اصطلاحات ادبی در زبان فارسی

آشنایی با اصطلاحات ادبی در زبان فارسی

صدر صدر در علم عروض نخستین پایه از مصراع اول هر بیت را گویند، مانند واژه‌ی توانا بر وزن فعولن در این بیت: توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود ضرب ضرب آخرین پایه‌ی از مصراع دوم هر بیت را گویند، مانند “بُوَد” بر وزن فَعَل در توانا بود هر…