مشکلات کلانشهر تهران

مجموعه مقالات کلانشهر تهران و مشکلات آن

در لینک زیر می توانید مجموعه ای از مقالات که اغلب پیرامون مسائل و مشکلات شهری است را دانلود کنید: لیست مقالات: ملاحظات نظری شهرنشینی معاصر شبکه و سیستم شهرها تغیرات ساختاری شبکه شهرها. تمرکز در کلان شهر تهران جهانی شدن و شهرنشینی در توسعه نیافتگی تمرکز، راه کارهای تعدیل و کاهش ان شاخصهای اجتماعی…