از شهر قرون وسطایی به شهر دوره رنسانس

از شهر قرون وسطایی به شهر دوره رنسانس

۱- مرکانتالیسم و تراکم در دوره‌ی قرون وسطای متاخر تعداد شهرها افزایش یافت. اما از نظر جمعیت شهرها همچنان کوچک بودند. عمده‌ی شهرها فقط چند صد نفر جمعیت داشتند و شهرهای بزرگتر بندرت جمعیتی بیش از پنجاه هزار نفر را در خود جای می دادند. اندازه‌ی شهر به خاطر وجود استحکامات (حصار و باروی شهر)…