طبقه بندی کاربری زمین LBCS

راهنمای طبقه بندی کاربری زمین LBCS

APA (انجمن برنامه ریزی آمریکا)، LBCS را به عنوان یک استاندارد طبقه بندی کاربری و فعالیت زمین ارائه نموده است. انعطاف پذیری LBCS تا به آنجاست که می توان این استاندارد را در کشورهای مختلف نیز به کار بست. منطق LBCS نگاه تک بعدی به کاربری زمین را کافی نمی داند  و کاربری زمین را…