رفتن به مطلب
RAPUNZEL

دانلود فایل word فصل 7 کتاب ایمونولوژی کوبای (سیستم کمپلمان )

پست های پیشنهاد شده

سيستم کمپلمان يکي از بازوهاي اجرايي اصلي سيستم ايمني هومورال مي باشـد . تحقيقـات در مورد کمپلمان از سال ١٩٨٠آغاز شد ، وقتي که جولز بورده در انستيتو پاستور در پاريس نشان داد که آنتي سرم گوسفندي عليه باکتري ويبريوکلرا موجب ليز بـاکتري و گرمـاد ادن آنتي سرم سبب از بين رفتن اين فعا ليت مي شـود . بـه طـور شـگفت انگيـزي توا نـايي سـرم گرماديده در ليزباکتري ، پس از اضافه نمودن سرم تازه (که فاقد آنتي بادي ضد باکتري بـود و به تنهايي نمي توا نست باکتري را ليز کند) بازگشت . بورده درست تشخيص داده بـود کـه فعا ليت باکتريوليتيک ، نيازمند دو ماده مختلف است : اول ، آنتي بادي اختصاصي ضد باکتري و دوم ترکيبي حساس به حرارت که مسئول فعا ليت لايتيک مي باشد . بورده آزموني ساده بـا نام هموليز براي تعيين فعا ليت لايتيک ، تعبيه نمود . به طور جد اگا نه پاول ارلـيش در بـرلين آزمايش هاي مشا بهي را انجام داد و واژه کمپلمان ١ را اختراع کرد . در سال هـاي پـس از آن ، محققان کشف کرد ند که فعا ليت لايتيک کمپلمان در نتيجه بـرهمکنش گـروه پيچيـد اي از پروتئين ها مي باشد . بعدها نشان داد ند که نتايج فعا ليـت کمپلمـان فراتـر از ليـز بـا واسـطۀ آنتي بادي است و کمپلمان نقش کليدي در هر دو ايمني ذاتي و اکتسا بي بازي مي کند .

يکي از جنبه هاي مهم فعا ليت کمپلمان ، موقعيت آن در سيستم ايمني ذاتي مي باشـد . اگـر چه کشف کمپلمان و اکثر بررسي هاي اخير، فعا ليت کمپلمان را به دنبال اتصال آنتي بـادي و مرتبط با آن مي د ا نند ، ولي نقش اصلي اين سيستم شناسـايي و تخريـب پـاتوژن هـا بيشـتر براساس شناسايي الگوهاي مولکولي مرتبط با پاتوژن (PAMP) می باشـد . چنـدين پـروتئين سرمي در حال گردش مي توا نند سبب آغاز فعا ليت آبشار کمپلمان شـوند . ايـن مولکـو هـا ، پروتئين هاي فاز حاد ناميده مي شوند و داراي توانايي شناخت الگوها بوده و در پـي التهـاب ، غلظت آنها تغيير مي کند. اين فصل ، اجزاي سيستم کمپلمان ، فعال شدنشان را از طريق سـه مسير اصلي ، تنظيم سيستم کمپلمان ، فعاليت هاي اجرايي سيستم کمپلمان و نتايج باليني نقص در کمپلمان را توصيف مي کند.

 

- عملکرد کمپلمان

تحقيقات در مورد کمپلمان منجر به شناسايي شـمار بيشـتري از پـروتئي هـاي محلـول و متصل به غشأ گرديد. فعاليت زيستي اين سيستم بر روي سيسـتم ايمنـي ذاتـي و اکتسـابي تأثير گذاشته و فعاليتي فراتر از ليز باکتري يا گلبول هاي قرمز بـا واسـطۀ آنتـ بـادي دارد.

شباهت ساختاري پروتئين هاي درگيـر در مسـي هـاي کمپلمـان ، منشـأ ايـن سيسـتم را بـه ارگانيسم هاي بي مهره نسبت مي دهد. ارگانيسم هاي چند سلولي اوليـه فاقـد اجـزاي سيسـتم اکتسابي و حاوي پروتئين هاي مرتبط با سيسـتم کمپلمـان مـ باشـند. در مقايسـه ، واکـنش پذيرنده هاي سلولي با پروتئين هاي کمپلمان ، مي تواند منجربه فعال شدن سلول هاي B شـود که نقش اين سيستم را در سيستم پيشرفته ايمني اکتسابي آشکار مـ کنـد. بنـابراين مـا در گونه هاي مهره داران ، سيستمي داريم که ايمني ذاتي و اکتسـابي را گسـترش داده و از طـرق مختلف با يکديگر همکاري مي کنند.

بعد از فعال شدن اوليه ،اجزاي مختلف کمپلمان ، در يک آبشار کام ًلا تنظـيم شـده بـراي انجام عملکردهاي اساسي با يکديگر واکنش مي دهند . اين عملکرد شامل مـوارد

زير مي باشد:

• ليز سلول ها، باکتري ها و ويرو ها

• اپسونيزاسيون که فاگوستيوز آنتي ژن هاي ذره اي را افزايش مي دهد.

 

• اتصال به پذيرنده هاي اختصاصي اجزاي کمپلمان بر روي سلول هاي سيستم ايمني که موجب راه ا ند ازي عملکردهاي اخصاصي سلول ، ا لتهاب و ترشح مولکول هاي تنظيمي ايمني مي شود.

• پاکسازي ايمني ، که مجموعه هاي ايمني را از گردش خون جمع آوري کرده و آنها را به کبد و طحال مي سپارند .

- اجزاي کمپلمان

پروتئين هاي محلول و گليکوپروتئين هايي که سيستم کمپلمان را تشکيل مـ دهنـد ، اساسـاً توسط سلول هاي کبدي ساخته مي شـوند . هـر چنـد کـه مقـادير قا بـل تـوجهي نيـز توسـط منوسيت هاي خون ، ماکروفاژهاي بافتي و سلول هاي اپي تليال مجاري گوارشي و تناسلي توليـد مي گرد ند . اجزاي کمپلمان ٥% وزن بخش گلبولين هاي سرمي را تشکيل مي دهنـد . اکثـراً در سرم از نظر عملکردي غير فعال و به شکل پروآنزيم يا زيموژن ١ مـي باشـند تـا زمـا ني کـه شکست پروتئوليتيک ، سبب حذف يک قطعۀ مما نعت کننده شود و جايگاه فعال مولکـول در معرض قرار گيرد . اجزاي کمپلمان به صورت شماره اي (C9-C1)، حروفي (فـاکتور D) يـا نـا هـاي مرسـوم (فاکتور محدود کننده همولوگ ) نشان داده مي شوند. قطعات پپتيـدي تشـکيل شـده در اثـر فعاليت کمپلمان ، با حروف کوچکي مشخص مي شوند. در اکثر موارد، قطعات کوچک حاصل از شکست اجزاي کمپلمان را با حرف a و قطعات بزرگ را با حـروف b نمـايش مـ دهنـد (C3b, C3a ، توجه کنيد که C2 يک استثنا بوده و C2a قطعـه بزرگتـر مـ باشـد). قطعـه بزرگتر (در نزديکي محل فعال شدن ) به هدف اتصال مي يابد و قطعه کوچک تر از آن محـل انتشار يافته و مي تواند با اتصال به پذيرنده هاي خاص ، پاسخ التهابي موضعي را به راه اندازد.

قطعـات کمپلمـان بـراي تشـکيل کمـپلکس هـاي اجرايـي بـا يکـديگر واکـنش مـي دهنـد.

کمپلکس هايي که خاصيت آنزيمي دارند، بوسيلۀ خطـي بـالاي اعـداد و حـروف , C4b2a) ( C3bBb مشخص مي شوند.

 

- فعال سازي کمپلمان

مسيرهاي اصلي فعال شـدن کمپلمـان را نشـان مـي دهـد. مراحـل ابتـدايي مي توانند توسط مسير کلاسيک ١، آلترناتيو٢ و يا مسير لکتين ٣ صورت گيرند. مراحل انتهايي که منجر به تشکيل کمپلکس حمله به غشا (MAC) مـ شـوند، در تمـام مسـيرها يکسـان مي باشند.

 

vp5w_complement.png

 

دانلود ادامه مطلب در فایل ورد :

http://www.noandishaan.com/forums/attachment.php?attachmentid=19293&stc=1&d=1432123708

rapunzel.doc

  • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×