به سراغ مصرف این مواد می‌روند.

 

در مورد رایج‌ترین عوارض اكس هم، از چیزهایی كه خودتان مشاهده كرده‌اید، توضیح می‌دهید؟

 

عوارضش دو بخش دارد: عوارض حاد و مزمن. در مورد عوارض حاد، اگر فردی بیش از مقدار معمول( مقدار معمول مصرف با توجه به تحمل فرد بین 25 تا 75 میلی گرم است) یا قرصی با دوز بالاتر مصرف كند، دچار یك سری عوارض جانبی می‌شود. البته این عوارض در دفعات اول مصرف نیز در مصرف كننده‌ها دیده می‌شود؛ عوارضی مثل افزایش ضربان قلب و افزایش فشار خون كه این افزایش فشار خون در حدی است كه می‌تواند باعث خونریزی شود. ساده ترین شكل خونریزی در این افراد خونریزی از بینی است و حتی به خونریزی ته چشم خونریزی های مغزی و یا حتی خونریزی های داخل شكمی هم منجر می شود.

حتی در بعضی از موارد، بیمارانی با پارگی آنوریسم‌های آئورت به خاطر مصرف این تركیبات گزارش شده اند.

 

توهم را هم باید عارضه اكستازی دانست؟

 

بله. توهم یك عارضه حاد است. چون اكستازی جزء دسته‌ای از آمفتامین‌هاست كه علاوه بر محرك بودن، اثرات توهم زایی هم دارد. مصرف كنندگان دچار آسیب‌هایی می‌شوند كه به خاطر توهم برایشان به وجود آمده؛ مثل سقوط از ارتفاع، پرت شدن از ماشین، اینها عوارضی است كه در مصرف حاد برای بیمار به وجود می‌آید. خیلی از این افراد دچار پرخاشگری هم می شوند.

عوارض مزمنش همان بحث وابستگی‌هاست. یعنی اگر بیمار قرص را مصرف نكند به افسردگی دچار می‌شود، اختلال قضاوت پیدا می‌كند، اختلال خواب پیدا می كند كه همه این عوارض به خاطر مصرف مزمن این ماده است.

همین طور به علت تخلیه شدن ذخائر واسطه‌های شیمیایی كه در بدن وجود دارد، آسیب پایانه‌های عصبی كه در سیستم اعصاب مركزی وجود دارد باعث ایجاد یك سری عوارض مزمن عصبی برای بیمار می‌شود كه شاید ساده‌ترین عارضه‌اش افسردگی‌هایی است كه نصیب حال این بیماران می شود كه وادارشان می‌كند، این تركیبات را دوباره استفاده كنند. این افراد عملا اختلال خواب دارند، بی اشتها و لاغر می‌شوند. اختلال قضاوت پیدا می‌كنند و به اطرافیانشان بدبین می شوند.

 

تا به حال با مواردی مواجه شده‌اید كه بعد از مسمومیت هم به مصرف ادامه بدهند؟

 

با این موارد مزمن بیشتر همكاران روانپزشك سروكار دارند، چراكه این بیماران بیشتر دچار مشكلات روحی و روانی می شوند.

ما بیشتر با مسمومیت حاد و در واقع همان عوارض حاد درگیر هستیم كه بیمارانش یا در اولین بار مصرف دچار مسمومیت شده‌اند و یا بعد از دفعات متعدد مصرف و به خاطر همزمانی با مصرف دیگر مواد و یا مصرف بیش از مقدار همیشگی به مسمومیت دچار شده‌اند.

 

مصرف كننده های اكستازی، قادر به ترك هستند؟

 

هیچ چیزی به این صورت نیست كه قابل كنار گذاشتن نباشد، فقط شدت و سختی كار متفاوت است.

در مورد این مواد اثرات فیزیكی به راحتی و با تجویز داروهایی قابل كنترل است. اما اثرات روانی كه در فرد مصرف كننده ایجاد شده تنها با تجویز دارو قابل كنترل نیست و این افراد نیاز به كارهای روان درمانی بسیار زیادی دارند.

باید كارهایی مثل مصاحبه های فردی و انگیزشی روی این افراد انجام شود و در واقع انجام كارهای روان درمانی از عود این بیماران جلوگیری ‌می‌كند.

پس ترك كردن، نشدنی نیست اما فوق‌العاده سخت است و تبلیغاتی كه در رابطه با ترك راحت این مواد و یا اعتیاد آور نبودن این مواد می‌شود، درست نیست و این كار زمان بر و وقت گیر است و به راحتی نمی شود این كار را انجام داد.

 

بعد از ترك مصرف این مواد، عوارض جسمی باقی می ماند؟

 

در دوره ترك، عوارضی وجود دارد كه باید با دارو درمانی كنترل شوند مثل كوفتگی‌های عضلانی، بی‌قراری‌های روحی و اختلال در خواب فرد كه با دارو درمانی قابل كنترل هستند و این طور نیست كه بعد از ترك عوارض فیزیكی به صورت مادام العمر در این افراد باقی بماند اما از لحاظ روحی، ممكن است تا سال‌ها دچار مشكل باشند.

 

برای ترك این مواد هم مثل ترك مواد مخدر سنتی، دوره سم زدایی وجود دارد؟

 

نه، برای ترك موادی مثل تریاك و هروئین یك دوره سم زدایی وجود دارد اما در ترك مواد محرك چیزی به اسم سم زدایی نداریم. در واقع ما دارو را از بیمار می‌گیریم و از روش‌ها و داروهای روان درمانی استفاده می‌كنیم و درمان‌های روانی بیشتر از درمان های فیزیكی دخیل هستند.

 

ببخشید آقای دكتر، به نظر نمی‌رسد افسردگی و نشاط با هم وجه تشابهی داشته باشند، منظورم این است كه چه طور گفته شود هر دو این موارد از عوارض مصرف یك قرص هستند؟

 

در دفعات اول مصرف این ماده باعث شادی می شود چراكه عملكردش به این صورت است كه باعث تخلیه واسطه‌های شیمیایی مثل سروتونین و دوپامین می‌شود كه در بدن این واسطه‌های شیمیایی را به عنوان نوروترنسمیترهای محرك می‌شناسیم.

در بدن یك چرخه فیزیولوژیك وجود دارد به این معنی كه این تركیبات ترشح می‌شوند، بعد از مدت زمانی اثراتشان قطع می‌شود و این روند فیزیولوژیك ادامه می یابد.

فردی كه این مواد را استفاده می‌كند، باعث می شود كه اعصاب ترشح كننده این محرك ها در بدن به یك باره مقدار زیادی از این مواد را در بدن آزاد كنند و آزاد شدن ناگهانی مقدار زیادی از این تركیبات بالطبع یك سرخوشی بالاتر از حالت عادی برای فرد ایجاد می كند.

از آنجایی كه این ذخائر در بدن وجود دارد، فرد در دفعات اول مصرف اثراتی مثل سرخوشی و انرژی‌زایی را هم از این دارو می بیند اما بعد از گذشت مدتی به همین منوال و با افزایش ناگهانی تخلیه این مواد، بدن فرصت لازم برای تولید دوباره این مواد را ندارد، بنابراین این ذخائر در بدن به پایان می‌رسند. به همین خاطر است كه فرد در مراحل اولیه، با مصرف اكستازی یك احساس سرخوشی بیش از حدی را تجربه می‌كند، پر از انرژی و فعالیت است اما بعد از مدتی مصرف (به خاطر تخلیه‌ای كه در بدن اتفاق افتاده) عملا علایم افسردگی و كسالت‌های روحی كه ریسك خودكشی‌ها را در این افراد بالا می برد، به سراغش می آید.

 

چه تركیباتی در این مواد باعث افزایش ترشح این واسطه های شیمیایی می شوند؟

 

این تركیب متیلن دی اكسی متامفتامین نام دارد كه در واقع مشتقی از آمفتامین است و با انجام تغییراتی بر روی این ماده، اكستازی به وجود می‌آید كه این ماده گیرنده‌هایی دارد كه باعث تخلیه این ذخائر در پایانه‌های عصبی می‌شود.

 

مصرف مواد مخدری مثل ماشروم و پان و... ظاهرا به تازگی شیوع پیدا كرده است. درباره این مواد توضیح می‌دهید؟

 

اینها اسم های تجاری هستند. در كل تركیباتی كه سوءمصرف می‌شوند سه دسته بیشتر نیستند: یا مواد مخدر و اپیوئیدی هستند كه باعث ایجاد رخوت در فرد می‌شوند كه قدیمی ترینشان الكل و تریاك است و بعد از مدتی، از تریاك موادی مثل هروئین و دیگر تركیبات ساخته شد.

دسته دیگر، تركیبات محركند كه با اعمال فعل و انفعالات شیمیایی به وجود می‌آیند مثل كوكائین و آمفتامین و اكستازی و مشتقاتش. از دسته آمفتامین‌ها، اول از خود آمفتامین استفاده می شد، بعد اكستازی و بعد از آن هم شیشه و كریستال را وارد بازار كردند كه اسم دیگرش متامفتامین است. در واقع همگی اساس و پایه یكسان دارند و فقط تغییراتی در آنها ایجاد می‌شود كه روش مصرفش با اثراتش تغییر می كند.

دسته سوم هم تركیبات توهم‌زا هستند مثل حشیش و lsd و ماری جوانا و كتامین كه در بازار مصرف ما هم وجود دارند.

 

نكته‌ای باقی مانده؟

 

مشكل اصلی كه با آن مواجهیم این است كه ما فقط اسم خیلی از تركیباتی كه در بازار مصرف وجود دارند را می‌شنویم و تا زمانی كه با مسمومان این مواد برخورد نكنیم هیچ اطلاعاتی در باره این مواد نداریم. البته بعد از مشاهده موارد مسمومیت نیز هیچ سند آزمایشگاهی كه تایید كننده صحبت هایمان باشد، نداریم؛ چراكه تمام اطلاعات ما بر اساس یافته‌های بالینی است.‌

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شیشه و یا كریستال (1)

 

هردم از این باغ بری می‌رسد تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد

و آنقدر خواهد رسید كه تریاك در مقابل آنها ............؟

یكی از موادمخدر جدید كه در بازار قاچاق عرضه می‌شود آیس ، شیشه یا كریستال است. وجه تسمیه این ماده‌مخدر به این دلیل است كه شكل ظاهری این ماده شبیه شیشه‌ای كه خرد و پودر شده باشد و یا تكه‌های ریز یخ و یا خرده‌های ریز نبات است. به این دلیل به آن در كشور ما شیشه گفته می‌شود و در اروپا و آمریكا بیشتر به نام آیس شناخته می‌شود. شابو كه در آسیای جنوب‌شرقی و خاوردور رواج دارد نیز شباهت‌هایی با این ماده دارد. تحقیقات نشان می‌دهد كه مهمترین تركیب این ماده‌مخدر آمفتامین است. سابقه تولید و مصرف آمفتامین به قبل از جنگ جهانی دوم می‌رسد و در زمان جنگ جهانی دوم به عنوان یك داروی مؤثر در رفع افسردگی سربازانی كه مشغول جنگ بودند و یا نیروهایی كه قرار بود چندین شبانه‌روز را به صورت پیوسته به نبرد مشغول باشند و فرصت استراحت نداشتند برای بالا بردن سطح انرژی آنان استفاده می‌شد. با گذشت زمان و مشخص شدن عوارض خطرناك این ماده و اعتیاد به آن كاربرد این ماده به عنوان دارو به تدریج كنار گذاشته شد اما سوداگران و تولیدكنندگان موادمخدر استفاده از این ماده را در تهیه موادمخدر در دستور كار خود قرار دادند. شاید اولین و مهمترین ماده‌مخدری كه از آمفتامین به دست آمد و در سطح وسیع مورد مصرف قرار گرفت اكستازی باشد. قرص اكستازی از چند سال پیش به ندرت در كشور ما مشاهده و مصرف می‌شد اما در سال‌های اخیر مصرف آن افزایش یافت و انواع و اقسام این قرص در بازار قاچاق مشاهده شده است.

 

مصرف اكستازی در پارتی‌ها ومیهمانی‌ها به عنوان یك ماده انرژی‌زا مصرف می‌شود و مصرف‌كنندگان آن می‌توانند ساعت‌ها بدون استراحت بیدار بمانند و از انرژی‌های نهفته یا ذخیره شده در جسم خود در حد بالایی بهره‌برداری نمایند كه پس از مدتی شدیداً با كمبود انرژی مواجه‌ می‌گردند كه از ظاهر آن‌ها كاملاً مشخص می‌شود. متأسفانه یكی از تبلیغات غلط در مورد این ماده‌مخدر این است كه حتی رسانه‌های جمعی از آن به عنوان قرص شادی یاد می‌كنند درحالیكه این ماده از خود هیچ‌گونه انرژی و شادی ندارد و انرژی‌های ذخیره شده جسم را به یكباره آزاد می‌كند و انرژی كه بایستی در طول چندین شبانه‌روز مصرف شود ، یك‌شبه استفاده می‌شود و بعد از تمام شدن اثر آن شخص مصرف‌كننده به شدت احساس ركود و خستگی می‌كند و این آغازی است برای مصرف دوباره و دوباره تا اعتیاد كامل كه متأسفانه مصرف‌كنندگان اكستازی به طرف شیشه و كراك كشیده شده‌اند .

در حال حاضر آمار مراجعه‌كنندگان به كنگره 60 نشان می‌دهد مصرف شیشه در مقایسه با اكستازی افزایش بیشتری یافته است. شیشه تقریباً همان خواص اكستازی را دارد با این تفاوت كه اكستازی اغلب به صورت قرص و خوراكی و به ندرت به وسیله روش جذبی از طریق پوست استفاده می‌شود اما شیشه به صورت تدخین یا كشیدنی. برای مصرف شیشه ابزار مخصوص وجود دارد كه به آن پایپ گفته می‌شود و شبیه یك چپق شیشه‌ای است كه كاربرد آن بیشتر در خارج از ایران مشاهده شنشئگی حاصل از مصرف این ماده تقریباً شبیه هیچ مادمخدر دیگری نیست. عوارض مصرف این ماده ، بسیار خطرناك و سنگین است. مصرف‌كنندگان این ماده در ابتداء مصرف پس از مصرف گاه تا 72 ساعت حتی یك دقیقه نمی‌خوابند. در این مدت توهم شدید و خیره شدن به یك نقطه خاص برای چندین ساعت و همینطور رفتارهای بی‌پروا ، از حالات نشئگی این ماده محسوب می‌شود. بعضی از مصرف كنندگان شیشه پس از مصرف با توجه به توهم شدید به تصور پرواز خود را از پنجره ساختمان چند طبقه به پایین پرتاب كرده‌اند. پس از بین رفتن اثر این ماده شخص مصرف‌كننده طوری احساس خستگی و كوفتگی می‌كند كه ممكن است حدود 48 ساعت یا 2 شبانه‌روز به صورت پیوسته خواب باشد و پس از بیداری سر دردهای شدید ، بی‌قراری ، لرزش و حركات غیرعادی اعضاء بدن مثل دست و سر از حالات آن است. ده است. اما در كشور خودمان مصرف‌كنندگان شیشه ابزار دیگری را جایگزین این چپق شیشه‌ای یا پایپ كرده‌اند كه به راحتی با یك لامپ درست می‌شود. به این صورت كه انتها یا سرپیچ لامپ روشنایی را جدا كرده و آن را به همراه محتویات لامپ بیرون‌ می‌آورند ، سپس شیشه را داخل این حباب توخالی ریخته و با قرار دادن یك لوله خودكار در داخل آن و مسدود كردن انتهای آن با ماده‌ای مثل آدامس ، آماده مصرف می‌شود. در مرحله بعد با شعله فندك شیشه داخل حباب را از بیرون حرارت می‌دهند و از طریق لوله‌ای كه از انتهای حباب بیرون آمده است به صورت كشیدنی مصرف می‌شود.

 

مصرف‌كنندگان شیشه برای از بین بردن این حالت معمولاً دوباره مصرف می‌كنند و مانند سایر موادمخدر فرایند اعتیاد آغاز می‌شود و پس از مدتی مصرف‌كننده شیشه تبدیل به یك معتاد تمام‌عیار می‌شود كه البته با معتادان و مصرف‌كنندگان سایر موادمخدر مثل تریاك و حتی هرویین بسیار تفاوت دارد. عوارض مصرف شیشه را در طول چندماه ، حتی مصرف هرویین در طول چندین سال به وجود نمی‌آورد. مصرف‌كننده شیشه در حالت خماری آن دست به حركات جنون‌آمیزی می‌زند كه شاید از دیوانگان زنجیری هم سر نزند. از مهمترین عوارض طولانی مدت مصرف شیشه كه معمولاً بعد از گذشت كمتر از 6 ماه مصرف خود را نشان می‌دهد اختلال شدید در عملكرد دریچه پروستات است كه معمولاً ادرار و اسپرم با هم دفع می‌شوند. آسیب‌های شدید كبدی و جوش‌های صورت ، كوچك شدن بیضه‌ها به همراه درد شدید و تضعیف قوای جنسی از دیگر عوارض این ماده‌مخدر خطرناك است. متأسفانه در صحبتهای عامیانه گفته می‌شود كه شیشه چون مرفین ندارد پس اعتیاد هم ندارد. درحالیكه براساس نتیجه تحقیقات علمی و مشاهدات و تجربه‌های عینی ، هر ماده ای كه مصرف آن انسان را از تعادل طبیعی خارج كند مستقیماً روی سیستم تولیدكننده مواد شبه‌افیونی و ضددرد اثر می‌گذارد و باعث تخریب آن می‌شود. طیف تركیبات مواد شبه‌افیونی كه در جسم انسان تولید می‌شود به قدری گسترده و ناشناخته است كه به غلط تصور می‌شود فقط مرفین یا مشتقات آن روی آن اثر می‌گذارد هرچند همین موضوع را هم بسیاری نمی‌دانند اما تحقیقات كاربردی با قدرت و اطمینان این موضوع را ثابت كرده است كه كلیه موادی كه انسان را از حالت تعادل طبیعی خارج می‌كند ، شامل هرویین ، تریاك ، شیره ، الكل ، حشیش ، كراك ، شیشه ، اكستازی ، قرص‌های خواب‌ ، آرامبخش و ضدافسردگی كه بدون تجویز پزشك مصرف گردد نیز مستقیماً روی این سیستم اثر می‌گذارند و باعث تخریب آن می‌شوند شیشه یك ماده مخدر بسیار قوی و خطرناك است و اعتیاد آن در مقایسه با مواد مخدر شناخته شده نظیر تریاك و هروئین بسیار سنگین‌تر و خطرناكتر است اما هر نوع اعتیادی قابل درمان است. هم‌اكنون بسیاری از مصرف‌كنندگان شیشه از طرق مختلف به درمان قطعی رسیده‌اند .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شیشه ( کریستال ) 2

 

کریستال دى متامفتامین هیدروکلرید یا به زبان عامیانه کریستال یک ماده قدرتمند، اعتیادآور، مخدر محرک و به شکل ترکیبى و مصنوعى است.

کریستال به شکل بزرگ و شفاف و مانند کریستال هاى واقعى و به رنگ هاى صورتى، آبى و سبز یافت مى شود.

این ماده همچنین در خیابان به اسامى «مت»، «تینا» و در بعضى مواقع «آیس» و «شیشه» شناخته شده است.

چه افرادى از این ماده استفاده مى کنند

 

افرادى که در کارنامه خود به دنبال تنوع هستند رو به این ماده مى آورند. کریستال اغلب به صورت تفریحى در مهمانى ها و براى بالابردن و وسعت دادن به لذات جنسى و در بعضى موارد براى بیدار ماندن مصرف مى شود.

 

کریستال دى متامفتامین هیدروکلرید یا به زبان عامیانه کریستال یک ماده قدرتمند، اعتیادآور، مخدر محرک و به شکل ترکیبى و مصنوعى است.

کریستال به شکل بزرگ و شفاف و مانند کریستال هاى واقعى و به رنگ هاى صورتى، آبى و سبز یافت مى شود.

این ماده همچنین در خیابان به اسامى «مت»، «تینا» و در بعضى مواقع «آیس» و «شیشه» شناخته شده است.

چه افرادى از این ماده استفاده مى کنند

 

افرادى که در کارنامه خود به دنبال تنوع هستند رو به این ماده مى آورند. کریستال اغلب به صورت تفریحى در مهمانى ها و براى بالابردن و وسعت دادن به لذات جنسى و در بعضى موارد براى بیدار ماندن مصرف مى شود.

چطور استفاده مى شود

شیشه بطور عمده بوسیله یک ابزار مخصوص بنام پایپ و نیزمانند دیگر انواع متامفتامین ها، کریستال معمولاً به شکل هاى سیگارت، بلعیدنى، مایع خوراکى یا تزریقى و در موارد نادر حتى به صورت شیاف مقعدى استعمال مى شود. کریستال به شکل سیگارت یا تزریقى با شروع و حمله سریع تر بدن آثار تخریب کننده ترى دارد ولى متاسفانه استفاده از نوع سیگار و تنفسى شایع تر است تا جایى که در انگلستان فروش و عرضه پیپ هایى که براى استعمال کریستال مورد استفاده قرار مى گیرد ممنوع اعلام شد.

 

 

 

 

 

 

تاثیر کریستال

اثر کریستال هم مانند هر نوع ماده دیگرى در اشخاص مختلف متفاوت و وابسته به عواملى چون سایز، وزن، سلامت فرد، مقدار مصرف، روش استفاده، سابقه مصرف و اینکه آیا با ماده دیگرى استفاده مى شود دارد.همچنین عوامل محیطى تاثیر این ماده را در فرد تحت الشعاع قرار مى دهد.اینکه فرد به تنهایى یا در جمع و در مهمانى مواد مصرف کرده باشد مى تواند در این تجربه تاثیر بگذارد.

کریستال یا شیشه محرک بسیار قوى است که فعالیت هاى مرکزى سیستم عصبى را سرعت مى دهد. اگرچه گزارش کمى از مرگ و میر ناشى از استعمال مستقیم کریستال شده است ولى باید این نکته را مورد توجه قرار داد که این ماده بسیار اعتیادآور و نسبت به دیگر آمفتامین هاى دیگر از نظر اجتماعى، عاطفى، روانى و حتى تحرکى آسیب بیشترى به فرد وارد مى کند.

در بیمارانى که کریستال را به عنوان آمفتامین براى تحمل درد استفاده مى کنند علایم مشابهى با بیماران روانى پارانوئیدى و جنون جوانى مشاهده مى شود.

گاهى اوقات افرادى که به استعمال ماده تن در داده اند کریستال را به عنوان آمفتامین (مسکن) مصرف مى کنند. اگر فردى یک بار کریستال را به عنوان مسکن روانى تجربه کند به تجربه مجدد آن علاقه مند مى شود و کم کم به سوى این ماده کشانده مى شود.

استفاده دوز بالاى کریستال مى تواند موجب آسیب مهلک در رگ هاى مغزى و در نهایت مرگ شود دیگر تاثیرات فیزیکى معمول ناشى از استعمال کریستال شامل: خشکى دهان، افزایش سرعت تنفس، سردردهاى طاقت فرسا، حالت تهوع، تعرق بیش از اندازه بدن، سرگیجه، بالارفتن فشارخون، بالارفتن حرارت بدن ، تپش قلب، خشکى، سوزش و ترک لب ها، بزرگ شدن مردمک چشم، سیاهى رفتن چشم، لرزش دست ها و انگشتان مى شود. استعمال کریستال روى رفتار شخص نیز تاثیر مى گذارد: افزایش حرکت هاى فیزیکى، نوعى حالت سرخوشى ، ناآرامى، اضطراب و دلواپسى، پرخاشگرى، خشونت و رفتار خصمانه، بیخوابى شدید، حمله هاى ناگهانى هراس و اضطراب پارانویا (جنون سوءظن) همراه با توهم، نشاط و دلخوشى بیش از حد، پرچانگى، تکرار حرف ها و کارهاى ساده، تغییر ناگهانى در رفتار و گفتار و اختلال در درک،اختلال و بى نظمى در وظایف کلیه و ریه، بى اشتهایى و در نتیجه سوء تغذیه و کم وزنى مفرط ،عوارض قلبى. (حمله قلبى و نارسایى قلب به دلیل استعمال زیاد)

آمفتامین ها و دیگر داروهاى غیر قانونى

مشکلات و تاثیرات ناشى از استعمال ترکیب داروها قابل پیش بینى نیست. بعضى اوقات داروهاى کندساز (آن دسته که فعالیت هاى بدنى را از طریق تاثیر بر روى سیستم عصبى مرکزى کاهش مى دهد) همانند الکل بنزودیازپین ها به منظور خنثى کردن تاثیرات تحریک کننده کریستال مورد استفاده قرار مى گیرد. به هر حال استفاده از چند نوع داروى براى این منظور ممکن است منجر به استفاده مرتب و وابستگى به انواع داروها شود.

کریستال و روابط جنسى

استفاده از کریستال مى تواند نیاز و فعالیت جنسى فرد را به طور غیرعادى افزایش دهد. این به همراه دیگر تاثیرات استعمال این ماده ممکن است فرد را به قدرى بى توجه و از خود بیخود کند که فرد استفاده از وسایل حفاظتى پیشگیرى را فراموش کند و همچنین شخص را وادار به افراط در فعالیت هاى جنسى مى کند که قطعاً آسیب هاى غیرقابل جبرانى را به همراه دارد و امکان ابتلا به ویروس و دیگر بیمارى هاى مقاربتى را افزایش مى دهد.

کریستال و بیمارى هاى عفونى

بعضى از داروهاى ضد ایدز مى توانند مانع عکس العمل بدن در تجزیه کریستال شود و این موجب مى شود تا سطح پایدارى کریستال در سیستم گردش خون طولانى تر و بیشتر شود. استعمال کریستال با استفاده از پیپ یا به شکل سیگارت موجب سوزاندن و بریدن لب ها مى شود که احتمال سرایت انواع ویروس ها از جمله هپاتیت c را افزایش مى دهد. فضاى استعمال کریستال تزریقى نیز در احتمال آلودگى به هپاتیت c و ایدز موثر است به خصوص اگر سوزن، سرنگ و دیگر تجهیزات تزریقى (قاشق، صافى، شریان بند) مشترکاً استفاده شود. اگر مبتلایان به ایدز از کریستال به طور گسترده و در مدت زمان طولانى استفاده کنند تعداد ویروس ها در بدن آنها افزوده خواهد شد.

وابستگى

خیلى از کسانى که کریستال مصرف مى کنند این ماده را وابسته کننده توصیف مى کنند. مصرف کنندگان این ماده در ابتدا تشویق مى شوند کمى از این ماده را همراه داشته باشند تا در مواقع ناگهانى به دادشان برسد. با توجه به ماهیت وابسته کننده این ماده فرد از لحاظ روانى و فیزیکى به آسانى به آن وابسته مى شود. شخصى که از نظر روانى به کریستال وابسته شود بیش از هر چیزى در زندگى طالب آن مى شود. وقتى که بدن فرد با مخدرها سازگارى پیدا مى کند وابستگى فیزیکى اتفاق مى افتد و در این وضعیت فرد تدریجاً به عملکرد مواد مخدر در سیستم بدن عادت مى کند. بالارفتن سریع قدرت تحمل و وابستگى نسبت به کریستال و مصرف دوز بالاى این ماده براى رسیدن به تاثیر مطلوب از دلایل معمول مصرف عنوان شده است. حالت و حس آرامش و خلسه بى نهایتى که به دنبال مصرف متامفتامین ها در فرد ظهور پیدا مى کند اغلب موجب بروز میل بیش از حدى براى استفاده بیشتر از این ماده در شخص مى شود.

علائم ترک

افرادى که به یک باره استعمال کریستال را قطع مى کنند دچار علائم زیر مى شوند:

- افسردگى عصبى، خونسردى و بى علاقگى، خواب طولانى ، به هم ریختگى روحى، کم آوردن انرژى، سراسیمگى، توانایى محدود در دستیابى به لذت ها، اضطراب

افرادى که کریستال مصرف مى کنند، مى گویند که نوع افسردگى بعد از مصرف این مخدر مانند دیگر داروها نیست. نوعى ناتوانى و درماندگى و اختلال در الگوى خواب بر آنها حادث مى شود تا جایى که توانایى انجام وظایف و کارهاى روزمره فرد را مختل مى کند. اگر شما براى ترک نیاز به کمک دارید با یک دکتر مشکل خود را در میان بگذارید.

متامفتامین ها و رانندگى

پس از مصرف کریستال، رانندگى کردن بسیار خطرناک است، رانندگانى که تحت نفوذ و تاثیر این ماده هستند بیشتر مایل هستند که ریسک کنند. وقتى تاثیر این مخدر به تدریج از بین مى رود فرد دچار خستگى و گرفتگى شدید مى شود که این احتمال خطر را در رانندگى زیاد مى کند. رانندگى در هنگامى که راننده تحت تاثیر این گونه مواد باشد، غیرقانونى بوده و مجازاتى نظیر ابطال گواهینامه رانندگى، جریمه و زندانى را در پى دارد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

الکل و خواص آن

 

الكل خالص، مایعی شفاف است و معمولا دارای 96 تا 97 درجه الكل خالص است. به این معنی كه در 100 حجم آن، 97 حجم الكل و 3 حجم آب و دیگر ناخالصی ها وجود دارد. الكل اتانول از دیر زمانی شناخته شده و در طبیعت تقریبا در همه جا یافت می شود. در بسیاری از انواع تخمیرها همیشه مقداری از این الكل به وجود می آید و مقدار كمی از آن نیز در آبهای طبیعی و معدنی یافت می شود. برای تهیه الكل از شیوه های تخمیر مواد نشاسته ای و قندی ، یا از شیوه های سنتز و مصنوعی استفاده می كنند.

 

از نظر طبقه بندی فارماكولوژی، تضعیف كننده سیستم مركزی اعصاب است كه جزو آرام بخشها و سستی زاها طبقه بندی می شود. در پزشكی مصارف زیادی دارد ولی به علت سو استفاده در مصرف آن، مشكلاتی را در جامعه بشری ایجاد می كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

از جمله اثرات الكل افزایش خواب و گشاد شدن عروق است و به عنوان منبع انرژی زا استفاده می شود. در دردهای بسیار شدید مانند دردهای سرطانی یا تخفیف اسپاسم های شدید عضلانی موثر است. هم چنین به صورت بخار در ماسكهای اكسیژن برای افرادی كه دچار برخی ناراحتی های آسم، ریوی و اختلالات تنفسی هستند، استفاده می شود. همراه با مرفین در اعمال جراحی قلب باز و نیز در ضد عفونی و پانسمان جراحات مختلف پوست به كار می رود.

از نامهای خیابانی الكل می توان Booze (مشروب خواری ، میگساری)، Sauce (سوس، ترشی) و Juice (عصاره، شربت) را ذكر كرد.

 

اثر اصلی و عمده كوتاه مدت الكل بر سیستم اعصاب مركزی است و به عنوان خواب آور یا بی حس كننده عمل می كند. علاوه بر آن، اثراتی در هوشیاری فرد و اعمال و وظایف دستگاه مغز و اعصاب دارد. به طور كلی اثر الكل بستگی به میزان نوشیدن، اندازه، وزن بدن وضعیت سلامت جسمی و روحی فرد مصرف كننده، تجربیات فرد از جمله درجه تحمل و وابستگی، خلق و خوی و درجه خلوص نوشیدنی محتوی الكل دارد.

 

مصرف نوشابه های الكلی در ابتدا موجب نوعی آرامش و رها شدن از قیودات و سرخوشی زیاد می گردد، ولی پس از مدتی اثرات واقعی آن از جمله ناهماهنگی در حركات عضلات (آتاكسی)، اختلال در قضاوت، آسیب اعمال حركتی و مهارتی، كندی واكنش و فعالیت دماغی و فكری تشدید حالت تهاجمی و پرخاشگری، تلوتلو خوردن، درهم و بر هم حرف زدن، سوزش قلب، پرحرفی، دوتا دیدن اشیا و افراد، گیج، گر گرفتگی ، كرختی و بی حسی اعضای بدن و افزایش ادرار می باشد.

 

مصرف الكل حتی مصرف كم آن به خصوص اگر همراه با دیگر مواد اعتیاد آور باشد به مهارت رانندگی صدمه و آسیب می رساند. پس از 8 تا 12 ساعت كه از مصرف زیاد آن بگذرد، سردرد، تهوع، لرزش و استفراغ ایجاد می شود. مصرف خیلی زیاد آن ممكن است موجب فلج شدن فعالیتهای مغزی و دستگاه تنفسی و در نتیجه مرگ می گردد. به طور كلی این اثرات چنانچه همراه با مصرف آرام بخشها و دیگر داروهای تضعیف كننده باشد، تشدید می گردد. مصرف زیاد آن همراه با داروهای ضد افسردگی از جمله بار بیتوریك ها اغلب ممكن است، موجب مرگ فرد گردد. مصرف منظم و مستمر حداقل 4 بار نوشابه های الكلی در روز ممكن است در بلند مدت و به تدریج موجب آسیب كبد، مغز، قلب، و دیگر اعضای بدن گردد. مصرف مداوم نوشابه های الكلی موجب سایروز كبدی، پانكریت و اختلالات كیسه صفرا، ناراحتی های گوارشی، زخم معده و اثنی عشر، گاستریت و برخی از سرطانها در دستگاه جهاز هاضمه می گردد. نقشهای دستگاه عصبی از جمله نارسایی های اعمال هوشی، حركتی و بی ثباتی هیجانی، كاهش ادراك حسی و سرانجام از دست دادن حافظه و فراموشی، تیرگی بینایی در بیشتر افراد معتاد به الكل دیده می شود. شایع ترین اختلال سیستم عصبی در الكلیسم مزمن، آسیب قرنیه و اعصاب چشم است. آسیب به مغز و ضایعات نسوج مغز، ناراحتی های قلبی از جمله آریتمی و تاكیكاردی از عوارض سوء مصرف است. الكل، رگهای كرونری قلب را كاهش می دهد. این ماده در مردان موجب ضعف قوای جنسی می گردد و قدرت باروری آنان را كاهش می دهد. مصرف مزمن و زیاد مشروبات الكلی موجب اضطراب، عصبانیت و تند خویی، تحریك پذیری دلیریوم، ترمنس و دپرسیون سیستم اعصاب مركزی می گرد. از هم پاشیدگی زندگی خانوادگی، شغل و اجتماعی به طور كلی اعمال ضد اجتماعی و زوال ابعاد شخصیتی در نتیجه ادامه مصرف مشروبات الكلی پدیدار می گردد.

 

الكل اتانول یكی از داروهای اعتیاد آور محسوب می شود كه به عنوان ماده آرام بخش برای خواص نشاط آور آن مصرف می شود. افزایش مقدار مصرفی آن به منظور ایجاد اثر مطلوب، ممكن است موجب ایجاد تحمل و وابستگی فیزیكی گردد. مصرف كنندگان مزمن یا افراد معتاد به آن ممكن است به مقدار ثابت مشروب بنوشند بدون اینكه مست شوند، در این صورت احتمال دارد كه یك نوع وابستگی جسمی و روانی در آنان به الكل به وجود آید كه قطع مصرف آن، نشانه های ترك را به صورت تحریك پذیری زیاد، تشنج، دلیریوم ترمنس، حالات بی قراری یا عصبانیت، بی خوابی، بد اشتهایی، عرق كردن و استفراغ ظاهر می سازد.

 

الكل به عنوان داروی اعتیاد آور، قدرت ایجاد وابستگی جسمی و روانی را دارد.

 

 

الكل و بارداری:

 

استفاده از مشروبات الكلی در دوران بارداری موجب ایجاد ناراحتی های جدی و غیر طبیعی شدن نوزاد می گردد. زنان بارداری كه در دوران بارداری به حد زیاد مشروب می نوشند، ممكن است كودكان غیر طبیعی با نقیصه های ذهنی یا جسمی به دنیا آورند. در یك آزمایشگاه - كه در اثرات الكل بر روی جنین مادران الكلی آزمایش انجام شد- مشخص گردید كه: نوشیدن زیاد و سپس قطع مصرف الكل در دوران بارداری، اثراتی را بر جنین می گذارد. در 322 نوزادی كه غیر طبیعی بودند، 32 درصد آنان متعلق به مادران مشروب خوار در حد افراط بودند و 14 درصد آنان متعلق به مادران مشروب خوار در حد متعادل و 9 درصد آنان متعلق به مادرانی كه ترك كرده و در حال محرومیت به سر می برند. 20 نفر از 162 نوزادی كه پس از تولد دچار سندرم قطع الكل بودند، متعلق به مادرانی بودند كه در دوران بارداری شان روزانه 300 میلی لیتر یا بیشتر مشروبات الكلی می نوشیده اند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

متادن چیست ؟

 

متادون متعلق به گروهی از مواد به نام شبه افیون‌هاست. شبه افیون‌ها موادی با ساختار شیمیائی و عملكردی شبیه به مورفین هستند ( طبیعی و صناعی )، یكی از زیر گروههای شبه افیون‌ها خانواده مواد افیونی است كه شامل داروهای تسكین دهنده درد عصبی مركزی طبقه بندی می‌شوند بدین صورت كه كاركرد آنها به عنوان كاهش فعالیت این سیستم است. الكل،‌كانابیس، بنز و دیازپین‌ها ( شامل دیازپام، لورازپام و...) موارد دیگری از داروهای مضعف هستند. متادون به صورت صناعی ساخته می‌شود و به عنوان جانشینی برای درمان افراد و ابسته به هروئین و سایر شبه افیون‌ها به كار می‌رود. طول مدت اثر آن بسیار طولانی تر از هروئین است به طوری كه مدت اثر یك دوز واحد آن تقریباً 24 ساعت است درحالیكه درمورد هروئین ممكن است فقط 2 ساعت باشد. در یك برنامة درمانی معمولاً متادون به صورت محلولی در آب میوه تجویز می‌گردد.

 

به طور كلی دو نوع برنامة درمانی با متادون وجود دارد:

 

1- درمان نگهدارنده یا طولانی مدت كه ممكن است ماهها یا سالها به طول انجامد. هدف در این برنامه كاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد و بهبود كیفیت زندگی است.

 

2- برنامة سم زدائی در روش پرهیز مدار ( كوتاه مدت) كه تقریباً 14- 5 روز طول می‌كشد. هدف از این برنامه كاهش رنج‌های ناشی از قطع مواد افیونی مانند هروئین است.

 

فواید درمان با متادون :

 

بسیاری از مردم براین باورند كه مصرف كنندگان مواد افیونی بهتر است كه مصرف این مواد را به طور كلی قطع كنند. اگر چه این انتخاب برای بعضی از مصرف كنندگان این مواد مناسب به نظر می‌رسد،‌اما برای بعضی از آنها احتمال بازگشت زیاد است.

 

البته، تحقیقات نشان داده اند كه برنامة نگهدارنده بامتادون می‌تواند جنبه‌های مختلف بهداشتی زندگی فرد معتاد به هروئین را به دلایل زیر ارتقاء بخشد:

 

1- هروئین با مواد دیگر مخلوط می‌شود و ناخالصی آن زیاد است.

 

2- متادون به صورت خوراكی تجویز می‌شود و خطرات ناشی از تزریق هروئین را ندارد.

 

این امر موجب كاهش خطرات ناشی از استفادة‌ مشترك از وسایل آلوده در تزریق می‌گردد و درنتیجه احتمال عفونت‌های منتقل شونده از راه خون همچون هپاتیتB، هپاتیتC (كه موجب مشكلات طولانی مدت برای كبد می‌شوند) و HIV كاهش می‌یابد.

 

3- افرادی كه تحت درمان نگهدارنده بامتادون هستند معمولاً به شیوة زندگی متعادل و باثباتی دست می‌یابند كه شامل بهبود وضعیت تغذیه و خواب می‌شود.

 

4- فردكمتر تحت استرس قرار می‌گیرد به این علت كه نگران چگونگی تامین هروئین برای استفادة مكرر در طول شبانه روز نیست.

 

5- متادون به مدت طولانی دربدن باقی می‌ماند بنابراین روزانه یك بار مصرف می‌شود.

 

6- میزان جرم جهت تامین هزینة خرید هروئین كاهش می‌یابد.

 

7- موجب كاهش ارتباط معتادان باسیستم قاچاق و عرضه كنندگان مواد می‌شود.

 

8- متادون نسبت به مواد غیر قانونی ارزان تر است.

 

9- دربعضی شرایط می‌توان متادون را قطع نمود (درصورت تشخیص تیم درمانی ).

 

 

 

 

 

 

 

 

متادون در اشکال مختلف

 

 

 

درصورت‌ مصرف‌ متادون دربرنامة نگهدارنده بایدبه موارد زیرتوجه نمود:

1- توجه ‌شود كه مراجعان برنامة نگهدارنده با متادون مشاورة تخصصی دریافت كنند.

 

2- متادون همانند هروئین قوی است و درصورت مصرف غلط خطرناك است.

 

3- مادامیكه فرد تحت درمان بامتادون است درواقع به صورت جسمی وابسته به شبه افیون‌هاست.

 

4- فرد بامصرف یك دوز متادون تجربة نشئگی را ندارد.

 

5- فرد باید متعهد شود كه روزانه (‌حتی درتعطیلات )‌برای دریافت متادون مراجعه كند.

 

 

عوارض :

 

بعضی افراد در برنامة نگهدارنده با متادون علائم ناخواسته ای را در طول درمان تجربه خواهد كرد. ممكن است كه علت آن دوزمتادون تجریز شده باشد به صورتی كه بسیار كم یا بسیار زیاد باشد كه بخصوص درشروع درمان ایجاد می‌شود. بعضی از این علائم ناشی از عوارض خود متادون است.

 

هنگامی كه مقدار تجویز شده بسیار كم باشد علائم شبیه به آنفلوانزا است وشامل موارد زیراست:

 

1- آبریزش بینی، عطسه

 

2- سیخ شدن موها

 

3- دردهای شكمی‌

 

4- دردپشت ومفاصل

 

5- احساس ضعف جسمی

 

6- افزایش درجة حرارت بدن و احساس سرما

 

7- از دست دادن اشتها

 

8- تعریق

 

9- لرزش

 

10- تحریك پذیری و پرخاشگری

 

11- اسپاسم ماهیچه ای وپرش عضلانی

 

12- اختلال درخواب

 

13- تهوع و استفراغ

 

14- ولع برای مواد

 

15- خمیازه

 

16- اسهال

 

فردی كه مصرف متادون را یكباره قطع كند ممكن است بسیاری از علائم ذكر شده را تجربه نماید. علائم ترك ( بازگیری) معمولاً یك تا سه روز بعد از آخرین مصرف شروع می‌شود و در حدود روزششم به حداكثر می‌رسد اما مدت طولانی تری به طولانی می‌انجامد.

 

 

علائم ناشی از مصرف متادون به مقدار زیاد عبارتند از:

 

1- خواب آلودگی و چرت زدن 6- ضعیف شدن نبض و كاهش فشار خون

 

2- تهوع واستفراغ 7- طپش قلب

 

3- تنفس سطحی 8- سرگیجه

 

4- مردمك نوك سنجاقی 9- اختلال در عملكرد جنسی

 

5- كاهش دمای بدن 10- گردش خون ضعیف

 

بعضی افراد ممكن است عوارض را تجربه كنند كه ارتباطی با دوز مصرفی متادون ندارد:

 

1- تعریق (فردبایدحداقل دولیتر آب در روز بنوشدتا دچاركمبود آب بدن نشود)

 

2- یبوست

 

3- درد ماهیچه‌ها ومفاصل

 

4- كاهش میل جنسی ‌

 

5- جوش‌های پوستی و خارش

 

6- تسكین

 

7- احتباس مایع

 

8- كاهش اشتها، تهوع و استفراغ

 

9- دردشكمی

 

10- پوسیدگی دندان

 

11- بی نظمی‌درقاعدگی

 

این عوارض مدت كوتاهی پس ازمصرف متادون فروكش می‌كند.

 

درافرادی كه كاركرد كبدی آنها ضعیف است ( به طور مثال عفونت هپاتیتB، ‌هپاتیت‌ها ونیز استفادة طولانی مدت از الكل ) مقدار متادون تجویز شده نیاز به نظارت دقیقی دارد.

 

افرادی كه به مواد افیونی و ابستگی ندارند در صورت مصرف متادون علائمی‌را تجربه خواهند كرد كه شبیه به علائم ناشی از مصرف مقدار زیاد متادون است (قبلاً ذكر شده است ) .

 

 

 

 

 

 

 

شکلهای مختلف متادون

 

مصرف متادون همراه با سایر داروها

 

مصرف داروهای دیگر همراه متادون، بخصوص اگر آنها هم مضعف باشند (‌مانند الكل،‌افیونها از جمله هروئین یا بنزودیازپین‌ها مانند دیازپام )، خطر overdose راافزایش می‌دهد. مصرف مقادیر زیاد الكل درچند روز یا چند هفته می‌تواند طول زمان اثر متادون را كوتاه كند و موجب شود كه شخص قبل از مصرف دوز بعدی علائم ترك ( بازگیری ) راتجربه نماید.

 

این نكته بسیار مهم است كه فرد هنگام مراجعه به پزشك یا دانپزشك، مصرف متادون راگزارش دهد تا داروهائی كه موجب تاثیر بر درمان نگهدارنده با متادون می‌شوند را تجویز ننمایند.

 

 

Overdose و مرگ

 

مرگ در اثر مصرف متادون نادر است. مرگ مرتبط بامتادون تقریباً همیشه به دلیل مصرف همزمان سایر داروها بخصوص بنزودیازپین‌ها و یا الكل می‌باشد.

 

كادر حرفه ای بهداشتی عموماً پذیرفته اند كه درمان نگهدارنده با متادون دركاهش مرگ و میر معتادان به هروئین موثر است. مرگ در اثر مصرف متادون معمولاً به دلایل زیر اتفاق می‌افتد:

 

1- مصرف بیش از حد به طور اتفاقی ـ تحقیقات نشان داده است كه سوء‌ مصرف الكل و بنزودیازپین‌ها درمراجعان دریافت متادون شایع است. هرگونه مصرف همزمان داروهای مسكن، ازجمله افیونهائی مانند هروئین،‌الكل و بنزودیازپین‌ها موجب افزایش خطر سركوب تنفسی، اغماو مرگ می‌شود.

 

2- خودكشی ـ اختلالات عاطفی درمراجعان دریافت متادون شایع است.

 

3- صدمات و آسیب‌ها كه شامل تصادف باوسائل نقلیه نیز می‌باشد.

 

 

 

خطرات دیگر :

 

1- دسترسی به متادون توسط افراد دیگر (برای مثال اطفال) بسیار خطرناك است و می‌تواند موجب ایجاد علائم overdose شود. متادون اضافی را باید از دسترس بچه‌ها دور نگه داشت.

 

2- تزریق متادون خطری عمده جهت سلامتی افراد است و خطر overdose، لخته شدن خون،‌انسداد سیاهرگها و سایر مشكلات طبی را افزایش می‌دهد.

 

 

حاملگی وشیردهی :

 

زنان جامعه كه وابسته به مواد افیونی هستند باید ترغیب شوند كه هرچه سریعتر وارد برنامة نگهدارنده با متادون شوند زیرا مصرف متادون موجب كاهش عوارض ناشی از مصرف سایر مواد افیونی، مانند هروئین می‌شود. دلایل آن عبارتند از:

 

1- دوره‌های ترك ناخواسته كه با مصرف سایر مواد افیونی همراه است و موجب آسیب به جنین می‌گردد درمصرف روزانة متادون رخ نمی‌دهد.

 

2- كیفیت زندگی این افراد در درمان نگهدارنده بامتادون بهبود می‌یابد كه موجب بهبود تغذیه و كاهش تنفس می‌گردد و نتیجة آن سلامت جنین خواهد بود.

 

3- متادونی كه توسط داروخانه یا مركز درمانی توزیع می‌شود حاوی هیچگونه مادة مضر دیگری كه به جنین منتقل شود، نیست.

 

همانند سایر مواد افیونی،‌متادون از را ه جفت به جنین منتقل می‌شود. بیشتر نوزادانی كه از مادران مصرف كنندة متادون به دنیا می‌آیند، پس از تولد دچار علائم ترك می‌شوند. علائم آنها از نظر طول مدت و شدت علائم متغیر است. این نوزادان را می‌توان پس از تولد دربیمارستان به نحو موفقیت آمیزی درمان نمود. به طور كلی، زنانی كه از متادون استفاده می‌كننند درمقایسه با مصرف هروئین، دچار مشكلات و عوارض كمتری می‌شوند.

 

چون مقدار كمی‌متادون از راه شیر به نوزاد منتقل می‌شود، مادرانی كه دربرنامة نگهدارنده با متادون هستند، ترغیب می‌شوند كه به منظور كاهش علائم ترك متادون در نوزادان،‌به شیردهی ادامه دهند.

 

متادون در شیرمادر 4-2 ساعت پس از مصرف به حداكثر مقدار خود می‌رسد، بنابراین شیردادن به نوزاد قبل از مصرف متادون موجب می‌شود كه متادون كمتری به نوزاد برسد.

 

 

قانون (استرالیا):

 

تزریق متادون یامصرف بیش از یك دوز در یك زمان، یادادن متادون به افراد دیگر غیر قانونی است ـ دراسترالیا، همانند اكثر كشورهای غربی، متادون به صورت قانونی تهیه شده است وتوسط پزشكانی كه دارای مجوز هستند، تجویز می‌گردند.

 

 

متادون و رانندگی (استرالیا):

 

هرفردی كه تحت تاثیر یك دارو باشد رانندگی او غیر قانونی است زیرا قادر به كنترل مناسب خودرو نیست. این مورد شامل مصرف متادون هم می‌باشد و نقض این قانون موجب جریمه‌هائی مانند ممنوعیت رانندگی خواهد شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مورفین

 

در سال 1804 م. اولین الكالوئید تریاك - كه شناخته شد - مورفین(morphine) نامگذاری كردند كه از كلمه مورفئوس (Morpheuse)خدای رویای یونان باستان مشتق شده بود . از سال 1850م. كه سرنگهای تزریقی زیر جلدی به بازار آمد ، استفاده از آن گسترش بیشتری پیدا كرد.مورفین از تریاک استخراج میشود و یا مستقیما از ساقه خشخاش بدست می آید و به صورت پودری کریستالی به رنگ قهوه ای روشن و یا سفید می باشد.

 

مورفین به اشكال قرص، كپسول، پودر یا محلول عرضه می شود و از طریق خوراكی، كشیدن از راه مجاری تنفسی و تزریق زیر پوستی و داخل سیاهرگی مورد استفاده قرار می گیرد.شروع مصرف ‹‹ مورفین ›› را متخصصان به ‹‹ ماه عسل ›› تعبیر می كنند. زیرا ‹‹ مورفین ›› تمام احساسها را تغییر می دهد، و به تجربه های اداركی، خلقی و حسی و اساساً ارتباطات شخص با دنیای خارج، ظاهر دلنشینی می بخشد. این لذت در ابتدا در مورد احساسات داخلی نامشخص، بسیار شدید است.

 

كاركرد ذهنی در سطوح بالا مانند قدرت استدلال نه تنها دچار اشكال نمی گردد، بلكه عملكرد آن با شور و هیجان زیاد توأم است. البته پس از مدتی مصرف، عادت پدیدار می گردد و شخص به ناچار مقدار مصرفی خود را افزایش می دهد.

 

اضطراب كه خود جزئی از درد و رنج وابسته به كمبود احتمالی در اعتیاد است، سبب می شود كه شخص علاوه بر افزایش مقدار مصرفی خود، فواصل مصرف را كاهش داده و به این شكل از بروز علائم كمبود و اضطراب احتمالی جلوگیری نماید.

 

البته افرادی هستند كه مصرف روزانه خود را بدون افزایش قابل ملاحظه ادامه می دهند، و زندگی خود را براساس ریتم سرنگ ها قرار داده و به كار و زندگی معمولی خود مشغول می باشند. اما افراد دیگر قادر به تداوم كار و فعالیت نبوده و دائماً درپی بالا بردن مقدار مصرفی و پر كردن سرنگ های بعدی هستند.

 

اختلاف مورد اشاره مربوط به سازمان روانی - شخصیتی فرد و قدرت او در كنترل تمایلات و ارضا آن است. اما در اكثر موارد، اعتیاد به مشتقات ‹‹ تریاك ›› به طور عام و به ‹‹ مورفین ›› به طور خاص، موجب زوال سریع فیزیكی ، روانی و اجتماعی می گردد، و افرادی كه قدرت ذهنی خود را حفظ كرده اند، رنج فراوان می كشند. زیرا دیگر از ماه عسل خبری نیست، بلكه فقط لحظات پر اضطراب و سختی وجود دارد كه شخص به پركردن سرنگ فردای خود می اندیشد.

 

مرفین به صورت امروزی برای از بین بردن درد از قرن 19 م. سابقه دارد و از حیث طبقه بندی فارماكولوژی، تضعیف كننده سیستم مركزی اعصاب می باشد.

توتون چیست ؟

 

توتون، برگهای خشك شده گیاه تنباكو است كه می تواند به صورت كشیدنی (دود كردن) و احیانا جویدنی در اشكال مختلف سیگار، سیگار برگ، توتون پیپ، قلیان و ... مورد استعمال قرار گیرد. از تركیبات خطرناك سیگار نیكوتین، تار و مونو اكسید كربن است.

 

تنباكو (توتون) در میان قبایل آمریكای شمالی و مركزی در قرن 16 م. كشف گردید. این گیاه مصرف پزشكی ندارد و از نظر طبقه بندی فارماكولوژی موجب تحریك یا تضعیف سیستم مركزی اعصاب می گردد.

نامهای خیابانی : Sticks، Cancer (سرطان) ، Nails (ناخن)، Coffin، Weeds (سیگار، تنباكو).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیاه تنباکو

 

 

 

 

اثرات كوتاه مدت:

 

تار و دود سیگار موجب تحریك زیاد نسوج و همچنین ترشحات نایچه ها و بزاق دهان می گردد. تار موجود در سیگار در ریه ها جمع می گردد و موجب ناراحتی های دستگاه تنفسی از جمله برونشیت مزمن، تنگی نفس و آمفیزم ریوی می شود. دیگر از عوارض جسمی مصرف سیگار، افزایش فشار خون و ضربان قلب، گشاد شدن مردمك چشم، كاهش اشتها، اسهال، استفراغ و گیجی است. مسمومیت ناشی از نیكوتین در فرد ایجاد لرزش، استفراغ، اختلالات تنفسی و اغلب فلج شدن دستگاه تنفسی و تشنج شدید می نماید.

 

مونواكسید كربن موجود در سیگار علاوه بر آسیب رساندن به فرد سیگاری به اطرافیان وی نیز همان آسیب را می رساند.

 

یك نخ سیگار كمتر از یك میلی گرم نیكوتین وارد خون می كند. چنانچه 2 یا 3 قطره از نیكوتین خورده شود، موجب مرگ آنی می گردد و این، سمیت زیاد این ماده را می رساند. وقتی كه سیگار خورده شود، نیكوتین به آهستگی در معده جذب می گردد و از این رو است كه اغلب می توان كودكان خردسالی را كه اشتباها سیگاری خورده اند، از مرگ نجات داد.

 

 

اثرات دراز مدت:

 

تار موجود در سیگار ایجاد سرطان می كند كه رایج ترین نوع آن سرطان دستگاههای هاضمه، ریه، دهان، گلو و حنجره است. علاوه بر آن عوارض جسمی دیگری از جمله اختلالات و بیماریهای تنفسی، بسته شدن عروق و زخم معده بسیار رایج است. سیگار كشیدن موجب تنگ شدن عروق می شود، میزان ویتامین C در بدن را كم می كند، ایجاد زخمهای پوستی كه به كندی خوب و ترمیم می شوند می نماید، درجه مصونیت بدن را در برابر بیماریها كاهش می دهد.

 

تحقیقات نشان می دهد كه هر نخ سیگار 5/5 دقیقه از عمر انسان را می كاهد. كودكان مادران سیگاری در زمان تولد از وزن كمتری برخوردارند و اغلب در خطر نارس به دنیا آمدن قرار دارند و از نظر ذهنی و رشد و نوع رفتار نیز در مقایسه با كودكان مادران غیر سیگاری در سطح پایین قرار دارند. بیشتر افراد سیگاری از نظر فیزیكی و روانی به مصرف دخانیات وابستگی پیدا می كنند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

4- برومو 2،5 دی متوکسی فنتیلامین

مشخصات 4- برومو 2،5 دی متوکسی فنتیلامین

4-bromo,dimethoxy-phentylamine به عنوان یک داروی تهییج کننده و جزوداروهای صناعی توهم زاست. ساختمان ترکیبی آن شبیه بسیاری از داروهای زیرمجموعه کنترل شده‌ها می‌باشد. ساختن مقادیر زیاد این داروها و استفاده‌های مخاطره آمیز دوزاژ آنها در خلال ناخالصی وناپاکی و غیرواقعی بودن آنها خطر آفرین می‌باشد. در اواخر سال 2000 میلادی افزایش ناگهانی داروی فوق رادر کلوپها وپارتی‌های دوره ای بوضوح دیده شده است.

 

استفاده‌های مجاز

 

هیچ مجوز پزشکی وطبی جهت استفاده از این دارو وجود ندارد در امریکا افراد افسرده جهت ایجاد لذت از این دارو استفاده می‌کنند. گر چه احتمال تولید وشروع استفاده این دارو در استرالیا می‌باشد اما بزودی استفاده از این دارو در تگزاس و کالیفرنیا دراوایل 1970 میلادی شیوع پیدا کرد و بازارهای آنجا را تصرف کرد. شیوع اولیه این دارو و عدم توانایی در کنترل آن به دلیل علاقه نسل جوان بوده که برای خواب و هیجان مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

 

 

تأثیرات دارو

 

استفاده از این دارو باعث سرخوشی و افزایش قوه ادراک ( افزایش قدرت دریافت کننده‌های بینایی شنوایی و چشایی ) می‌شود. اثرات قابل توجه در اثر مصرف تقریباً 4 میلی گرم بصورت خوراکی بوجود می‌آید و اثر سمی‌آن با مصرف 8 میلی گرم ماده ایجاد میگردد. زمان تغییرات این ماده درعرض 20 تا 30 دقیقه پس از مصرف شروع شده و و پیک اثر بین 5/1 تا دوساعت پس از خوردن ظاهر می‌شود. اثر دارو 6 تا 8 ساعت پس از مصرف طول می‌کشد. مصرف مقادیر پایین ( 4- برمو 2،5 دی متوکسی فنتیلامین ) بطور مستقل از توهم زایی و اختلالات روانی عمل می‌کند، بلکه بجای ایجاد چنین حالاتی علایمی‌از قبیل هیجان زدگی, سستی و رخوت ایجاد می‌کند. مقادیر زیادتر مصرف ( بین 20 تا 40 میلی گرم)‌مانند نمونه LSD می‌تواند حالات توهم زایی ایجاد نماید. مصرف مقدار بالای 50 میلی گرم مصرف اثری بی نهایت توهم زا و سرخوشی بی اساس وبی پایه بوجود می‌آورد. این دارو همانند DOMو DOB ( از دسته آمفتامین‌ها) توانایی اتصال به ‌گیرنده سروتونین را دارد.

 

 

استفاده‌های غیر مجازاین ماده

 

این ماده عموماً از راه خوراکی استفاده می‌شود و همچنین می‌تواند از راه استنشاقی مورد استفاده قرار بگیرد. هیچ نوع استفاده درمانی برای آن اعلام نشده است.درحال حاظر این ماده همانند داروهای توهم زای دیگر مثل DOB، LSD. MDMA درحال تهیه و تزریق به بازار می‌باشد.

 

 

جامعه استفاده کننده و‌عوامل مصرف کننده

 

فراوانی این دارو به گسترگی ال اس دی نبوده اما در بعضی از افراد همانند آنهاییکه اکستسی در مدرسه‌ها وکالج‌های دانش آموزی استفاده می‌کنند مورد استفاده قرار می‌گیرد.این دارو همانند داروها ی کلوپ مثل گاماهیدروکسی بوتیرات،‌کتامین و اکستسی در کلوپهای شبانه رواج دارد.

 

 

رواج و انتشار غیرقانونی

 

این دارو در بازار به اسامی‌، برومو, A2CB ونکسوز رواج دارد و انواع اشکال دوزاژ ونام و بسته بندیهای آن احتیاج به آنالیز شیمیایی برای شناختن دارد.

 

 

کنترل اجتماعی

 

این دارو جزو Schedul I جدول مواد کنترل شده در اکتبر سال 1970 میلادی می‌باشد.

حشیش چیست ؟

 

حشیش صمغ چسبناك از بوته كانابیس است كه معمولا به صورت تكه های جامد مكعبی شكل فروخته می شود و در رنگهای مختلف از قهوه ای كم رنگ تا سیاه دیده شده، در ساختمان تركیبی اش به صورت انواع مختلف از خشك و سخت گرفته تا نرم و شكننده دیده می شود. معمولا آن را خرد و ریز كرده و در پیپ و یا سیگارهایی كه با دست درست می كنند، می پیچند و با ماری جوانا یا توتون مصرف می كنند. حشیش به صورت خشت پخته می شود.

 

نامهای خیابانی آن (Pot, Smoke, grass, Hash) می باشد. از نظر طبقه بندی فارماكولوژی، تضعیف كننده یا محرك سیستم اعصاب مركزی است.

 

 

مصرف پزشكی:

 

حشیش به عنوان مسكن و ماده رفع بی خوابی كه ایجاد آرامش می كند و THC و دیگر مشتقات برای درمان برخی از بیماریها از جمله آسم و صرع می تواند مورد استفاده قرار گیرد، ولی در حال حاضر فقط در درمان حالت تهوع و استفراغ ناشی از شیمی تراپی در درمان سرطان، استفاده می شود.

 

 

اثرات كوتاه مدت:

 

باید دانست كه اثرات حشیش با توجه به مقدار و نوع استفاده (كشیدن یا خوردن) متفاوت است. وضعیت جسمی و سلامت فرد از جمله وزن، اندازه، خلق و خوی فرد، درجه تحمل و ... فرق می كند. اثرات كشیدن حشیش در عرض چند دقیقه پس از مصرف ظاهر می شود و 2 تا 4 ساعت باقی می ماند. در صورت خوردن هضم آن به طور بطی و كند صورت می گیرد. لذا اثر آن به تدریج و طولانی تر می گردد، معمولا فرد پس از مصرف حشیش احساس آرامش و راحتی می كند، قوه درك و احساس او افزایش می یابد، رنگها به نظرش شفاف تر و روشن تر می آیند، صدها به نظر از فاصله دورتر به گوش می رسد. به هر حال در ادراكات حسی به خصوص بینایی و شنوایی تحریف به وجود می آید، اشتها افزایش می یابد، مخصوصا در مورد غذاهای شیرین.

 

 

از اثرات كوتاه مدت دیگر مصرف حشیش عبارتند از: خواب آلودگی ، قرمز شدن چشمها، افزایش ضربان قلب، خشكی دهان و گلو، گشادگی مردمك چشم، مختل شدن قوه حافظه و تمركز فكری به طور موقت، اختلال درك زمان و مكان، اضطراب، افسردگی، هیجان، تحرك زیاد، تحریك پذیری، تند مزاجی، بی قراری، پر حرفی، خنده های بی دلیل، احساس طرد شدگی، ترس و وحشت، دگرگونی و تغییر شكل فضا و زمان - اختلال در هماهنگی و تعادل در راه رفتن، احتمالا اوهام كه اغلب توام با حالت پارانویایی به خصوص در مصرف مقدار زیاد آن همراه است. دوز معمولی آن، مهارتهای كاربردهای ماشینی را لطمه می زند، از این رو به خصوص رانندگی در حین مصرف حشیش بسیار خطرناك است ، ماده T. H. C. كه تركیب فعال حشیش است در بدن افرادی كه تصادفات شدید رانندگی داشته اند و منجر به جراحات سختی گردیده، دیده شده است.

 

 

اثرات عمده بلند مدت:

 

تحقیقات نشان می دهد كه اثرات سوء مصرف حشیش به خصوص در بین جوانان و بزرگسالان حتمی است از جمله: از دست دادن انگیزه و علایق، آسیب به حافظه و تمركز فكر، عدم قابلیت رانندگی، كاهش قوای دفاعی بدن در برابر عفونتها و بیماریها، گیجی و سردرگمی، فقدان انرژی و ... در اثر استفاده مرتب و مداوم حشیش پیش می آید.

 

هم چنین خطر ابتلا به برونشیت مزمن، سرطان ریه و بیماریهای دستگاه تنفسی در مصرف كنندگان منظم حشیش بیش از دیگر گروههاست. كشیدن سیگار ماری جوانا و حشیش آسیب شدیدی به دستگاه تنفسی می زند، زیرا تار موجود در آن، دو برابر قوی تر از تار موجود در سیگار معمولی است. هم جنین عوامل ایجاد كننده سرطان در تار موجود در حشیش خیلی بیش از سیگارهای معمولی است.

 

مطالعات و تحقیقات نشان می دهد كه رشد طبیعی بك نوزاد به وسیله مصرف مرتب حشیش یا ماری جوانا به وسیله مادر، در دوران بارداری می تواند به طور جدی آسیب ببیند. آزمایشات بر روی حیوانات نشان داد كه نوزادان حیوانات آزمایشگاهی كه در دوران بارداری تحت مصرف این ماده قرار گرفته بودند، دارای برخی از ناهنجاریها و رفتار غیر عادی بودند، در اثر مصرف مداوم وابستگی روانی و تحمل ایجاد می شود، نشانه های ترك شامل اضطراب، عصبانیت، از دست دادن اشتها و بی خواب و بد خوابی است.

 

 

روغن حشیش:

روغــــن غلیظ سبزه تیره یا قهوه ای مایـــــل به قرمز است كه از تصفیه حشیش با یك ماده محلل ارگانیك بدست می آید و معمولا آن را به توتون داخــــل سیگار مالیده و به صورت دود كردنی مصرف می شود.

 

تی. اچ. سی. (T. H. C.)

 

یك تركیب حلال در حشیش است و به طور خالص، یك تركیب شیمیایی است. THC به ندرت در خیابان قابل دسترسی و خرید و فروش است و آنچه كه به نام THC فروخته می شود، معمولا پی. سی. پی یا ال. اس. دی است.

 

THC مخفف (Tetra Hydro Cannabinol) یكی از عناصر فعال شاهدانه است. THC یك ماده قوی توهم زاست، و اثرات شیمیایی آن شباهتهایی به L. S. D. دارد كه عبارتند از تغییرات در رفتار، اختلال در حس زمان و حواس بینایی و شنوایی، از خود بی خود شدن. با این همه شواهدی وجود دارد كه نشان می دهد احتمالا این دو دارو از طریق مكانیسم های بیوشیمیایی مختلفی عمل می كنند و اثرات آنها روی عملكرد مغز متفاوت است.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نقش نالترکسون در درمان اعتیاد به مواد مخدر

 

قبل از اینکه در مورد داروی نالترکسون صحبت کنیم بهتر است بطور خلاصه به نحوه اثر مواد مخدر در بدن اشاره کنیم.

 

در سیستم اعصاب مرکزی هورمونی به نام اندورفین وجود دارد که در استرس های شدید ترشح شده و باعث ایجاد تسکین و بالا رفتن سطح تحمل در انسان می شود.

 

اگر ندیده باشید حتما شنیده اید که فرضا در جنگ یا در یک سانحه، دست شخصی قطع شده ولی وی در ابتدا دردی را احساس نکرده است! علت عدم احساس درد در چنین شرایطی، می تواند ناشی از ترشح و تاثیر اندورفین باشد.

ضرب المثل – هنوز داغه حالیش نیست! – در حقیقت اشاره به تاثیر اندورفین در بدن دارد. مثال دیگری که شاید اشاره به آن خالی از لطف نباشد بی خوابی بعد از ورزش است! حتما برای شما هم اتفاق افتاده است که بعداز فعالیت بدنی یا ورزشی به شدت خسته شده اید ولی از خستگی خوابتان نبرده است! در این شرایط می توان گفت شما دچا نئشگی ناشی از ترشح اندورفین شده اید! پس اینکه می گویند: ورزش دشمن اعتیاد است کاملا واقعیت علمی دارد. ورزش می تواند منجر به ترشح اندورفین شده و ایجاد تسکین و نشاط کند.

 

بصورت طبیعی در سطح سلول های بدن گیرنده هایی وجود دارند تا اندورفین که در بین عوام به مورفین داخلی معروف است بتواند با چسبیدن به این گیرنده ها اثرات خود را در شرایط بحرانی در بدن ایجاد کند.

 

داستان اعتیاد از این قرار است که:

 

ساختمان شیمیایی مورفین شباهت زیادی به ساختمان شیمیایی اندورفین دارد. مورفین موجود در مواد مخدر وارد بدن شده و به شدت به این گیرنده ها می چسبد و شرایطی را پیش می آورد که سلول تصور می کند گیرنده مذکور از بین رفته است پس یک گیرنده جدید دیگر می سازد. با مصرف دوباره مواد مخدر، گیرنده جدید نیز با مورفین پوشیده می شود و سلول باز هم گیرنده جدید دیگری می سازد. به این ترتیب تعداد این گیرنده ها در افرادی که مواد مخدر را بصورت طولانی مدت استفاده می کنند زیاد می شود. زیاد شدن گیرنده ها باعث ایجاد اثرات ناخوشایندی می شود و شخص مصرف کننده مواد مخدر مجبور است برای جلوگیری از این علایم همچنان مصرف خود را ادامه دهد یا بالاتر ببرد!

 

وقتی شخصی بطور طبیعی پاک می شود یا با هر روشی مورد سم زدایی قرار می گیرد، تنها مورفین موجود در بدنش خارج می شود ولی گیرنده های مورفین همچنان به تعداد زیاد در بدن وی باقی می مانند که منجر به علایمی از جمله ولع مصرف مواد مخدر می شوند. بدون مصرف نالترکسون به شرط پاک ماندن بیمار، تقریبا شش ماه طول می کشد که این گیرنده ها کم شده و به تعداد طبیعی نزدیک شوند. با مصرف نالترکسون به مدت حداقل شش ماه این مدت زمان به سه تا چهار ماه کاهش می یابد.

 

نالترکسون آنتاگونیست یا داروی ضد مواد مخدر است. وقتی وارد بدن فرد وابسته به مواد مخدر می شود،مورفین را از گیرنده های مورفین جدا کرده و در اندک زمانی شخص به شدت دچار علایم ترک یا همان خماری می شود. این علایم به قدری شدید است که گاها تیم درمانی را نیز دچار وحشت می کند. دردهای شدید اسکلتی عضلانی و شکمی، اسهال و استفراغ شدید، پرشهای عضلانی و ... که کنترل آن نیز نسبتا مشکل است شخص را راهی بیمارستان می کند!

 

اگر این دارو توسط شخصی که از مواد مخدر پاک شده است مصرف شود نه اینکه علایم خاصی ایجاد نمی کند بلکه با از بین بردن گیرنده های مورفین با عث کاهش ولع مصرف مواد مخدر نیز می گردد. پس باید زمانی این دارو را به بیمار تجویز کنیم که مطمئن باشیم سم زدایی با موفقیت انجام شده و بیمار کاملا پاک است. برای اطمینان از پاک بودن بیمار بعد از قطع داروهای سم زدایی باید بیمار حداقل به مدت ده تا چهارده روز پاک مانده و هیچ ماده مخدر یا شبه مخدری در طول این مدت استفاده نکند. بعد از این مدت بیمار به کلینیک مراجعه می کند و در کلینیک از بیمار تست مورفین گرفته می شود و در صورت منفی بودن تست مورفین تست دیگری به نام تست چالش نالوکسان انجام می شود. در صورتیکه جواب هر دو تست منفی باشد بیمار می تواند از فردای همان روز روزانه 50 میلیگرم نالترکسون بصورت خوراکی مصرف کند.

 

علاوه بر کاهش ولع مصرف مواد مخدر از مزایای دیگر نالترکسون می توان به چند مورد زیر اشاره کرد:

 

1 . وقتی شخص نالترکسون را در حضور خانواده مصرف می کند می توان از پاک بودن شخص اطمینان حاصل کرد.

 

2. اگر شخصی بعداز مصرف نالترکسون اقدام به مصرف مواد مخدر کند سه حالت زیر ممکن است اتفاق بیافتد:

 

• مصرف مواد مخدر هیچ گونه اثری روی فرد نمی گذارد.

 

• شخص به شدت خمار شده و راهی بیمارستان یا کلینیک می شود

 

• مرگ به علت مسمومیت با مواد مخدر

 

پس شخصی که نالترکسون مصرف کرده است اگر دچار هوس شود می داند که در صورت مصرف مواد مخدر خطر مرگ را بالقوه بر خود تحمیل می کند. به همین خاطر هوس خود را بخوبی کنترل می نماید. مدت زمان اثر نالترکسون بیست و چهار ساعت بوده و مصرف مرتب آن از اهمیت زیادی برخوردار است. نالترکسون ایجاد وابستگی نمی کند و بر عکس در بسیاری از موارد بیماران به بهانه های مختلف سعی می کنند از خوردن آن سر باز زنند که در این مورد در کلاس های آموزش خانواده در کلینیک تخصصی ترک اعتیاد آینده به خانواده های بیماران آموزش های لازم داده می شود.

 

نالترکسون باید حداقل به مدت شش ماه روزانه مصرف شود. در برخی بیماران ممکن است مصرف آن حتی برای بیشتر از دوسال نیز توصیه شود.

 

نالترکسون عوارض جانبی خاصی ندارد. در صورت بروز عوارض جانبی حتما باید این مسئله توسط پزشک درمانگر تایید شود. بدون تایید پزشک درمانگر به هیچ وجه نباید مصرف نالترکسون را قطع یا کم کرد. در برخی بیماریها نیز برا ساس نظر پزشک درمانگر باید تعیین دوز انجام شود.

 

بعداز سم زدایی و شروع نالترکسون به بیمار کارت مصرف نالترکسون داده می شود. بیمار باید این کارت را همواره با خود همراه داشته باشد تا در صورت بروز شرایط اورژانسی برای وی داروهای مخدر یا شبه مخدر تجویز نشود.

 

در مواردی که استفاده خوراکی این دارو برای بیمار مشکل است می توان از پلت یا کپسول زیر پوستی آن استفاده کرد. به این ترتیب دارو در زیر پوست کاشته شده و روی آن بخیه زده می شود. و بر اساس نوع کپسول در طول دو، سه یا شش ماه به تدریج جذب می شود.

سوء مصرف قرص های ریتالین ( متیل فندایت)

 

قرص های ریتالین در وهله اول برای درمان یکی از انواع اختلال بیماریهای روانی دوران کودکی به نام “بیش فعالی همراه با نقص توجه” استفاده می شود, در مواقعی نیز توسط پزشکان برای درمان بیماران مبتلا به ” حمله خواب” تجویز می شود ولی در سال های اخیر مصرف خود سرانه این دارو در کشور ما رو به افزایش گذاشته است که عدم آگاهی از آثار و ویژگی های این قرص می تواند نگران کننده باشد.

 

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، هم اکنون گزارش های متعددی وجود دارد که برخی از افراد برای بیدار ماندن در شبهای امتحان به جای مصرف قهوه و چای از قرص های ریتالین استفاده می کنند.

 

شواهد متعدد حاکی از آن است که این افراد از این قرص ها استفاده می کنند تا بتوانند چندین ساعت متوالی بیدار بمانند و به شکل غیر معمولی تمرکز خود را در مدت طولانی حفظ کنند.

 

آثار مصرف ریتالین:

 

از آنجا که ریتالین دارویی است که توسط پزشکان تجویز می شود, مصرف کنندگان تصور می کنند این قرص های بی خطرند و آن ” بد نامی ” مواد مخدر را ندارند. در حالی که عوارض مصرف خودسرانه این قرص ها می تواند در حد مواد دیگر نظیر کوکایین و آمفتامین باشد.

 

شایع ترین عوارض مصرف خود سرانه قرص های ریتالین عبارتند از:

 

- عصبی شدن و بی خوابی

 

- حالت تهوع و استفراغ

 

- احساس سرگیجه و سردرد

 

-تغییرات ضربان قلب و فشار خون(که معمولا به صورت افزایش است ولی در مواردی نیز به شکل کاهش دیده می شود)

 

- خارش و جوش های پوست

 

- دردهای شکمی, کاهش وزن و مشکلات معده

 

- مصرف دایمی و اعتیاد(وابستگی)

 

- بروز حالت های روان پریشی (جنون) و علایم وابستگی به ریتالین

 

- بروز افسردگی پس از قطع مصرف

عوارض مصرف مقادیر زیاد ریتالین:

 

- از دست دادن اشتها و سوء تغذیه

 

- لرزش و پرش عضلات

 

- تب,تشنج و سردرد

 

- نامنظم شدن ضربان قلب و تنفس که در مواردی می تواند به شکل خطرناکی ادامه پیدا کند

 

- تکرار حرکات و اعمال بی هدف

 

- بروز حالت های پارانویید(سوء ظن), توهم و هذیان

 

- احساس حرکت و جنبش حشرات در زیر پوست

 

- مرگ(تاکنون در چند مورد سوء مصرف ریتالین منجر به مرگ شده است)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آشنایی با مواد توهم زا

 

توهم زاها چه موادی هستند؟

موادی هستند كه تغییراتی در خلق و ادراکها به خصوص بینایی ایجاد میكنند. البته كلیه حواس پنجگانه را تحت تاثیر قرار میدهند. شناخته شده ترین و قوی ترین توهم زاها عبارتند از ال.اس.دی (LSD) كه از قارچی انگلی كه كه روی گیاه چاودار زندگی میكند تهیه میشود. البته به طور مصنوعی نیز قابل تولید است.

 

ال.اس.دی در اشكال مختلف مثل قرص های بسیار كوچك (نقره ای ـ خاكستری)، كپسول، پودر و مایع بدون رنگ و بو وجوددارد. یكی دیگر از اشكال رایج ال.اس.دی كاغذهای مربع شكل آغشته به ال.اس.دی محلول درالكل است (به شكل تمبر)، كه در ابعاد كوچك (۷-۶ میلی متر) و با تصاویر جالب (شخصیت های كارتونی، كبوتر و…..) ارائه میشود.

 

نامهای رایج :

اسید (acid )، تریپ (trip) ، LSD

 

راههای مصرف:

معمولاً به صورت خوراكی مصرف میشود. قرص یا پودر را روی حبه ای قند میگذارند و پس از اضافه كردن چند قطره آب و حل شدن میخورند. كاغذهای آغشته به LSD (در فرم تمبر) را هم در دهان یا نقاطی از بدن كه با چاقو برش می دهند، قرار میدهند.

 

آثار مصرف :

آثار مصرف معمولاً پس از نیم تا یك ساعت شروع شده در عرض ۶-۲ ساعت به حداكثر میرسد و در عرض ۱۲ ساعت آهسته كم میشود. آثار بسته به شرایط خلقی مصرف كننده و شرایطی كه در آن ماده مصرف می شود متفاوت خواهد بود.

آثار جسمانی:

 

افزایش ضربان قلب و فشار خون و درجه حرارت بدن، گشادشدن مردمكها و لرزش دستها

آثار روانی:

 

تغییرات رفتاری به صورت اضطراب، هول، ترس از دیوانگی، افسردگی، سوءظن، اختلال در قضاوت، رفتارهای خودآزارانه حتی خودكشی، اختلال ادراك (عمدتا در زمینه بینایی)، درهم آمیزی حس ها (دیدن صداها و شنیدن رنگها ) و اختلال تعادل.

آثار روانی غیرقابل پیش بینی است. از حالت سرخوشی (سفر خوب Good trip) تا اضطراب و حملات هول (سفر بد (Bad trip متفاوت است.

 

به دنبال مصرف طولانی مدت امكان تجربه علائم ادراكی ناشی از مصرف حتی بدون مصرف ال.اس.دی (Flash back) وجود دارد. همچنین خطر بروز جنون و كاهش تمركز نیز وجود دارد.

چگونه كمك كنیم؟

مواد توهم زا وابستگی جسمی ایجاد نمی كند و باید بلافاصله قطع شوند. بسیاری از مصرف كنندگان عوارض روانی را تجربه خواهند كرد، كه نیاز به مراقبتهای روانپزشكی خواهند داشت.

 

در خصوص (Flash back) باید به مصرف كننده اطمینان داد كه به دنبال قطع مصرف این عارضه از بین خواهد رفت. در زمانی كه علایم بد روانی بروز میكند و مصرف كننده بسیار ترسیده است باید در محیطی با حداقل تحریكات صوتی و بینایی قرار بگیرد و برای چندین ساعت تحت حمایت و مراقبت دائم باشد.

 

در صورت بروز جنون مراقبتهای جدی روانپزشكی ضروری است . درمانهای رفتاری به كاهش مصرف كمك خواهند كرد .

سایر اطلاعات:

• مصرف حشیش، كوكائین و داروهای سرماخوردگی آثار و عوارض روانی را تشدید می كند.

• ۲۴ ساعت پس از مصرف در ادرار قابل تشخیص است.

• علائم ناشی از مصرف LSD بصورت flash back معمولا تا ۵ سال رفع میشود. اما گاه به طور دائم باقی می ماند.

• در محیط تاریك علائم تشدید میشود.

• عوارض ناشی از مصرف بر روی نوار مغزی قابل پیگیری است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نشانه های اعتیاد

 

تغییر ناگهانی در رفتار و خلق و خوی فرد

 

 

تغییر ظاهر فرد ( نامرتبی و آشفتگی )

 

 

 

از دست دادن اشتها ، کاهش وزن و تغییر حالت مردمک چشم

 

 

 

تغییر ساعات خواب

 

 

 

تمایل به قرض کردن پول ، فروش لوازم شخصی و لوازم منزل

 

 

 

کناره گیری از جمع دوستان و آشنایان و ایجاد رابطه با دوستان جدید

 

 

 

از دست دادن انگیزه برای کارکردن ، مدرسه رفتن و غیبت مکرر از محل کار و مدرسه

 

 

 

جای زخم و اثر سوزن روی ساعد و بازو

 

 

 

رفتن به مکانهای خلوت مثل انباری ، مکانهای مخروبه و ...

 

 

 

مصرف مکرر داروهای آرام بخش بدون دلیل مشخص

 

 

 

پیدا شدن ابزار و وسایل مربوط به اعتیاد مثل زرورق ، سرنگ و کاغذ لوله شده .

تعاریف اعتیاد

 

□ اعتیاد یعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك یا فرار از آن ناممكن و یا بسیار مشكل است.

 

□ اعتیاد یعنی مصرف نابجا و مكرر مواد مخدر كه موجب وابستگی به آنها می‌شود. این وابستگی بدنی و روانی است، ترك مصرف مواد افیونی مشكلات و محرومیت های بدنی و روانی را در پی خواهد داشت ( از مقاله دكتر سید حسین فخر ).

 

□ اعتیاد عبارتست از وابستگی به عوامل یا موادی‌ كه تكرار مصرف آنها با كم و كیف مشخص و درمان معین از دیدگاه معتاد ضروری می‌نماید. ( از مقاله دكتر احمد حسنی ).

 

□ اعتیاد یك بیماری روانی، اجتماعی، اقتصادی است كه بر اثر فعل و انفعال تدریجی بین بدن انسان و مواد شیمیائی تحت تأثیر یك سلسله شرایط و اوضاع و احوال خاص روانی، اقتصادی، اجتماعی و سنتی به وجود می‌آید. ( از تحقیق خانم دكتر ربابه شیخ‌الاسلام )

 

□ از نظر فارماكولوژی اعتیاد عبارت است از حالت مقاومت اكتسابی كه در نتیجه استعمال متمادی دارو در بدن حاصل می‌شود به قسمی كه استعمال مكرر دارو موجب كاسته شدن اثرات تدریجی می‌گردد و پس از مدتی شخص می‌تواند مقادیر سمی دارو را در بدن بدون ناراحتی تحمل كند و در صورتی كه دارو به بدن نرسد اختلالات جسمی و روانی موسوم به سندروم محرومیت بروز می‌كند. در سال 1950 سازمان جهانی بهداشت تعریف زیر را برای اعتیاد ارائه دادند:

 

□ اعتیاد داروئی حالتی است كه در اثر مصرف دوره‌ای یا مداوم یك ماده شیمیائی ( طبیعی یا مصنوعی ) كه برای انسان یا جامعه مضر باشد ایجاد می‌گردد و ویژگی‌های آن به قرار زیر است: 1- اشتیاق یا نیاز اجباری به استفاده مداوم آن ماده و ظهور رفتاری اجباری برای پیدا كردن آن به هر وسیله. 2- تمایل به افزودن به مقدار مصرف به مرور زمان. 3- پیدا شدن وابستگی‌های جسمی و روانی براثر استفاده از آن ماده.

 

این كمیته برای استفاده مداوم یا دوره‌ای مواد شیمیائی كه برای فرد و جامعه مضر نبوده و نیز حالت ایجاد شده توسط آن خصوصیات بالا را نداشته باشد واژه عادت داروئی را در نظر گرفت. ولی به مرور زمان مشخص گردید كه تعاریف خصوصاً برای عادت داروئی نارسا هستند و به همین دلیل در سال 1957 میلادی تعاریف توسط كمیته كارشناسان سازمان جهانی بهداشت مجدداً به این صورت تصحیح گردید كه وابستگی روانی به یك دارو “بدون پدیده محرومیت” را عادت و وابستگی روانی و جسمی “همراه با پدیده محرومیت” را اعتیاد نامیده‌اند. اما تعاریف فوق نیز با شروع مصرف داروهائی از قبیل ال . اس . دی و آمفتامین‌ها نارسا شدند. چون مصرف آمفتامین‌ برای گروهی موجب افزایش فعالیت‌های روزانه می‌گشت و برای گروهی حمله جنون ایجاد می‌كرد به همین جهت در سال 1964 كمیته مزبور اصطلاح وابستگی داروئی را Drug Dependence برای هر دو حالت فوق انتخاب كرد و چنین استدلال نمود كه یك بیمار ممكن است نسبت به داروی خاص وابستگی روانی پیدا كند، در حالی كه بیمار دیگر نسبت به همین دارو، علاوه بر وابستگی روانی از لحاظ جسمانی نیز وابسته شود. كمیته مزبور وابستگی داروئی را حالتی ناشی از استعمال مكرر یك دارو به طور دوره‌ای یا مداوم می‌داند، كه خصوصیات آن بسته به ماده مورد استفاده متغیر است و به هیم دلیل ذكر شده است كه نام شیمیائی مورد بحث در جلو عبارت “وابستگی داروئی” قید گردد. به هر حال با توجه به اینكه در كشور ما واژه اعتیاد از همه جهت قابل درك عموم می‌باشد در این سایت از كلمه اعتیاد بیشتر استفاده شده است. با توجه به تعاریف فوق در رابطه با اعتیاد مشخصاً در چند مقوله با یكدیگر شریكند و آن اینكه:

 

1- وابستگی شدید وجود دارد.

 

2- وابستگی جسمی و روانی است.

 

3- قطع این وابستگی مشكلاتی را به همراه دارد.

تفاوت عادت و اعتیاد

 

« عـادت » و « اعتــیاد » دو اصطلاح و عنوانی هستندكه در افكار عمومی به غلط مشابه و معادل هم در نظر گرفته می‌شوند در صورتیـكه اختلاف كلی و اساسی با هم دارند .

« عادت » در اصل عبارتست از تطابق موجود زنده با محیط زیـست یا شرایـط جدید و بی‌سابقه كه در انسان انواع مختلف وجود داشته و در كتاب « معمای عادت » طرح جدیـدی در مورد تعریف و تقسیم‌بندی آن ارئه گشته و « عادت » بر چهار گروه اصلی بشرح زیر تقسیم شده‌اند :

 

 

 

اول - « عادت روحی » كه عبارتست از تطابق روحی و معنوی با مسائل و موضوعات و كلیه پدیده‌های جدید و بی‌سابقه‌ایـكه با آنها انس و عادتی از پیش وجود نداشته تا آثار معنـوی حاد آنها از بین برود ؛ از قبیل خبر خوش یا ناخوش مهمی كه در ابتدا انـسان را بشدت متأثـر نموده و تحت تأثیر خود قرار میـدهد ، مانند اثرات خبر فوت پدر یا مادر و نزدیكان مورد علاقه یا خبر موفقیت در كنكور ورودی دانشگاه و یا خبر اصابت جایـزه بزرگی در قرعه‌كشی و غیـره . به مرور زمان كه خبر كهنه میـشود ( انسان ضـمن انس گرفتن به آن عادت كرده ) اثرات روانی آن از بین میرود .

 

 

دوم - « عادت عضوی » عبارتست از عادت دادن عضوی از اعضاء بدن بكار و فعالیت منظم و مداوم غیرارادی معینی كه قبلاً‌ از روی علم و آگاهی و دخالت شـعور و اراده انسان صورت میگرفته ولی پس از تمرین و تكرار كافی میتواند بطور خودبخودی و غیر ارادی و ناآگاه نیز انجام گیرد ، مانند عادت دادن انگشتان به حروف ماشین تایپ یا عادت دادن دستها و پاها بكارهای معینی مانند دوچرخه سواری و راننـدگی یا به هنرها و صنایع .

 

 

سوم - « عادت غریزی » عبارتست از عادت عضوی مشخصی كه به اقتضـای فطری و ناآموخته از بدو حیات در اعضاء وسـلولها و نسوج معینی بوجود آمده و همان خـصوصیات عادت نامبرده دو فوق را داراست مانند كار قلب و كلیـه‌ها و ریـه‌ها و فعالیتهای درونی اعـضاء و نـسوج و سلولهای داخلی بدن كه بطور غیر ارادی و منظم انجام میگیرد .

 

چهارم - « عـادت حیاتی » عبارتست از تـطابق بدن مـوجود زنده ( تطابق بیولوژیكی ) با شرایط جدید محیط زندگی بخصوص از نظر عوامل فیزیكی وشیمایی مانند تـطابق بدن با گرما و سرما ( عامل فیزیكی ) یا با رژیم‌های غذائی و داروئی مختلف ( عامل شیـمیائی ) یـا با آب و هواهای مختلف ( عامل فیـزیكی و شیمیائی توأم ) .

 

در استعمال دارو بمدت دراز ( و هر نوع تركیبات شیـمیائی مختلف در حد تحمل بدن ) نوعی تطابق بیـولوژیكی بوجود می‌آید كه در صورت قطع استعمال آن دارو یا ماده شیمیائی معین و بخصوص ( مانند استعمال طولانی داروهای مسـكن یا خواب آور ) ممكنست اختلالات فیزیكی و شیمیائی و بدنبال آن اختلالات فیـزیولوژیكی و بیولوژیـكی محسوس و گاهی غیرقابل تحمل در شخص بوجود آید زیرا بدن در اثر عادت به آن دارو و تطابق با شرایـط مربوط بمصرف آن به یك اعتدال مجازی موقتی رسیـده كه با حذف آن ، اعتدال بدن بر هم میخورد و شخص موقتاً‌تحت فشار خاصی قرار میگیرد زیرا بدن مستقیماً به آن دارو عادت كرده و خو گرفته است كه ایـن امر در مورد مواد مخدر بسیـار سخت و از تمام انواع عادات بیـولوژیكی یاحیاتی ( تطابق بیـولوژیكی ) دردناكتر و غیرقابل تحمل‌تر است .

 

 

« اعتیـاد » عبارتست از تطابق بدن با هر دارو یا ماده شیمیائی خارجی غیرلازمی بمدت طولانی كه یكی از انواع عادات حیاتی یا عادات بیولوژیـكی محسوب میگردد . استعمال مداوم و طولانی مواد مخدر منجر به ایـجاد سخت‌تریـن انواع عادات حیـاتی در بدن میشود كه همان « اعتیـاد به مواد مخدر » میـباشد .

 

تـریـاك یا تغییر « عـادت » عموماً سهلتر و سریعتر و بـدون عوارض سخت بوده و به مانند ترك اعتیاد با مـشكلات بزرگ روبرو نمیگردد ، در حالیكه « اعـتیاد » علاوه بر لطمات سنگین جانی و خـسارات مالی بسیـار و آماده كردن بـدن به انـواع بیـماریهای جسمی و روحی گوناگون ، از نظر تـرك و رهائی با مشكلات بزرگ و گاهی با زحمات و مشقات و سختـی‌ها و نامـلایمات بیشتری همراه است ولی البته نباید فراموش كنیم كه « ترك اعتــیاد غیر ممكن نیست » و چون عنوان « اعتــیاد »‌ از طرفی اكثراً با « عادت »‌قابل اشتباه بوده و در تمام موارد نمیتواند مطابق با واقعیـت امر در استعمال طولانی داروهای مختلف و مواد ، صدق و تطابق نمایـد از اینروست كه در سالهای اخیر از طرف محافل علمی و پزشكی تعاریف دیگری انتخاب گردیده كه بیش از هعمه تعاریـف سازمان بهداشت جهانی كاملتر و جامع‌تر و مطمئن‌تر و نیز قابل استفاده در تمام جهات استعمال مداوم داروها ( اعم از مخدر و غیره ) بوده و آن انتخاب عنوان « وابستگی به دارو » است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

رابطه مسائل روانی و اعتیاد

 

 

اكثر كسانی كه در زمینه اعتیاد مطالعه كرده اند ، به این نتیجه رسیده اند كه معتادین انسان هایی ظریف حساس و زود رنج هستند . انسان های حساس نسبت به مسائل اطراف خود ، توجه بیشتری دارند و همچنین ، مسائل آنها را بیشتر از دیگران می آزارد . این قبیل افراد متاسفانه مسائل و مشكلات درونی ذهنی دارند و در مقابل امری كه چندان مشكل و ناراحت كننده نیست سریعا و در حد زیاد ناراحت ، عصبانی و آزرده می شوند ، و به صورت منطقی با آن برخورد نمی كنند . آنها می خواهند همه مسائل ، طبق میل و یا خواسته آنها باشد و اگر در مساله ای چنین وضعیتی نباشد موجب رنجش آنها می شود .

 

اكثر كسانی كه در زمینه اعتیاد مطالعه كرده اند ، به این نتیجه رسیده اند كه معتادین انسان هایی ظریف حساس و زود رنج هستند . انسان های حساس نسبت به مسائل اطراف خود ، توجه بیشتری دارند و همچنین ، مسائل آنها را بیشتر از دیگران می آزارد . این قبیل افراد متاسفانه مسائل و مشكلات درونی ذهنی دارند و در مقابل امری كه چندان مشكل و ناراحت كننده نیست سریعا و در حد زیاد ناراحت ، عصبانی و آزرده می شوند ، و به صورت منطقی با آن برخورد نمی كنند . آنها می خواهند همه مسائل ، طبق میل و یا خواسته آنها باشد و اگر در مساله ای چنین وضعیتی نباشد موجب رنجش آنها می شود .

 

 

 

بیماریهای عصبی ، سرخوردگی و مشكلات روانی و حالات ناشی از آنها نظیر : اضطراب در موارد بسیاری موجب اعتیاد می گردند .

 

 

زندگی قبل از اعتیاد معتادین از دو جهت با مسائل روانی ارتباط دارد یكی خود فرد و دیگری محیط اطراف او ،كلیه معتادین یا حداقل كلیه افراد مورد مطالعه ، اكثر این خصوصیات رادارا بوده اند ، حساس ، زود رنج ، متوقع ، مضطرب ،پوچگرا هستند و همه چیز حتی زندگی را پوچ و بیهوده انگاشته و بی منطق ،مطلق گرا ، بهانه گیر ، عصبانی و پرخاشگر هستند .

 

 

 

شناخت شخصیت و طرز رفتار معتادین

 

 

 

معتادین از گروههای مختلف اجتماعی و اقتصادی هستند چون هم افراد مرفه معتادند و هم افراد فقیر و هم افراد بیكار ، هم آنهائی كه پایگاه اجتماعی خوبی ندارند معتاد میشوند و هم آنهائی كه موقعیت اجتماعی جالبی دارند ، بنابراین در اینگونه مواقع افراد از هر طبقه اجتماعی و اقتصادی ممكن است معتاد شوند ، حتی میمون در آزمایشگاه معتاد میشود . افراد معتاد یعنی كسانیكه به این بیماری اجتماعی مبتلا شده اند اغلب به ارتكاب جرم میپردازند .چون برای تامین مواد مورد نیاز خود به پول احتیاج دارند و این پول را باید اغلب از راه نامشروع تامین كنند و بهمین علت به ارتكاب جرم میپردازند .

 

 

 

افراد معتاد بهیچ كس و هیچ چیز وفادار نیستند و تنها سعی آنها بدست آ وردن مواد مورد نیاز شان از هر طریق و بهر شكلی كه امكان پذیر باشد . بیشتر لذت طلب و خشن هستند وحتی بعد از مصرف از هر كار و هر چیز ی لذت میبرند .ولی در عین حال زودرنج و خشن هستند و از اطرافیان توقع زیادی دارند . از لحاظ عاطفی در برابر هیچكس و هیچ چیز مسئولیت را احساس نمی كنند و همیشه همه مردم بویژه اطرافیان خود را مسئول رفتار خویش میدانند .همواره یكنوع مكانیسم دفاعی در برابر دیگران دارند و همیشه در حال اعتراض هستند .

 

 

 

 

 

 

وابستگی روانی

 

 

 

عبارت است از حالتی كه شخص از نظر عاطفی به دارو یا ماده های مانند مواد مخدر وابستگی پیدا می كند و با اینكه نتایج سوء آ ن را می داند با وجود این ، احتیاج دارد كه به مصرف ماده مخدر ادامه دهد بنابراین وابستگی باعث می شود كه شخص معتاد در موقع معینی كه باید دارو یا ماده مخدر به او برسد به هر نحو كه شده حتی با وجود خطرات سوء مصرف مواد مخدر بی اختیار به سوی آن كشیده شود و برای رسیدن به دارو به هر اقدامی دست زند .

 

 

 

در سال 1356 آمار تقریبی معتادان در ایران را حداقل سیصد هزار نفر یعنی حدود 1 درصد افراد جامعه تخمین زده اند . اگر هر نفر 5 سر عائله می داشتند حداقل بهداشت 5/1 میلیون نفر در خطر بوده است .

 

 

 

و در سال 1362 تعداد معتادان حدود 1 میلیون نفر بود كه اگر هر نفر 5 سر عائله داشته باشد بهداشت روانی و سلامت جامعه حدود 6 میلیون نفر در خطر است . در حال حاضر با ادامه این روند احتمال حدود 3 میلیون نفر معتاد در جامعه كنونی وجود دارد كه بهداشت روانی ، خانوادگی و سلامت جامعه حدود 15 میلیون نفر در معرض خطر قرار گرفته است . لذا تصور كنید كه سوداگران مرگ چه بلای مهلكی را بر پیكر جامعه جوان ما وارد ساخته است .

 

 

 

 

 

 

رابطه فشار روانی و اعتیاد

 

 

 

فشار روانی ( استرس ) یك واكنش غیر طبیعی در برابر مشكلات است كه اصطلاحا تغییر بزرگ در زندگی خوانده می شود .این بدشانسی یا تغییر عمده در زندگی را استرسور نیز می نامند اساسا این اختلال روانی بیش از تحمل فرد است و موجب احساس درماندگی و نومیدی نسبی یا كامل می شود و معمولا باعث برگشت شخص به روش های انطباقی ناقص می گردد كه در دوران كودكی از آنها استفاده می كرده است .

 

 

 

تعداد افراد مبتلا به بیماری روانی و اعتیاد :

 

 

 

تعداد افراد بیماری كه بطور همزمان مبتلا به بیماری روانی و اعتیاد هستند در دو دهه قبل ، كمتر از 10 % كل مراجعین به روان پزشكی را تشكیل می داده است . در حالیكه اخیرا این میزان به 40 - 60 درصد افزایش یافته است .

 

 

 

مطالعات اخیر نشان داده است كه 76 % مردها و 65% زنهائی كه تشخیص سوء مصرف مواد دریافت كرده اند یك تشخیص روان پزشكی دیگری نیز داشتند و حتی در برخی از آمارهای ارائه شده این ارقام به 90 % رسیده است .

 

 

 

 

 

 

از شایعترین اختلالات روانی همزمان با اعتیاد می توان به موارد زیر اشاره كرد :

 

 

 

اختلال افسردگی اساسی و اختلال افسرده خویی

 

 

 

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

 

 

 

اختلال اضطرابی

 

 

 

اختلال وابسته به الكل

 

 

 

مطالعه ای در مركز پذیرش و پیگیری معتادان خود معرف بهزیستی تبریز انجام شده است كه در آن 200 نفر از معتادینی كه به این مركز مراجعه كرده بودند انتخاب شدند در نمونه بررسی شده ، در 90 % موارد اختلال روان پزشكی توام با اعتیاد وجود داشت و شایعترین اختلال روان پزشكی توام در محور افسردگی با فراوانی 67 % و اختلال شخصیت ضد اجتماعی با فراوانی 41 % بود .

 

 

 

 

 

 

انواع مواد اعتیاد آور :

 

 

 

انواع زیادی از مواد موثر برروان می توانند اختلالات روانی عضوی به وجود آورند .

 

از جمله :

 

آمفتامین ها :

 

 

 

در سال 1930 به عنوان استفاده پزشكی بصورت آمفتامین سولفات یا دكسترو آمفتامین مصر ف میشده . كه محركند و اعتیاد آور اثرات فیزیكی آن تحریك سلسله اعصاب مركزی مانند احساس شادی كاذب ـ بی خوابی ـ هیجان ـ از دیاد فشار خون ـ افزایش هوشیاری ـ تمركز افكار ، بیشتر بوسیله رانندگان بیابانی و كارگران شب كار و دانشجویان مصرف میشود . بدن در برابر آنها مقاوم می شود و به همین دلیل معتاد ناگزیر خواهد شد از آن بیشتر مصرف كند .

 

 

مسكن ها :

 

 

 

تریاك ، شیره تریاك ، سوخته تریاك ، مهمترین گروه داروئی هستند كه ایجاد اعتیاد میكنند اثری كه دارند تسكین درد است در حیطه پزشكی درمان مداوم با مسكن ها منجر به بروز تحمل وابستگی می شود و بالاخره اعتیاد می گردد .

 

 

 

برخی داروهای مسكن چون آسپرین كه بوسیله پزشكان تجویز می شوند اگر بمقدار زیادی مصرف شوند تعادل جسمی و روانی خود را از دست می دهند .

 

چای و قهوه :‌

 

 

 

مواد محركی هستند كه اعتیاد آورند و در كسی كه بطور منظم مصرف میكند اثرات قابل ملاحظه ای ایجاد می كنند .

 

 

 

كوكائین :

 

 

 

از گیاه مصنوعی گرفته می شود و اغلب در بیهوشی موضعی مصرف پزشكی دارد اثرات جسمی آن كم است در حالیكه از نظر روانی اثراتش از هروئین بیشتر است شادی آفرین است ، لذت جنسی را تشدید میكند ، حالت توهم زا و اغفال كننده به معتاد دست میدهد ، كسانیكه به این دارو معتاد می شوند معمولا سادیسم جنسی پیدا می كنند بهمین دلیل خطرناكند .

 

 

مرفین :

 

 

 

درسال 1805 از تریاك گرفته شده ، و بدو صورت مایع و پودر مصرف می گردد . در جوامع صنعتی مصرفش توسط جوانان زیاد است . تجربه نشان داده كه با تزریق 5 تا 10 میلی گرم مرفین به فرد عادی ، احساس عاطفی كه متعاقبا دست میدهد همیشه خوشایند ( حالت نشئه ) نیست و گاهی حالت ناخوشایندی توام با اضطراب ، ترس ، تهوع ، و استفراغ پیش می آید ، تزریق همین مقدار مرفین به فردی كه از درد رنج می برد تنها باعث نجات شخص از حالت عاطفی ناراحت كننده است و حالت عاطفی خوش آیندی ( غیر واقعی ) را سبب می شود . در صورت آماده و مطبوع بودن شرایط محیط شخص حتی به خواب هم می رود . از تاثیرات دیگر مرفین ، تغییر در هوشیاری و اندیشه است بدین معنی كه آگاهی فرد نسبت به خود و محیطش ، تیز بینی و خماری در زمره علائم چنیین حالتی هستند از نظر حركتی نیز تنبلی و بی حركتی پی آمد استعمال مرفین می باشد .

 

 

 

متادون :

 

 

 

داروی مخدر دیگری است كه در جنگ جهانی دوم در آلمان رواج یافت مدتها معتادین به هروئین نیز متادون مصرف میكردند . افراد حرفه ای روزی سه بار مصرف میكنند ، مهمترین ضرر متادون اینست كه باید با گذشت زمان مصرف آنرا زیاد كنند تا بتوانند تعادل خود را حفظ كنند و بهمین دلیل ، وابستگی جسمی و روانی دارد . و بعلت نیاز به مصرف هر چه بیشتر آن مسائل و مشكلات زیادی ایجاد میكند .

 

 

 

هروئین :

 

 

 

معمولا از طریق تركیبات شیمیائی ساخته می شود و اثرش سه برابر مرفین است .

 

 

 

ماری جوانا و حشیش :

 

 

 

هر دو از گیاه خودرو شاهدانه گرفته می شوند و اعتیاد جسمانی ندارند ولی اعتیاد روانی می آورند و بهمین جهت مضرند و اثرات مغزی ناگواری دارند ، اغلب بصورت سیگار مصرف می شوند . حالات ناشی از مصرف آنها عبارتند از: خواب آرامش بخش ، تشدید احساس ، خنده های بی مورد ، طولانی و لذتبخش بودن زمان و مكان ، معمولا وقتی تاثیر دارو تمام می شود به معتاد حالت بدی دست می دهد و امكان ارتكاب جرم زیاد می شود و یا حداقل او را به مصرف مخدر قوی تر مانند هروئین وادار میكند .

 

 

 

دارو های خواب آور :

 

 

 

كه بعنوان داروی خواب آور استفاده می شود تسكین دهنده هیجان و بی حس كننده و ضد تشنج هستند برای رفع اختلالات نورلوژیك مثل صرع مصرف می كندكه به شكل پودر ، قرص ، آمپول و شیاف است و گاهی هم بصورت تركیب با سایر داروها مورد استفاده قرار می گیرد .

 

 

آرام بخش ها :

 

 

 

كه شامل دیاز پام - كلرو دیاز پام و اكسازپام است در دهه 50 وارد داروها شده تاثیراتش : كاهش اضطراب و تنش از بین بردن بیخوابی و كاهش مشكلات ناشی از سندرم فقدان الكل و مواد مخدر ها است عوارض جانبی ، شامل خواب آلودگی و كسالت و عوارض غیر شایع اختلال‌در تكلم ‌، فشار خون پایین ، اختلال در‌سیكل قاعدگی در‌خانمها و‌ تخمك‌گذاری و در مصرف دوز بالا باعث كاهش فعالیتهای تنفسی و در دوز پایین در بعضی افراد ایجاد‌ تحرك و در بعضی افراد ایجاد عدم تحرك می كند .

 

 

 

و این قبیل داروها ، بهترین مسكن ها ئی هستند كه انسان را از درد جسمانی راحت میكند ولی درد اجتماعی دیگری چون اعتیاد برایشان خلق میكند . البته غیر از عارضه اعتیاد‌،‌ عوارض دیگری نیز ایجاد می نماید . مثلا كسی كه قهوه زیاد مصرف كند به بیخوابی و عدم‌تعادل عصبی دچار می شود . و برای از بین بردن این اثرات به مواد خواب آور دیگری نیاز پیدا نموده و به آنها معتاد می شوند .

 

 

 

 

 

 

عوارض اعتیاد بر سلامت جسمی و روانی فرد :

 

 

 

 

كاهش وزن

 

 

 

سوء تغذیه

 

 

 

اختلالات گوارشی متعدد

 

 

 

آسیبهای عضلانی

 

 

 

اختلالات كبدی و كلیوی

 

 

 

عفونتهای خطرناك ( ایدز - هپاتیت - كزاز )

 

 

 

بیماریهای مزمن تنفسی

 

 

 

اختلالات قلبی عروقی

 

 

 

آتروفی مغزی

 

 

 

ناتوانی جنسی و عقیمی

 

 

 

اختلال خواب

 

 

 

 

 

 

علل و عوارض اعتیاد :

 

 

 

( چه عواملی باعث گرایش افراد به سمت مواد مخدر میشود )

 

 

 

 

 

علل فردی و شخصیتی :

 

 

 

معمولا مصرف دارو و تاثیر آن بر سلسله اعصاب آنها بدو صورت متفاوت تاثیر میگذارد :

 

 

 

الف - اگر دارو برای انسان مثبت باشد یعنی شخصی از مصرف دارو احساس لذت جسمی و روحی ببرد برای كسب لذت مجدد سعی می كند روزهای دیگر بهر طریق و از هر راه مقداری مواد مخدر بدست آورد تا مصرف كند و یا اگر اولین باری كه مواد مصرف نموده است مثلا در یك مهمانی مجلل و خاطره انگیز بوده و با مصرف دارو توانسته است خود را به لذت جسمی و روحی برساند سعی میكند در مجالس مهمانی دیگر شركت كند تا همان‌خاطرات خوش برایش زنده شود .

 

 

 

 

 

 

ب - اگر پاداش منفی باشد ممكن است با مصرف اولین بار حالش بهم بخورد و دیگر به قصد تجربه مجدد نیفتد و هیچ وقت بدنبالش نرود . متاسفانه درصد اینگونه افراد با این خصوصیات جسمی خیلی كم است .

 

 

 

 

 

كنجكاوی:

 

 

 

عده ای كه در مجالس دوستانه و یا مجالس میهمانی كه از اینگونه مواد مخدر مصرف میكنند حضور دارند مصرف دیگران حس كنجكاوی آنها را تحریك نموده تصمیم به تجربه میگیرند و متاسفانه پاداش اولین مصرف در اغلب مردم مثبت است و همین كنجكاوی كم‌كم آنها را به مصرف مواد معتاد میكند .

 

 

 

 

 

 

مسائل و مشكلات روانی فردی :

 

 

 

علت دیگری برای كشش بطرف دارو ست افراد فكر میكنند با مصرف دارو گرفتاریهای فردی آنها بدست فراموشی سپرده می شود و چون دارو اثر تخدیری دارد اغلب تا مدتی آنها را نسبت به مسائل و مشكلات بی تفاوت می كند و همین فرار از زیر بار مشكلات فردی ، عامل عمده ای برای كشش بطرف مواد مخدر است .

 

 

 

 

 

 

بوالهوسی و بی بندو باری و تن دادن به ذوق و هوس بر اثر معاشرت با دوستان ناباب .

 

 

 

وجود مشكلات شخصی و خانوادگی كه زمینه را برای فرار از مشكلات پدید می آورد .

 

 

 

ناسازگاری شخصیتی و مشكل شخصیتی داشتن .

 

 

 

 

 

 

بی اهمیت جلوه دادن به آثار مواد مخدر كه ناشی از جهل و نادانی است .

 

 

 

خستگی های جسمانی ، روانی ، فكری كه خود با استفاده از اعتیاد در پی‌یافتن راحتی و آرامش است .

 

 

 

احساس خود كم بینی و حقارت و گاهی هم خود خواهی و غرور

 

 

 

احساس بی ارزشی و بی هدفی در زندگی

 

 

 

ستیزه والدین و روابط نامطلوب والدین با یكدیگر و با جوانان و نوجوانان .

 

 

 

 

 

 

در دسترس بودن دارو :

 

 

 

یكی از مهمترین عوامل اعتیاد در دسترس بودن داروست ، چون چیزی كه با آسانی در اختیار مردم قرار گیرد گرایش به آن آسانتر صورت می پذیرد . مثلا در كشور نپال كه مصرف حشیش و ماری جو انا و هروئین آزاد است بالاترین رقم جذب توریست جوان را از جوامع صنعتی غرب دارد و حتی برخی از دخترانی كه به نپال می آیند و مدت اقامتشان طولانی می شود ممكن است برای خرید مواد مخدر تن به خود فروشی بدهند .

 

 

 

 

 

 

نابرابری اقتصادی و اجتماعی :

 

 

 

اختلاف طبقاتی در هر جامعه به بی ایمانی بیشترین افراد آن جامعه نسبت شرایط اقتصادی موجود منتهی میشود و همین بی ایمانی نسبت به شناخت اجتماعی در گرایش به اعتیاد تاثیر بسزائی دارد . یكی از دلائل عمده ای كه جامعه امریكا بالاترین رقم معتادین را دارد وجود طبقات اجتماعی مختلف در آن جامعه است . طبقاتی بودن آن جامعه تضاد اجتماعی را زیاد می كند و شاید مواد مخدر راه درمان مناسبی در این زمینه برای مردم باشد .

 

 

 

 

 

 

بیكاری :

 

 

 

بیكاری بعنوان یك مسئله اجتماعی زمینه مساعدی برای انحرافات اجتماعی بویژه اعتیاد است افراد بیكار چون بیشترین اوقات خود را در قهوه خانه و یا تریاها میگذارند و اینگونه اماكن بهترین و مناسبترین جا برای فروش و مصرف مواد مخدر است در نتیجه گرایش و كشش بطرف اعتیاد عامل مساعدی بشمار می آیند كه در اصل از بیكاری مردم ناشی میشود .

 

 

 

 

رشد بیقواره صنعت :

 

 

 

اگر در جامعه ای رشد صنعت بسرعت افزایش یابد و در آمد ناشی از آن صنعت بطور عادلانه توزیع نگردد و كاركنان برای اداره زندگی خود مجبور باشند ساعات بیشتری را بكار مشغول شوند خود بخود به خستگی جسمی و روحی آنها منجر شده و ناگزیر می شوند كه این خستگی را از طریق مصرف مواد مخدر بر طرف نمایند .

 

 

 

 

 

 

تسلط گروه های اقلیت نژادی :

 

 

 

نمونه زنده این مسئله در جامعه امریكا وجود سیاه پوستان و یا سرخپوستان معتاد است كه نسبت به سفید پوستان رقم بیشتری از معتادین آن جامعه را تشكیل می دهند .

 

 

 

 

 

 

رفاه اقتصادی خانواده :

 

 

 

تعداد چشمگیری از مشتریان مواد مخدر را افراد ثروتمند و پر درآمد جامعه تشكیل‌میدهند چون در خانواده هائی كه رفاه زیاد است روابط انسانی بر اثر كثرت كار و یا سرگرمی ضعیفتر میگرددو ضعف روابط انسانی به نوبه خود عامل مساعدی برای كشش به مواد مخدر است‌.

 

 

 

بهترین دلیل افزایش روزانه درصد معتادین در جوامع صنعتی غرب است كه با رشد صنعت روابط انسانی ضعیف تر می گردد .

 

 

 

 

 

 

فقر مادی خانواده :

 

 

 

بیشترین معتادان هر جانعه را افراد فقیر تشكیل می دهند مثلا افرادیكه در محله های شلوغ و پرجمعیت شهرهای صنعتی و تجاری زندگی می كنند . بیشترین درصد معتادین شهر نیویورك هستند . عللی كه این افراد را به این راه میكشاند یكی محرومیتهای ناشی از فقر است كه تنها را ه فرار از این ناراحتیها را مصرف مواد مخدر می دانند . دومین علل اینكه تولیدكنندگان سعی میكنند عوامل توزیع را از اینگونه افراد انتخاب كنند چون اولا بعلت فقر ، تخصص و حرفه ای ندارند و در نتیجه بازار كارشان بی رونق است عوامل تولید سعی می كنند اول آنها را معتاد كنند و بعد از آنها برای فروش مواد مخدر استفاده نمایند .

 

 

 

 

 

 

تمتع :

 

 

 

چون پس از مصرف دارو احساس لذت و شعف و حالتهای شادی بخش به فرد دست میدهد كه در مواقع عادی چنین حالتهایی برایش پیش نمی آید بنابراین سعی میكند هر طور شده روز دیگر نیز برای كسب چنین حالتی خود را به دارو برساند و پس از چند بار مصرف مكرر ، شخص معتاد می گردد .

 

 

 

 

 

 

جنگ و بحران :

 

 

 

جنگ یك پدیده نامساعد اجتماعی است و مردم كشورهای جنگ زده بعلت از دست دادن عزیزترین اعضاء خانواده هایشان نسبت به زندگی و آنچه در اوست بد‌بین شده و برای رهائی از این ناراحتی ها بمواد مخدر پناه می برند . مصرف بیش از حد متادون در آلمان در جنگ جهانی و یا مصرف بیش از حد هروئین و مرفین بوسیله سربازان آمریكائی در جنگ ویتنام نمونه زنده ای از این مسئله است .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...