قانون نظام مهندسی

قانون نظام مهندسی

فصل اول ـ کلیات‌، اهداف و خط مشی‌ ماده ۱ ـ تعریف‌: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون‌، مقررات‌،آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکلهای مهندسی‌، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف‌منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود. ماده ۲ ـ اهداف و خط مشی این قانون…