ثبت نام کنید. هستند. محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. زبان لری همانند محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. نواده‌ای از زبان 3fcc80752b..."> ثبت نام کنید. هستند. محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. زبان لری همانند محتوای مخفی برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید. نواده‌ای از زبان 3fcc80752b..."> رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

گویش‌های لُری نزدیک‌ترین گویش‌های ایرانی به زبان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
هستند.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
زبان لری همانند

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نواده‌ای از زبان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
است

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و واژه‌های آن همانندی بسیاری با

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
دارد.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
. ریشه زبانهای ایرانی لری-بختیار مانند زبان فارسی به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(پهلوی ساسانی) و از طریق پارسی میانه به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(زبان هخامنشیان) برمیگردد

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
.ویژگی‌های زبان لری نشان می‌دهد که چیرگی زبان‌های ایرانی در منطقه کنونی

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در تاریخ باستان از سوی ناحیه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
صورت گرفته و نه از سوی ناحیه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
زبان‌شناسانی دیگر لری را یک

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
بین گونه‌های

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
دانسته‌اند،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
که میان مردم

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
رایج است و خود از سه گویش جدا تشکیل می‌شود که عبارتند از گویش لرستانی، بختیاری و لری جنوبی (

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
) و در دو سوی پیوستار با انواعی از زبان‌های

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
شانه به شانه‌است.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
به عبارت دقیق تر این خانواده یک گروه جدا اما مرتبط از چند زیر گروه پیوسته از ایلات و طوایف است، شناخته شده‌ترین این گروهها عبارتند از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
یا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(چهار گروه اخیر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
را تشکیل میدهند).

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
بیشتر به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
تقسیم می شود، چند گروه کوچکتر دیگر هم هستند.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام گویش لری در کتابهای تاریخی قدیمی نیامده‌است و ظاهرا گویش مردمان این ناحیه گویشی از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در نظر گرفته شده‌است. پیش از بررسی‌های زبان‌شناسی نوین، برخی نویسندگان بر پایه حدس، گویش لُری را با زبان‌های

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
‌تبار مربوط می‌دانستند. برای نمونه

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
(و یا لور) را نام عشیرتی بزرگ از عشایر

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
می‌داند:

[TABLE=class: cquote]

[TR]

[TD=width: 20]«[/TD]

[TD]گروهی از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در کوههای میان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و این نواحی بدیشان شناخته آید و بلاد

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
خوانند و هم

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
گویند.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[/TD]

[TD=width: 20] »[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

یا دکتر پرویز ناتل خانلری گویش‌های لری و بختیاری را نزدیک به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
گمان برده‌است و در این خصوص می نویسد : « در کوهستان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و قسمتی از مغرب

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ایلهای بختیاری و ممسنی و بویراحمدی به گویشهایی سخن می‌گویند که با کردی خویشاوندی دارد، اما با هیچیک از شعبه‌های آن درست یکسان نیست، و میان خود آنها نیز ویژگی‌ها و دگرگونی هایی وجود دارد که هنوز با دقت حدود و فواصل آنها مشخص نشده‌است. اما معمول چنین است که همه گویشهای بختیاری و لری را جزو یک گروه بشمارند.»

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

بر پایه گمانی دیگر از میان تمام اقوام

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
از نظر سازمان زبانی رابطه تنگاتنگی با

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
دارند در حالیکه برخی پژوهشگران بیان داشته‌اند که

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
منشعب می شوند. اما برخی دیگر از پژوهشگران معتقدند که

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
از قدیم الایام گروهی مستقل بوده‌اند گرچه از دو همسایه فرهنگی خویش تاثیر پذیرفته‌اند.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
گرچه لرها از نظر زبانی آشکارا با

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مرتبط هستند اما کارشناسان در این باره اختلاف نظر دارند که لری و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
منشعب شده‌اند یا از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
، لری همچنین با

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مرتبط می‌باشد این ارتباط در گویش‌های شمالی لری بیشتر نمودار است. گویش‌های لری یک

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
مابین دو قطب

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
هستند.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

چهارمیلیون نفز عضو «

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
» به حساب می‌آیند که زبان لری را متفاوت از یکدیگر صحبت می‌کنند. یک الگوی دیگر گویش‌های لری را به سه زبان تقسیم می‌کند که عبارت است از: لرستانی، بختیاری و لری جنوبی.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
گویش لری یکی از گویش‌های گروه غربی زبان‌های ایرانی به شمار می‌آید.یک الگوی دیگر گویش‌های لری را به ۴ دسته تقسیم کرد است که عبارت است از :

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
]

 

 • لری شمالی
 • لری میانی
 • لری جنوبی
 • لری کوزماری

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گروهی از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
پس از حرکت از خاستگاه شمالی خود سرتاسر نوار غربی را درنوردید تا به

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
رسید. در این کوچ، دسته‌هایی در سرتاسر نوار غربی از شمال تا جنوب در بخشهای گوناگون

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
پراکنده شدند، از همین روی پیوندهایی میان گویش‌های کنونی در استانهای

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و بخش هایی از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
دیده می‌شود. منطقه جغرافیای استفاده از این زبان جنوب غربی خاک

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
امروزی را در بر می‌گیرد. به گمان پرویز ناتل خانلری، گویش‌های لری در برگیرنده گستره وسیعی از واژگان

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و بکارگیری فراوان آنها بصورت زنده در محاورات روزمره می‌باشد.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
[

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
]به طور دقیق تر می توان گویش‌های لری را به مناطق جغرافیایی زیر تقسیم کرد:[

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
]

۱ . لرهای

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
، قسمت اعظم

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و قسمتهایی از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
.

۲ .

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و بخش هایی از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
.

۳ . لرهای

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
قسمتهایی از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
.

۴ . لرهای

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
:

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و قسمتهایی از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
.

۵ . لرهای فیلی :

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
، برخی ساکنین

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
، برخی ساکنین

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
، وقسمتهایی از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مردمان بخش‌هایی از

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و بوشهر به گویشهای گوناگونی از گویشهای لری صحبت می‌کنند.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در مناطق

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و بخش هایی از استان همدان از جمله

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و سربند

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
دیده می‌شود

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
.گویش سیلاخوری، در روستاهای دشت

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
محدوده

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
تا

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
به کار می‌رود و تفاوت چندانی با

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
ندارد. لری پشتکوهی در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
دیده می‌شود و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در ایلات

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
کاربرد دارد.

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
نیز در ناحیهٔ

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و همچنین لری

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و بخشهای دیگری در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
و بوشهر وجود دارند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
لری

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
در

محتوای مخفی

  برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.
،

 

دای گردنت های

تنگ بلور های

پرش شرابه ، پرش شرابه

دای ا یه شو وش نخرم حالم خرابهvahidrk.gif

.................................

 

دای پیینه های، چشمه ی بونی های ، کره سر دوو ، کره سر دو سر

 

دای چه خشه تیت بنشینی زر دار گردو

 

 

 

 

اسماعیل بیو بریم بون.TAEL_SmileyCenter_Misc%20(305).gif

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گل بیو گل بیو تی مو امشو

سر و سینم بنه تا کنم خو

 

دل کلو وابیه نومه یارم

درد و در سی دلم خونه ندارم

 

رهزن ایلتم تا بیایی

پا و زنجیرتم تا بیایی

 

جون و قربونته کی ایایی

لو غزل خونته تا بیایی

 

گل بیو نغمه ی تارم وابو

اشنای دردلم یارم وابو

 

دل گروگونته تا قیومت

گوش و فرمونته تا قیومت

 

جون و قربونته کی ایایی

لو غزل خونته تا بیایی

 

گل بیو گل بیو تی مو امشو

سر و سینم بنه تا کنم خو

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
دای گردنت های

تنگ بلور های

پرش شرابه ، پرش شرابه

دای ا یه شو وش نخرم حالم خرابه:vahidrk:

.................................

 

دای پیینه های، چشمه ی بونی های ، کره سر دوو ، کره سر دو سر

 

دای چه خشه تیت بنشینی زر دار گردو

 

 

 

 

اسماعیل بیو بریم بون.:4564:

:ws3:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
:ws3:
الان فهمیدی من چی گفتم که میخندی؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
الان فهمیدی من چی گفتم که میخندی؟

نه ولي خيلي با نمك بود خوب خوشم اومد نيشم باز شد:hanghead:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
نه ولي خيلي با نمك بود خوب خوشم اومد نيشم باز شد:hanghead:

 

دای یه جور حرف ادا هست. مثل همون عزیز یا هر چیزی که بخوای صدای کسی بزنی )

 

دای گردنت های

تنگ بلور های

پرش شرابه ، پرش شرابه

دای ا یه شو وش نخرم حالم خرابهvahidrk.gif

 

( عزیز گردنت یه جام پر از شرابه که اگه یه شب ازش نخورم حالم خرابه 5c6ipag2mnshmsf5ju3z.gif)

.................................

 

دای پیینه های، چشمه ی بونی های ، کره سر دوو ، کره سر دو سر

 

دای چه خشه تیت بنشینی زر دار گردو

 

 

( عزیز به مانند پونه های چشمه بون وکره هایی نابی هست که روی دوغ هستن)

( عزیز چه خوشه کنارت زیر درخت گردو بشینم )

 

 

 

 

اسماعیل بیو بریم بون. ( اسماعیل بیا بریم بوان )

 

 

 

بوان آبادی ما هست. یه دره به مسافت 2 کیلومتر چر از درخت های انار که خود رو هستش.

 

میتونید تو گوگل سرچ کنید. جای خوش آب و هوایی هست.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
دای یه جور حرف ادا هست. مثل همون عزیز یا هر چیزی که بخوای صدای کسی بزنی )

 

دای گردنت های

تنگ بلور های

پرش شرابه ، پرش شرابه

دای ا یه شو وش نخرم حالم خرابه:vahidrk:

 

( عزیز گردنت یه جام پر از شرابه که اگه یه شب ازش نخورم حالم خرابه :5c6ipag2mnshmsf5ju3)

.................................

 

دای پیینه های، چشمه ی بونی های ، کره سر دوو ، کره سر دو سر

 

دای چه خشه تیت بنشینی زر دار گردو

 

 

( عزیز به مانند پونه های چشمه بون وکره هایی نابی هست که روی دوغ هستن)

( عزیز چه خوشه کنارت زیر درخت گردو بشینم )

 

 

 

 

اسماعیل بیو بریم بون. ( اسماعیل بیا بریم بوان )

 

 

 

بوان آبادی ما هست. یه دره به مسافت 2 کیلومتر چر از درخت های انار که خود رو هستش.

 

میتونید تو گوگل سرچ کنید. جای خوش آب و هوایی هست.

مرسي بابته ترجمه:icon_gol::icon_gol: خيلي خوشمان آمد :a030:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 

گل بیو گل بیو تی مو امشو ( گل بیا گل بیا پیشم امشب )

سر و سینم بنه تا کنم خو ( سر به سینم بذار تا بخوابم )

 

دل کلو وابیه نومه یارم ( دل دیوانه شد و یار نیومد )

در و در سی دلم خونه ندارم ( در به در برای دلم هستمو خواب ندارم )

 

رهزن ایلتم تا بیایی ( راهزن ایلت هستم تا بیایی )

پا و زنجیرتم تا بیایی ( پا در زنجیر ترم تا بیایی )

 

جون و قربونته کی ایایی ( جان به قربونته کی میایی ؟)

لو غزل خونته تا بیایی ( لب غزل خون تو هست تا بیایی )

 

گل بیو نغمه ی تارم وابو ( گل بیا نغمه تارم شو )

اشنای دردلم یارم وابو ( اشنای دردهایم یارم شو )

 

دل گروگونته تا قیومت ( دلم در گروگان تو هست تا قیامت )

گوش و فرمونته تا قیومت ( گوش به فرمان هست تا قیامت )

 

جون و قربونته کی ایایی (( جان به قربونته کی میایی ؟)

لو غزل خونته تا بیایی ( لب غزل خون تو هست تا بیایی )

 

گل بیو گل بیو تی مو امشو( گل بیا گل بیا پیشم امشب )

سر و سینم بنه تا کنم خو

( سر به سینم بذار تا بخوابم )

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مرسي بابته ترجمه:icon_gol::icon_gol: خيلي خوشمان آمد :a030:

 

خواهش

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
دای گردنت های

تنگ بلور های

پرش شرابه ، پرش شرابه

دای ا یه شو وش نخرم حالم خرابهvahidrk.gif

.................................

 

دای پیینه های، چشمه ی بونی های ، کره سر دوو ، کره سر دو سر

 

دای چه خشه تیت بنشینی زر دار گردو

 

 

 

 

اسماعیل بیو بریم بون.TAEL_SmileyCenter_Misc%20%28305%29.gif

هااااا

جونُم مِن نفست

بخووووون :ws3:

 

ابوذر خوتَ عشقه :icon_gol:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
هااااا

جونُم مِن نفست

بخووووون :ws3:

 

ابوذر خوتَ عشقه :icon_gol:

 

مه مو تونه ایگم:ws3:

دم دری ن ایگم

 

...........................

 

کله ی ابوذر:ws3:

بزنه و جونم

 

یه زن بسونم

سی زمسونم:gnugghender:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
الان فهمیدی من چی گفتم که میخندی؟

 

من فهمیدم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مه مو تونه ایگم:ws3:

دم دری ن ایگم

 

...........................

 

کله ی ابوذر:ws3:

بزنه و جونم

 

یه زن بسونم

سی زمسونم:gnugghender:

 

:ws3:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
:ws3:

 

 

برای زمستون آینده

 

این زمستون که گذشت:ws28:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
برای زمستون آینده

 

این زمستون که گذشت:ws28:

 

دای مُل کوِنی؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...