ضوابط طراحی دانشگاه معماری

ضوابط طراحی دانشگاه معماری

برنامه فیزیکی فعالیت های پشتوانه آموزشی این فعالیت ها شامل مجموعه خدماتی است که جهت ارتقا کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه انجام می شود و هر چند به طور مستقیم در این امور نقشی ندارند،لیکن به عنوان پشتوانه فعالیت های آموزشی و پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار می باشند.حجم این فعالیت ها و خدمات…