مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا

پایان نامه یک روش برای مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا

ایان نامه یک روش برای مهندسی نیازمندیهای جنبه گرا توسط وحدت عبدل زاده و به راهنمایی دکتر فریدون شمس و مشاوره دکتر میرعلی سیدی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار در سال ۸۹-۱۳۸۸ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارائه شده. فهرست: فصل اول. معرفی فصل دوم. ادبیات تحقیق فصل…