رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

مقاله 247 - شکل بندیِ آرمانِ برنامه ریز: خوانشی لاکانی از فرآیند آموزشِ برنامه ریزی و هویتِ برنامه ریز

نویسندگان: محمد حسین شریف زادگان؛ بهزاد ملک پور اصل

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 21 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1395

دانلود مقاله

 

مقاله 248 - مدلی برای تعیین تراکم ساختمانی مطلوب محله با تأکید بر عوامل فرهنگی (مطالعه موردی: محله‌های ایران و تختی ـ منطقه 12 تهران)

نویسندگان: محمد مهدی عزیزی؛ فاطمه جمال‌آبادی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 21 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1395

دانلود مقاله

 

مقاله 249 - سنجش فقر شهری و ارتباط آن با دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین

نویسندگان: اسفندیار زبردست؛ راضیه رمضانی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 21 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1395

دانلود مقاله

 

مقاله 250 - بررسی تاثیر عوامل فردی در مطالعه فرایندمحور دلبستگی به مکان با رویکرد روانشناسی شناختی (موردپژوهی: محله قره باغیها در تبریز)

نویسندگان: محمدتقی پیربابایی؛ مینو قره بگلو؛ زهرا علی نام

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 21 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1395

دانلود مقاله

 

مقاله 251 - تحلیل رابطه بین کیفیت فضای میانی و کیفیت های انسانی- محیطی مورد پژوهی مجتمع های مسکونی شهر شیراز

نویسندگان: مژگان ساسانی؛ علیرضا عینی فر؛ حسین ذبیحی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 21 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1395

دانلود مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 252 - رابطه پیکره بندی فضایی و متغیرهای محیطی در سکونتگاه های غیررسمی، نمونه مطالعاتی: محله حصار شهر همدان

نویسندگان: حسن سجادزاده؛ محمدسعید ایزدی؛ محمدرضا حقی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 21 - شماره 3 – تاریخ انتشار : پاییز 1395

دانلود مقاله

 

مقاله 253 - بررسی معیارهای ظرفیت‌سنجی توسعه مجدد در محدوده بافت قدیم بابل

نویسندگان: فرشاد نوریان؛ آزاده نتاج

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 21 - شماره 3 – تاریخ انتشار : پاییز 1395

دانلود مقاله

 

مقاله 254 - ارزیابی الگوی تعاملات شهروندان با پروژه های اراضی عباس آباد تهران با تاکید بر رویکرد شهروندی فضایی

نویسندگان: غزاله سادات قریشی؛ مجتبی رفیعیان؛ منوچهر فرج زاده

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 21 - شماره 3 – تاریخ انتشار : پاییز 1395

دانلود مقاله

 

مقاله 255 - عدالت فضایی در مقیاس شهری در ایران؛ فرامطالعه چارچوب نظری مقاله‌های علمی موجود

نویسندگان: هاشم داداش پور؛ نینا الوندی پور

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 21 - شماره 3 – تاریخ انتشار : پاییز 1395

دانلود مقاله

 

مقاله 256 - تحلیل دانه‌بندی بلوک‌های مسکونی از منظر جرم‌شناسی با استفاده تکنیک نحو فضا

نویسندگان: علی اکبر جیدری؛ یعقوب پیوسته گر؛ مریم کیایی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 21 - شماره 3 – تاریخ انتشار : پاییز 1395

دانلود مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 257 - بازاندیشی در کیفیت ارتباط مدرسه و شهر بر‌پایه تحلیل اجتماع‌پذیری مدارس دوره تیموری تا ابتدای قرن چهاردهم

نویسندگان: محبوبه آهنگری؛ حشمت الله متدین

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 21 - شماره 4 – تاریخ انتشار : زمستان 1395

دانلود مقاله

 

مقاله 258 - بررسی تاریخی نحوه مالکیت مجموعه میدان نقش جهان اصفهان (از صفویه تا انقلاب اسلامی و بر مبنای اسناد وقفی)

نویسندگان: احمد امین پور؛ عبدالله جبل عاملی؛ فریبا خطابخش

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 21 - شماره 4 – تاریخ انتشار : زمستان 1395

دانلود مقاله

 

مقاله 259 - سنجش کیفیت زندگی در قلمرو مسکن در بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی شهر اصفهان

نویسندگان: اسفندیار زبردست؛ همایون نورائی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 21 - شماره 4 – تاریخ انتشار : زمستان 1395

دانلود مقاله

 

مقاله 260 - علت کاویِ بحران هویت در معماری و شهرسازی معاصر ایران

نویسنده: محمدمنان رئیسی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 21 - شماره 4 – تاریخ انتشار : زمستان 1395

دانلود مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 261 - شناسایی علل عدم تحقق کاربری های پیشنهادی در طرح های توسعه شهری ایران با استفاده از نظریه زمینه‌ای

نویسندگان: گلدیس وحیدی برجی؛ فرشاد نوریان؛ محمد مهدی عزیزی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 22 - شماره 1 – تاریخ انتشار : بهار 1396

دانلود مقاله

 

مقاله 262 - سیاست‌گذاری در بزرگ‌شهر تهران: روش‌های واکاوی دوگانۀ یکپارچگی- غیریکپارچگی

نویسندگان: وحیده ابراهیم نیا؛ زهره عبدی دانشپور

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 22 - شماره 1 – تاریخ انتشار : بهار 1396

دانلود مقاله

 

مقاله 263 - پیکره‌بندی فضایی، ادراک تراکم و تعاملات اجتماعی در محیط‌های مسکونی: ارائۀ یک مدل علّی (نمونه موردی: مجتمع‌های مسکونی شهر مشهد)

نویسندگان: رامین مدنی؛ شهرام پوردیهیمی؛ سیده فاطمه موسوی نیا؛ بهرام صالح صدق پور

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 22 - شماره 1 – تاریخ انتشار : بهار 1396

دانلود مقاله

 

مقاله 264 - رابطه سیستم فعالیت‌های جمعی و پیکربندی خانه های کوهدشت با رویکرد نحو فضا

نویسندگان: عبدالمجید نورتقانی؛ جاسم آزادبخت

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 22 - شماره 1 – تاریخ انتشار : بهار 1396

دانلود مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 265 - کاربرد روش تحلیل عاملی اکتشافی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

نویسنده: اسفندیار زبردست

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 22 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1396

دانلود مقاله

 

مقاله 266 - رابطه پیکره بندی فضایی و امنیت محیطی در سکونتگاه های غیررسمی شهر همدان

نویسندگان: حسن سجادزاده؛ محمد سعید ایزدی؛ محمدرضا حقی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 22 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1396

دانلود مقاله

 

مقاله 267 - تحلیل چالش‌های تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران شهری در طرح‌های توسعه شهری؛ مورد مطالعاتی: طرح جامع اراضی عباس‌آباد تهران (مصوب سال 1384)

نویسندگان: غلامرضا کاظمیان؛ سید حسین بحرینی؛ مهدی حسینی دهاقانی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 22 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1396

دانلود مقاله

 

مقاله 268 - جایگاه نیازهای بنیادین انسان در سیر تحولات مسکن (مطالعه موردی: شهر اردبیل مبتنی بر پیشینه تاریخی)

نویسندگان: حمیدرضا عظمتی؛ سمیه پورباقر؛ ودود رستمی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 22 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1396

دانلود مقاله

 

مقاله 269 - ارزیابی تاثیر ابعاد اجتماعی و کالبدی محیط محله بر سلامت روانی و حس سلامتی ساکنین (مورد پژوهی محله رشدیه تبریز)

نویسندگان: مرتضی میرغلامی؛ مینو قره بگلو؛ نوشین نوزمانی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 22 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1396

دانلود مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 270 - آشکارسازی دگرگونی کاربرد زمین: تحلیل ویژگی‌های گسترش برنامه‌ریزی‌نشده در منطقة کلان‌شهری تهران

نویسندگان: زهره عبدی دانشپور؛ مسعود تارانتاش

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 22 - شماره 3 – تاریخ انتشار : پاییز 1396

دانلود مقاله

 

مقاله 271 - بازنمایی خوانایی شهرهای شمال در آثار اکبر رادی: مطالعۀ موردی سه نمایشنامۀ روزنۀ آبی، مرگ در پاییز و پلکان

نویسندگان: بهروز محمودی بختیاری؛ رویا ربانی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 22 - شماره 3 – تاریخ انتشار : پاییز 1396

دانلود مقاله

 

مقاله 272 - تحلیل محتواییِ فضای شهری بر اساس نظریه رمان بختین

نویسندگان: سمر حقیقی بروجنی؛ سید عباس یزدانفر؛ مصطفی بهزادفر

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 22 - شماره 3 – تاریخ انتشار : پاییز 1396

دانلود مقاله

 

مقاله 273 - شناسایی بخش های رقابت پذیر منطقه ای در استان فارس

نویسندگان: حمیدرضا بهمن پور خالصی؛ فرشاد نوریان

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 22 - شماره 3 – تاریخ انتشار : پاییز 1396

دانلود مقاله

 

مقاله 274 - مستند سازی بازسازی شهر فردوس پس از زلزله سال 1347

نویسندگان: غزاله شادی فر؛ علیرضا فلاحی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 22 - شماره 3 – تاریخ انتشار : پاییز 1396

دانلود مقاله

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 275 - نقش پروژه های محرک توسعه در بازآفرینی بافت مرکزی شهرها: نمونه مطالعاتی، بافت تاریخی شهر یزد

نویسندگان: محمد مهدی عزیزی؛ بهاره بهرا

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 22 - شماره 4 – تاریخ انتشار : زمستان 1396

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 276 - تبیین گونه ای متفاوت از تولید فضای غیررسمی در شهرستان مرزی بانه؛ انباشت سرمایه و تعمیق فقر

نویسندگان: مهدی رازپور؛ رضا خیرالدین؛ عبدالهادی دانشپور

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 22 - شماره 4 – تاریخ انتشار : زمستان 1396

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 277 - تحلیل میزان رویدادمداری مناطق 15 گانه کلان‌شهر اصفهان با تاکید بر زیرساخت‌های رویداد

نویسندگان: همایون نورائی؛ نیکو ستاری

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 22 - شماره 4 – تاریخ انتشار : زمستان 1396

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 278 - شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و معیارهای مؤثر در مدیریت سبد پروژه‌های شهری و ارائه مدل مفهومی برای تعریف سبد پروژه‌های شهری

نویسندگان: مجید پرچمی جلال؛ اسفندیار زبردست؛ حمید فصیحی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 22 - شماره 4 – تاریخ انتشار : زمستان 1396

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 279 - مدلسازی تصویر شهر جهت مشخص شدن اولویت های برندسازی شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه

نویسندگان: فرشاد نوریان؛ مهدی میکائیلی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 23 - شماره 1 – تاریخ انتشار : بهار 1397

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 280 - بررسی کیفیت نفوذپذیری لبه بر تامین امنیت فضا (نمونه موردی: تحلیل فضایی ساختار تیمچه در بازارهای سنتی ایران)

نویسندگان: علی اکبر حیدری؛ یعقوب پیوسته گر؛ مریم کیایی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 23 - شماره 1 – تاریخ انتشار : بهار 1397

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 281 - واکاوی ارتباط بین مدلسازی رایانه ای نرم افزار نحو فضا و نقشه های شناختی درشناخت محیط های اجتماع پذیر (نمونه موردی:دانشکده هنر و معماری بوعلی و دانشکده معماری و شهرسازی بهشتی)

نویسندگان: احمد حیدری؛ مریم فرهادی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 23 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1397

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 282 - تفاوت فصلی حدود آسایش حرارتی در محلات قدیم و جدید شهر اصفهان (مطالعه موردی: محلات جلفا و مرداویج)

نویسندگان: فاطمه السادات مجیدی؛ شاهین حیدری؛ محمود قلعه نویی؛ مریم قاسمی سیچانی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 23 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1397

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 283 - گونه‌شناسی فضایی الگوهای رشد در مناطق شهر بنیان

نویسندگان: احمد خلیلی؛ اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 23 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1397

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

مقاله 284 - ارزیابی ارزش ها در منظر شهری تاریخی خیابان ولیعصر تهران با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی مشارکت مردمی (PPGIS)

نویسندگان: الهام اندرودی؛ زینب تقی پور اناری

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 23 - شماره 2 – تاریخ انتشار : تابستان 1397

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 285 - تبیین نقش بنادر در تکوین ساختار فضایی پسکرانه ها در حوزه سرزمین ایران

نویسندگان: هاشم داداش پور؛ مجتبی آراسته

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 23 - شماره 3 – تاریخ انتشار : پاییز 1397

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

مقاله 286 - تبیین نقش های مورد انتظار از سازمان های حرفه ای شهرسازی ایران مبتنی بر روش تحلیل گفتمان انتقادی

نویسندگان: بنفشه یادگارزاده؛ فرشاد نوریان

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 23 - شماره 3 – تاریخ انتشار : پاییز 1397

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

مقاله 287 - بررسی میزان دلبستگی به مکان نسبت به سه مقیاس خانه، محله و شهر (نمونه موردی شهر شیراز)

نویسندگان: علی اکبر جیدری؛ قاسم مطلبی؛ سلمان مرادیان

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 23 - شماره 3 – تاریخ انتشار : پاییز 1397

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 288 - رفتار نهادی برنامه‌ریزان در گفتمان برنامه‌ریزی شهری کلان‌شهر تهران

نویسندگان: پویا جودی؛ محمدحسین شریف زادگان

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 23 - شماره 4 – تاریخ انتشار : زمستان 1397

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

مقاله 289 - تبیین پیچیدگی‌های ساختاری در آینده‌نگری جمعیت‌پذیری مناطق کلانشهر تهران

نویسندگان: بهرام امین‌زاده گوهرریزی؛ محمد مهدی عزیزی؛ سعید رستگار

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 23 - شماره 4 – تاریخ انتشار : زمستان 1397

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

مقاله 290 - اسطوره‌شناسی تمثیلی مجموعه‌ تخت‌‌جمشید

نویسندگان: سهند محمدی خبازان؛ میترا حبیبی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 23 - شماره 4 – تاریخ انتشار : زمستان 1397

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

مقاله 291 - تحلیلی بر تحولات محتوایی و رویه‌ای فرایند طراحی شهری و کاربست آن در پروژه های طراحی شهری ایران

نویسندگان: سعیده علی کائی؛ بهناز امین زاده گهرریزی

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 23 - شماره 4 – تاریخ انتشار : زمستان 1397

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

 

مقاله 292 - تحلیل رابطه کاربری زمین و رفتار سفر در سطح محلات شهرتهران ؛ نمونه مورد مطالعه محله منیریه، کوی بیمه و کوی گلستان

نویسندگان: الناز باقرنژاد؛ اسفندیار زبردست

منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 23 - شماره 4 – تاریخ انتشار : زمستان 1397

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقاله 293 - فهم فضاهای خاکستری: جایگاه قدرت در فرایند مناسبات سکونتگاه‌های غیررسمی(مورد مطالعه: شهرک رضویه)
نویسندگان: مجتبی رفیعیان؛ آیدا کیانفر
منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 24 - شماره 1 – تاریخ انتشار : بهار 1398

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مقاله 294 - تحلیل نشانه های سازگاری در آسایش حرارتی فضاهای باز (نمونه مورد مطالعه: محلات مسکونی منتخب شهر اصفهان)
نویسندگان: فاطمه السادات مجیدی؛ شاهین حیدری
منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 24 - شماره 1 – تاریخ انتشار : بهار 1398

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مقاله 295 - ارزیابی طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی از منظر شاخص‌های مسکن مطلوب و پایدار روستایی
نویسندگان: محسن سرتیپی پور؛ سحر ندایی طوسی؛ سیما سعادت شورک حاجی
منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 24 - شماره 1 – تاریخ انتشار : بهار 1398

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

مقاله 296 - ارزیابی تجدیدسازمان حکمروایی پیشنهادی برای مدیریت یکپارچه مناطق کلان‏شهری ایران
نویسندگان: ایرج اسدی
منبع: نشریه هنرهای زیبا – دانشگاه تهران – دوره 24 - شماره 1 – تاریخ انتشار : بهار 1398

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...