value engineering

مهندسی ارزش value engineering

مهندسی ارزش (value engineering) ارزش کالا / خدمت : پیش از پاسخ به این سوال که مهندسی ارزش چیست ؟ لازم است تا مفهوم “ارزش ” مورد بررسی قرار بگیرد . نظر به اینکه در ارتباط با کارکرد تعریف می شود لذا تشریح مفهوم ” کارکرد ” نیز ضروری به نظر می رسد . ارزش…

مدیریت نظام صنعتی ساخت و ساز

بررسی چالشهادر مدیریت نظام صنعتی ساخت و ساز و مقایسه آن با نظام تولید سنتی مسکن در ایران

ضرورت ایجاد یک نظام کار آمد در امر تولید مسکن که متناسب با نیازهای جامعه و توان مهندسی باشداز مواردی است که مشکلاتی نظیر عدم کیفیت یکنواخت ، عدم هماهنگی با خواسته مصرف کننده و معضل بی مسکنی اقشار کم درآمد را به همراه دارد. تولید صنعتی مسکن با داشتن پیشینه دراز مدت نقش پررنگی…