شماره دوم مجله شهراندیشان

شماره دوم مجله شهراندیشان | مجله علمی آموزشی شهرسازی

شماره دوم مجله شهراندیشان ( مجله علمی آموزشی شهرسازی ) پس از وقفه ای کمتر از یکسال به همت شهرسازان انجمن نواندیشان تهیه شد. مطالبی که در شماره دوم مجله شهراندیشان می خوانیم: فهرست مطالب شماره دوم مجله شهراندیشان : امکان سنجی پیاده راه سازی در بافت مرکزی شهر سنندج هویت شهر وکیفیت منظر شبانه،…