شناخت تاخیرات بر پروژه عمرانی

شناخت تاخیرات بر پروژه عمرانی و تاثیر آن

تأخیرات در پروژه های عمرانی برگرفته : اصول و مقررات پیمان استاد : جناب آقای دکتر ایراندوست ارائه شده توسط : زینب کیان پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد عناوین ارائه شده در این مطلب : مقدمه -علل تأخیر -تغییر مدت پیمان (ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان) -بررسی تأخیرات مجاز و غیرمجاز…