رفتن به مطلب
Saze SHekasteh

آرشيو مقالات تخصصي طيور در زمينه تغذيه

پست های پیشنهاد شده

بررسي شاخصهاي مديريتي مزارع پرورش شتر مرغ در استان سمنان

 

 

 

n00005618-b.bmp

 

 

چكيده فارسي پرورش شتر مرغ امروزه با عنايت به مزاياي بسيار زياد آن به عنوان يكي از رويكردهاي جديد در صنعت دامپروري مورد توجه بسيار واقع شده است . اين پرنده كه در مناطق خشك و كم آب به راحتي زيست مي‌كند، داراي محصولات متعدد و پر ارزش بوده و با توان بالاي اقتصادي بسيار مورد توجه مي باشد. صنعت شتر مرغ در ايران از سال 1373 پايه گذاري شده است . در حال حاضر 12 مزرعه پرورش شتر مرغ در كشور در حال فعاليت هستند. دراين راستا ارزيابي عوامل مؤثر پرورش در سلامتي و بهداشت اين پرندگان يكي از جنبه‌هاي بسيار مهم اين نوع پرورش مي باشد كه بي ترديد بدون موشكافي و بررسي علمي نمي‌توان بدان فائق آمد همچنين مي‌بايست نسبت به حركت همگام با توسعه علمي و فني آن در دنيا همت گمارد. با توجه به آنچه گذشت جهت ارزيابي اين حركت و بررسي همگام بودن آن با توسعه علمي و فني ، تحقيقي تحت عنوان بررسي شاخصهاي مديريتي مزارع پرورش شتر مرغ در استان سمنان صورت گرفت. در طي اين تحقيق فرمهائي متشكل از شاخصهاي مديريتي پرورش شتر مرغ از منابع معتبر استخراج گرديد و با مديريت اعمال شده در اين مزارع مقايسه گرديد كه نتايج بدست آمده شامل موراد زير است: 1. 13 مورد از 15 شاخص مديريتي مربوط به توليد مثل اين مزارع در محدودة توصيه شده در منابع قرار داشت و در بارة 3 مورد اطلاعاتي بدست نيامد. 2. تمام 30 شاخص مديريتي مربوط به جوجه كشي در محدودة توصيه شده در منابع قرار داشت . 3. 24 مورد از 25 شاخص مديريتي مربوط به پرورش جوجه ها در محدودة توصيه شده در منابع قرار داشت 4. 20 مورد از 21 شاخص مديريتي مربوط به بهداشت در محدودة توصيه شده در منابع قرار داشت. 5. در مورد بررسي شاخصهاي تغذيه اي و برنامه‌هاي پيشگيري، دسترسي به اطلاعات كاملتر و آزمايشات دراز مدت لازم است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ارزش غذايي پودر ضايعات ميگودر تغذيه مرغ گوشتي

 

 

n00005617-b.bmp

 

 

هدف از اين آزمايش شناسايي تركيبات شيميايي ضايعات ميگو بررسي ارزش غذايي آنها و مطالعه امكان استفاده از اين ضايعات به جاي پودر ماهي در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي بوده است . تجزيه شيميايي ضايعات ميگو نشان داد كه اين ماده به ترتيب حاوي 54 ، 3 ، 845/2 ،9/18 ،27/24 و 25/10 درصد پروتئين خام ، كلسيم ، فسفر،كيتين، خاكسترو چربي بوده است . براي مشخص كردن مناسب ترين سطح جايگزيني پودر ضايعات ميگو به جاي پودر ماهي و بررسي ارزش بيولوژيكي اين پودر بر رشد جوجه هاي گوشتي طي يك آزمايش تغذيه اي در قالب طرح كاملا تصادفي با 360 قطعه جوجه گوشتي از 21 روزگي سن تا 56 روزگي تحت 6 تيمار و 4 تكرار 20 ،40 ،60 ، 80 و 100 % پودر ضايعات ميگو جايگزين معادل پروتئين پودر ماهي محتواي جيره شاهد گرديد . در پايان نتايج آزمايش اختلاف معني داري بين ميانگين وزن زنده در گروههاي مختلف جايگزيني پودر ميگو به جاي پودر ماهي بود با گروه شاهد نشان نداد . بيشترين افزايش وزن زنده مربوط به گروه 40 % جايگزيني پودر ضايعات ميگو به جا پودر ماهي بود كه اين تيمار بطور معني داري از تيمار 100 % جايگزيني پودر ميگوبه جاي پودر ماهي افزايش وزن بيشتري داشت . ميانگين مصرف دان و ضريب تبديل غذايي را تيمار 40 % جايگزيني پودر ميگو به اي پودر ماهي نشان داد . نتايج تجزيه لاشه جوجه هاي بازده سينه و درصد چربي شكمي وجود ندارد . نتايج كلي اين آزمايش دلالت دارد بر اينكه پودر ضايعات ميگو جايگزيني مناسبي براي پودر ماهي بوده و از ارزش غذايي مناسبي براي تغذيه جوجه هاي گوشتي برخوردار مي باشد .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقايسه اثر آنتي بيوفين، پروبيوتيك گاليپرو و آنتي بيوتيك ويرجينامايسين در جيره حاوي جو بر عملكرد، كلسترول و تري گليسريد خون و پاسخ ايمني SRBC

 

 

n00005591-b.bmp

 

 

 

فلاونوييدها طبقه بزرگي از پلي فنل ها با بيش از 4000 تركيب هستند، كه در گياه نقش آنتي اكسيداني را در فتوسنتز به عهده دارند و در انسان داراي اثرهاي آنتي اكسيداني، ضدالتهابي، جلوگيري كننده سرطان و محافظت كننده از قلب مي باشند. تركيب كوئرستين در گروه فلاونول قرار دارد و براي مقابله با ويروس ها و سلول هاي سرطاني استفاده مي شود. هدف از اين تحقيق، استخراج و اندازه گيري تركيب كوئرستين در سه گونه گياهي بومادران Achillea tenuifolia، A. biebersteinii و A. millefolium بود. نمونه ها در اوايل خردادماه 1389 از موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور جمع آوري و سپس از اندام هاي مختلف (گل، برگ و ساقه) با روشهاي مختلف استخراج انجام گرديد. در روش اول، نمونه با حلال كلروفرم توسط دستگاه سوكسله به مدت 72 ساعت استخراج گرديد. در روش دوم، به نمونه قبلي كه با حلال كلروفرم استخراج شده بود پس از جدا كردن حلال، متانول اضافه كرده و مجدداً عمل استخراج انجام گرديد. در روش سوم، با توجه به ميزان ماده خشك از گياه تازه و با حلال هاي متانول و اسيد استيك (به نسبت 1:9) توسط دستگاه آسياب برقي خرد و همزمان صاف گرديد. در روش چهارم، ابتدا گياه تازه با دستگاه آسياب برقي خرد شد و سپس با حلال هاي متانول و اسيد استيك (به نسبت 1:9) و به مدت يك هفته خيسانده سپس صاف گرديد، بعد همه نمونه هاي بدست آمده به حجم 30 ميلي ليتر تغليظ گرديدند. جمعاً 36 نمونه بدست آمدند كه ميزان تركيب كوئرستين توسط دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC) مورد اندازه گيري قرار گرفت. بيشترين مقادير تركيب كوئرستين در گل (ppm 2164) و برگ A. millefolium (ppm 2064) به روش استخراج با سوكسله و حلال متانول بدست آمد. بيشترين مقدار كوئرستين در ساقهA. millefolium (ppm 2034)، به روش خيساندن با حلال متانول بدست آمد و كمترين مقادير كوئرستين در روش استخراج با كلروفرم، در برگ A. millefolium (ppm 127)، در ساقه A. biebersteinii (ppm 110) و در ساقه A. tenuifolia (ppm 23) مشاهده شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تاثير خوراك پرتودهي شده بر شاخص هاي عملكرد جوجه هاي گوشتي

 

 

 

n00005590-b.bmp

 

 

تحقيق حاضر به منظور تعيين امكان سنجي استفاده از پرتو گاما در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي و بررسي صفات عملكردي ناشي از مصرف خوراك پرتودهي شده انجام شد. در اين آزمايش تعداد 256 قطعه جوجه گوشتي (نر و ماده) از سويه آرين مورد استفاده قرار گرفت. طول مدت انجام آزمايش 42 روز بود. آزمايش در قالب طرح كاملاً تصادفي متعادل كه تيمار مورد آزمايش، تاثير جيره غذايي پرتودهي شده در 4 دوز (شامل صفر، 7/6، 7/7 و 7/8 كيلوگري) و در چهار تكرار اجراء گرديد. شاخص هاي اندازه گيري شده در اين آزمايش شامل ميزان مصرف خوراك، افزايش وزن، ضريب تبديل خوراك و درصد ماندگاري بود. نتايج اين آزمايش نشان داد كه خوراكهاي پرتودهي شده در مقايسه با خوراك شاهد، بيشترين تاثير را بر روي ميزان افزايش وزن و ميزان مصرف خوراك در كل دوره پرورش داشته اند و كمترين تاثير خوراكهاي پرتودهي شده در مقايسه با خوراك شاهد، مربوط به ضريب تبديل غذايي در كل دوره پرورش بود. بهترين دوز پرتودهي بـدسـت آمده در اين آزمايـش، دوز 7/7 كيلوگري بـود. مقايسه آماري تعداد تلفات نشان داد كه گروههاي تغذيه شده با خوراكهاي پرتودهي شده و گروه شاهد در كل دوره پرورش، معني دار نبود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تأثير سطوح مختلف سلنيوم برفراسنجه‌هاي متابوليكي خون و ايمني هومورال در جوجه‌هاي گوشتي

 

 

n00005582-b.bmp

 

 

 

سلنيوم يك ماده معدني كمياب ضروري است و اثر شديدي بر ايمني، سلامتي و عملكرد توليدي دارد. اين آزمايش به منظور تعيين اثرات سه سطح سلنيوم بر عملكرد توليدي و ايمنو لوژيكي جوجه‌هاي گوشتي انجام شد. 225 قطعه جوجه گوشتي يك‌روزه سويه تجاري راس در يك طرح كاملاً تصادفي، با 3 تيمار (5 تكرار و 15 قطعه جوجه در هر تكرار ) با يكي از جيره‌هاي داراي سه سطح سلنيوم شامل جيره فاقد سلنيوم، جيره داراي سلنيوم در سطحNRC (15/0 ميلي‌گرم در كيلوگرم جيره) و 2 برابر (3/0 ميلي‌گرم‌بر كيلوگرم) تغذيه شدند. جوجه‌ها در 21 و 35 روزگي با 2/0 سي سي محلول 5درصد گلبول قرمز گوسفند ‌(SRBC)‌ در عضله سينه تزريق شدند و در 7 و 14 روز بعد از هر تزريق نمونه گيري خوني انجام شد . افزودن سلنيوم به جيره موجب افزايش مصرف خوراك، افزايش وزن روزانه و نيز تغيير معني‌داريدر ضريب تبديل غذايي نگرديد‌(05/0(p>‌‌‌. افزودن سلنيوم منجر به مشاهده تفاوت معني‌دارآماري بر فاكتورهاي خوني (كلسترول، -LDLكلسترول‌ و -HDLكلسترول(‌ گرديد (05/0(p‌‌. اثر جيره حاوي سطح 3/0 ميلي‌گرم‌بر كيلوگرم سلنيوم منجر به افزايش معني‌داردر ميزان گاما گلوبولين توليد شده و نيز تيتر IgY تام در 7 روز بعد از تزريق دوم شد (05/0.(p‌‌. از اين تحقيق استنتاج مي‌شود كه افزودن سطوح سلنيوم مورد استفاده (بيشتر از سطح توصيه شده توسط (NRC در اين آزمايش منجر به بهبود عملكرد، و تغييردر اندام‌هاي لنفوئيدي نگرديد...

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بررسي اثرات مواد ضدمغذي موجود در دانه غلات (پلي ساكاريدهاي غير نشاسته اي) بر قابليت دسترسي انرژي و مواد مغذي در جيره جوجه هاي گوشتي

 

 

n00005566-b.bmp

 

 

اين تحقيق براي ارزيابي چند واريته جو بدون پوشينه از نظر ارزش غذايي براي طيور و براي بررسي تاثير محتواي پلي ساكاريدهاي غير نشاسته اي آن بر قابليت دسترسي به انرژي و قابليت هضم مواد مغذي جيره انجام شد. در آزمايش اول هشت واريته جو بدون پوشينه از نظر تركيبات شيميايي و انرژي قابل متابوليسم آزمايش شدند. بررسي همبستگي بين تركيبات شيميايي و انرژي قابل متابوليسم نشان داد كه بين انرژي قابل متابوليسم و مقدار پلي ساكاريدهاي غير نشاسته اي ارقام مورد مطالعه همبستگي بالا و منفي وجود دارد. اين همبستگي باعث برقراري رابطه بين انرژي قابل متابوليسم و محتواي پلي ساكاريدهاي غير نشاسته اي محلول آن شد. همبستگي بين الياف خام و پلي ساكاريدهاي غير نشسته اي محلول معني داربود و رابطه بين اين دو ارقام جو مورد مطالعه وجود داشت.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقايسه ارزش غذايي جند نمونه ارزن و استفاده آن در جيره جوجه هاي گوشتيچ

 

 

n00005564-b.bmp

 

 

ابتدا تركيب شيميايي ارزنهاي مختلف تعيين شد . نتايج نشان مي دهد كه ميانگين غلظت پروتئيني خام (4/11 ) به دست آمده براي ارزن بالاتر از ذرت و در دامنه 96/8 تا 7/12 بود . مقادير فيبر خام و خاكستر در ارقام ارزن بطور قابل ملاحظه اي بالاتر از ذرت بوده و ميانگين ‏‎AME‎‏ بدست آمده براي ارقام ارزن در حد برآورد شده براي ذرت بود. در پايان دوره پرورش از هرقفس يك قطعه مرغ و يك قطعه خروس به طور تصادفي انتخاب و كشتار شدند و صفات لاشه شامل درصد لاشه و چربي حفره بطني تعيين گرديد . در آزمايش ديگري به منظور تعيين قابليت هضم پروتئين و فسفر واريته هاي ارزن از سطح 100 درصد جايگزيني براي ذرت با 4 تكرار و هرتكرار 12 قطعه جوجه يكروزه استفاده شد . در سن 21 روزگي از هر قفس تعدا 6 قطعه بطور تصادفي انتخاب و به وسيله جابجايي مهره گردني خفه شدند و محتويات ايلئوم جهت تجزيه شيميايي جمع آوري شد . نتايج اين مطالعه نشان داد كه اختلاف معني داري بين سطوح مختلف جايگزيني ارزن به جاي ذرت تا سن 42 روزگي از نظر مصرف خوراك ، ضريب تبديل خوراك ، نسبت راندمان پروتئين ‏‎(PER)‎‏ و كارايي انرژي وجود نداشت . بطوركلي نتايج حاصل از اين مطالعه نشان ميدهدكه ارزن از ارزش غذايي مناسبي در جيره جوجه هاي گوشتي برخوردار است و به راحتي مي توان آن را تا سطح 50 درصد جايگزين كرد .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بررسي اثر ضدتهوعي عصاره سنبل الطيب در جوجه هاي گوشتي

 

 

n00005542-b.bmp

 

 

در طب قديم، از ريشه و ريزوم سنبل الطيب (والريان) در درمان اسپاسم هاي روده‏اي، كوليك و حالت هاي عصبي گوارشي به عنوان آرام كننده حركات سيستم گوارش استفاده مي‏شده و جهت تخفيف تهوع نيز توصيه شده است. هدف: هدف از اين مطالعه بررسي اثر ضدتهوعي عصاره آبي - الكلي ريشه و ريزوم والريان در راستاي مستندسازي گزارش هاي موجود در طب سنتي بوده است. روش بررسي: اثر ضدتهوعي عصاره آبي - الكلي ريشه و ريزوم والريان بر عليه تهوع ايجاد شده توسط سولفات مس (60 ميلي گرم بر كيلوگرم، خوراكي) و ايپكا (600 ميلي گرم بر كيلوگرم، خوراكي) بررسي شد. تعداد تهوع به مدت 50 دقيقه بعد از تجويز سولفات مس و 20 دقيقه پس از تجويز اپيكا ثبت شد. نتايج: تجويز داخل صفاقي عصاره در دوزهاي 28/0، 49/0 و 7/0 گرم بر كيلوگرم اثر مهاري قابل توجهي در مقابل تهوع ناشي از سولفات مس و ايپكا نشان داد. به طوري كه عصاره در بالاترين دوز يعني 7/0 گرم بر كيلوگرم، تعداد تهوع ناشي از سولفات مس و تهوع ناشي از ايپكا در گروه كنترل منفي (نرمال سالين) را به ترتيب 704/65 درصد و 88/79 درصد كاهش داد. نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده، اثر ضدتهوعي ريشه و ريزوم سنبل الطيب قابل توجه بوده و مستندات و گزارش هاي طب سنتي مبني بر آن را تاييد مي كند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعيين تيپ و آناليز مولكولي ژن S1 ويروس برونشيت عفوني در جوجه هاي گوشتي استان اصفهان

 

 

n00005524-b.jpg

 

 

 

فاصله زماني تابستان 1385 تا تابستان 1386 از گله هاي جوجه گوشتي واجد سندرم تنفسي مشكوك به برونشيت عفوني در استان اصفهان با اخذ تاريخچه نمونه ناي اخذ شد . RNA ي ويروسي با كيت تخليص RNA استخراج شد و در واكنش RT-PCR يك مرحله اي با پرايمرهاي 2 uni 1 S و 2 XCE كه براي ويروسهاي برونشيت عفوني مشترك است، قطعه اي بطول 1200 جفت باز از ژن S 1 مورد تكثير قرار گرفت سپس محصول RT-PCR براي شناسايي و تفريق تيپهاي ماساچوست، 274 D و 4/91 به روش Nested PCR با پرايمرهاي اختصاصي تيپ، تكثير شد . درNested PCRسويه هاي رفرانس 274 D و 120 H ،4/91 با پرايمرهاي اختصاصي تيپ، بترتيب، قطعاتي به طول Nested PCR ،، پنج جدايه در RT-PCR جدايه شناسايي شده در 7 جفت باز توليد كردند . از 975 ، 295 و 217 قطعاتي به طول 295 جفت باز همانند سويه هاي رفرانس 120 H و 2 جدايه قطعا تي به طول 975 جفت باز همانند سويه رفرانس 4/91 توليد كردند . سپس قطعه 1650 جفت بازي از ژن 1 S سويه هاي مربوط به تيپ 4/91 و ماساچوست تعيين توالي شدند . نتايج تعيين توالي ضمن تائيد نتايج Nested PCR نشان داد سويه هاي متعلق به تيپ 4/91 شباهت بيشتري با سويه بيماريزاي 4/91 دارند و سويه متعلق به تيپ ماساچوست شباهت زيادي با سويه واكسنيH120 نشان مي دهد . علاوه براين، مقايسه توالي ژن S 1 سويه هاي 4/91 اصفهان با ساير سويه هاي رفرانس 4/91 نشان داد، سويه هاي اصفهان در برخي موقعيتهاي نوكلئوتيدي و اسيدآمينه اي منحصر بفرد مي باشند كه اهميت آنها بوضوح مشخص نيست . بهرحال، با تائيد حضور تيپ 4/91 در استان اصفهان و با توجه به اختلاف حدود 25 درصدي سويه هاي 4/91 اصفهان با سويه واكسني 120 H ، بنظر مي رسد براي كنترل برونشيت عفوني يك راهبرد واكسيناسيون مناسب لازم است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اثرات ارقام گندم و آنزيم زايلاناز بر عملكرد جوجه هاي گوشتي

 

 

n00005522-b.bmp

 

 

 

جهت بررسي اثرات استفاده از ارقام مختلف گندم، با و يا بدون افزودن فرآورده آنزيمي گريندازيم در جيره روي عملكرد جوجه هاي گوشتي، آزمايشي با استفاده از سه رقم گندم(آذر، زرين و سرداري) و دو سطح آنزيم(با و يا بدون افزودن فرآورده آنزيمي گريندازيم) در قالب طرح كاملا تصادفي و به روش فاكتوريل 2*3 با استفاده از 480 قطعه جوجه گوشتي سويه تجاري راس 308 (نر و ماده) در يك دوره 42 روزه، در 8 تيمار و 4 تكرار و 13 قطعه جوجه در هر تكرار انجام شد. در طول مدت انجام آزمايش و در سنين 7، 14، 21، 28، 35 و 42 روزگي، مقادير وزن زنده و خوراك مصرفي اندازه گيري و بر اساس آنها مقادير افزايش وزن روزانه و ضرايب تبديل خوراك محاسبه گرديد. نتايج آزمايش نشان داد كه بين ارقام گندم مورد مطالعه بهترين متوسط وزن بدن و افزايش وزن روزانه در گروه آذر و بالاترين خوراك مصرفي در دوره رشد و كل دوره در رقم آذر و متعاقب آن نيز بدترين ضريب تبديل خوراك در دوره رشد و كل دوره در گروه آذر و بهترين ضريب تبديل در گروه سرداري مشاهده شد. مكمل آنزيمي گريندازيم اضافه شده به جيره باعث كاهش معني دار (P

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تاثير روي- متيونين، بتائين و محدوديت غذايي بر عملکرد، ايمني همورال و شاخص¬هاي سلامت روده در جوجه هاي گوشتي قبل و بعد از آلودگي به کوکسيديوز

 

 

n00005508-b.bmp

 

 

عملكرد سيستم ايمني طيور تحت تاثير سطوح برخي از مواد مغذي جيره قرار مي گيرد كه ممكن است مقدار مورد نياز آنها براي حداکثر ايمني بالاتر از ميزان لازم براي حداکثر رشد باشد. اين مواد مغذي شامل انرژي و پروتئين جيره، اسيدهاي آمينه گوگرددار،كولين و بتائين، اسيدهاي آمينه بازي، روغن ها، ويتامين ها به ويژه ويتامين هاي A وE و نيز برخي مواد معدني از جمله روي و منگنز مي باشد. در اين مطالعه اثر سه مورد از موارد مذکور شامل روي- متيونين در سه سطح صفر،40 و60 ميلي گرم در کيلوگرم بتائين در سه سطح صفر، 6/0 و 2/1 كيلوگرم در تن ومحدوديت غذايي (آزمايش فاكتوريل 3*3*2 در 3 تكرار) بر عملكرد، ايمني همورال و کاهش عوارض ناشي از كوكسيديوز از جمله كاهش ضايعات در روده و کاهش اسمولاريتي محتويات آن مورد بررسي قرار گرفت. براي اعمال محدوديت غذايي، نيمي از جوجه¬ها در سن 11 تا 18 روزگي به صورت يك روز در ميان و نيم ديگر به صورت آزاد تغذيه شدند. روز شانزدهم دو جوجه از هر قفس با SRBC تزريق شدند و تيتر آنتي بادي عليه آن در 21 روزگي تعيين شد. کل گله در 28 روزگي با مخلوطي از دو گونه آيمريا ماکزيما و آسرولينا آلوده شدند. اسمولاريتي محتويات روده ها و مقدار IgA سرم و بافت روده (به روش ELISA) در روزهاي 21 و 42 تعيين شد. روي- متيونين در بهبود صفات عملكردي موفق نبود ولي بتائين و محدوديت غذايي باعث كاهش ضريب تبديل شدند. سطح 2/1 کيلوگرم درتن بتائين افزايش وزن روزانه را نيز بهبود داد. سطح 40 ميلي گرم در کيلوگرم روي- متيونين (05/0> P ) و محدوديت غذايي (01/0> P ) تيتر آنتي بادي عليه SRBC را افزايش دادند. تغييرات اسمولاريتي محتويات ايلئوم و سکوم مشابه بود و با سطح بالاي بتائين و محدوديت غذايي كاهش يافت. سطح IgA در سرم خون جوجه ها بعد از آلودگي به کوکسيديوز افزايش يافت. علاوه بر اين مقدار آن در سرم و بافت روده با افزايش سطح روي- متيونين و بتائين در جيره و همچنين با اعمال محدوديت غذايي افزايش يافت (01/0> P ). در مشاهدات هيستولوژيکي بافت روده، تاثير محدوديت غذايي بر افزايش سطح جذب، کاهش تخريب سلول هاي راس پرزي و کاهش ارتشاح بافتي معني دار بود. روي- متيونين و بتائين نيز در افزايش لنفوسيت هاي داخل اپيتليومي و کاهش تخريب سلول هاي راس پرزي تاثير معني داري داشتند (05/0> P ).

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تعيين نياز متيونين و اسيدهاي آمينه ي گوگرد دار در مرحله اوج توليد مرغ هاي مادر گوشتي آرين

 

 

n00005494-b.bmp

 

 

به منظور تعيين نياز متيونين در مرغ هاي مادر گوشتي آرين آزمايشي با استفاده از196 قطعه مرغ مادرگوشتي و 24 قطعه خروس در قالب طرح كاملاً تصادفي با 6 سطح متيونين (2/0، 25/0، 3/0، 35/0 ، 4/0 و 45/0 درصد)، 4 تكرار و 8 قطعه مرغ در هر تكرار در دوره ي اوج توليد(35-28 هفته) به مدت 11 هفته انجام شد. براي يكنواخت سازي وزن مرغ ها، تعداد بيشتري نيمچه تهيه شده و بر اساس وزن يكسان (15±2932 گرم) بين تيمارهاي آزمايشي توزيع شد. پروفيل اسيدهاي آمينه و ميزان پروتئين مواد خوراكي تعيين و جيره نويسي با استفاده از نتايج آناليز شيميايي صورت گرفت. جيره ها به شكل پلت تهيه شد. نتايج نشان داد كه سطوح مختلف متيونين تاثيري متوسط وزن تخم مرغ، درصد تخم مرغ دوزرده، تخم مرغ ريز و تخم مرغ هاي قابل جوجه كشي ندارد(05/0> P). درصد توليد، وزن توده تخم مرغ توليدي(گرم/مرغ/روز) و ضريب تبديل با تغييرات سطح متيونين مصرفي تفاوت معني دار نشان دادند(05/0> P). با استفاده از روش خط شكسته، ميزان متيونين مورد نياز براي گرم تخم مرغ توليدي به ازاي هر مرغ در روز، ضريب تبديل خوراك و تعداد تخم مرغ قابل قابل جوجه كشي به ترتيب424،429 و476 ميلي گرم در روز تعيين شد. هم چنين بر اساس اين نتايج، نياز اسيدهاي آمينه ي گوگرد دار براي گرم تخم مرغ توليدي به ازاي هر مرغ در روز، ضريب تبديل خوراك و تعداد تخم مرغ قابل جوجه كشي به ترتيب 843 ، 848 و894 ميلي گرم در روز تعيين شد. با توجه به نتايج اين تحقيق، ميزان نياز متيونين به درصد در جيره براي گرم تخم مرغ توليدي به ازاي هر مرغ در روز، ضريب تبديل خوراك و تعداد تخم مرغ قابل قابل جوجه كشي به ترتيب

26/0، 266/0 و 296/0 درصد خواهد بود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تاثير پودر ضايعات كشتارگاهي طيور بر عملكرد، كيفيت تخم مرغ و متابوليت هاي خوني مرغ هايِ تخم گذار تجارتي در اواسط دوره تخم گذاري

 

 

n00005492-b.bmp

 

 

اين تحقيق به منظور بررسي تاثير سطوح مختلف پودر ضايعات كشتارگاهي طيور بر عملكرد مرغ هايِ تخم گذار تجارتي انجام شد. تعداد 160 قطعه مرغ تخم گذار سويه هايلاين در سن 42 هفتگي انتخاب شد و در قفس هاي تخم گذار 4 تايي قرار گرفت. جيره هاي آزمايشي شامل جيره غذايي شاهد (فاقد پودر ضايعات كشتارگاهي طيور) و جيره هاي غذايي داراي 2 ،4، 6 و 8 درصد پودر ضايعات كشتارگاهي طيور بود. اين آزمايش در قالب طرح كاملاً تصادفي با 5 تيمار و 4 تكرار به مدت 10 هفته اجرا شد. با افزايش سطح پودر ضايعات كشتارگاهي طيور در جيره هاي غذايي وزن تخم مرغ، درصد توليد تخم مرغ، گرم تخم مرغ توليدي و ميزان مصرف خوراك به طور معني داري كاهش يافت (05/0P

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بررسي اثرات سطوح مواد مغذي پيشنهادي بر عملكرد و صفات لاشه جوجه هاي گوشتي سويه راس

 

 

n00005481-b.bmp

 

 

اين آزمايش جهت ارزيابي اثر سطوح مختلف مواد مغذي بر عملكرد و صفات لاشه جوجه هاي گوشتي از سن 1 تا 49 روزگي انجام شد. بدين منظور از 384 قطعه جوجه ي گوشتي سويه ي راس - 308 در قالب طرح كاملاً تصادفي با شش تيمار و چهار تكرار (16 قطعه) استفاده شد. جيره هاي آزمايشي عبارت بودند از:1- توصيه ي انجمن تحقيقات ملي آمريكا NRC (1994)، 2- 110% توصيه ي NRC (1994)، 3- توصيه ي كاتالوگ سويه ي راس،4- 90% توصيه ي كاتالوگ سويه ي راس، 5- ميانگين سطوح مواد مغذي توصيهNRC و كاتالوگ سويه ي راس با دوره هاي پرورشي توصيه شده NRC (1994)، 6-ميانگين سطوح مواد مغذي NRC (1994) و كاتالوگ سويه ي راس با دوره هاي پرورشي توصيه شده كاتالوگ راس. همه ي جيره ها داراي انرژي قابل متابوليسم يكسان ولي سطوح مواد مغذي متفاوت بودند. نتايج حاصله نشان داد كه در همه ي دوره هاي پرورشي، افزايش وزن روزانه و خوراك مصرفي در جوجه هاي تغذيه شده با سطوح مواد مغذي توصيه شده توسط NRC (1994) به طور معني داري بيشتر از ساير سطوح مواد مغذي بود (05/0P

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بررسي اثرات آنزيم زايلاناز بر هيستومورفومتري روده باريك جوجه هاي گوشتي

 

 

n00005434-b.bmp

 

 

در طيور افزودن آنزيم ها با منشاء خارجي همانند آنزيم زايلاناز باعث بهبود بازدهي مي گردد. پژوهش حاضر به منظور بررسي اثرات استفاده از آنزيم زايلاناز بر روي هيستومورفومتري روده باريك طيور گوشتي انجام گرفت. در اين مطالعه آنزيم زايلاناز در دو سطح 0 و 07/0درصد در جيره» بر پايه گندم در 4 گروه (هر گروه شامل دو تكرار و در هر تكرار 15 قطعه) مورد استفاده قرار گرفت. پس از كشتار در پايان دوره پرورش (42 روزگي)، تعداد 10 قطعه از گروه شاهد و 10 قطعه از گروه تيمار براي نمونه برداري به منظور مطالعه ساختار دوازدهه، تهي روده و ايلئوم انتخاب شدند. سپس با استفاده از ميكروسكوپ نوري، تغييرات هيستومورفومتري روده باريك طيور گوشتي شامل ارتفاع كرك ها، تعداد سلولهاي جامي شكل، ضخامت اپيتليوم و عمق كريپت ها مورد ارزيابي قرار گرفت. مقايسه گروه شاهد با گروه تيمار، نشان داد كه در بخش هاي مختلف روده باريك گروه تيمار ارتفاع كرك ها و عمق كريپت ها افزايش يافته (05/0p

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مقايسه اثر پروبيوتيك و آنتي بيوتيك بر عملكرد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي

 

n00005397-b.jpg

 

 

 

به منظور مقايسه اثر پروبيوتيك وآنتي بيوتيك به جيره غذايي بر عملكرد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي تعداد 400 قطعه جوجه گوشتي يك روزه نر از سويه تجاري راس به طور تصادفي به 4 گروه تقسيم گرديدند به طوري كه هرگروه شامل 4 تكرار 25 قطعه اي بود . جوجه هاي يك گروه به عنوان گروه شاهد با جيره غذايي فاقد هرگونه آنتي بيوتيك و داروي ضدكوكسيديوزي تغذيه شدند. نتايج حاصل از تحقيق نشان دادند كه در دوره آغازين رشد وكل دوره افزودن آنتي بيوتيك ويرجينيامايسين به جيره غذايي درمقايسه با گروه شاهد و گروه مصرف كننده 05/0 درصد پروبيوتيك موجب افزايش وزن بدن گرديد .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

استفاده از ضايعات ميگو بجاي پودر ماهي در جيره جوجه‌هاي گوشتي

 

 

n00005341-b.jpg

 

 

 

هدف از اين آزمايش شناسايي تركيبات شيميايي ضايعات ميگو و بررسي امكان استفاده از اين ضايعات بجاي پودر ماهي در جيره غذايي جوجه‌هاي گوشتي بوده است . تجزيه شيميائي اين مواد نشان داد كه پودر ضايعات ميگوي الك نشده به ترتيب حاوي 45، 9/26، 1/28، 13، 36 و 3/1 درصد و پودر ضايعات ميگوي الك شده به ترتيب حاوي 47، 7/5، 1/38، 11، 31 و 3/4 درصد پروتئين خام، كلسيم، كيتين، خاكستر و چربي بوده‌اند. براي مشخص كردن مناسب‌ترين سطح جايگزيني پودر ضايعات ميگو بجاي پودر ماهي و بررسي اثر بيولوژيكي اين پودر بر رشد جوجه‌هاي گوشتي و ارزيابي فاكتورهاي اقتصادي توليد يك كيلوگرم وزن زنده آنها، طي يك آزمايش تغذيه‌اي در قالب يك طرح كاملا تصادفي با 336 جوجه گوشتي (نژاد لهمن) از هفته دوم سن تا 49 روزگي تحت 7 تيمار و سه تكرار 33، 66 و 100 درصد پودر ضايعات ميگوي الك شده و الك نشده جايگزين معادل پروتئيني پودر ماهي محتوي جيره شاهد گرديد. در پايان آزمايش نتايج نشان داد كه ميانگين وزن زنده در گروه 100 درصد جايگزين پودر ميگوي الك نشده با گروه شاهد اختلاف معني‌دار (P

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عملكرد جوجه‌هاي گوشتي طي و بعد از اعمال محدوديت غذايي در سنين اوليه

 

 

n00005339-b.bmp

 

 

 

در اين تحقيق اثرات رقيق‌سازي انرژي و پروتئين جيره آغازين در سن 6 تا 12 روزگي بر عملكرد جوجه‌هاي گوشتي سويه تجارتي راس (Ross) مورد مطالعه قرار گرفت . اين آزمايش قالب طرح كاملا تصادفي با 6 گروه آزمايشي در 4 تكرار انجام شد. هر تكرار به عنوان يك واحد آزمايشي حاوي 30 قطعه جوجه گوشتي به صورت مخلوطي از دو جنس ، نر و ماده، بود. از پوسته برنج براي رقيق‌سازي انرژي و پروتئين جيره آغازين به ميزان 0 (شاهد)، 10، 15، 20، 25 و 30 درصد در دوره محدوديت (12-6 روزگي) استفاده شد. انرژي و پروتئين جيره‌هاي آزمايشي به ترتيب 3089، 2780، 2626، 2472، 2317 و 2163 كيلوكالري انرژي قابل متابوليسم در هر كيلوگرم جيره و 16/1, 17/16, 18/23, 19/29, 21/45 و 15/02 درصد پروتئين خام بود. در بقيه روزهاي پرورش تا 21 روزگي از جيره آغازين و از 22 تا 42 روزگي از جيره رشد مرسوم (بدون پوسته برنج) استفاده شد. در كل دوره جوجه‌ها به صورت آزاد به خوراك دسترسي داشتند. همچنين جيره‌ها به صورت آردي تهيه شده بود. رقيق‌سازي جيره سبب افزايش مصرف خوراك طي دوره محدوديت گرديد، اما مصرف انرژي و پروتئين كاهش پيدا كرد به همين خاطر افزايش وزن بدن طي محدوديت نيز كاهش يافت . به دليل رشد جبراني در هفته‌هاي بعد از محدوديت از لحاظ آماري تفاوت معني‌داري بين وزن بدن جوجه‌ها در گروه‌هاي تحت محدوديت و گروه شاهد در 42 روزگي مشاهده نشد (P>0.05) مصرف خوراك در دوره بعد از محدوديت در گروههاي تحت محدوديت اندكي كمتر كمتر از گروه شاهد بود. به همين دليل بازده غذايي در گروههاي تحت محدوديت به طور جزيي در دوره تغذيه مجدد (دسترسي آزادانه به غذا) بهبود يافت ، اما اختلاف معني‌داري با گروه شاهد نداشته است (P>0.05) رقيق‌سازي جيره در سنين ابتدايي تغيير معني‌داري در درصد كبد، درصد لاشه و درصد امعاء و احشاء در سن كشتار ايجاد نكرد. همچنين كاهش معني‌داري در درصد چربي محوطه شكمي مشاهده نشد. به طور كلي چون برنامه‌هاي محدوديت غذايي باعث كاهش تلفات ناشي از عوارض متابوليكي، بهبود بازده غذايي، كاهش هزينه‌دان و كاهش چربي محوطه شكمي (بدون كاهش وزن در سن كشتار) مي‌شوند، مزيت دارند. در اين آزمايش 20 و 25 درصد رقيق‌سازي جيره در هفته دوم به خاطر كاهش هزينه‌دان و اندكي افزايش در وزن نهايي سبب بهبود بازده توليد شده است .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ارزيابي تغذيه‌اي پلت‌چسبان پروتئيني و تعيين بهترين سطح جايگزيني پودر‌ماهي با آن در جيرة جوجه‌هاي گوشتي

 

 

n00005283-b.bmp

 

 

به منظور تعيين اثر سطوح مختلف جايگزيني پلت‌چسبان پروتئيني آمت به جاي پودر‌ماهي بر عملکرد و قابليت‌هضم مواد مغذي، آزمايشي با 400 قطعه جوجه گوشتي يکروزه از سويه راس و با 5 نوع جيره غذايي در4 تکرار در قالب يک طرح کاملاً تصادفي اجرا گرديد. در اين جيره‌ها پنج سطح آمت شامل صفر (گروه شاهد)، 5/1، 3، 5/4 و 6 درصد جايگزين 6 درصد پودر‌ماهي در جيره شاهد گرديد. ميزان اضافه وزن و مصرف خوراک در پايان هر دوره آزمايش اندازه‌گيري و ضريب تبديل غذايي محاسبه شد. قابليت‌هضم مواد مغذي و انرژي قابل‌هضم جيره‌ها نيز از روش نمونه‌گيري ايلئوم انجام شد. نتايج نشان داد، در دوره آغازين تيمار 6 درصد آمت مصرف خوراك را كاهش داد(001/0 P

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مطالعه ارزش تغذيه‏اي خرماي كامل ضايعاتي با و بدون آنزيم بر عملكرد جوجه‏هاي گوشتي

 

 

n00005222-b.bmp

 

 

 

 

اين آزمايش به منظور بررسي تأثير خرماي كامل غير قابل استفاده در خوراك انسان و استفاده از آنزيم بر عملكرد جوجه‏هاي گوشتي طراحي گرديد. تركيب شيميايي و انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري (AME) و تصحيح شده بر اساس ابقاي صفر نيتروژن (AMEn) خرما تعيين شد و سپس با استفاده از 240 قطعه جوجه خروس گوشتي نژاد راس و در قالب يك طرح فاكتوريل 3×2 اثرات سطوح مختلف خرما (صفر، 10 و 20 درصد) و آنزيم (با و بدون آنزيم) بر عملكرد مورد مطالعه قرار گرفت. خرماي مورد آزمايش از انرژي قابل سوخت و ساز و پروتئين خام كمي برخوردار بود (به ترتيب 2729 كيلوكالري در كيلوگرم و 4/3 درصد). جوجه‏هايي كه با سطوح 10 و 20 درصد خرما تغذيه شدند، به استثناي 3 هفته اول پرورش، از رشد كمتري نسبت به تيمار شاهد برخوردار بودند (01/0P

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...