رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

خلاف مطالعات و تجربه های فراوان در زمینه «فرم شهر» و سازمان بصری شهری امروزی، می*توان گفت كه هنوز مبانی و روش*های مطلوب، علمی و مورد قبول عام برای آن تدوین نشده است. در واقع به دلیل ابعاد وسیله كالبدی _ فضایی شهرهای جدید و دخالت نیروهای متعدد و متضاد در شكل*گیری و توسعه آنها، نمی*توان به سادگی كیفیت بصری و سیمای كالبدی شهرها را تحت بررسی، انتظام و نظارت قرار داد.

با افزایش ابعاد و وسعت كلانشهر*ها، تركیب انواع شهرك*ها و حومه ها، توسعه بزرگراه*ها، تركیب انواع حركت سواره و پیاده، افزایش سرعت در فضای شهری، توسعه ساختمان*های بلندمرتبه، توسعه و تنوع وسایل حمل و نقل، تعدد و تنوع اثاثه شهری و مانند اینها، شرایط نوینی پدید آمده است كه تحقق اهداف و موازین زیباشناختی را در سیمای شهرها بسیار دشوار و دست *نیافتنی كرده است.

علاوه بر اینها، دخالت نیرومند نیروهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در حیات شهرهای بزرگ، از جمله عواملی است كه با اهداف برنامه *ریزی*های شهری در تضاد قرار می*گیرد.

از طرف دیگر، به دلیل طبیعت پیچیده و چند بعدی شهرهای كنونی، دانش شهرسازی نیز در معرض كشاكش رشته*های مختلف مثل اقتصاد، مهندسی سازه، مهندسی ترافیك، جامعه* شناسی، برنامه*ریزی، مدیریت، معماری، محیط *شناسی، جغرافیای شهری و غیره قرار گرفته است. در نتیجه نمی*تواند به آسانی به اهداف مشترك و روش*های مشترك دست پیدا كند.

بدیهی است كه در شرایط نوین، دانش و هنر معماری، بر خلاف گذشته دیگر قادر نیست كه به هستی شهرها، هم از نظر عملكردی و هم از نظر زیباشناختی، شكل دهد. اینك هماهنگی میان هنر و فن در شهرسازی، اسیر كشاكش نیروهایی شده است كه نه تنها همسویی ندارند بلكه گاه در تعارض با یكدیگر عمل می*كنند. اینك مسئولیت تاریخی و خطیر شهرسازی این است كه میان ضرورت*های ناسازگار مثل توسعه صنعتی، توسعه كالبدی، توسعه رفاه اجتماعی، توسعه حمل و نقل، حفظ محیط زیست و تامین نیازهای زیباشناختی، هماهنگی و سازگاری ایجاد كند. كار بزرگی كه تمام شهرسازی جهان را به خود مشغول داشته است.

در حال حاضر، انواع نیروها و گروه*ها، و انواع دانش*ها و فنون، به طور آگاهانه و ناآگاهانه در شكل *گیری* شهرها دخالت دارند. حاصل كار این است كه شكل و سیمای كالبدی اغلب شهرهای موجود، پدیده*ای تصادفی و اتفاقی است كه عنصر آگاهی و انتخاب نقش ناچیزی در آن دارد. بدیهی است كه با این وضع، نمی*توان، به آسانی به اهداف هویت، زیبایی و جذابیت در سیمای شهرها دست پیدا كرد.

اینك اصطلاح «شهرسازی» مفهومی مبهم و چند پهلو پیدا كرده است، كه عرصه عمل و مسئولیت آن روشن نیست و در كشاكش میان حوزه*های علوم مهندسی، علوم اجتماعی، علوم انسانی و هنرها معلق مانده است.

بی*دلیل نیست كه «ژورف بلمون»J.Belmont معمار و شهرساز متفكر فرانسوی می*گوید كه این واژه شهرسازی باید روزی جای خود را به واژه*های دیگری مثل «آمایش شهری» و «هنر شهری» بدهد.

در حال حاضر جدا از تاثیر وسیع عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، می*توان از چندین رشته در عرصه شهرسازی نام برد كه كم*وبیش، به طور مستقیم در چگونگی شكل*گیری سیمای شهرها و كیفیت سازمان بصری آنها دخالت دارند. اهم این رشته*ها عبارتست از: برنامه*ریزی شهری، طراحی شهری، منظرسازی، معماری، مهندسی سازه و مهندسی ترافیك.

حد و مرز وظایف و حوزه عمل هر یك از این رشته*ها و چگونگی روابط میان آنها به درستی روشن نیست، به طوری كه برداشت*ها و تعبیرهای مختلف از آنها ارایه می*شد كه در عمل با سلیقه*ها و نظرات شخصی همراه می*شود. نتیجه كار این است كه اغلب در میان عرصه*های مختلف شهرسازی ناهماهنگی و حتی تعارض پدید می*آید كه در نهایت به نبود تعادل كاركردی و ناهماهنگی در سیمای عمومی شهر منجر می*شود. این عارضه*ای است كه از آن به عنوان «عدم كلیت» و «عدم سرزندگی» در شهرسازی معاصر یاد می*كنند و برای آن راه چاره می*جویند.

شگفت*تر این است كه در شهرسازی معاصر، هنوز معلوم نیست كه مسئولیت سازمان دادن به نظام بصری و ابعاد زیباشناختی سیمای شهر به عهده كدام رشته علمی، یا نهاد مطالعاتی یا اجرایی است. در واقع، در كشورهای مختلف جهان به اقدامات و تجارب گوناگونی در این زمینه توسل جسته*اند. ولی هنوز یك دانش نظام*یافته یا روش*شناسی كارآمد برای سامان داده به این نیاز بزرگ تمدن معاصر فراگیر نشده است.

در حال حاضر، علاوه بر نقش سنتی معماری، نقش زیادی به عهده «طراحی شهری»، «منظرسازی» و «زیباسازی شهری» گذاشته شده است. ولی حقیقت این است كه جایگاه اینها نیز،* از نظر مبانی روش*شناسی علمی به درستی روشن نیست. مهم*تر اینكه، در عمل همكاری و هماهنگی كافی میان آنها وجود ندارد. در واقع مساله اصلی این است كه بر خلاف دستاوردهای ارزشمند ولی پراكنده معماری، طراحی شهری، طراحی منظر و اقدامات زیباسازی، چگونه می*توان میان عناصر اصلی سیمای شهر، یعنی طراحی شهرك*ها و محله*ها، طراحی بزرگراه*ها و پل*ها، طراحی پارك*ها و فضاها، معماری بناها و طراحی اثاثه شهری، نوعی انسجام و هماهنگی علمكردی و زیباشناختی پدید آورد؟

طراحی شهری، در مفهوم عالی و وسیع خود، باید به دو نوع اصلی نیازهای شهر، یعنی نیازهای عملكردی و نیازهای زیباشناختی پاسخ گوید. از این نظر فرآیند طراحی شهری از دو روند طراحی حسی و طراحی منطقی به هم آمیخته است. اما در عمل طراحی شهری یا بیشتر مقهور ضرورت*های كمی و فنی می*شود و یا به افسون «شكل*گرایی» (فرمالیسم) اسیر می شود.

طراحی منظر یا منظرسازی نیز، خود را به عرصه*های محدود و جزیره*های كوچك سبز مشغول كرده است. این نوع طراحی از درگیر شدن با محیط عمومی شهر و معیارهای فراگیر طفره می*رود. زیباسازی نیز مفهومی است كه بیشتر اسیر ملاحظات اجرایی و خرده*كاری است كه از حوزه «بزك» و تزیین فراتر نمی*رود. امروزه «زیباسازی» كلمه*ای زشت است كه بوی حقه*بازی از آن استشمام می*شود.

در تبیین تحول نقش معماری در شهرسازی و ضرورت پیدایش رشته*های جدید، می*توان گفت كه معماری بیشتر به بناها و مجموعه*های ساختمانی و فضاهای بسته نظر دارد. در حالی كه اهداف طراحی شهری و منظرسازی، به اقتضای ساختار و عملكرد شهرهای امروزی، بیشتر به فضاهای باز و وسیع حركت مردم و وسایل نقلیه معطوف است.

از دیدگاه بصری، طراحی شهری، در درجه اول به فضاهای وسیع سه بعدی نظر دارد. موضوع منظرسازی نیز عبارت است از تركیب*بندی فضاها و بناها با یكدیگر به شكلی كه هم از نظر كاركردی و هم از نظر زیبایی رضایت*بخش است.

در شهرسازی معاصر، مفهوم و كاركرد زیبایی در عرصه*ای بسیار وسیع*تر از فضای معماری مطرح است. بنابراین با تعمیم ساده معیارهای معماری نمی*توان به زیبایی در سیمای شهر دست پیدا كرد. در واقع مساله اساسی و حل نشده این است كه در عرصه بسیار وسیع و پیچیده شهرهای بزرگ كنونی، به آسانی نمی*توان با محیط شهر روابط حسی مطلوب و دلپذیر برقرار كرد. تحقق این امر به معیارها و مقیاس*های دیگری نیاز دارد كه خود مستلزم آن است كه شرایط و عوامل ادراك محیط در شهرهای بزرگ و كیفیات نوین بصری آنها مورد بازشناسی قرار گیرد تا روش*های مناسب برای رسیدن به آنها تدوین شود.

 

منبع : سایت همکلاسی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...