تعادل بهره وری و بهینه یابی

تعادل بهره وری و بهینه یابی

سه واژه تعادل، بهره وری و بهینه یابی که گاه به جای یکدیگر و یا مترادف هم به کار می روند، دارای تعریف و مفهوم ویژه و جداگانه ای هستند. سیستمی در حال تعادل است که نیروهای کارکردی درون آن انگیزه ای برای تغییر نداشته باشد. بهینه یابی یعنی داشتن تابع هدف در یک سیستم…