رفتن به مطلب
Mohammad Aref

مقالات همایش معماری ، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی - اسلامی

پست های پیشنهاد شده

مقالات همایش معماری ، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی - اسلامی که آبان 93 در مشهد برگزار شد رو تو این تاپیک می تونید دانلود کنید.

 

احیا و باززنده سازی فضاهای تاریخی ارزشمند با رویكردتوسعه پایدار: نمونه موردی سبزه میدان بجنورد

 

هرآثار تاريخي و فرهنگي بادوكاركرد متعارض يعني حفاظت و استفاده روبرو هستند دراين راستا رويكرد توسعه پايدار مناسبترين رويكردي است كه ميتواند ميان حفاظت و استفاده ازبناهاي تاريخي و ميراث فرهنگي اشتي و تعادل برقرار سازد بناهاي ارزشمند و فرهنگهاي شكل گرفته با تاثير پذيري ازفضاهاي شهري بعنوان يادمان هاي فرهنگي كشورمان بايد حفظو احيا گردد مجموعه سبزه ميدان بجنورد ازجمله فضاهاي با ارزشي است كه بعنوان فضايي هويت بخش براي شهر و جاذب گردشگر محسوب ميشود ساختارفضايي ميدان با عبور خيابان شهيدبهشتي ازميان آن دچارگسيختگي شده و ارتباط دوطرف ميدان قطع و كيفيت اين فضاي شهري تنزل پيدا كرده است هدف پژوهش جبران ضعف فضاهاي تاريخي ارزشمند ارتقاي كيفيت منظرشهري هويت و ارزشهاي كالبدي موجود و حفظ اثار تاريخي براي ايندگان است درپايان علاوه براخذ نتايج راهكارهايي جهت افزايش كيفيت كاركردي و كالبدي محدوده و حفاظت ازاثار ارزشمند ارايه ميگردد روش تحقيق تركيبي توصيفي - تحليلي مي باشد و اطلاعات با استفاده ازروشهاي كتابخانه اي پرسشنامه و برداشت ميداني جمع اوري شده است

 

كلمات كليدي: آثار تاريخي ، حفاظت ، احياء توسعه پايدار ، هويت

 

نويسند‌گان: تكتم شيردل، مهسا شاد

 

دانلود مقاله

 • Like 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ارتقاء حس تعلق به مكان مبتني بربازشناسي هويت معماري بومي مازندران

 

معماري بومي هرمنطقه شامل مجموعه اي ازشاخصه هاي است كه ازمعماري مناطق ديگر آن را متمايز مي كند تاثيرات فرهنگ و آداب و رسوم تاثير پذيري ازشرايط آب وهوايي استفاده ازمصالح بوم آورد را ميتوان ازويژگيهاي معماري بومي هرمنطقه برشمرد كه بروجود هماهنگي تفاوت هايي بين آنها به چشم مي خورد سطوح شيب دار تراس واره ها و استراتژي تهويه طبيعي ازطريق جداره ها و معماري كوشك برونگرا را ميتوان هويت معماري بومي منطقه مازندران دانست توجه به هريك ازآنها درطراحي بناهاي اين منطقه ميتواند عاملي جهت ارتقا حس تعلق ساكنان آن به مكان باشد داشتن خاطرات و پس زمينههاي ذهني مشابه درافراد ميتواند دليلي براين مدعا باشد درنتيجه اين امر ميتوان شاهد بروز رفتارها و روابط سالم اجتماعي حضور پذيري افراد درجامعه و تعاملات اجتماعي پايدار بين آنها بود عدم توجه به مقولات فوق عامل بروز حس بي هويتي درافراد ميشود كه نتيجه آن بروز ناهنجاريهاي رفتاري جامعه اي ناسالم و فرد گرا ميشود دراين پژوهش به بررسي نقش عناصرشاخص معماري بومي مازندران به عنوان عناصر هويتي برارتقا حس تعلق افراد به مكان پرداخته ميشود نوع تحقيق حاضر ازجنبه هدف بنيادي كابردي مي باشد و ازنظر ماهيت درمجموعه پژوهشهاي توصيفي پيمايشي قرارميگيرد

 

كلمات كليدي: معماري بومي ، هويت معماري بومي ، حس تعلق ، حضورپذيري ، تعاملات اجتماعي

 

نويسند‌گان: زهرا مهدي نژادگودرزي، جمال الدين مهدي نژاد درزي

 

دانلود مقاله

 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ارتقا زيبايي شهرها باشناخت نشانه هاي شهري گذشته نمونه موردي تربت حيدريه

 

شهربايد داراي ويژگي و خصوصياتي باشد كه اسايش و راحتي را براي انسان تامين سازد نشانه هاي شهري همواره درطول تاريخ وجود داشته اند پس بسيارنيكوست كه درجهت ارتقا زيباي سيماي شهر گام برداريم كاهش خواناي يدرشهرها كه امروزه بهطور جدي با آن روبرو هستيم مسئله حائز اهميتي است چرا كه باعث عدم درك نقشه ذهني شهر شده و افراد تمايلي به تردد دراين شهرها نمي كنند هدف اين پژوهش تداوم ارتقا يبايي شهرها بوده استروش تحقيق به كاررفته براي جمع اوري اطلاعات با استفاده ازتحققات كتابخانه اي و ميداني مي باشد نمونه موردي شهر تربت حيدريه درخراسان رضوي انتخاب شده است فرضيه اين تحقيق نشانه هايي كه وجود ندارند اما درخاطره ها باقي ماندند اثبات اين فرضيه نيز با روش پركردن فرمهاي امتيازدهي انجام گرديد و سپس با تحليل يافته ها به شناخت ويژگي نشانه ها دست يافته شد نتيجه اصلي اين پژوهش ارايه پيشنهاداتي براي طراحي بناها با ايده گرفتن ازنشانه هاي مجهول و يا حتي گذاشتن نام آنها بربناهاي جديد است كه درهمان مكان ساخته ميشوند تا دريادها باقي بمانند

 

كلمات كليدي: زيبايي ، ارتقاء ، تربت حيدريه ، نشانه ها ، سيماي شهر

 

نويسند‌گان: عارفه پيله چيان، فائزه خداشناس، وحيد احمدي

 

دانلود مقاله

 • Like 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ارتقاي فرهنگي شهرها با رويكرد جذب توريسم نمونه موردي شهر مشهد

 

ايران كشوري است با جاذبه هاي گوناگون تاريخي ، فرهنگي ، جغرافيايي و وجود اقوام گوناگون با آداب و سنن منحصر به فرد، چهره هاي متفاوتي به اين خطه ، چه از نظر وسعت و چه از نظر قدمت بخشيده است . گردشگري اين فرصت را براي انسانها به وجود آورده است تاحين لذت از شگفتيهاي طبيعي و انسان ساخت، هم زمان بتوانند در مورد يكديگر بياموزند و ضمن آشنايي با فرهنگ يكديگر تفاوتهاي يكديگر را بهتر درك كنند. متاسفانه نبود زير ساخت هاي فرهنگي مرتبط با مقوله گردشگري باعث بروز رفتارهاي نابهنجارنسبت به گردشگران ونقش پايين اين صنعت در ايران گرديده است. اين مقاله با رويكرد تحليلي توصيفي به دنبال ارائه راهكارهايي براي ارتقاي فرهنگ گردشگري و تعامل فرهنگي مناسب با گردشگران است كه اين تعامل از طريق كاهش فاصله ي فرهنگي ميان بوميان و گردشگران با آموزش هاي مناسب و تبليغات موثر و تاثيرگذار تحقق مي يابد

 

كلمات كليدي: صنعت گردشگري تعامل فرهنگي فرهنگ ايراني آموزش

 

نويسنده: نادر ريخته گرچي

 

دانلود مقاله

 • Like 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ارزيابي ميزان احساس امنيت درمحله هاي شهربراساس شاخصهاي كالبدي شهري بابهره گيري ازروش تحليل سلسله مراتبي نمونه موردي: شهرسمنان

 

براي تحليل و رتبه بندي سطوح امتي 6شاخص كالبدي شامل بازبودن فضا، فشردگي بافت، پوشش گياهي ، روشنايي معابر ، مبلمان شهري و كيفيت معابر مورد بررسي وامتياز دهي قرارگرفت سپس وزن نهايي هريك ازمحلات تعيين شده و درنهايت رتبه نهايي هرمحله درسطح امنيت برپايه شاخصهاي كالبدي بااستفاده ازتكنيك تحليل سلسله مراتبي AHP تعيين شده است براساس اين مطالعات ازشاخصهاي بررسي شده شاخصهاي روشناييي و كيفيت معابر بالاترين و شاخص بازبودن فضا پايين ترين ضريب تاثير را بخود اختصاص دادند وهمچنين از15محله بررسي شده درشهرسمنان محله هاي گلشهر فلسطين و جمهوري دربالاترين سطح امنيت و محلههاي چهارصددستگاه /روزيه /و مسكن مهر نيز پايين كيفيت را ازلحاظ شاخصهاي كالبدي زمينه ساز جرم به خود اختصاص دادند باتوجه باين نتايج ملاحظه ميشود كه اين محلات عمدتا درحاشيه شهر و درموج توسعه اجباري شهر قرارگرفته اند و محل سكونت افراد كم درامد و غيربومي هستند و عوامل زمينه ساز جرم دراين محلات بيشتر مي باشد

 

كلمات كليدي: فضاهاي شهري ، شاخصهاي كالبدي ، امنيت شهري ، AHP ، طراحي شهري

 

نويسند‌گان: زينب كركه آبادي، هومن مسگريان

 

دانلود مقاله

 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ارزيابي نقش ميادين شهري درآفرينش هويت و حس مكان نمونه موردي ميدان صاحب الامر تبريز

 

هويت و عناصرهويتي درزندگي انسان با تبلورعيني درفيزيك و محتواي شهرمعنادار مي شود كه ميتواند يك معيار براي توسعه و عاملي براي ارتقاي كيفيت محيط مطرح شود ميادين شهري به عنوان مكاني كه تعاملات شهري درآنها به وقوع مي پيوندد درتعيين هويت شهر ودرنتيجه حس تعلق شهروندان نقش بسزايي ايفا مي كنند دراين مقاله نگارنده با بررسي عناصرهويت بخش شهري به بررسي معيارهاي هويت بخش شهر و ضرورت احيا فضاهاي شهري جهت تقويت و تدعي خاطرات گذشته و ايجادتعلق خاطر براي نسلهاي اينده تاكيد كرده و درنهايت به بررسي ميدان صاحب الامر به عنوان عنصرهويت بخش شهرتبريز به عنوان نمونه موردي مي پردازد روش تحقيق دراين مقاله تحقيق محتوايي براساس مطالعات كتابخانه اي و مشاهدات ميداني مي باشد وازمورد پژوهشي يك نمونه ازميادين تاريخي شهر بهره گرفته شده است

 

كلمات كليدي: هويت ، ميادين ، خاطره جمعي ، ميدان صاحب الامر

 

نويسند‌گان: فرناز انتصاري، شادي بيلانكوهي

 

دانلود مقاله

 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ازميادين كاربردي قديم تاگره هاي درهم تنيده شهرهاي ايراني - اسلامي امروز

 

بي كيفيتي فضاهاي امروزي بسياري ازشهرهاي كشورمان حاصل اجازه و تغييرات ناشي ازورود مولفه هاي بيگانه با هويت شهر مي باشد همانطور كه ميدانيم درعرصه شهري دوعامل فعاليت و كالبد بيشترين تاثير را روي طراحي جداره و بافت شهري گذاشته است كه پاسخ معمارانه و شهرسازانه به اين دومولفه درقالب فرمي و جهت رفع نيازهاي شهري و معماري همان خيابان ها و ميادين هستند باتوجه به آنچه كه گفته شد چهره شهرهاي امروزه ما با گذر ازدوره هاي مختلف تاريخي و معماري خواسته يا ناخواسته دچارتغييراتي گشته كه ميادين نيز ازاين تغييرات بي بهره نمانده اند ميدانها كه درگذشته نقش نقطه مكث گره هاي تصميم گيري و رفع احتياجات روزمره نقاط تنفس شهري و عنصرنمادين شهري بوده اند كه امروزه باحذف بسياير ازفضاهاي كاري روبرو شده كه اين ازميان بردگي فضايي و كاربري به دنباله خود حذف بسياري ازالگوهاي رفتاري يك شهروند را به همراه داشته و درنهايت منجر به خلق شكافي ميان ميدان و مردم و شهر گشته است دراين مقاله سعي برآن است كه با مروري اندك برتاريخ ميادين ايران و بررسي آنها به عنوان مركز محلات نقص هاي ميادين امروزي شناسايي و راه حلهايي درجهت برطرف كردن اين نقوص ارايه گردد

 

كلمات كليدي: ميدان ، گره ، فلكه ، مركزمحلات ، كالبد و بافت شهري

 

نويسند‌گان: زينب حسني، مهدي ميرزايي، ابوالفضل قربانزاده

 

دانلود مقاله

 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آزادي درطراحي مسكن: نگرشي به آزادي بهره برداردرشكل دهي به فضاي سكونت

 

آزادي ازبزرگترين موهبت هاي خداوند و ازمتعاري ترين ارزشهاي انساني است ازاصولي كه هرانساني درنهاد خود با آن مانوس است و پس ازحيات ازبرترين نعمتهاي خداوند به شمار ميرود ازادي به عنوان يك كمال و ارزش انساني يك وسيله و گذرگاه است نه هدف و توقفگاه بدين روي امروزه مساله ازادي كه مهمترين مطلوب عصرجديد است بايد بيش ازگذشته موردتحليل قرارگيرد و همانطور كه درتمام زمينههاي سياسي اقتصادي و ... مطرح است بايد به حوزه هاي ديگر علوم انساني وارد شود معماري يكي ازاين علوم است ازادي گذاشتن بهره برداردرشكل دهي به فضاي كسونتيش ازطريق طراحي مناسب كه پتانسيل چنين كاري را فراهم آورد خصوصا دردنياي كميت گراي امروز كه جدايي بين بهره بردار و طراح نيز وجود دارد و فضاي سكونتي دربهترين حالت براي رفع نيازهاي امروز ساخته ميشوند نه نيازهاي اينده ضروري به نظر مي رسد بدين منظور پژوهش حاضر قصد دارد بارويكردي توصيفي تحليلي ضمن بيان مفهوم آزادي درمعناي عام به بررسي ازادي درمعماري و ازادگذاردن بهره بردار درشكل دهي به فضاي زندگي درجهت رفع نيازهايشان بپردازد بدين منظور سعيدريافتن شاخصهايي درپلان كه بتوان ازطريق آن ازادي را دراختيار بهره بردار قرارداد صورت پذيرفت درنهايت قابليت تطبيق پذيري تغيير پذيري و تنوع پذيري به عنوان عوامل تاثير گذار برآزادي بهره بردار درشكل دهي به فضاي سكونت برشمرده شد

 

كلمات كليدي: طراحي مسكن ، آزادي ، بهره بردار ، فضاي سكونت

 

نويسند‌گان: مهسا حقاني، بهرام سياوش پور

 

دانلود مقاله

 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آشنايي با عوامل جاودانگي معماري گذشته ايران جهت دستيابي به هويت ملي براي معماري آينده ايران

 

معماري سنتي كه درزمان خود يكي ازباارزش ترين ميراث ها به شمار مي امد وحتي برمعماري سايرتمدن ها نيز تاثير ميگذاشت امروزه فاقد سرمشقهاي شايسته است و نمي تواند مولد جريانهاي بديع معماري باشد بنابراين ابتدا ورود مقوله كيفيت بي نام مي شويم و سپس عناصر ادراك فضا و هويت ممماري سنتي ايراني را با تحليل نمونه هاي موردي بررسي مي كنيم هدف مقاله برداشت درست ازمفاهيم كالبدي فضايي معماري گذشته است آنچه حاصل شده هويت ملي معماري ايراني است كه درتمام طول تاريخ با سه معيار اصلي معماري كرده است معيار اول فضا مي باشد و سازه هم ازسازمان فضايي طبيعت مي كرده معيار دوم حريم و سازماندهي حدفاصل قلمروعمومي و خصوصي معيار سوم استفاده ازامكانات طبيعي كه همه باهم يك كليت را تشكيل ميدادند روش تحقيق بصورت توصيفي - تحليلي است درپايان نيز رسيدن به يك معماري پايدار به عنوان نتيجه اين پژوهش پرداخته شده است

 

كلمات كليدي: كيفيت بي نام ، زبان الگو ، جاودانگي ، فضا ، هويت

 

نويسند‌گان: حميدرضا صارمي، خشايار نيكوئي بازوند

 

دانلود مقاله

 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازافريني هويت شهرها ازدريچه منظرشهري

 

درجهان امروز مهمترين پهنه زندگي بشرهمان شهر است عوامل موثري همچون فرهنگ ساكنين پيشينه تاريخي و اقليم منطقه به مرور زمان يك هويت غالب ازشهر را درذهن مردم تعريف مي كند ومجموعه اي ازتصاوير كه درطول شبانه روز ازشهر دراذهان عموم نقش مي بندد منظر شهري را مي سازد امروزه عوامل متعددي همچون توسعه شهرنشيني و مهاجرت روستائيان به شهرها نياز به ساخت و سازهاي انبوه باسرعت بالا موجب بروز بحران هويت گشته كه خود به چالش اجتماعي و فرهنگي بدل شده است هدف نگارنده دراين مقاله بازگرداندن هويت گمشده شهرها ازطريق پرداختن به منظرشهريست كه درچهارچوب نظري بيان گرديده است

 

كلمات كليدي: هويت ، بحران ، منظرشهري ، مردم

 

نويسنده: راضيه قنبري صفدر

 

دانلود مقاله

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازتعريف فضاهاي بيمارستان قلب با رويكرد هنردرماني با تأكيد بر وجوه اشتراك هعواري وهوسيقي سنتي ايران پارادايم هويت هعواري ايراني-اسلامي

 

امروزه نقش عمده و حساس مراكز درماني و بيمارستانها درحفظ و بازيابي سلامت جسماني و رواني افراد يك جامعه و ايجادتوازن و تعادل جسمي و روحي لازم براي همزيستي جمعي سالم و ثمربخش بكارگيري ظرافتهاي خاصي را درطراحي ين گونه مراكز الزامي مينمايد دراين پژوهش باروش تحقيق كتابخانه اي و پرسشنامه اي سعي براين است كه به راهبردها و راهكارهايي درجهت مطلوب ساختن فضاهاي بيمارستان قلب برمبناي وجوه اشتراك معماري و موسيقي سنتي ايراني با رويكرد هنردرماني و به دنبال آن باززنده سازي هويت معماري ايراني اسلامي بپردازيم نتايج بدست آمده حاكي ازآن است كه علاوه بروجوه مشترك معماري و موسيقي معماري دركالبدي مادي و باموادي ملموس ساخته ميشود و فضايي كاربردي را تعريف مي كند و ازسوي ديگر موسيقي سنتي ذاتي غيرمادي و ماورايي دارد كه مكمل يكديگر درجهت طراحي مي باشند

 

كلمات كليدي: طراحي بيمارستان ، هنردرماني ، معماري و موسيقي ، هويت معماري ايراني - اسلامي

 

نويسند‌گان: سيده زهرا هاشمي، سيدعباس آقايزدانفر، حيدر جهانبخش، راضيه مظاهري تيراني

 

دانلود مقاله

 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازشناسي نمادشيروخورشيددرايران باستان درمقايسه اي تطبيقي باحضور اين نمادپس ازاسلام

 

شير و خورشيد نشاني است كه تا پيش از انقلاب ايران در سال 1۵۳۱ نماد ملي ايران بود. اين نشان تلفيقي از سنن كهن اقوام مختلف بوده است. هدف اصلي اين پژوهش بازشناسي دو عنصر شير و خورشيد در فرهنگ ايران باستان و سير تحول آن پس ازاسلام با تكيه بر ديدگاه نمادشناسانه آن ميباشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تاريخي تفسيري و به صورت قياسي به - بررسي يكي از نقشها ونمادهاي كهن و غني ايران زمين كه امروزه مورد بيمهري قرار گرفته ميپردازد و با ارائهي ويژگيهاي نمادشناسانه و كاركردي موجود در معاني اين دو عنصر به تطبيق ويژگيهاي آن در دوره هاي زماني گوناگون ميپردازد. نتيجهي به دست آمده مؤيد اين مطلب است كه. نقشهايي نمادين همچون نقش شير و خورشيد و... هر كدام گنجينههايي از هنر اين مرز و بوم ميباشد كه شناخت آنها ضامن بقا و تداوم فرهنگ و هنر اسلامي كشور ماست.

 

كلمات كليدي: ايران ، نماد ، شير ، خورشيد ، اسلام

 

نويسند‌گان: مهرداد عزيزي قهرودي، سايه گودرزي

 

دانلود مقاله

 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازنگري تاثير طراحي فرهنگسرا در پايداري هويت فرهنگي نمونه موردي شهر بوشهر

 

باتوجه به اهداف و اهميت پايداري هويت فرهنگي و تاثير آن درزمينه هاي گوناگون جامعه و ضرورت نياز شهر بوشهر به پايداري هويت فرهنگي و ازانجايي كه فرهنگسرا به عنوان عنصري كه ميتوانددرپايداري و حفظ هويت فرهنگي هرشهر و جامعه تاثير بسزايي دارد دراين مقاله سعي شده است نگرش توجه مسئولان به چگونگي كيفيت طراحي فضايي و كالبدي فرهنگسرا دربوشهر و ارايه راهكارهايي دراين زمينه درجهت بهبود و ارتقا هدف موردنظر مي باشد روش تحقيق دراين پژوهش جمع اوري اطلاعات به شيوه كتابخانه اي و مطالعات اسنادي و استدلال منطقي مي باشد ازاين مقاله ميتوان نتيجه گرفت كه نحوه مكانيابي پويايي و زنده ماندن فضا معماري و تركيب فرهنگسرا بوشهر بافضاي تجاري و تفريحي دررونق استفاده و علاقه مند شدن عموم مردم شهر بوشهر به شركت درفعاليت هاي گوناگون فرهنگسرا تاثير شاياني دارد كهدرپي آن رشد شنخت ساكنان شهر و حتي ديگر شهرها به هويت فرهنگي اصيل بومي آن منطقه و تعامل افراد باهم و به دنبال آن پايداري هويت فرهنگي شهربوشهر به دنبال خواهد داشت

 

كلمات كليدي: فرهنگسرا ، هويت فرهنگي ، پايداري ، شهربوشهر

 

نويسند‌گان: انسيه صميمي، مهدي شيباني، احمد تركمان

 

دانلود مقاله

 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازنگري سيرتحول مفاهيم نظري كالبد بازار درايران

 

فضاهاي تجاري همواره ازاجزاي جدانشدني كالبدشهرها بوده و هستند و بازار نمونه ي بارز اين مراكز درمعماري سنتي ايران به شمار مي رفت اگرچه بازارها ابتدا به منظور رفع نيازهاي اقتصادي مردم ايجادشد ولي طولي نكشيد كه روابط اجتماعي و فرهنگي گسترده اي درون ساختار آن به وجود آمد باورود تكنولوژي و صنعت مفهوم بازار دچارتغييراتي گشت ولي بااين حال همچنان با اصول مشخصي كه ازجامعه سنتي بازمانده است به حيات خود ادامه داد اين پژوهش متمركز برشناخت سيرتحول اين عنصرشهري و چگونگي ارتباط با جامعه ميباشد و سعي خود را برآن داشته تا به توصيف مفهوم بازار سنتي بپردازد و سپس اين امر مهم را درعصرهاي مختلف بررسي كرده و نقاط اقتدار و انحطاط آن را شناسايي كرده و دليل به انزوارفتن اين كالبد شهري را درشهرهاي مدرن امروزي مشخص كند چه بسا بتوان با بهره گيري ازالگوهاي پيدايش بازار و عوامل موثر درتحول چهره ي بازار دراجتماع اصول بازار سنتي ايراني را ارزيابي كرد و دربازار به مفهوم مدرن آن مركز تجاري احيا كرد

 

كلمات كليدي: بازار ، فضاي تجاري ، دوره صفوي ، دوره قاجار ، دوره پهلوي

 

نويسند‌گان: اسماعيل سودخواه، ليدا بليلان اصل، داريوش ستارزاده

 

دانلود مقاله

 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازيابي هويت گمشده درمعماري مساجد قدسي

 

انسان همواره براين باور بوده كهعقايد و تفكرات ماورايي خودرا به معرض نمايش دربياورد چه دردوران غارنشيني وي و كشيدن نقاشي حيوانات به تصورغلبه برآنها و چه بعدها درمعماري بناهاي مذهبي مثل مساجد اين موهن اتفاق افتاده است اما باورود دنياي مدرن و تغيير باورهاي انسان و مركزيت اسنان به جاي خدا كم كم اين نوع باور يعني باور مركزيت انسان درمعماري بناهاي مذهبي مانند مسجد نيز نمايان شد به گونه اي كه دردوران مدرن مساجد عاري ازحس معنويت و قدسي بوده است روش تحقيق دراين مقاله به روش كتابخانه اي و با استناد به مدارك موجود ا ست دراين مقاله برانيم كه باتعريف جنبه هاي ارزشمند معماري قدسي نقش آنرا درهدايت بشر به چالش بكشيم ودرپايان به اين نتيجه برسيم كه معماري قدسي كليد احياي هويت ازدست رفته بشري است و اين متن شروع راهي باشد كه براي بقيه پژوهشگران تا به ارزشهاي معماري قدسي بپردازند ودرپي احياي آن باشند

 

كلمات كليدي: دين ، هنر ، مدرن ، معماري قدسي ، بحران هويت

 

نويسند‌گان: مريم ولي، محمد رفائي رحمت طلب

 

دانلود مقاله

 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بازيهاي بومي، سنت و مدرنيته مقدمه اي براستانداردسازي بازيهاي سنتي

 

بازي يكي ازگونه هاي گذران اوقات فراغت است كه بخشي ازفرهنگ معنوي يك ملت را تشكيل ميدهد و درتمام فرهنگهاي جهان ازگذشته تاكنون به شكلهاي گوناگون وجود داشته است ورزشها و بازيهاي بومي مانند موسيقي و رقصهاي محلي صفت ها و نشانه هاي هويت فرهنگي يك قوم وملل هستند كه متاسفانه نقش اجتماعي - فرهنگي آنها درجهان مدرن به تدريج كمرنگ شده تا جايي كه دربسياري ازمناطق ديگر اثري ازآنها ديده نمي شود بازيهاي بومي يكي ازشاخصه هاي فرهنگي است كه حاصل تلفيق شرايط زيست محيطي و باورهاي قومي اين مرزوبوم است سوق دادن قشرجوان به سوي بازيها و سنتهاي قديمي كه همراه با فعاليت هاي بدني و كلامي و ايجادظرفي نو براي اين مظروف غني راه خوبي براي رسيدن به نشاط و سرزندگي اجتماعي است دراين پژوهش ابتدا نياز به شناخت و اهميت بازي هايسنتي دردنياي مدرن مورد تاكيد قرارميگيرد همچنين با بررسي بازيهاي بومي به تعريف استانداردهاي اين نوع ورزش و شناخت فرهنگ هرشهر و نوع لباس پوشيدن و گويش آنها مي پردازيم موضوع اين تحقيق استانداردسازي بازيهاي سنتي مي باشد باتوجه به مطالب مذكور اين پژوهش و طراحي درپي برخورد درست جهان مروز و جهان سنتي است تعريف استانداردهاي متناسب براي اين نوع بازيها و درپي آن تبديل بازيهاي سنتي به بازيهاي پربيننده كه درفضاهاي بين المللي و جهاني انجام ميشنوند است مسيري براي بازيابي هويت و فرهنگ غني ايراني مي باشد

 

كلمات كليدي: فرهنگ ، بازي ، استاندارد ، محلي و بومي ، سنتي ، مدرن

 

نويسند‌گان: منصوره طاهري، سعيد خاقاني

 

دانلود مقاله

 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بررسي ادراك خوانايي وجايگاه عابرپياده درهويت بخشي به شهر

 

موضوع خوانايي و تاثير آن براستفاده كنندگان ازفضاي شهري موردتوجه بسياري ازنظريه پردازان حوزه شهرسازي بودها ست به گونه اي كه ازديدگاه آنان الگوهاي رفتاري عابران پياده شديدا تحت تاثير ادراك خوانايي كالبد و فعاليت محيط پيرامون آنهاست هدف ازاين پژوهش بررسي ادراك خوانايي و جايگاه عابرپياده درهويت بخشي به شهر مي باشد دراين پژوهش براساس اطلاعات جمع اوري شده ازمطالعه منابع كتابخانه اي و اسنادومدارك مربوطه سعي شده است با استفاده ازروش توصيفي تحليلي به بررسي اطلاعات جمع اوري شده پرداخته و درنهايت به نتيجه گيري و ارايه پيشنهاد بپردازيم اين مقاله به تحليل موضوع خوانايي درفضاي شهري براساس نگاه عابران پياده مي پردازد و معيارهاي شهرخوانا را معرفي ميكند و با ارزيابي معيارها شاخصهاي را جهت طراحي خيابان ها مطرح مي نمايد كه ميتواند جهت استفاده درطراحي فضاي شهري مورداستفاده قرارگيرد

 

كلمات كليدي: خوانايي ، فضاي شهري ، ادراك ، هويت

 

نويسند‌گان: گلناز توسليان، مصطفي نظري

 

دانلود مقاله

 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بررسي ارتباط دوسويه حس تعلق وهويت فضاباكيفيت سرمايه اجتماعي

 

ازديرباز دغدغه معماران طراحي فضاهايي با پاسخگويي بالا جهت برقراري تعاملات اجتماعي پايدار دربين افراد بوده است انسان ازابتدايي ترين شكل زندگي خود همواره د رگريز ازتنهايي و پي ايجادرابطه اجتماعي پايدار باديگرانو زندگي به شكل جمعي بوده است اين ويژگي سبب شد تا فضاها به شكل اجتماع پذيرطراحي شوند تا اورا به فضايي وسيع تر ازمحدوده ي دنياي فردي خود سوق داده و حس دعوت كنندگي حضورپذيري و تعمل به مكان را ارتقا دهد افزايش حضورپذيري فضها همواره به دنبال ارتقا حس تعلق به مكان و نيز ارتقا مشاركت اجتماعي انسجام اجتماعي اگاهي اجتماعي اعتماداجتماعي و درنهايت ارتقا سرمايه اجتماعي مي باشد مادامي كه روابط اجتماعي پويا و سالم مابين افراد جامعه حاكم باشد حضورپذيري درمكان نيز افزايش مي يابد درك درست افراد ازهويت فضايي كه درآن حضور داارند حستعلق آن ها به مكان را بيشتر و برقراري ارتباط بين آنها را آسان تر سالم تر و پايدارتر خواهد شد درپژوهش حاضر ابتدا به تجزيه و تحليل مفهومي و كاربردي سرمايه اجتماعي و حس تعلق و سپس به بررسي رابطه بين آنها پرداخته ميشود نوع تحقيق حاضر ازجنبه هدف بنيادي كاربردي مي باشد و ازنظر ماهيت درمجموعه پژوهشهاي توصيفي قرارميگيرد

 

كلمات كليدي: تعاملات اجتماعي ، حس تعلق به مكان و هويت فضا ، سرمايه اجتماعي ، فضاهاي اجتماع پذير

 

نویسندگان: زهرا مهدی نژاد گودرزی، جمال الدین مهدی نژاد درزی

 

دانلود مقاله

 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بررسي ارتباط كيفيت عددپردازي درايجاد تقدس در بناهاي آرامگاه ميرقوام الدين مرعشي آمل و گنبد نظام الملك مسجد جامع اصفهان

 

نگرش نمادين به هستي و پديده هاي آن ازگذشته هاي دوردرهستي شناسي اسلامي كه سرچشمه هستي را درماوراي اين طبيعت و ماده مي جويد مطرح بوده است نمادهاي عددي كه درهنراسلامي معاني عميقي را درخود نهفته دارند درارگاه هاي امامزادگان و بزرگان دين گنبد مساجد كه خود واسط دستيابي به عالم معنا هستند به وفور مورداستفاده قرار گرفته اند دراين پژوهش نمادپردازي اعداد دربناهاي ارامگاه ميرقوام الدين مرعشي و گنبد نظام الملك مسجد جامع اصلهان ازمعماري اسلامي مورد بررسي قرارگرفته تا حكمت نمادهاي عديد استفاده شده درآن هويدا گردد پژوهش با نگرش و رويكردي تفسيرگرايانه و براساس روش تحقيق تاريخي تفسيري و همچنين مطالعه موردي استفاده شده است نتايج پژوهش حاكي ازاستفاده اين اعداد درارامگاه ميرقوام الدين مرعشي بيشتر و به ويژه ازمنظر معنوي گرايي عددها استفاده شده و گنبد نظام الملك مسجد جامع اصفهان علاوه برآن بيشتر جنبه ي پايداري معماري را درنظر دارد

 

كلمات كليدي: سمبوليسم ، اعداد مقدس ، معماري اسلامي ، آرامگاه ميرقوام الدين ، مسجدجامع اصفهان

 

نويسند‌گان: وحيد احمدي، اشكان معمارياني، كيانا اخوت

 

دانلود مقاله

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بررسي ارزشهاي ميراث معماري و شهرسازي جهت دست يافتن به شهرسازي با هويت

 

امروزه مبحث ارزشهاي شهراسلامي ايراني يكي ازمهمترين چالشهاي متخصصان شهري است كه به گونه اي كه ويژگيهاي اين شهر بصورت گسترده درحال بررسي و تحقيق است شهرسازي و معماري اسلامي دردوره هاي قبل داراي ارزش ها و ويژگيهاي منحصربفردي بود كه درعين سادگي جوهراصلي برنامه ها و طرح هاي امروزي را دارا بودند اين پژوهش درنظر دارد با بررسي اصول و ارزشهاي شهرسازي و معماري درشهرهاي قديم و بامطالعه ارزش ازديدگاه ميراث فرهنگي به بررسي نظرات و نوع تفكر مردم و افراد صاحب نظر دراين زمينه بپردازد به نظر مي رسد فاصله موجود بين نظرات مردم و قشرصاحب نظر موجب مشكلات بوجود آمده دراجرايي شدن طرح ها و برنامه ها شده است روش به كارگرفته شده دراين پژوهش تحليلي - توصيفي و روش جمع اوري اطلاعات كتابخانه اي و اسنادي و توزيع پرسشنامه مي باشد نتايج پژوهش صحت فرضيه فوق را تاييد مي كند و نشانگر اين امر است كه تفاوت فاحش بين دوگروه بررسي شده موجب كاهش كارايي طرح ها شده است

 

كلمات كليدي: شهراسلامي - ايراني ، شهرسازي اسلامي ، ارزش ، شهرمطلوب

 

نويسند‌گان: مظفر عباس زاده، معصومه آيشم، زهرا غفاري آذر

 

دانلود مقاله

 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×