نقش زبان در ادراک فضا

نقش زبان در ادراک فضا

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر زبان (به معنای وسیله ای برای هویت یافتن موجودات در جهان)، بر فرآیند ادراک فضای معمارانه می باشد. برای نیل به این منظور به بررسی مفاهیمی چون فضا، ادراک و زبان پرداخته شده و نقطه اشتراک آنها امری درونی به نام هویت و احراز هویت توسط زبان، داخل…