طراحی شهری همدان

طراحی شهری همدان بر اساس طرح اقلیمی مسکن

هدف از این مقاله، بررسی تأثیر عوامل اقلیمی بر طراحی شهری همدان می باشد. در بررسی بافت شهرهای مناطق سردسیر به این نتیجه رسیدیم که شرایط آب و هوایی در شکل دهی بافت شهری نقش عمده ای را دارا بوده است. ترکیب متفاوت مسکن در نواحی اقلیمی مختلف، اهمیت تأثیر عوامل آب و هوایی را…