لباس ضد آتش

ضد آتش کردن منسوجات

تکمیلی که مقاومت و قدرت پارچه را نسبت به آتش گرفتن افزایش داده و چنانچه عمل سوختن نیز انجام گیرد اجازه ادامه سوختن بقایای آن را نخواهند داد را تکمیل ضد آتش و یا تکمیل جلوگیری از توسعه آتش در منسوجات گویند. ترکیبات مصرفی در این زمینه شامل نمک های آلومینیوم، بور، اذت، برم و…