طرح جامع شهر خوانسار

دانلود طرح جامع شهر خوانسار اصفهان

طرح جامع شهر خوانسار اصفهان توسط مهندسین مشاور پاسارگاد تهیه شده است که دو جلد شناخت و تجزیه و تحلیل به همراه نقشه PDF آن برای دانلود قرار داده شده است. بررسی و شناخت شهر تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ۱,۲۳۶