شرح خدمات طرح های آماده سازی زمین

شرح خدمات طرحهای آماده سازی زمین

جهت تهیه طرحهای آماده سازی ضروری است مهندسین مشاور نسبت به تدوین اهداف تهیه طرح با هماهنگی کارفرما اقدام نموده و کلیات مطالعات و طراحی مجموعه مورد نظر را متناسب با این اهداف تهیه،تنظیم و ارائه نمایند. این شرح خدمات رو می تونید از لینک زیر دانلود کنید: ۱,۴۶۲