جزوه شبکه های عصبی

دانلود جزوه شبکه های عصبی دانشگاه خواجه نصیر

جزوه شبکه های عصبی دانشگاه خواجه نصیر شبکه های عصبی یکی از درس هایی است که اکثریت دانشجویان نیازمند فراگیری آن هستند و محدود به یک رشته و یک گرایش نیست. تعریف کلی شبکه های عصبی به صورت زیر است: شبکه های عصبی بر اساس رفتار شناسی ماشین های بیولوژیکی موجودات زنده طراحی شده است.…