سیگنال

جزوه فوق العاده سیگنال و سیستم -دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب

جزوه سیگنال و سیستم – دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب فصل اول تعاریف طبقه بندی سیگنال سیگنال زمان پیوسته و گسسته سیگنال زوج و فرد سیگنال متناوب و نامتناوب سیگنال انرژی و توان عملیات بر روی متغیر وابسته عملیات بر روی متغیر مستقل جابجایی زمانی وارون زمانی تغییر مقیاس زمانی رسم سیگنال معرفی سیگنال های…

سری فوریه

سری فوریه

سری فوریه یک تابع،بیان آن تابع به صورت مجموعی از جملات سینوسی و کسینوسی با آرگومان های مختلف میباشد. از آن جا که توابع سینوسی و کسینوسی با آرگومان های خطی،متناوب هستند،لذا بدیهی است شرط لازم برای وجود سری فوریه،متناوب بودن آن تابع است. در نظریه سریهای فوریه نشان داده شده است که اگر (f(x…