الگویی جهانی برای صنعت خودرو

الگویی جهانی برای صنعت خودرو

مقدمه در سال ۱۹۲۶ تویوتا به عنوان یک کارخانه ریسندگی وجود داشت. پدر موسس این شرکت به کار فرش مشغول بود و از این رو, ساکیشی تویودا که سالها در راه شغل پدر خود فعالیت می کرد این کارخانه را راه انداخته بود و در سال ۱۸۹۴ باهوش سرشار خود یک ماشین بافندگی صنعتی ابداع…