مقالات اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

مقالات اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری با هدف ایجاد فرصتی جهت گردهمایی اندیشمندان، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان امور شهری به منظور تبادل اطلاعات و دیدگاه ها و همچنین بهره گیری از یافته های جدید پژوهشی و تجربیات اجرایی ۲ و ۳ اسفند ماه ۱۳۸۵ از سوی مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر، دانشگاه فردوسی و…