پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (گرایش تولید)

پایان نامه با عنوان شناسایی گلوگاه ها ، توانمند سازی وحذف محدودیت های تولید در آنها با رویکرد تئوری محدودیت ها (TOC) در شرکت سیم وکابل سمنان انقلاب صنعتی درانگلستان و اروپا آغازشد. کشورهای غربی دارای موقعیتی خاص درتمام زمینه های تولید شدند . این زمینه ها ازسال های قبل از۱۹۷۰ آغازشد تا درصنایعی مانند…