نشریه دانش شهر

نشریه دانش شهر مجله ای هست که تقریباً ماهانه توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منتشر میشه و هر شماره اون یه مقاله و پژوهش درباره یه موضوع خاص هستش. شماره های جدید اضافه شد. عناوین شماره های مختلف نشریه دانش شهر : جهان شهرها و گروه اقتصادی G20 سیاه چاله ها و…

ضوابط و مقررات بلندمرتبه سازی

طرح تدوین ضوابط و مقررات بلندمرتبه سازی

طرح تدوین ضوابط و مقررات بلندمرتبه سازی با موضوع طرح تدوین ضوابط و مقررات ساخت و ساز بناهای بلندمرتبه (مطالعات، تحلیل و ارائه ضوابط پیشنهادی) توسط مهندسین مشاور پارت و نظارت دکتر بهرام عبدالله خان گرجی و دکتر راما قلمبر دزفولی تحت عنوان گزارش ۱۵۴ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در اردیبهشت ۱۳۹۲…