شهر در شب

شهر در شب

با توجه به تنگناهای فراوان در زندگی شهری، جهت اعتدال بخشیدن به شهرها نیاز به وجود فضاهای عمومی غنی در شب حس می شود. همچنین از آنجا که زمان قابل توجهی از اوقات فراغت افراد جامعه در این دوره زمانی با مشخه های منحصر بفرد خود قرار گرفته، ضروری است تا برنامه ریزی جامع نورپردازی…

شهرهای ۲۴ ساعته

راهبردهایی برای تحقق مفهوم شهرهای ۲۴ ساعته

نوشته حاضر می کوشد تا با توجه به مفهوم شهرهای ۲۴ ساعته و معرفی اجمالی آن به ارتباط آن با توسعه همه جانبه شهری و پویا و پر تحرک کردن محیط های شهری اشاره نماید و با عنایت به فرصت حاصل از توجه به زمان شب و لزوم توجه ویژه در برنامه ریزی و مدیریت…