ازدواج موفق

ازدواج موفق / دوره اول /شناخت و بینش

مقدمه : (وقتی بچه بودم چادر مامانمو سرم میکردمو با عروسکام مامان بازی میکردم اما هیچ وقت کسی نبود که نقش بابا رو بازی کنه .من فقط نقش بازی کردم اما این کافی نبود… وقتی بچه بودم با بابام میرفتم در مغازه بابا میگفت مرد باش برو نون بخر و نون اور خونه باش اما…