نوسازی شهری

نوسازی شهری و ماندگاری توسعه

آغاز دوران رواج واژه‌های نوسازی، بهسازی و حفاظت از بافت‌های شهری در فرهنگ شهرسازی، هم‌زمان است با پیدایش پدیده قطبی شدن شهرها، مسئله قطبی شدن خود، پیوندی آشکار با صنعتی شدن جوامع و شهرنشینی در مقیاس گسترده دارد. نمونه‌های برجسته‌ای که از بازسازی و توسعه یکپارچه شهری در قبل از این تاریخ می‌توان سراغ کرد…