مکانیابی مراکز سوخت رسانی

پروژه ساماندهی و مکانیابی مراکز سوخت رسانی

پروژه ساماندهی و مکانیابی مراکز سوخت رسانی تحت عنوان ساماندهی و مکانیابی ایجاد و توسعه مراکز سوخت رسانی توسط مهندس بهروز تاران و مهندس حمیدرضا محملی ابیانه و نظارت دکتر فرشاد نوریان، مهندس هادی افراسیابی و دکتر راما قلمبر دزفولی تحت عنوان گزارش ۲۷۲ مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تهیه شده که فایل…