ارزیابی صفات کیفیتی معماری نرم افزار

پایان نامه بهبود روش های ارزیابی صفات کیفیتی معماری نرم افزار

پایان نامه بهبود روش های ارزیابی صفات کیفیتی معماری نرم افزار توسط مریم پورکمالی انارکی و به راهنمایی دکتر فریدون شمس و مشاوره دکتر محمد تشنه لب برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال ۱۳۸۴ تهیه شده که فایل PDF اون رو…