ضوابط صدور پروانه

دانلود ضوابط صدور پروانه در شهرداری

ضوابط صدور پروانه در شهرداری در فایل PDF با عنوان آموزش ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بخش صدور پروانه قابل دانلود می باشد که توسط اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه در بهمن ماه ۸۷ تهیه شده. فهرست ضوابط صدور پروانه شهرداری: بخش اول: گردشکار صدور پروانه گردش کار صدور پروانه بخش…