چراهاي شگفت انگيز برای کودکان

چراهای شگفت انگیز برای کودکان

کدام جانور می تواند روی آب راه برود؟  حشرات ریزی مثل عنکبوت آبی که بی نهایت سبک هستند، می توانند روی آب راه بروند. این حشرات ریز به دلیل وجود نیرویی به نام کشش سطحی است که می توانند روی آب بمانند. این نیرو سطح آب را می کشد و روی آب چیزی شبیه پوسته…