رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

مقاله 63- تحليل اثر تغييرات کالبدي عناصر شاخص محله بر بافت عودلاجان (از دوره قاجار تا به امروز)

نویسنده : سمیه فدای نژاد – کتایون کرم پور

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 28 – تاریخ انتشار : 9/12/1385

دریافت مقاله

 

مقاله 64- تحليل فرمال فضاي شهري و پايه هاي فلسفي آن

نویسنده : دکتر مهرناز مولوی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 21 – تاریخ انتشار : 1/1/1384

دریافت مقاله

 

مقاله 65- تحليل نابرابرى فضايى در محيط هاي پيرا- شهرى

نویسنده : دکتر زهره دانشپور

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 28 – تاریخ انتشار : 9/12/1385

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 66- تحليلي بر جايگاه و دگرگوني شاخص هاي مسكن شهري در ايران

نویسنده : دکتر محمدمهدی عزیزی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 23 – تاریخ انتشار : 1/7/1384

دریافت مقاله

 

مقاله 67- تحليلي پيرامون برنامه ريزي و طراحي اکوپارک هاي رود کناري

نویسنده : علیرضا بزرگی – دکتر محمدرضا پورجعفر – دکتر محمدرضا بمانیان

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 20 – تاریخ انتشار : 1/10/1383

دریافت مقاله

 

مقاله 68- تراكم در طرحهاي شهري

نویسنده : کتر محمدمهدی عزیزی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 2 – تاریخ انتشار : 1/1/1376

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 69- تصويرهاي ذهني و مفهوم مکان

نویسنده : رعنا سادات حبیبی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 35 – تاریخ انتشار : 6/7/1387

دریافت مقاله

 

مقاله 70- تفاوت تعاون وتعاوني در بخش مسكن شهري

نویسنده : دکتر فرشاد نوزیان

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 7 – تاریخ انتشار : 1/4/1379

دریافت مقاله

 

مقاله 71- تفكر در طراحي

نویسنده : دکتر سید امیر سعید محمودی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 20 – تاریخ انتشار : 1/10/1383

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 72- توانايي اجتماعي پايه اي براي توسعه شهري و منطقه اي

نویسنده : مهندس سید حسن معصومی اشکوری

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 16 – تاریخ انتشار : 1/10/1382

دریافت مقاله

 

مقاله 73- توسعه صنعتي مناطق و عوامل مؤثر در مكانيابي فعاليت هاي صنعتي بزرگ

نویسنده : دکتر اسفنیار زبردست

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 6 – تاریخ انتشار : 1/12/1378

دریافت مقاله

 

مقاله 74- جستاري بر مفاهيم و روش هاي برآورد كمّي ظرفيت برد و ارائه يک نمونه کاربردي

نویسنده : دکتر منوچهر طبیبیان – احمد ستوده – کامران شایسته – رضا چلبیانلو

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 29 – تاریخ انتشار : 29/1/1386

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 75- رفتار عابر پياده ، درارتباط بامكان هاي مسکوني و تجاري

نویسنده : سید محمدمهدی معینی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 32 – تاریخ انتشار : 30/9/1386

دریافت مقاله

 

مقاله 76- روابط اجتماعي در فضاي هاي شهري

نویسنده : ژاله طالبی

منبع : نامه علوم اجتماعی – شماره 24 – زمستان 1383

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 77- روان شناسي محيطي دانشي نو در خدمت معماري و طراحي شهري

نویسنده : دکتر قاسم مطلبی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 10 – تاریخ انتشار : 1/12/1380

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 78- رويكردي انساني به شكل دهي فضا هاي شهري

نویسنده : دکتر قاسم مطلبی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 27 – تاریخ انتشار : 29/9/1385

دریافت مقاله

 

مقاله 79- زمینه گرایی در شهرسازی

نویسنده : دکتر نوین تولایی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 10 – تاریخ انتشار : 1/12/1380

دریافت مقاله

 

مقاله 80- سير تحول سياستهاي مداخله در بافتهاي كهن شهري در ايران

نویسنده : دکتر محمد مهدی عزیزی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 7 – تاریخ انتشار : 1/4/1379

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 81- شهر ، كانون فرهنگ

نویسنده : مهندس محمود توسلی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 7 – تاریخ انتشار : 1/4/1379

دریافت مقاله

 

مقاله 82- شهرسازي مشاركتي؛ كاوشي نظري در شرايط ايران

نویسنده : دکتر سید محسن حبیبی – هادی سعیدی رضوانی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 24 – تاریخ انتشار : 1/12/1384

دریافت مقاله

 

مقاله 83- شهرگرايي و شهرسازي شتابزده الگوي فاوستي توسعه

نویسنده : دکتر سید محسن حبیبی – مهندس مرتضی هادی جابری مقدم

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 21 – تاریخ انتشار : 1/1/1384

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 84- شيز، تحليلي تاريخي و کالبدي و بررسي انطباق مکاني آن با تخت سليمان

نویسنده : ابوذر جعفری

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 25 – تاریخ انتشار : 30/3/1385

دریافت مقاله

 

مقاله 85- صفات « شهر اسلامي » در « متون اسلامي »

نویسنده : دکتر محمد نقی زاده

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 4و5 – تاریخ انتشار : 1/12/1377

دریافت مقاله

 

مقاله 86- کاهش آلودگی های محیطی ناشی از توسعه مسکن با راهکارهای طراحی معماری (مطلعه موردی بافت های مسکونی پیرامون تهران)

نویسنده : دکتر محمدمهدی محمودی – مهندس نیلوفر نیکقدم

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 35 – تاریخ انتشار : 6/7/1387

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 87- طراحي امروز در شهر ديروز ، مطالعه موردي توس

نویسنده : دکتر پیروز حناچی – مهندس سیاوش صابری کاخکی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 28 – تاریخ انتشار : 9/12/1385

دریافت مقاله

 

مقاله 88- طراحي سايه در فضاي باز

نویسنده : دکتر منصوره طاهباز

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 31 – تاریخ انتشار : 1/7/1386

دریافت مقاله

 

مقاله 89- طراحي شهري در ايران؛ نگرشي نو

نویسنده : دکتر سید حسین بحرینی – دکتر بهناز امین زاده

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 26 – تاریخ انتشار : 25/6/1385

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 90- طراحي مسكن در بافت قديم شهري

نویسنده : دکتر ایرج اعتصام

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 3 – انتشار : 1/1/1377

دریافت مقاله

 

مقاله 91- طراحي ميدان هاي شهري

نویسنده : دکتر فریدون قریب

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 2 – تاریخ انتشار : 1/1/1376

دریافت مقاله

 

مقاله 92- كندوكاوي در معناي شكل شهر

نویسنده : دکتر فرح حبیب

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 25 – تاریخ انتشار : 30/3/1385

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 93- کاربرد داده های سنجش از دور در آشکارسازی تغییرات کاربری های اراضی شهری ( مطالعه موردی فضای سبز شهر تبریز )

نویسنده : بختیار فیضی زاه – فیروز جعفری – حسین نظم فر

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 34 – تاریخ انتشار : 8/4/1387

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 94- كاربرد علوم محيطي در فرايند مطالعاتي طراحي شهري

نویسنده : دکتر راضیه رضازاده

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 24 – تاریخ انتشار : 1/12/1384

دریافت مقاله

 

مقاله 95- كاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي در برنامه ريزي شهري و منطقه اي

نویسنده : دکتر اسفندیار زبردست

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 10 – تاریخ انتشار : 1/12/1380

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 96- لاله زار ـ عرصه تفرج ، از باغ تا خیابان ( شکل گیری خیابان به سبک اروپایی در دوره ناصرالدین شاه )

نویسنده : دکتر سید محسن حبیبی – دکتر زهرا اهری

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 34 – تاریخ انتشار : 8/4/1387

دریافت مقاله

 

مقاله 97- محله مسكوني پايدار، مطالعه موردي نارمك

نویسنده : دکتر محمدمهدی عزیزی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 27 – تاریخ انتشار : 29/9/1385

دریافت مقاله

 

مقاله 98- مروري بر ناكارامدي طرح هاي تفصيلي متداول در بافت ارگانيك مسكوني

نویسنده : سهند لطفی – دکتر محمدرضا پورجعفر – مجتبی انصاری

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 18 – تاریخ انتشار : 1/4/1383

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 99- مسكن روستايي در برنامه هاي توسعه

نویسنده : دکتر محسن سرتیپی پور

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 27 – تاریخ انتشار : 29/9/1385

دریافت مقاله

 

مقاله 100- مسير پياده گردشگري

نویسنده : دکتر سید محسن حبیبی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 9 – تاریخ انتشار : 1/4/1380

دریافت مقاله

 

مقاله 101- معرفی برخی از نرم افزارهای GIS و RS

نویسنده : سید حسن طباطبایی

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 102- معيارها و ضوابط توسعه پايدار براي اراضي نوار ساحلي درياي مازندران

نویسنده : دکتر فریدون قریب

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 13 – تاریخ انتشار : 1/1/1382

دریافت مقاله

 

مقاله 103- معيارهاي شناخت و ارزيابي هويت كالبدي شهرها

نویسنده : مهندس مهتا میرمقتدایی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 19 – تاریخ انتشار : 1/7/1383

دریافت مقاله

 

مقاله 104- مفهوم حس مکان و عوامل شکل دهنده آن

نویسنده : دکتر محمدصادق فلاحت

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 26 – تاریخ انتشار : 25/6/1385

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 105- مفهوم قلمرو در فضاهاي شهري و نقش طراحي شهري خودي در تحقق آن

نویسنده : دکتر سید حسین بحرینی – مهندس گلناز تاج بخش

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 6 – تاریخ انتشار : 1/12/1378

دریافت مقاله

 

مقاله 106- مقدمه اي بر تحليل ساختاري دستوري کالبد شهر

نوبسنده : سهند لطفی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 22 – تاریخ انتشار : 1/4/1384

دریافت مقاله

 

مقاله 107- مقدمه اي بر مفهوم توسعه شهري پايدار و نقش برنامه ريزي شهري

نویسنده : دکتر حسنعلی لقایی – مهندس حمیده محمدزاده تیتکانلو

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 6 – تاریخ انتشار : 1/12/1378

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 108- مکان يابي محل دفن مواد زائد جامد شهري با استفاده از منطق فازي(Fuzzy Logic ) در محيط GIS

نویسنده : دکتر رحمت الله فرهودی – کیومرث حبیبی – پروانه زندی بختیاری

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 23 – تاریخ انتشار 1/7/1384

دریافت مقاله

 

مقاله 109- مکان يابي مراکز امداد رساني ( در شرايط وقوع زلزله ) با استفاده از GIS و روش ارزيابي چند معياري AHP

نویسنده : دکتر اسفندیار زبردست – عسل محمدی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 21 – تاریخ انتشار : 1/1/1384

دریافت مقاله

 

مقاله 110- مكتب اصفهان در شهرسازي

نویسنده : دکتر سید محسن حبیبی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 3 – تاریخ انتشار : 1/1/1377

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 111- ملاحظات شهرسازی در سنجش آسیب پذیری شهرها از زلزله (مطالعه موردی، منطقه فرحزاد، تهران)

نویسنده : دکتر محمدمهدی عزیزی – مهندس رضا اکبری

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 34 – تاریخ انتشار : 8/4/1387

دریافت مقاله

 

مقاله 112- ملاحظات محيطي در طراحي و بهسازي خيابان هاي شهري

نویسنده : مهندس فرامرز داعی نژاد – دکتر بهناز امین زاده

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 11 – تاریخ انتشار : 1/4/1381

دریافت مقاله

 

مقاله 113- نقش دانايي در احساس زيبايي

نویسنده : دکتر مهرناز مولوی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 18 – تاریخ انتشار : 1/4/1383

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 114- نقش شهرسازي مدرن در تخلفات ترافيکي پياده بافت قديم تبريز

نویسنده : رحمت محمد زاده – دکتر فیروز جمالی – دکتر محمدرضا پورمحمدی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 21 – تاریخ انتشار : 1/1/1384

دریافت مقاله

 

مقاله 115- نقش طرح کالبدي در حس مکان مسجد

نویسنده : دکتر محمدصادق فلاحت

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 22 – تاریخ انتشار : 1/4/1384

دریافت مقاله

 

مقاله 116- نقش غالب الگوهاي عام اوليه در طراحي محله هاي مسکوني معاصر

نویسنده : دکتر علیرضا عینی فر

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 32 – تاریخ انتشار : 30/9/1386

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 117- نگاهي به تجربه مدرنيته در شهر و شهرسازي معاصر

نویسنده : سهند لطفی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 20 – تاریخ انتشار : 1/10/1383

دریافت مقاله

 

مقاله 118- نگاهي نو به مفهوم شهر از نظرگاه زبان و فرهنگ فارسي

نویسنده : دکتر ناصر براتی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 13 – تاریخ انتشار : 1/1/1382

دریافت مقاله

 

مقاله 119- يافته هايي از طرح شنب غازان، پديده شهري عصر ايلخاني به نام ابواب البر

نویسنده : دکتر جواد شکاری نیری

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 24 – تاریخ انتشار : 1/12/1384

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 120- ضرورت طراحي در ارتباط با فضاي شهري پيرامون ورودي هاي مترو در تهران

نویسنده : دکتر محمدمهدی محمودی

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 19 – تاریخ انتشار : 1/7/1383

دریافت مقاله

 

مقاله 121- ضرورت ها و موانع ايجاد شهر هوشمند در ايران

نویسنده : دکتر مصطفی بهزادفر

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 15 – تاریخ انتشار : 1/7/1382

دریافت مقاله

 

مقاله 122- ظرفيت سازي در شهرهاي متوسط و توسعه فضايي منطقه اي

نویسنده : دکتر حمید محمد زاده تیتکانلو

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 12 – تاریخ انتشار : 1/10/1381

دریافت مقاله

 

مقاله 123- ضوابط ساماندهي و معيارهاي طراحي شهري براي مبادي ورودي شهرها

نویسنده : دکتر فریدون قریب

منبع : نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – شماره 15 – تاریخ انتشار : 1/7/1382

دریافت مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...