شهر پارسی

شهر پارسی

در این تحقیق نوعی از شهرهای دوره اول قبل از اسلام یعنی دوره مادها و هخامنشیان که دوره شهرهای پارسی است بررسی شده است . ابتدا دوران مادها و وضع اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی آن دوران بیان شده است و یکی از شهرهای نمونه آن دوران یعنی شهر هگمتانه مورد بررسی واقع شده است…