کاربرد فرایند کنترل آماری کیفیت

بررسی کاربرد فرایند کنترل آماری کیفیت در شرکت سیماچوب

در این تحقیق، کاربرد روشهای کنترل کیفیت آماری در شرکت سیماچوب مورد بررسی قرار گرفته است. شرکت سیماچوب تولیدکنندۀ انواع محصولات چوبی بوده که عملیات تولید در آن صرفا بر حسب سفارش انجام می شود. فرآیند کنترل کیفیت آماری ،mil-std مورد نظر، شامل انواع بازرسیها و نمودارهای کنترل م یباشد. در این مطالعه با استفاده…