ضوابط طراحی فضای شهری برای معلولین

ضوابط طراحی فضای شهری برای معلولین

فایل PDF ضوابط شهرسازی و طراحی شهری برای افراد معلول جسمی و حرکتی که توسط ستاد مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولین جسمی و حرکتی شهرداری تهران تهیه شده را با ورود به لینک زیر می توانید دانلود کنید: ۱,۱۰۷